Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę na zadanie pn:. ,,Budowa hali produkcyjno – magazynowej z częścią administracyjno – usługową (Inkubator Przedsiębiorczości) i zagospodarowaniem terenów zewnętrznych w celu utworzenia Parku Biznesu w Świebodzicach przy ul. Strefowej”

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania, którego przedmiotem jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzasadnieniem decyzji pozwolenia na budowę na zadanie pn: „Budowa hali produkcyjno – magazynowej z częścią administracyjno – usługową (Inkubator Przedsiębiorczości) i zagospodarowaniem terenów zewnętrznych w celu utworzenia Parku Biznesu w Świebodzicach przy ul. Strefowej” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Biuro Planowania Przestrzennego Jerzy Jakimiec
Ul. Słowackiego 20 b
58-300 Wałbrzych

Załącznik

 


 

 

I. Zamawiający

 

,,INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
Ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
REGON: 020686631
NIP: 8862887034
e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
adres strony internetowej : https://www.ipdevelopment.pl

 

Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami i udzielania wyjaśnień jest :

Robert Strzelecki
Wojciech Kloc
Tel: 74 646 25 76
e-mail: ipd@ipdevelopment.pl

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę.

Zakres zamówienia:

Oferta powinna uwzględniać:

– wykonanie projektu budowlanego z elementami projektu wykonawczego,
– opracowanie analizy opcji (rozwiązań alternatywnych) dla przedsięwzięcia wraz z uzasadnieniem ekonomiczno-technicznym dla wybranego wariantu realizacji przedsięwzięcia,
– opracowanie bilansu działek objętych projektem (nr działki, obręb, powierzchnia, księga wieczysta, prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w projekcie) – stan aktualny i stan po realizacji przedsięwzięcia,
– wykonanie przedmiaru robót,
– kosztorysu inwestorskiego,
– kosztorysu (według wzoru w załączniku wraz z opisami technicznymi dla poszczególnych kategorii wydatków), uwzględniającego koszty wszystkich robót budowalnych oraz koszty wyposażenia ruchomego,
– przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (jeżeli będzie wymagana),
– materiały promocyjne: wykonanie mapy poglądowej zagospodarowania terenu, wizualizacji oraz „wirtualnego spaceru” dla inwestycji,
– uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę,
– wykonanie projektu przyłączy wszystkich mediów i ich ewentualne zgłoszenie,
– sprawowanie nadzoru autorskiego.
– dokumentacja opracowana przez Wykonawcę nie może zawierać znaków towarowych, nazw własnych lub opisów, które wskazywały by na dostawcę towarów i usług lub wykonawcę robót budowlanych.

Materiały udostępnione przez Zamawiającego:

– aktualną mapę zasadniczą (mapa do celów projektowych jest w trakcie opracowania, zostanie udostępniona w późniejszym terminie)
– pełnomocnictwo oraz oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane (zostaną przekazane osobiście w dniu podpisania umowy).

 

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

OPIS ZAMÓWIENIA CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA.

1.Wprowadzenie

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie hali magazynowo – produkcyjnej z budynkiem biurowo-usługowym (inkubator przedsiębiorczości) wraz z niezbędnymi instalacjami a także zagospodarowaniem terenów zewnętrznych.

Budynki należy ukształtować dopasowując ich formę do kształtu dostępnego terenu i zapisów ustanowionego MPZP.

Zakres inwestycji obejmuje działki gruntu nr: 526 obręb Śródmieście 3, przy ul. Strefowej w Świebodzicach, będące własnością Zamawiającego.

Podstawowe założenia:

a) powierzchnia użytkowa projektowanej hali min. 4000 m 2 a budynku biurowo-usługowego ok. 1000 m 2

b) Przewidywana ilość pracowników w poszczególnych budynkach:


– hala magazynowo – produkcyjna ok. 50osób
– budynek biurowo – usługowy ok. 40 osób

 

2. Zagospodarowanie terenu

Przedmiotowe założenie to typowa zabudowa magazynowo – produkcyjna. Oprócz budynku hali, zblokowanego z obiektem biurowo-usługowym niezbędne będzie uwzględnienie w zagospodarowaniu terenu następujących elementów:

a) sieci i przyłącza:
b) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych np. przy pomocy zbiornika
c) wykonanie doziemnej instalacji,
d) wykonanie wewnętrznej linii zasilającej,
e) odprowadzenie ścieków socjalno-bytowych do istniejącego systemy kanalizacji sanitarnej,
f) doprowadzenie instalacji wodociągowej do projektowanego obiektu;
g) wykonanie infrastruktury komunikacyjnej i placów utwardzonych, typ nawierzchni i podbudowy jak dla kategorii ruchu KR3, dostosować do warunków gruntowych, nawierzchnia z kostki betonowej;
h) wykonanie przejazdu wokół hali dla samochodów ciężarowych, typ nawierzchni i podbudowy jak dla kategorii ruchu KR3, dostosować do warunków gruntowych, nawierzchnia z kostki betonowej;
i) wykonanie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych przed budynkiem biurowo-usługowym,
j) wykonanie oświetlenia zewnętrznego,
k) zagospodarowanie terenów zielonych, mała architektura.

 

3. Projektowana hala magazynowo – produkcyjna

Hala to jednokondygnacyjny obiekt w konstrukcji żelbetowej. Projektowana temperatura na hali >16oC. Dach hali warstwowy. W dachu przewidziany jest montaż świetlików z funkcją przewietrzania. Wysokość w świetle konstrukcji minimum 6,5 m. Hala musi zostać zaprojektowana z możliwością podziału na 4 niezależne moduły przeznaczone dla indywidualnych najemców.

Konstrukcja hali:

a) Obudowa ścian – płyty warstwowe z rdzeniem z wełny mineralnej;
b) Pokrycie dachu – płyty termoizolacyjne z wełny mineralnej o odpowiedniej twardości, pokrycie z membrany dachowej o grubości min. 1,5mm;
c) Doświetlenie hali za pomocą pasm świetlnych dachowych i elewacyjnych–w ilości jak dla produkcji;
d) Posadzka hali przemysłowa, z utwardzeniem powierzchniowym, min. gr. 18cm, o przewidywanej nośności nominalnej 50kN/m2, jednocześnie umożliwiająca wysokie składowanie w obiekcie, posadzka na jednym poziomie dla całej hali;

Wyposażenie hali:

a) brama zewnętrzna segmentowe z napędem elektrycznym (4,5m x 4,5m) –4 szt.;
b) brama dokowa (brama segmentowa z napędem elektrycznym, elektrohydrauliczny pomost przeładunkowy, fartuch uszczelniający, naprowadzacze, odboje) – 4 szt.;
c) drzwi stalowe 90×200 –4 szt.;

Instalacje wewnętrzne:

a) system wentylacji grawitacyjnej,
b) oświetlenie LED o parametrach jak dla produkcji z podziałem na sekcje,
c) elektryczna–wykonanie zestawów remontowych gniazd 400/230V(np.: 1x32A/5P, 1x16A/5P, 3x230V/16A)–4szt.,
d) grzewcza –nagrzewnice gazowe lub wodne,
e) przeciwpożarowa–hydranty wewnętrzne;
f) odwodnienie dachu podciśnieniowe, systemowe;
g) obciążenie ogniowe hali w klasie C 1000<Qd≤2000MJ/m2
h) system sygnalizacji pożaru (SAP) dla części magazynowo – produkcyjnej oraz pomieszczeń technicznych (np. serwerownia, kotłownia itp.). System bez powiadamiania PSP, przygotowany do podłączenia nadajnika UTA zewnętrznej stacji monitoringu.

 

4. Budynek biurowo – suługowy

 

Obiekt dwukondygnacyjny o powierzchni użytkowej ok. 1000 m2. Projektowana temperatura w części biurowo – usługowej >20oC

Budynek biurowo – usługowy:

a) Posadzka –wykończenie: płytki gres, lub panele w pomieszczeniach biurowych;
b) Elewacja –lekko-mokra;
c) Pokrycie dachu–z zastosowaniem membrany dachowej o grubości minimum 1,5mm, z ociepleniem wełną mineralną;
d) Odwodnienie dachu – podciśnieniowe, systemowe;
e) Ścianki wewnętrzne działowe –w systemie suchej zabudowy, pomalowane farbą lateksową w kolorze ustalonym z Inwestorem;
f) Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna –PCV;
g) Stolarka drzwiowa wewnętrzna –płycinowa;
h) Sufity – podwieszane rastrowe;

Wyposażenie budynku biurowo-usługowego:

a) umeblowanie części biurowej
b) zaplecze higieniczno-sanitarne: płytki ceramiczne na posadzce oraz ścianach (na wys. min. 2m od posadzki), wyposażenie: biały montaż, , umeblowanie + wyposażenie (np. dozowniki na mydło, kosze na śmieci, lustra, podajniki na papier itp.);

Instalacje wewnętrzne:

a) instalacja wodno-kanalizacyjna,
b) system wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
c) instalacja ogrzewania na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz utrzymania odpowiedniej temp. w pomieszczeniach –wymaganej przepisami prawa,
d) oświetlenie typu LED, czujniki ruchu w pomieszczeniach w części wspólnych budynku (komunikacja, sanitariaty, itp.),
e) instalacja elektryczna:
f) słaboprądowa –skrętka kat. 6,
g) wysokoprądowa
h) instalacja teletechniczna i serwerownia,
i) racjonalne usprawnienia dla osób niepełnosprawnych

 

5. Załączniki

a) Mapa do celów projektowych

 

IV.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

 2. Posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie w zakresie świadczenia usługi projektowania.

 3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. Na potwierdzenie powyższego warunku Wykonawca wykaże, iż w trakcie realizacji zamówienia dysponować będzie, na potrzeby prawidłowej realizacji zamówienia przynajmniej:

a) jedną osobą, która pełnić będzie funkcję głównego projektanta, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej i co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień do wykonywania prac projektowych oraz

b) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień do wykonywania prac projektowych, oraz

c) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych i co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień do wykonywania prac projektowych, oraz

d) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień do wykonywania prac projektowych.

 

UWAGA: Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).

 

Opis weryfikacji spełnienia warunku: W związku z powyższym Oferent jest zobowiązany do podpisania oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania . Oferenci, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni. Oferent powinien przedłożyć odpis z właściwego rejestru lub z ewidencji informacji o działalności gospodarczej jako załącznik do Oferty.

Zakres inwestycji obejmuje działki gruntu nr: 526 obręb Śródmieście 3, przy ul. Strefowej w Świebodzicach, będące własnością Zamawiającego.

 

V.  Termin realizacji umowy

 1. przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (jeżeli będzie wymagana) oraz opracowanie projektu (w tym opis techniczny planowanego przedsięwzięcia, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, bilans działek, rysunki techniczne, wizualizacja, analiza opcji, materiały promocyjne): nie później do 15 sierpnia 2018r.

 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, wykonanie zgłoszenia przyłączy: nie później niż do 31 sierpnia 2018r.

 

VI. Kryteria oceny oferty. Wagi punktowe lub procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny oferty

 

Oferty podlegające ocenie będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

 1. Cena – 50% wagi:

Maksymalną liczbę punktów: 50, otrzyma oferta o najniższej cenie. Kolejnym ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z poniższym wzorem.

Pc= (najniższa cena spośród badanych ofert / cena badanej oferty)x100x0,5

gdzie: Pc – oznacza liczbę punktów dla badanej oferty za cenę

a) Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Wykonawców cenę brutto w złotych.

b) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

c) 1% odpowiada 1 punktowi przyjętemu do oceny.

 1. Termin realizacji umowy – 50% wagi:

Maksymalną liczbę punktów: 50, otrzyma oferta, w której Wykonawca wskaże najkrótszy termin realizacji umowy . Termin ten nie może być krótszy niż 30 dni i dłuższy niż 60 dni.

Pt= (termin realizacji umowy spośród badanych ofert)x100x0,5

gdzie: Pt – oznacza liczbę punktów dla badanej oferty za termin realizacji umowy

a) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

b) 1% odpowiada 1 punktowi przyjętemu do oceny.

Łączna liczba punktów za ofertę będzie wyliczona wg wzoru:

P = Pc + Pt

gdzie: P – oznacza łączną liczbę punktów dla badanej oferty.

Oferta Wykonawcy może otrzymać maksymalnie 100 pkt. w Kryterium ,,Cena oferty”. Punkty będą obliczane z zachowaniem dokładności do dwóch miejsc po przecinku ( zasada zaokrąglania: zasada zaokrąglania – poniżej 5 końcówka pomijania, powyżej i równe 5 – zaokrąglenie w górę).

 

VII. Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych

W celu uniknięcia konfliktów interesów zamówienie nie może być udzielone przez Zamawiającego podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo . Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej ,

 2. posiadaniu co najmniej 10% udziału lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IŻ PO,

 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika

 4. pozostawaniu w związku małżeńskim , w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć oświadczenie o niepozostawaniu z Zamawiającym w żadnym ze stosunków opisanych powyżej zgodnie z Załącznikiem nr 3

– uchyli się od podpisania umowy z Zamawiającym pomimo wyboru ich oferty.

 

VIII. Termin składania ofert

1. Oferty należy składać bezpośrednio w siedzibie ,,INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. , ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych (w sekretariacie na I piętrze), w nieprzekraczalnym terminie do  dnia 27.06.2018r. do godziny 14.00. Oferty należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie . Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego :

 

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul.
Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę na zadanie pn.:

Budowa hali produkcyjno – magazynowej z częścią administracyjno – usługową (Inkubator Przedsiębiorczości) i zagospodarowaniem terenów zewnętrznych w celu utworzenia Parku Biznesu w Świebodzicach przy ul. Strefowej”

(Nie otwierać przed dniem 27.06.2018r. godz. 14.30).

2. Oferty złożone po terminie, Zamawiający zwróci bez otwierania niezwłocznie po zakończeniu Postępowania.

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

4. Oferta powinna być sporządzona wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 1

5. Każda strona ofert powinna być parafowana.

6. Oferty złożone po terminie , niekompletne lub zawierające błędy nie będą rozpatrywane

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

IX. Sposób przygotowania oferty

1. Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Należy do niej załączyć:

a) oświadczenie wg Załącznika nr 2 i Załącznika nr 3 do zapytania ofertowego,

b) aktualny odpis z KRS lub CEIDG, lub inny dokument potwierdzający możliwość wykonywania usług przewidzianych w tym zapytaniu ofertowym w przypadku Oferentów prowadzących działalność gospodarczą .

 1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej; na komputerze lub odręcznie drukowanymi literami, niebieskim lub granatowym kolorem oraz powinna zawierć datę sporządzenia oraz czytelny podpis Oferenta.

 2. Cena brutto w ofercie uwzględnia wszystkie zobowiązania , obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, w tym podatek VAT w przypadku oferentów prowadzących działalność gospodarczą .

 3. Cena w ofercie powinna zostać podana cyfrowo i słownie.

 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru tylko tych ofert , których wartość nie przekroczy kwoty możliwej do zakontraktowania (kwota wartości zamówienia ) .

 5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci , którzy złożą kompletną i prawidłowo wypełniona ofertę, na którą składają się dokumenty, o których mowa w pkt. 1 powyżej niniejszego zapytania

 6. Oferta powinna być podpisana przez osoby do tego upoważnione (oferta zawierać powinna stosowne pełnomocnictwo w przypadku gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje pełnomocnik)

 7. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT( składek ZUS i podatku, w przypadku osoby fizycznej) leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( tj. Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm ).

 

X. Forma i warunki świadczenia usługi

 1. Wykonawca zostanie zatrudniony na podstawie umowy cywilno-prawnej tj. umowy zlecenia.

 2. Wynagrodzenie płatne będzie po zatwierdzeniu protokołu zdawczo-odbiorczego oraz w terminie 30 dni po dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku

 

XI. Inne istotne postanowienia:

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. Informacja o wprowadzenia zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego opublikowana zostanie na stronie Zamawiającego.

 2. Zamawiający zawiadomi telefonicznie lub droga elektroniczną Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza .

 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny .

 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawców do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnień.

 5. Wykonawca ponosi wszelkie koszt związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 6. Zamawiający dopuszcza , oprócz formy pisemnej , porozumiewanie się z Wykonawcą za pomocą poczty elektronicznej.

 7. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu Wykonawcą nie przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

 8. Zamawiający informuje, że jeżeli w określonym w pkt. VIII terminie nie wpłyną minimum 2 ważne oferty pochodzące od dwóch różnych Wykonawców, Zamawiający dokonuje wyboru dowolnego Wykonawcy, który spełnia wszystkie kryteria i warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Oferentem, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku gdy cena podana przez Oferenta przekracza wysokość środków przeznaczonych w budżecie na usługę objętą niniejszym postępowaniem. W przypadku nieuzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia Oferentowi , którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza oraz do podjęcia negocjacji z Oferentem, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

 10. Zamawiający ze swej strony przy opisywaniu przedmiotu zamówienia dochował należytej staranności.

 

XII. Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych

 

XIV. Informacja o ofertach wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych

 

XV. Określenie warunków zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. Informacja o wprowadzenia zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego opublikowana zostanie na stronie Zamawiającego

 

XVI. Załączniki do zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik nr 3 – oświadczenie oferenta o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Załącznik nr 4  wzór kosztorysu

Załącznik nr 5 – zmiana 1