Zapytanie ofertowe – „Wykonanie zjazdu z ulicy Kasztanowej na działki gruntu nr 751/10 i 751/11 położone w Świebodzicach oraz wykonanie drogi wewnętrznej”

Wałbrzych, dnia 11.06.2019 r.

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Informuję, iż wyniku zapytania ofertowego umieszczonego na stronie internetowej Spółki w sprawie „Prac polegających na wykonaniu zjazdu z ulicy Kasztanowej na działkach gruntu nr 751/10 i 751/11 położonych w Świebodzicach przy ul. Kasztanowej”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:


F.P.U.H VOLT Janusz Wróbel
Ul. Ciernie 174
58-160 Świebodzice

Załącznik


1. Nazwa i adres Zamawiającego

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul.
Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia są roboty budowlane drogowe zgodnie z załączonymi projektami oraz poniższym zakresem:

 • Obsługa geodezyjna podczas wykonywania robót;

 • Zdjęcie warstwy humusu i zagospodarowanie jej w granicy działki 751/11;

 • Demontaż oraz utylizacja część istniejącego ogrodzenia;

 • Korytowanie i wykonanie warstw podbudowy (grunt z wykopów do zagospodarowania w granicach działki 751/11);

 • Obsługa geotechniczna podczas wykonywania robót;

 • Ustawienie krawężników na ławach betonowych;

 • Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej grubości 10cm i 6cm;

 • Uzgodnienie przełożenia studzienki teletechnicznej z właścicielem sieci;

 • Zabezpieczenie istniejących kabli elektrycznych rurami osłonowymi;

 • Uzyskanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego;

 • Uzgodnić szczegółowe warunki wykonania prac w sąsiedztwie czynnych linii napowietrznych z zarządcami sieci;

 • Wymiana istniejącego koryta ściekowego na odwodnieni szczelinowo monolityczne i wykonanie wlotu do istniejącego rowu przydrożnego;

 • Skompletowanie dokumentacji powykonawczej w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

3. Termin wykonanie zamówienia .

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do trzech miesięcy od podpisania umowy.

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót. Wizję lokalną dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:
Robert Strzelecki, tel. (+48) 74 646 25 77, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

6. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1. Wypełniony formularz – informacje o ofercie – Formularz nr 1
6.2. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 2

7. Okres związania ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

8. Sposób przygotowania ofert.

8.1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postepowania.
8.2. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta.
8.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.
8.4. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.
8.5. W przypadku ustanowienia Pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo – w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.
8.6. Oferty należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

 

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. ul.
Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie robót budowlanych pn.: 
„Wykonanie zjazdu z ulicy Kasztanowej na działki gruntu nr 751/10 i 751/11 położone w Świebodzicach oraz wykonanie drogi wewnętrznej”

9. Terminy składania ofert. 

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, (w sekretariacie na I piętrze), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.06.2019r. do godziny 12.00.

10. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najkorzystniejsze warunki. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

11. Warunki uzupełniające.

11.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.
11.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku:

  • złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert,

  • gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia,

  • wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć,

11.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postepowania bez podania przyczyny.
11.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

 

12. Wykaz Załączników i Formularzy

1. Formularz nr 1 – Informacje o Oferencie.
2. 
Formularz nr 2 – Formularz Oferty.
3. Decyzja lokalizacyjna zjazdu z drogi publicznej
4. Uzgodnienie projektu zjazdu
5. Uzgodnienie z PSE
6. Warunki geotechniczne
7. Projekt zjazdu
8. Projekt drogi wewnętrznej