1_mapa

Lokalizacja Nieruchomości DPP na tle miasta Dzierżoniów – oznaczona kolorem jasnozielonym

 

1. Opis lokalizacji

1_teren

Zdjęcie terenu o powierzchni ok. 3,93 ha (oznaczony kolorem niebieskim) przeznaczonego pod kolejny etap rozbudowy Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego w odniesieniu do istniejących hal.

Tereny do zagospodarowania, przeznaczone pod lokalizację inwestycji związanych z budową hal produkcyjnych i magazynowych są położone przy ul. Strefowej i obejmują obszar o łącznej powierzchni 3,9337 ha („Nieruchomość DPP”). Działki, będące własnością Spółki, wchodzące w skład nieruchomości są położone w województwie dolnośląskim, powiecie dzierżoniowskim, Gminie Miejskiej Dzierżoniów, w obrębie ewidencyjnym 0005 Zachód.

 

2. Połączenie transportowe

Połączenie drogowe:

Obecnie dostęp do Nieruchomości DPP zapewnia droga o parametrach odpowiednich dla transportu ciężkiego (ul. Strefowa) łącząca się bezpośrednio z ulicą Brzegową.

Opisany układ połączony jest za pośrednictwem ul. Ciepłowniczej z drogą wojewódzką
nr 383. Dostęp do Nieruchomości DPP z ul. Strefowej zapewnia wykonana droga wewnętrzna.

Połączenie kolejowe:

W odległości ok. 600m od granicy działki przebiega linia kolejowa relacji Jaworzyna Śląska – Świdnica – Ząbkowice Śląskie.

Najbliższe lotniska:

Wrocław Strachowice – 60km

 

3. Warunki zagospodarowania

W dniu 23 października 2006r. Uchwałą Rady Miejskiej w Dzierżoniowie Nr XLIV/425/2006 wszedł w życie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego
w zachodniej części Dzierżoniowa. Zgodnie z obowiązującym planem Nieruchomość DPP znajduje się na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem P3, przeznaczonym na cele zabudowy przemysłowej, składów i magazynów.

Obecnie teren nie jest użytkowany. Nie występują na nim żadne zabudowania, odpady, zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Dla prezentowanej nieruchomości nie stwierdzono występowania ryzyka zalań bądź obsunięć terenu.

Przez nieruchomość przebiega sieć energetyczna napowietrzna, średniego napięcia oraz gazociąg średniego ciśnienia DN 300mm, który przebiega wzdłuż granicy działki. Na nieruchomości został wykonany zbiornik retencyjny dla wód opadowych.

Różnica poziomów terenu na całej długości nieruchomości wynosi ok. 4m, czyli spadek podłużny terenu wynosi ok. 1%.

Na podstawie badań geologicznych z listopada 2005r wykonanych na sąsiednich terenach można stwierdzić, że grunty na rozpatrywanej nieruchomości są gruntami nośnymi i nadają się na bezpośrednie posadowienie fundamentów.

Nieruchomość DPP nie jest objęta granicami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK.

 

4. Istniejąca infrastruktura

Energia elektryczna

W chwili obecnej rezerwa dla tych terenów wynosi 1MW. Istnieje również możliwość doprowadzenia energii elektrycznej za pośrednictwem sieci wewnętrznej niskiego napięcia, poprowadzonej od stacji transformatorowej obsługującej istniejącą halę.

Gaz

Po granicy działki przebiega gazociąg średniego ciśnienia DN 300mm. Rezerwa gazu w tej sieci wynosi ok. 500m3/h. Istnieje również możliwość doprowadzenia gazu za pośrednictwem sieci wewnętrznej, którą dostarczany jest gaz do istniejącej hali. W przypadku większego zapotrzebowania na gaz niezbędne będzie wykonanie odrębnego przyłącza.

Woda

Dostawę wody zapewnia Dzierżoniowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.
z o.o. Zasilanie w wodę przewidziane jest z nowo wybudowanego wodociągu Ø160mm, który znajduje się przy nowo budowanej hali.

Kanalizacja sanitarna

Odbiór ścieków oraz ich odprowadzenie do oczyszczalni ścieków zapewnia Dzierżoniowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. Ścieki sanitarne będą odprowadzane
do nowo budowanej kanalizacji sanitarnej Ø200mm.

Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe mogą być odprowadzane za pomocą urządzeń melioracyjnych do systemu rowów odprowadzających. Ze względu na istniejące ograniczenia wielkości zrzutu wód opadowych wymagana będzie rozbudowa zbiornika retencyjnego znajdującego się na Nieruchomości DPP.

Telekomunikacja

W Dzierżoniowie działają dwaj niezależni operatorzy telekomunikacyjni. Operatorzy ci na swój koszt doprowadzą do wskazanego punktu swoje sieci. Operatorzy ci oferują pełny zakres usług telekomunikacyjnych z możliwością wyboru planu taryfowo-cenowego. Ponadto nieruchomość posiada całkowite pokrycie stacjami przekaźnikowymi trzech operatorów telefonii komórkowej.