3_mapa

Lokalizacja Nieruchomości WPP (oznaczonej kolorem jasnozielonym) na tle miasta Wałbrzych oraz Podstrefy Wałbrzych WSSE „INVEST-PARK”

 

1.Opis lokalizacji

3_teren

Zdjęcie terenów przeznaczonych pod rozbudowę Wałbrzyskiego Parku Przemysłowego (oznaczone kolorem niebieskim) w odniesieniu do wynajętej hali w Wałbrzyskim Parku Przemysłowym

 

3_teren2

Zdjęcie terenu o powierzchni ok. 2,28 ha przeznaczonego pod rozbudowę Wałbrzyskiego Parku Przemysłowego w odniesieniu do wynajętej hali w Wałbrzyskim Parku Przemysłowym (oznaczony czerwoną przerywaną linią).

 

3_teren3

Zdjęcie terenu o powierzchni ok. 0,15 ha pod budowę kolejnego obiektu (teren oznaczony czerwoną przerywaną linią) w odniesieniu do wynajętej hali w Wałbrzyskim Parku Przemysłowym.

 

Tereny do zagospodarowania, przeznaczone pod lokalizację inwestycji związanych z budową hal produkcyjnych i magazynowych, obiektów biurowych są położone przy ul. Uczniowskiej i obejmują obszar o łącznej powierzchni 2,0673 ha (plus skarpy o powierzchni 0,3675 ha, które powstały jako efekt makroniwelacji terenu). Działki, będące własnością IPD, wchodzące w skład nieruchomości są położone w województwie dolnośląskim, powiecie wałbrzyskim, Gminie Miejskiej Wałbrzych, obręb ewidencyjny: 10 – Poniatów, AM 3.

Nieruchomość WPP ulokowana jest w granicach Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”

3_mapa2

Mapa podstrefy Wałbrzych – teren Wałbrzyskiego Parku Przemysłowego oznaczono kolorem zielonym

 

2. Połączenia transportowe

Połączenia drogowe:

Do Nieruchomości WPP prowadzi droga dojazdowa o szerokości 7m
i nawierzchni asfaltowej, zakończona rondem o szerokości 40m, wraz z oświetleniem, połączona z czteropasmową ul. Uczniowską bezpośrednio prowadzącą do drogi krajowej
nr 35 (Wrocław – autostrada A4 – granica państwa). W celu zapewnienie bezpośredniego dojazdu do nieruchomości o powierzchni 2,28 ha wymagane wykonanie dróg wewnętrznych.

 

Połączenia kolejowe:

W odległości ok. 4,5 km  znajduje się towarowa stacja przeładunkowa Wałbrzych Szczawienko, położona na trasie relacji Wrocław – Jelenia Góra.

Najbliższe lotniska:

  • Wrocław – Strachowice – 65 km,
  • Mirosławice – 37 km.

 

3. Warunki zagospodarowania

Obowiązujący MPZP został uchwalony 18 listopada 1998r, Uchwałą Rady Miejskiej nr II/15/98, zmieniony Uchwałą Rady Miejskiej nr XII/143/03 z dn. 10 lipca 2003r. w części zmieniony uchwałą Rady Miejskiej nr III/15/10 z dnia 16.12.2010 r. Nieruchomość WPP leży na terenie oznaczonym w miejscowym planie symbolem 7.3 PP. Przeznaczenie terenu 7.3 PP:

– funkcja podstawowa: produkcyjno – magazynowa,

– funkcja uzupełniająca: zabudowa usługowa i zieleń izolacyjna.

Nieruchomość WPP jest to teren po makroniwelacji i nie wymaga ponoszenia kosztów związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej.

 

4. Istniejąca infrastruktura

Energia Elektryczna

Rezerwa mocy dla zasilania podstawowego Nieruchomości WPP wynosi ok. 1 MW. Istnieje również techniczna możliwość dostarczenia zasilania rezerwowego. Istnieje również możliwość doprowadzenia energii elektrycznej za pośrednictwem sieci wewnętrznej niskiego napięcia, poprowadzonej od stacji transformatorowej obsługującej istniejącą halę.

Gaz  

Istniejący gazociąg Dn 250 o wydajności 3000Nm3/h przebiega wzdłuż ulicy Uczniowskiej, długość przyłącza wynosi ok. 300m. Istnieje również możliwość doprowadzenia gazu za pośrednictwem sieci wewnętrznej, którą dostarczany jest gaz do istniejącej hali.

Sieć wodociągowa

Przy granicy Nieruchomości WPP przebiega wodociąg Ø225. W celu zapewnienia odpowiedniego ciśnienia wody po stronie Zakładu Wodociągów wymagane jest wykonanie inwestycji związanej z wybudowaniem stacji pomp. Według wstępnych ustaleń rozpoczęcie przedmiotowej inwestycji planowane jest w 2014 roku.

Sieć kanalizacji sanitarnej

Przy granicy Nieruchomości WPP przebiega kanalizacja sanitarna Ø250, grawitacyjna. W przypadku braku możliwości zrzutu ścieków do przedmiotowej kanalizacji niezbędne będzie przygotowanie innych rozwiązań.

Sieć kanalizacji deszczowej

Przy granicy Nieruchomości WPP przebiega kanalizacja deszczowa Ø600. Jednakże ze względu na wykorzystanie jej przepustowości wymagane będzie uzgodnienie zrzutu wód deszczowych do sąsiadujących z nieruchomością rowów melioracyjnych oraz przygotowanie zbiorników retencyjnych.