Tereny inwestycyjne zlokalizowane w Świebodzicach przy ul. Strefowej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Lokalizacja Nieruchomości ŚPP na tle miasta Świebodzice – oznaczona kolorem czerwonym

 

 

1. Opis lokalizacji

Zdjęcie terenu o powierzchni ok. 1,90 ha (oznaczony kolorem niebieskim) przeznaczonego pod kolejny etap rozbudowy Świebodzickiego Parku Przemysłowego w odniesieniu do istniejących obiektów.

Tereny do zagospodarowania, przeznaczone pod lokalizację inwestycji obiektów produkcyjnych i magazynowych są położone przy ul. Strefowej i obejmują obszar o powierzchni 1.91 ha („Nieruchomość ŚPP”). Działka, będąca własnością Spółki, położona w województwie dolnośląskim, powiecie świdnickim, Gminie Miejskiej Świebodzice, w obrębie ewidencyjnym Pełcznica 1. Działka znajduje się na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 

2. Połączenie transportowe

Połączenie drogowe:

Obecnie dostęp do Nieruchomości DPP zapewnia droga o parametrach odpowiednich dla transportu ciężkiego (ul. Strefowa) łącząca się bezpośrednio z drogą wojewódzka nr 374 (ulicą Strzegomską).

Połączenie kolejowe:

W odległości ok. 1.8 km od granicy działki znajduje się dworzec kolejowy Świebodzice obsługujący linie kolejową relacji Wrocław-Jelenia Góra

Najbliższe lotniska:

W odległości 70 km znajduje się port lotniczy im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu.

 

3. Warunki zagospodarowania

W dniu 30 sierpnia 2007 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Świebodzicach Nr XVII/96/2007 wszedł w życie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego
przy ul. Strzegomskiej-Przemysłowej w Świebodzicach. Zgodnie z obowiązującym planem nieruchomość Invest park Development Sp. z o.o znajduje się na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem 6 P/U, przeznaczonym pod zabudowę produkcyjno-usługową.

Obecnie teren nie jest użytkowany. Nie występują na nim żadne zabudowania, odpady, zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Dla prezentowanej nieruchomości nie stwierdzono występowania ryzyka zalań bądź obsunięć terenu.

Przez nieruchomość nie przebiegają sieci nadziemne oraz podziemne.

Różnica poziomów terenu na całej długości nieruchomości wynosi ok. 4m, czyli spadek podłużny terenu wynosi ok. 1%.

Na podstawie badań geologicznych wykonanych na sąsiednich terenach można stwierdzić, że grunty na rozpatrywanej nieruchomości są gruntami nośnymi i pozwalają na bezpośrednie posadowienie obiektów budowlanych.

Nieruchomość Invest Park Development jest położona na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”

 

4. Istniejąca infrastruktura

Energia elektryczna

Przyłączenie terenów do sieci elektroenergetycznej za pomocą linii kablowej SN 20kV ze stacji transformatorowej zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Strefowej.

Gaz

Przez teren strefy przebiega gazociąg średniego ciśnienia o średnicy 225mm. W granicach działki drogowej (ul. Strefowa) przebiega gazociąg średniego ciśnienia o średnicy De 90 mm. Infrastruktura pozwala na przyłączeni obiektu do sieci.

Woda

Dostawę wody zapewnia Świebodzicki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Zasilanie w wodę przewidziane jest z wybudowanego wodociągu W 160, który znajduje się w działce drogowej (ul. Strefowa)

Kanalizacja sanitarna

Odbiór ścieków oraz ich odprowadzenie do oczyszczalni ścieków umożliwia Wałbrzyski związek Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. Ścieki sanitarne będą odprowadzane
do kanalizacji sanitarnej średnicy 200mm zlokalizowanej w działce drogowej.

Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe z terenu inwestycji mogą być odprowadzane do rowu melioracyjnego dz. gminna nr 199/2, obręb Pełcznica 1.

Telekomunikacja

W Świebodzicach działają dwaj niezależni operatorzy telekomunikacyjni TP SA i Telefonia Dialog SA. Operatorzy ci na swój koszt doprowadzą do wskazanego punktu swoje sieci. Operatorzy ci oferują pełny zakres usług telekomunikacyjnych z możliwością wyboru planu taryfowo-cenowego. Ponadto nieruchomość posiada całkowite pokrycie stacjami przekaźnikowymi trzech operatorów telefonii komórkowej.