Przetarg nieograniczony – Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego we wszystkich specjalnościach niezbędnych do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: Budowa hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurowo-socjalną oraz urządzeniami budowlanymi i zagospodarowaniem terenu na działce gruntu 13/2 obręb Chełstówek, gm. Twardogóra wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie

„INVEST – PARK DEVELOPMENT”

Spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu (58-306), ul. Uczniowska 16

tel.: (+ 48 74 ) 646 25 70, fax: ( + 48 74 ) 646 25 74

e-mail:
ipd@ipdevelopment.pl

ogłasza

przetarg nieograniczony – postępowanie przetargowe na wykonanie usługi, pn.

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego we wszystkich specjalnościach niezbędnych do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurowo-socjalną oraz urządzeniami budowlanymi i zagospodarowaniem terenu na działce gruntu 13/2 (AM-1) obręb Chełstówek, gm. Twardogóra wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie”

 1. Przedmiotem Zamówienia jest pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego we wszystkich specjalnościach niezbędnych do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego o którym mowa wyżej.
 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia oraz sposób nabycia SIWP, przygotowania oferty, złożenia oferty, kryteria jej oceny, warunki wyboru określa Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu (SIWP) dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.ipdevelopment.pl
 3. SIWP można nabyć, dokonując uprzednio wpłaty kwoty 246 zł brutto (słownie: dwieście czterdzieści sześć złotych) na rachunek bankowy PKO BP SA 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840. Zakup SIWP jest warunkiem przyjęcia oferty przez „INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
 4. Ofertę należy złożyć w terminie do 26 października 2015 r. do godziny 10.00 w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się przy ul. Uczniowskiej 16, 58-306 Wałbrzych, na I piętrze – na warunkach szczegółowo opisanych w SIWP.
 5. Otwarcie ofert i rozpoczęcie przetargu nastąpi w dniu 26 października 2015 r. o godzinie 10.30 w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się przy ul. Uczniowskiej 16, 58-306 Wałbrzych.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania oferty zgodnie z SIWP.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn; z tytułu unieważnienia postępowania oferentowi nie przysługują żadne roszczenia przeciwko „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

 

Załączniki

Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu

Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu (SWIP) – Inspektor Twardogóra

Załącznik nr 1 do SWIP

 1. Załącznik nr 1 do SIWP – Formularz oferty
 2. Formularz Nr 1 do SIWP – Informacje o Oferencie
 3. Formularz nr 2 do SIWP – Doświadczenia

Załącznik nr 2 do SWIP

Załącznik nr 2 do SIWP – Projekt umowy o nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi

Załącznik nr 3 do SIWP – Dokumentacja Projektowa

 1. Architektura (katalog skompresowany .zip)
 2. Konstrukcja (katalog skompresowany .zip)
 3. Instalacje (katalog skompresowany .zip)
 4. Elektryka (katalog skompresowany .zip)
 5. Instalacje ppoż (katalog skompresowany .zip)
 6. Projekt Zagospodarowania Terenu (plik skompresowany .zip)
 7. Projekt Zagospodarowania Terenu (plik .pdf)
 8. Branża drogowa (katalog skompresowany .zip)
 9. Fundamenty pod silosy (katalog skompresowany .zip)
 10. Warunki techniczne + geotechnika (katalog skompresowany .zip)
 11. Przedmiary (katalog skompresowany .zip)
 12. Charakterystyka energetyczna
 13. Wypis i wyrys z ewidencji gruntów
 14. Mapa do celów projektowych (plik skompresowany .zip)
 15. Pozwolenie na budowę

Załącznik nr 4 do SIWP

 1. Projekt umowy o roboty budowlane z Wykonawcą robót budowlanych

 

 

Ocena ofert inspektor Twardogóra
lp Nazwa firmy cena netto z oferty Suma punktów Pozycja
1 eR Grupa sp z o.o. z/s w Pszczynie 79 000,00 49,57 4
2 ECM Group Polska S.A. z/s w Warszawie 150 000,00 34,00 6
3 BPP Jerzy Jakimiec z/s w Wałbrzychu 40 000,00 92,00 1
4 Safage Oddział w Polsce z/s w Warszawie 88 500,00 46,68 5
5 Biuro Inwestorskie Janusz Rybka z/s we Wrocławiu 52 000,00 73,23 2
6 Expertnadzory sp z o.o. sp.k. 77 500,00 51,45 3

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych prowadząc postępowanie przetargowe w sprawie wyboru inspektora nadzoru
inwestorskiego we wszystkich specjalnościach niezbędnych do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.

Ogłoszenie o wynikach przeprowadzonego postępowania

„Budowa hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurowo-socjalną oraz urządzeniami budowlanymi i zagospodarowaniem terenu na działce gruntu 13/2 (AM-1) obręb Chełstówek, gm. Twardogóra wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie” – zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania,

Wybrano ofertę złożoną przez:

Biuro Inwestorskie Janusz Rybka z siedzibą we Wrocławiu

Uzasadnienie wyboru oferty:

Zgodnie z zapisami SIWP pkt 27.1.2) najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Biuro Inwestorskie Janusz Rybka z siedzibą we Wrocławiu.