Przetarg pisemny nieograniczony dwustopniowy – budowa w systemie „zaprojektuj i wybuduj” drogi łączącej drogę powiatową i budowaną drogę gminną wraz z infrastrukturą towarzyszącą (oświetlenie, odwodnienie, itp.) na nieruchomości obręb Chocicza Mała, gmina Września na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie

Data rozpoczęcia: 21.09.2015 r.
Data zakończenia: 07.10.2015 r.

„INVEST – PARK DEVELOPMENT”

Spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu (58-306), ul. Uczniowska 16

tel.: (+ 48 74 ) 646 25 70, fax: ( + 48 74 ) 646 25 74

e-mail:
ipd@ipdevelopment.pl

I. Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony dwustopniowy (ofertowanie – negocjacje) – postępowania dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.:

 1. Budowa w systemie „zaprojektuj i wybuduj” drogi łączącej drogę powiatową i budowaną drogę gminną wraz z infrastrukturą towarzyszącą (oświetlenie, odwodnienie, itp.) na nieruchomości składającej się z działki gruntu nr 6/1 oraz części działek nr 27/10, 27/14, 4/1, 4/3, 4/5, 4/7, 5/5, obręb Chocicza Mała, gmina Września (dalej: Obiekt) na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
 2. Przedmiotem Zamówienia są roboty budowlane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych dla w/w przedsięwzięcia inwestycyjnego zgodnie z wymaganiami prawa polskiego oraz obowiązującymi normami, polegające w szczególności na wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej, budowie drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą, wykonaniu kompletnej dokumentacji powykonawczej i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.
 3. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia oraz warunków postępowań przetargowych, w tym w szczególności w zakresie przygotowania i złożenia ofert, kryteriów oceny ofert, warunków wyboru wykonawcy, określa Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu (SIWP) dostępna, wyłącznie do wglądu, na stronie internetowej Zamawiającego: www.ipdevelopment.pl w zakładce „PRZETARGI”.
 4. Jednym z warunków przyjęcia oferty jest nabycie SIWP od „INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
 5. SIWP można nabyć dokonując uprzednio wpłaty kwoty 1.230,00 zł brutto (tysiąc dwieście trzydzieści złotych) na rachunek bankowy PKO BP SA 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840 – na warunkach szczegółowo opisanych w SIWP.
 6. Ofertę należy złożyć w terminie do 07 października 2015 r. do godziny 10.00 w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się przy ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, na I piętrze – na warunkach szczegółowo opisanych w SIWP.
 7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.10.2015 r. o godzinie 10.30 w siedzibie WSSE „INVEST-PARK” Sp. z o.o. mieszczącej się przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu (58-306), na I piętrze, w sali konferencyjnej nr 101.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania oferty zgodnie z SIWP.
 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia lub unieważnienia Przetargu bez wybrania oferty, w tym bez podania przyczyny, a w szczególności gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., czego nie można było wcześniej przewidzieć. O odwołaniu lub unieważnieniu Przetargu „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów. W tych przypadkach nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w odniesieniu do „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. lub Komisji Przetargowej poza zwrotem wpłaconego wadium.

 

Załączniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu z załącznikami

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu (SWIP) Września Droga
 2. Załącznik nr 1 SIWP
 3. Załącznik nr 2 SIWP
 4. Załącznik nr 3 SIWP
 5. Załącznik nr 4 SIWP
 6. Załącznik nr 5 SIWP
 7. Załącznik nr 6 SIWP
 8. Załącznik nr 7 SIWP

Projekt umowy z załącznikami

 1. Umowa o roboty Września Droga
 2. Załącznik nr 5 do Umowy – Wzór karty gwarancyjnej
 3. Załącznik nr 1 do Umowy – Wytyczne Zamawiającego

Pozostałe załączniki

 1. Plan orientacyjny Września Droga
 2. Mapa zasadnicza Września Droga
 3. Opinia geotechniczna – Chocicza Mała Września Droga
 4. Realizowana droga gminna do której należy się nawiązać
 5. MPZP wypis i wyrys Września Droga