Przetarg pisemny nieograniczony dwustopniowy (ofertowanie – negocjacje) – postępowanie dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa hali magazynowej, położonej w Świdnicy przy ul. Towarowej 30 na terenie Świdnickiego Parku Przemysłowego dz. gr. 1656/3 – Etap I.”

INVEST – PARK DEVELOPMENT”
Spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu (58-306), ul. Uczniowska 16
tel.: (+ 48 74 ) 646 25 70, fax: ( + 48 74 ) 646 25 74
e-mail: ipd@ipdevelopment.pl, www.ipdevelopment.pl

Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony dwustopniowy (ofertowanie – negocjacje) – postępowanie dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa hali magazynowej, położonej w Świdnicy przy ul. Towarowej 30 na terenie Świdnickiego Parku Przemysłowego dz. gr. 1656/3 – Etap I.”

 

I.     Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia oraz warunków postępowania przetargowego, w tym w szczególności w zakresie przygotowania i złożenia ofert, kryteriów oceny ofert, warunków wyboru wykonawcy, określa Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu (SIWP) dostępna, wyłącznie do wglądu, na stronie internetowej Zamawiającego: www.ipdevelopment.pl w zakładce „OGŁOSZENIA”.

II.     Jednym z warunków przyjęcia oferty jest nabycie SIWP od „INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. SIWP można nabywać dokonując wpłaty kwoty 615,00 zł brutto (sześćset piętnaście złotych) na rachunek bankowy PKO BP SA 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840 – na warunkach szczegółowo opisanych w SIWP.

III.     Ofertę należy złożyć w terminie do 24 kwietnia 2018 r. do godziny 12.00 w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się przy ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, na I piętrze.

IV.     Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 kwietnia 2018 r. o godzinie 12.30 w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. mieszczącej się przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu (58-306), na I piętrze.

V.     Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania oferty zgodnie z SIWP.

VI.   Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia lub unieważnienia Przetargu bez wybrania oferty, w tym bez podania przyczyny, a w szczególności gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., czego nie można było wcześniej przewidzieć. O odwołaniu lub unieważnieniu Przetargu „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów. W tych przypadkach nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w odniesieniu do „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. lub Komisji Przetargowej.

 

Pytania i odpowiedzi

 1. Czy Wykonawca ma kalkulować koszt projektu wykonawczego ( fundamenty, konstrukcja, posadzka, instalacje.) czy projekt będzie dostarczony przez Zamawiającego?
  1. Projekty wykonawcze, warsztatowe oraz inne opracowania niezbędne do celów wykonawczych w zakresie oferty wykonawcy. Zostało to opisane szczegółowo w projekcie umowy
 2. Czy zapisy z przedmiaru są wiążące, czy należy wyceniać wg projektu i wytycznych wykonania robót ( docieplenie podwalin wełną, drzwi zewnętrzne PCV.)?
  1. Kolejność ważności dokumentów jest opisana w Projekcie Umowy

1) Umowa
2) Protokół z Negocjacji
3) SIWP
4) Wytyczne Wykonania Robót
5) Pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym
6) Oferta Wykonawcy

 

Przykład: Dla izolacji termicznej podwalin należy zastosować polistyren ekstrudowany XPS. Drzwi zewnętrzne stalowe. Drzwi w ścianie murowanej stalowe o odporności REI 60

 

Załączniki:

 1. Świdnica Etap I – Ogłoszenie
 2. Świdnica Etap I – SIWP Cz. I – Instrukcja
 3. Świdnica Etap I – SIWP Cz. II – Projekt Umowy
 4. Świdnica Etap I – SIWP Cz. III – Wytyczne wykonania
 5. Załącznik-nr-1-SIWP
 6. Załącznik-nr-2-SIWP
 7. Załącznik-nr-3-SIWP
 8. Załącznik-nr-4-SIWP
 9. Załącznik-nr-5-SIWP
 10. Załącznik A – Projekt Budowlany I Etap
 11. Załącznik B – Wizualizacje
 12. Przedmiar robót
 13. Pozwolenie na budowe