Zapytanie Ofertowe na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego podczas budowy hali produkcyjno-magazynowej w Dzierżoniowie

„INVEST – PARK DEVELOPMENT”
Spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu (58-306), ul. Uczniowska 16
tel.: (+ 48 74 ) 646 25 70, fax: ( + 48 74 ) 646 25 74
e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
ogłasza
Zapytanie Ofertowe na wykonanie usługi, pn.

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego we wszystkich specjalnościach niezbędnych do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa w systemie „zaprojektuj i wybuduj” hali produkcyjno-magazynowej wraz budynkiem biurowym i technicznym, infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w granicach nieruchomości położonej na działkach 46/1, 47/6, 47/7, 49/4, 49/5, 51/2, 52/2, 54/2, 55/5 o łącznej powierzchni 4,54 ha , Obręb Zachód 5, przy ul. Strefowej w Dzierżoniowie wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie”.

1. Przedmiotem Zamówienia jest pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego we wszystkich specjalnościach niezbędnych do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego o którym mowa wyżej.
2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia, przygotowania oferty, złożenia oferty, kryteria jej oceny, warunki wyboru określa Zapytanie Ofertowe dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: www.ipdevelopment.pl
3. Ofertę należy złożyć w terminie do 04 września 2015 r. do godziny 10.00 w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się przy ul. Uczniowskiej 16, 58-306 Wałbrzych, na I piętrze – na warunkach szczegółowo opisanych w Zapytaniu Ofertowym.
4. Otwarcie ofert w dniu 04 września 2015 r. o godzinie 10.30 w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się przy ul. Uczniowskiej 16, 58-306 Wałbrzych.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania oferty zgodnie z Zapytaniem Ofertowym.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn; z tytułu unieważnienia postępowania oferentowi nie przysługują żadne roszczenia przeciwko „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIKI

Odpowiedzi (1)

Formularz Nr 1 do Zapytania Ofertowego- Informacje o Oferencie

Formularz nr 2 do Zapytania Ofertowego – Doswiadczenia

Zapytanie Ofertowe – Inspektor

Zalacznik nr 1 do Zapytania Ofertowego- Formularz oferty

Zalacznik nr 2 do Zapytania Ofertowego – Umowa o nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi

Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego – Projekt budowlany

Branża konstrukcyjna

PB_K_01

PB_K_02

PB_K_03

PB_K_04

PB_K_05

PB_K_06

PB_K_07

Zagospodarowanie terenu

PB_PZ_01

PB_PZ_02

PB_PZ_03

PB_PZ_tekst

Branża architektoniczna

PB_A_tekst

PB_A01

PB_A02

PB_A03

PB_A04

PB_A05

Branża sanitarna

PB_S_SW01

PB_S_SW02

PB_S_SW03

PB_S_SW04

PB_S_SW05

PB_S_SW06

PB_S_SW07

PB_S_SW08

PB_S_SW09

PB_S_SZ_01

PB_S_SZ_02

PB_S_SZ_03

PB_S_tekst

Zalacznik nr 4 do Zapytania Ofertowego – Wzor umowy z Wykonawcą