Data rozpoczęcia: 2010-07-23 Data zakończenia:2010-08-06

Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 23.07.2010 r. w Gazecie Wyborczej

 „INVEST – PARK DEVELOPMENT”

Spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu (58-306), ul. Uczniowska 21

tel.: ( + 48 74 ) 646 25 70, fax: ( + 48 74 ) 646 25 74

www.ipdevelopment.pl; e-mail: ipd@ipdevelopment.pl

 

ogłasza

nieograniczony przetarg dwustopniowy (z licytacją ofert) na wybór wykonawcy drogi oznaczonej jako KDD3 w MPZP wraz infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Złotej w Dzierżoniowie

1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie drogi o długości 476,81 m lub jej części zgodnie z opisanymi w SIWZ Wariantami, oznaczonej jako KDD3 w MPZP wraz infrastrukturą towarzyszącą, przy ul. Złotej w Dzierżoniowie.

2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia oraz sposób przygotowania oferty, kryteria jej oceny, warunków wyboru wykonawcy określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 15.00 (oprócz soboty i niedzieli) w sekretariacie Spółki (pok.130),  dokonując uprzednio wpłaty kwoty 1000 zł + 22 % VAT ( słownie: tysiąc złotych plus 22 % podatku VAT) na rachunek bankowy PKO BP SA 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840.

4. Zainteresowani nabyciem SIWZ mogą zapoznać się z treścią SIWZ na stronie internetowej www.ipdevelopment.pl

5. Nabycie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest warunkiem przyjęcia oferty przez „INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

6. Ofertę należy złożyć w sekretariacie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w terminie do 6 sierpnia 2010 r. do godziny 9.50 w zamkniętej kopercie z opisem zgodnym z SIWZ.

7. Otwarcie ofert i rozpoczęcie przetargu nastąpi w dniu 6 sierpnia 2010 r. o godzinie 10.00

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania oferty zgodnie ze SIWZ.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn; z tytułu unieważnienia postępowania oferentowi nie przysługują żadne roszczenia przeciwko „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. za wyjątkiem zwrotu wadium.

10. Szczegółowych informacji nt. Przedmiotu Zamówienia udziela Dagmara Stępień lub Mariusz Fedoruk pod nr tel. 074/646 25 76.

  Załączniki
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz projekt umowy – budowa drogi KDD3 Dzierżoniów (plik .pdf, 214 KB)