Data rozpoczęcia: 2009-01-15 Data zakończenia:2009-01-30

 

Ogłoszenie zostało opublikowane w dzienniku „Rzeczpospolita” w dniu 15.01.2009 r.

„INVEST – PARK DEVELOPMENT”
Spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu (58-306), ul. Uczniowska 21
tel.: ( + 48 74 ) 646 25 70, fax: ( + 48 74 ) 646 25 74
www.ipdevelopment.pl; e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
ogłasza

nieograniczony przetarg dwustopniowy (z rokowaniami) na wybór wykonawcy robót budowlanych obejmujących budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego o powierzchni użytkowej mieszkań 1488,6 m2 wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. B. Krzywoustego i B. Śmiałego w Świdnicy.

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej mieszkań 1488,6 m2 (24 samodzielnych lokali mieszkalnych oraz wielostanowiskowego garażu podziemnego) i zagospodarowanie terenu wokół budynku, tj. części działek nr 287/27 i 287/29 w obrębie 0002 Zawiszów, jednostka ewidencyjna Świdnica – Miasto.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób przygotowania oferty, kryteria jej oceny, warunków wyboru określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
  3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można nabywać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 15.00 w sekretariacie Spółki (pok.130), dokonując uprzednio wpłaty kwoty 3.000 zł + 22 % VAT ( słownie : trzy tysiące złotych plus 22 % podatku VAT) na rachunek bankowy PKO BP SA 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840.
  4. Zainteresowani nabyciem SIWZ mogą zapoznać się z kluczowymi warunkami: przetargu oraz umowy o roboty budowlane na stronie internetowej www.ipdevelopment.pl
  5. Warunkiem przyjęcia oferty przez „INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. jest nabycie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia od „INVEST-PARK DEVELOPMENT” sp. z o.o. i wpłacenie wadium na rachunek bankowy „INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
  6. Ofertę należy złożyć w sekretariacie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w terminie do 30 stycznia 2009 r. do godziny 9.00 w zamkniętej kopercie z opisem zgodnym z SIWZ.
  7. Otwarcie ofert i rozpoczęcie przetargu nastąpi w dniu 30 stycznia 2009 r. o godzinie 10.00
  8. Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania oferty zgodnie ze SIWZ.
  9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn; z tytułu unieważnienia postępowania oferentowi nie przysługują żadne roszczenia przeciwko „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. za wyjątkiem zwrotu wadium i opłaty za SIWZ.
  10. Szczegółowych informacji nt. Przedmiotu Zamówienia udziela Mariusz Fedoruk pod. nr tel. 074 646 25 76.

 

  Załączniki
 

Kluczowe warunki przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych dotyczących budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego o powierzchni użytkowej mieszkań 1488,6 m2 w Świdnicy przy ul. B. Krzywoustego i B. Śmiałego