Data rozpoczęcia: 2009-09-01 Data zakończenia:2009-09-22
„INVEST – PARK DEVELOPMENT” spółka  z o.o.

z siedzibą w Wałbrzychu (58-306), ul. Uczniowska  21

tel.: ( + 48 74 ) 646 25 70, fax: ( + 48 74 ) 646 25 74

www.ipdevelopment.pl; e-mail: ipd@ipdevelopment.pl

ogłasza

nieograniczony przetarg dwustopniowy (z rokowaniami) na wybór wykonawcy robót budowlanych obejmujących budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego  o powierzchni użytkowej mieszkań 1607,0 m2 wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Złotej w Dzierżoniowie.

 

 

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej mieszkań 1607,0 m2 (24 samodzielnych lokali mieszkalnych oraz  wielostanowiskowego garażu podziemnego) i zagospodarowanie terenu wokół budynku, tj. części działek nr 67/1, 68/1 oraz 69/1 w obrębie 0003 Dolny, jednostka ewidencyjna Dzierżoniów.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób przygotowania oferty, kryteria jej oceny, warunków wyboru  określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
  3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można nabywać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 15.00  w sekretariacie Spółki (pok.130),  dokonując uprzednio wpłaty kwoty  3.000 zł + 22 % VAT ( słownie : trzy tysiące złotych plus 22 % podatku VAT) na rachunek bankowy PKO BP SA 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840.
  4. Zainteresowani nabyciem SIWZ mogą zapoznać się z kluczowymi warunkami: przetargu oraz umowy o roboty budowlane na stronie internetowej www.ipdevelopment.pl
  5. Warunkiem przyjęcia oferty przez „INVEST – PARK  DEVELOPMENT” Sp. z o.o. jest nabycie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia od „INVEST-PARK DEVELOPMENT” sp. z o.o. i wpłacenie wadium na rachunek bankowy „INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
  6. Ofertę należy złożyć w sekretariacie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w  terminie do 22 września 2009 r. do godziny 9.00 w zamkniętej kopercie z opisem zgodnym z  SIWZ.
  7. Otwarcie ofert  i rozpoczęcie przetargu nastąpi w dniu 22 września 2009 r. o godzinie 10.00
  8. Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania oferty zgodnie ze SIWZ.
  9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania  bez podania przyczyn; z tytułu unieważnienia postępowania oferentowi nie przysługują żadne roszczenia przeciwko „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. za wyjątkiem zwrotu wadium i opłaty za SIWZ.
  10. Szczegółowych informacji nt. Przedmiotu  Zamówienia udziela Mariusz Fedoruk pod nr tel. 074 646 25 76
  Załączniki
 

DZ przekrój A-A.pdf

 

 

DZ przekrój B-B.pdf

 

 

DZ przekrój C-C.pdf

 

 

DZ przekrój D-D.pdf

 

 

Kluczowe warunki przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych dotyczących budowy DBM (plik pdf, rozmiar 47 KB)