Data rozpoczęcia: 2009-01-07 Data zakończenia:2009-01-22
„INVEST – PARK DEVELOPMENT” Spółka z o.o.
z siedzibą w Wałbrzychu (58-306), ul. Uczniowska 21

tel.: ( + 48 74 ) 646 25 70, fax: ( + 48 74 ) 646 25 74

www.ipdevelopment.pl; e-mail: ipd@ipdevelopment.pl

ogłasza

 

nieograniczony przetarg dwustopniowy ( z rokowaniami) na wybór wykonawcy robót budowlanych obejmujących budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego  o powierzchni użytkowej mieszkań 1860 m2 wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Orkana w Wałbrzychu .

 

 

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej mieszkań 1860 m2 ( 30 samodzielnych lokali mieszkalnych oraz  wielostanowiskowy  garaż podziemny) i zagospodarowanie terenu wokół budynku, tj. części działki 359/4 w obrębie P. Góra 7, jednostka ewidencyjna Wałbrzych.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób przygotowania oferty, kryteria jej oceny, warunków wyboru  określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
  3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można nabywać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 15.00  w sekretariacie Spółki (pok.130),  dokonując uprzednio wpłaty kwoty  3.000 zł + 22 % VAT ( słownie : trzy tysiące złotych plus 22 % podatku VAT) na rachunek bankowy PKO BP SA 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840.
  4. Zainteresowani nabyciem SIWZ mogą zapoznać się z kluczowymi warunkami: przetargu oraz umowy o roboty budowlane na stronie internetowej www.ipdevelopment.pl
  5. Nabycie  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest warunkiem przyjęcia oferty przez „INVEST – PARK  DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
  6. Ofertę należy złożyć w sekretariacie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w  terminie do 21 stycznia 2009 r. do godziny 9.00 w zamkniętej kopercie z opisem zgodnym z  SIWZ.
  7. Otwarcie ofert  i rozpoczęcie przetargu nastąpi w dniu 21 stycznia 2009 r. o godzinie 10.00
  8. Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania oferty zgodnie ze SIWZ.
  9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania  bez podania przyczyn; z tytułu unieważnienia postępowania oferentowi nie przysługują żadne roszczenia przeciwko „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. za wyjątkiem zwrotu wadium i opłaty za SIWZ.
  10. Szczegółowych informacji nt. Przedmiotu  Zamówienia udziela Piotr  Skrent pod. nr tel. 074 646 25 78

 

 

 

  Załączniki
 

Kluczowe warunki przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych dotyczących budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego o powierzchni użytkowej mieszkań 1860 m2 w Wałbrzychu przy ul. Orkana.pdf