Data rozpoczęcia: 2009-03-20 Data zakończenia:2009-04-08
„INVEST – PARK DEVELOPMENT”
Spółka  z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu (58-306), ul. Uczniowska  21
tel.: ( + 48 74 ) 646 25 70, fax: ( + 48 74 ) 646 25 74
www.ipdevelopment.pl; e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
ogłasza

nieograniczony przetarg dwustopniowy (z rokowaniami) na wybór wykonawcy robót budowlanych obejmujących budowę hali produkcyjno – magazynowej z częścią socjalno – biurową i pomieszczeniami technicznymi wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Uczniowskiej  w Wałbrzychu.

 1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących:
 1. a. wykonanie robót ziemnych wraz z fundamentowaniem stóp fundamentowych i ław pod konstrukcję hali produkcyjno – magazynowej, wykonanie dróg wewnętrznych, placów manewrowych i parkingów,  budowę zewnętrznej sieci elektrycznej, wodnej i kanalizacji sanitarnej, gazowej, kanalizacji deszczowej, teletechnicznej,
 1. b. dostawę i montaż hali produkcyjno – magazynowej wraz z obudową ścian, dachu, montażem bram wjazdowych oraz naświetli i świetlików.
 1. c.  budowę budynku socjalno – administracyjnego i budynku technicznego o powierzchni użytkowej wraz z zaprojektowanymi  urządzeniami i instalacjami ( instalacja elektryczna wraz ze stacją transformatorową, wodno – kanalizacyjna, gazowa, komputerowa, telefoniczna, CO wraz kotłownią).
 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na wykonanie całości Zamówienia lub na wymienione zakresy  określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 3. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia oraz sposób przygotowania oferty, kryteria jej oceny, warunków wyboru  określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
 4. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można nabywać od 24 marca 2009 do 7 kwietnia 2009 r.  w godzinach 8.30 – 15.00  ( oprócz  soboty i niedzieli ) w sekretariacie Spółki (pok.130),  dokonując uprzednio wpłaty kwoty  500 zł + 22 % VAT ( słownie : pięćset  złotych plus 22 % podatku VAT) na rachunek bankowy PKO BP SA 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840.
 5. Zainteresowani nabyciem SIWZ mogą zapoznać się z kluczowymi warunkami: przetargu oraz umowy o roboty budowlane na stronie internetowej www.ipdevelopment.pl
 6. Nabycie  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest warunkiem przyjęcia oferty przez „INVEST – PARK  DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
 7. Ofertę należy złożyć w sekretariacie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w  terminie do 8 kwietnia  2009 r. do godziny 9.00 w zamkniętej kopercie z opisem zgodnym z  SIWZ.
 8. Otwarcie ofert  i rozpoczęcie przetargu nastąpi w dniu 8  kwietnia  2009 r. o godzinie 10.00
 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania oferty zgodnie ze SIWZ.
 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania  bez podania przyczyn; z tytułu unieważnienia postępowania oferentowi nie przysługują żadne roszczenia przeciwko „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. za wyjątkiem zwrotu wadium i opłaty za SIWZ.
 11. Szczegółowych informacji nt. Przedmiotu  Zamówienia udziela Piotr  Skrent pod. nr tel. 074 646 25 78.

UWAGA!

W związku z tym, iż Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest odpłatna i przewiduje złożenie oferty uwzględniającej dwa warianty wykonania zamówienia, przed zakupem Specyfikacji uprzejmie prosi się o telefoniczny lub osobisty kontakt w celu wyjaśnienie wszelkich wątpliwości dotyczących zakresu oferty.
Charakterystyka wielkości Przedmiotu Zamówienia*Powierzchnia użytkowa hali – 6.028 m2
Powierzchnia użytkowa budynku socjalnego ( dwukondygnacyjny ) – 690 m2
Powierzchnia budynku technicznego – 148 m2
Powierzchnia placów manewrowych – 6.750 m2
Powierzchnia parkingów – 2012 m2
Powierzchnia dróg wewnętrznych – 8.378 m2

*Docelowe powierzchnie projektowanej inwestycji, ostateczny zakres Zamówienia ustalony zostanie w trakcie prowadzonych rokowań z Oferentami. Ze względu na prowadzone aktualnie rozmowy z potencjalnym przyszłym użytkownikiem hali produkcyjno – magazynowej, należy przyjąć iż Zamawiający może odstąpić od realizacji części inwestycji.

  Załączniki
Nie dodano dokumentów.