Data rozpoczęcia: 2010-04-24 Data zakończenia:2010-05-13

Ogłoszenie zostało opublikowane w Gazecie Wyborczej w dniu 24.04.2010 r.

„INVEST – PARK DEVELOPMENT”
Spółka  z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu (58-306), ul. Uczniowska  21
tel.: ( + 48 74 ) 646 25 70, fax: ( + 48 74 ) 646 25 74
www.ipdevelopment.pl; e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
ogłasza

nieograniczony przetarg dwustopniowy (z rokowaniami) na wybór wykonawcy robót budowlanych obejmujących budowę hali produkcyjno – magazynowej z częścią socjalno – biurową i pomieszczeniami technicznymi wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Strefowej  w Dzierżoniowie.

1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących:

1a. wykonanie robót ziemnych wraz z fundamentowaniem stóp fundamentowych i ław pod konstrukcję hali produkcyjno – magazynowej, wykonanie dróg wewnętrznych, placów manewrowych i parkingów,  budowę zewnętrznej sieci elektrycznej, wodnej i kanalizacji sanitarnej, gazowej, kanalizacji deszczowej, teletechnicznej,

1b. dostawę i montaż hali produkcyjno – magazynowej wraz z obudową ścian, dachu, montażem bram wjazdowych oraz naświetli i świetlików.

1c.  budowę budynku socjalno – administracyjnego i budynku technicznego wraz z zaprojektowanymi  urządzeniami i instalacjami ( instalacja elektryczna wraz ze stacją transformatorową, wodno – kanalizacyjna, gazowa, komputerowa, telefoniczna, CO wraz kotłownią).

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na wykonanie całości Zamówienia lub na wymienione zakresy  określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia oraz sposób przygotowania oferty, kryteria jej oceny, warunków wyboru  określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

4. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać od 26 kwietnia 2010 do 12 maja 2009 r.  w godzinach 8.30 – 15.00  (oprócz  soboty i niedzieli) w sekretariacie Spółki (pok.130),  dokonując uprzednio wpłaty kwoty  10 zł + 22 % VAT ( słownie: dziesięć  złotych plus 22 % podatku VAT) na rachunek bankowy PKO BP SA 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840.

5. Zainteresowani nabyciem SIWZ mogą zapoznać się z treścią SIWZ na stronie internetowej www.ipdevelopment.pl

6. Nabycie  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest warunkiem przyjęcia oferty przez „INVEST – PARK  DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

7. Ofertę należy złożyć w sekretariacie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w terminie do 13 maja  2010 r. do godziny 9.00 w zamkniętej kopercie z opisem zgodnym z SIWZ.

8. Otwarcie ofert  i rozpoczęcie przetargu nastąpi w dniu 13 maja  2010 r. o godzinie 10.00

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania oferty zgodnie ze SIWZ.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania  bez podania przyczyn; z tytułu unieważnienia postępowania oferentowi nie przysługują żadne roszczenia przeciwko „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. za wyjątkiem zwrotu wadium.

11. Szczegółowych informacji nt. Przedmiotu  Zamówienia udziela Mariusz Fedoruk pod nr tel. 074 646 25 76.

 

Dokumentacja budowlana – hala produkcyjno magazynowa, ul. Strefowa, Dzierżoniów (plik .zip 16,5 MB)

 

 

RACHUNEK BANKOWY „INVEST-PARK DEVELOPMENT”:

PKO BP SA 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840

 

 

UWAGA! Dodano odpowiedzi na zadane przez oferentów pytanie. Są one dostępne po kliknięciu odnośnika „Pokaż pytania i odpowiedzi:”

  Załączniki
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – hala produkcyjno – magazynowa w Dzierżoniowie przy ul. Strefowej (plik .pdf, 182 KB)

 

 

Zestawienie elementów kotłowni (plik .pdf, 47 KB)