Ogłoszenie sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej działki ew. nr 62/4 oraz 61, zabudowanej budynkiem hotelowo-biurowym położonej w Żarowie przy ul. Zamkowej nr 1 , powiat Świdnicki, województwo Dolnośląskie.

Wałbrzych, 14.09.2021 r.

„INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.

ul . Uczniowska 16, 58-306 WAŁBRZYCH

OGŁASZA

Ofertę sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej działki ew. nr 62/4 oraz 61, zabudowanej budynkiem hotelowo-biurowym położonej      w  Żarowie przy ul. Zamkowej nr 1 , powiat Świdnicki, województwo Dolnośląskie.

 

§ 1. Przedmiot przetargu

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa, którą stanowią działki gruntu nr 61 i 62/4, o łącznej powierzchni 0,2331 ha,  zabudowana zabytkowym budynkiem usługowo-mieszkalnym o pow. użytkowej 1043,02 m2, położona w miejscowości Żarów, przy ul. Zamkowej nr 1, AM-4, obręb Żarów, gmina Żarów, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1S/00019388/5.

 

Data rozpoczęcia: 2021- 09-14
Data zakończenia: 2021-11-08

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu,

58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16,

Tel. ( +48) 74 646-25-70; fax ( + 48) 74 646-25-74, email: ipd@ipdevelopment.pl www.ipdevelopment.pl

zaprasza do uczestniczenia w pisemnym przetargu nieograniczonym, dotyczącym sprzedaży nieruchomości zabudowanej , wyżej wymienionej, stanowiącej własność Spółki, zwanej dalej „Nieruchomość” lub ‘Przedmiot przetargu”

 

1/ OPIS I LOKALIZACJA NIERUCHOMOSCI ZABUDOWANEJ

Na teren nieruchomości składają się dwie działki ewidencyjne o nr 61, o powierzchni 0,2051 ha i o nr 62/4 o powierzchni 0,0280 ha, zabudowane, o łącznej powierzchni 0,2331 ha. Kształt nieruchomości zwarty. Ukształtowanie terenu płaskie. Nieruchomość jest ogrodzona: od frontu ogrodzenie kute na podmurówce i słupach murowanych z bramą wjazdową, od południa ogrodzeniem stalowym w systemie panelowym, od zachodu starym ogrodzeniem murowanym z cegły ceramicznej. Na działkach znajduje się zabytkowy budynek usługowo-mieszkalny (dawna Villa Treutler-Schlosser) z częścią dobudowaną wraz z instalacjami wewnętrznymi. Teren w pełni zagospodarowany: wyłożony kostką brukową, obsiany trawnikiem, istniejąca zieleń w postaci okazów wiekowych drzew liściastych. Nieruchomość posiada dostęp do sieci: energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, telekomunikacyjnej. Wjazd oraz wejście na teren działki od strony północnego-wschodu z działki drogowej (ul. Zamkowej) – droga publiczna, o nawierzchni asfaltowej.

Budynek usługowo-mieszkalny – dawna Villa Treutler-Schlosser. Budynek jest w zabudowie wolno stojącej, o 3 kondygnacjach naziemnych, podpiwniczony. Obiekt został rozbudowany   w  głąb posesji. Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej. Budynek pełnił funkcję mieszkalną, obecnie siedziba przedszkola na parterze, na piętrze i poddaszu pokoje mieszkalne, nieużytkowane, uprzednio zamieszkałe przez pracowników podstrefy ekonomicznej.

Budynek przy ul. Zamkowej widnieje w Wykazie zabytków w powiecie świdnickim (stan styczeń 2016 r.), rodzaj obiektu: dom mieszkalny, obiekt/zespół: willa. Rok budowy: 1870 (zgodnie z kartoteką budynku).

Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości Żarów przy ul. Zamkowej nr 1. Lokalizacja nieruchomości bardzo korzystna – w centralnym obrębie miasta,                                 w bezpośrednim sąsiedztwie Urzędu Miejskiego. Najbliższe sąsiedztwo lokalizacji stanowi zabudowa usługowa i mieszkalna, z dużą ilością zieleni, w tym budynek Urzędu Miejskiego, tereny szkoły z boiskiem. W pobliżu tereny zielone – zabytkowy park miejski. Nieruchomość od północnego-wschodu sąsiaduje z drogą dojazdową (ul. Zamkowa – droga asfaltowa). Dogodny dostęp środkami komunikacji samochodowej i publicznej. Możliwość parkowania wzdłuż ulicy lub na parkingu miejskim. Strefa płatnego postoju nie obowiązuje. Dostęp do obiektów usługowo-handlowych jest bardzo dobry. Teren sąsiedztwa z pełną infrastrukturą techniczną: sieć wodociągowa, kanalizacyjna (miejska), gazowa, energetyczna                                                  i telekomunikacyjna.

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Zamkowej (działka nr 60, AM-4, obręb Żarów).

2/ OPIS I PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

Przeznaczenie budynku: budynek biurowo-mieszkalny o pow. użytkowej  1043,02 m2 i kubaturze 4350,00 m3.

Zestawienie powierzchni użytkowej poszczególnych pomieszczeń):

 

PARTER

L.p. Rodzaj pomieszczenia P.U. [m2]
1.1 schody 15,52
1.2 hol wejściowy + korytarz 27,53
1.3 pomieszczenie usługowe 28,04
1.4 pomieszczenie usługowe 29,26
1.5 pomieszczenie usługowe 34,01
1.6 pomieszczenie usługowe 42,13
1.7 kuchnia 13,12
1.8 korytarz 13,12
1.9 sala konferencyjna 29,68
1.10 WC 5,04
1.11 WC 5,81
1.12 pomieszczenie usługowe 50,28
1.13 pomieszczenie usługowe 7,99
RAZEM P.U. 301,53
PIĘTRO

 

L.p. Rodzaj pomieszczenia P.U. [m2]
2.1 hol 22,41
2.2 pokój 28,95
2.3 łazienka 10,13
2.4 pokój 19,38
2.5 łazienka 4,81
2.6 przedpokój 4,74
2.7 pokój 27,15
2.8 łazienka 5,20
2.9 przedpokój 4,01
2.10 pokój 17,53
2.11 łazienka 5,20
2.12 przedpokój 3,23
2.13 kuchnia 10,90
2.14 pokój 17,32
2.15 łazienka 3,30
2.16 pomieszczenie gospodarcze 10,69
2.17 klatka schodowa 16,09
RAZEM P.U. 211,04
PODDASZE
L.p. Rodzaj pomieszczenia P.U. [m2]
3.1 hol 27,48
3.2 pokój 30,74
3.3 łazienka 7,82
3.4 pokój 20,57
3.5 łazienka 4,83
3.6 przedpokój 5,72
3.7 pokój 26,53
3.8 łazienka 5,20
3.9 przedpokój 4,01
3.10 pokój 18,18
3.11 łazienka 5,20
3.12 przedpokój 3,44
3.13 kuchnia 11,09
3.14 pokój 18,14
3.15 łazienka 3,36
3.16 przedpokój 3,44
3.17 klatka schodowa 15,55
RAZEM P.U. 211,30
ŁĄCZNA P.U. 723,87

 

Nieruchomość objęta jest dwoma miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego:

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych  w  obszarze miasta Żarowa, zatwierdzony uchwałą nr LVI/343/2006 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 27 października 2006 r. działka gruntu nr 61 i część działki gruntu nr 62/4 (ok. 38%) znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem A.34 Ut – teren usług turystycznych (hotel).

Ustala się przeznaczenie terenu bez zmian. Budynki oznaczone na rysunku planu ujęte w  ewidencji zabytków nieruchomych, objęte są ochroną wraz z terenem posesji, na której są zlokalizowane. Teren zlokalizowany jest w strefie „B” ochrony konserwatorskiej. Wszelkie działania inwestycyjne wymagają uzgadniania z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Dodatkowe informacje: granice obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, granice obszarów rehabilitacji obecnego zagospodarowania i infrastruktury technicznej, strefa „B” – ochrony konserwatorskiej, obiekty znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków, strefa „K” – ochrony krajobrazu, granice strefy „B” ochrony konserwatorskiej.

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowo-usługowej położonego przy ulicy Zamkowej w Żarowie, zatwierdzony uchwałą nr XXVII/144/2008 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 czerwca 2008 r. część działki gruntu nr 62/4 (ok. 62%) znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem M/U – teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

Dodatkowe informacje: granice obszarów rehabilitacji obecnego zagospodarowania i infrastruktury technicznej, strefa „B” – ochrony konserwatorskiej, obiekty znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków, strefa „K” – ochrony krajobrazu, granice strefy „B” ochrony konserwatorskiej

3/ STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI

 1. Zgodnie z zapisami z Księgi Wieczystej nr SW1S/00019388/5, właścicielem nieruchomości jest “INVEST- PARK DEVELOPMENT ” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu. W dziale III i IV księgi wieczystej brak jest wpisów.
 2. Burmistrz Miasta Żarów wydał w dniu 24 września 2018 r. decyzję nr K.6131.90.2018 (stanowiącą Załącznik nr 3), która zezwalała „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. na usunięcie zagrażającego bezpieczeństwu drzewa (dęba czerwonego), jednocześnie nakładając obowiązek na Spółkę wykonania nowych nasadzeń (cztery sztuki drzew liściastych) oraz dbania o nie przez okres trzech lat od nasadzenia. Spółka w maju 2019 roku nasadziła cztery leszczyny. Okres ochronny obowiązuje do czerwca 2022 r.

Do obowiązków nowego właściciela będzie należało dbanie o przedmiotowe drzewa co najmniej do czerwca 2022 r. Po tym terminie nowy właściciel jest zobowiązany poinformować Burmistrza o wykonaniu decyzji.

 1. Poza określonymi w ust. 2 powyżej , Nieruchomość wolna jest od wszelkich długów, ograniczonych praw rzeczowych, hipotek i obciążeń oraz praw i roszczeń osób trzecich i nie jest przedmiotem toczącego się postępowania sądowego, ani postępowania administracyjnego i nie zachodzą ograniczenia w jej rozporządzaniu.
 2. Zbycie Nieruchomości wymaga uzyskania przez Spółkę zgód i/lub opinii organów lub podmiotów wskazanych w umowie Spółki.
 3. Zarząd Spółki jest zobowiązany do uzyskania zgód i/lub opinii, o których mowa w ust. 4 powyżej przed wszczęciem postępowania i/lub po jego zakończeniu.

4/ CENA WYWOŁAWCZA

 1. Cena wywoławcza Nieruchomości wynosi 2300000,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta tysięcy złotych 00/100) netto.
 2. Wszelkie podatki, opłaty, koszty notarialne oraz inne koszty związane z nabyciem Nieruchomości ponosi kupujący.
 3. Zaoferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej, może być równa bądź wyższa.
 4. Sprzedaż Nieruchomości objęta jest zwolnieniem od podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43. ust 1 pkt 10. Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług*.

5/ VADIUM

 1. Warunkiem udziału w niniejszym przetargu jest wpłacenie wadium na rzecz Spółki w wysokości 5 % ceny wywoławczej, tj. 115000,00 zł (słownie: sto piętnaście tysięcy złotych 00/100).
 2. Wadium powinno być wpłacone najpóźniej w dniu złożenia oferty na rachunek bankowy Spółki prowadzony przez Bank PKO BP S.A. Oddział Wałbrzych nr 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840
 3. W tytule wpłaty należy wpisać: „Wadium za udział w przetargu dot. sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Żarowie ”.

6/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP)

Specyfikację oraz szczegółowe informacje dotyczące oferowanej nieruchomości można uzyskać codziennie, oprócz sobót, niedziel i świąt w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w godzinach 8:00 – 15:00; ponadto treść Specyfikacji dostępna jest na stronie internetowej www.ipdevelopment.pl w zakładce Ogłoszenia – Ogłoszenia sprzedażowe , www.biznespolska.pl oraz w siedzibie Spółki.

7/ UCZESTNICTWO W PRZETARGU

1/ W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne, prawne i cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 167, poz. 1758 z późn. zm). Pełnomocnik działający w przetargu w imieniu mocodawcy winien wylegitymować się pełnomocnictwem    w  formie aktu notarialnego.

8/ SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

 1. Pisemną ofertę należy składać bądź to osobiście w trwale zamkniętej kopercie w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16- II  piętro) lub wysyłając pocztą na adres siedziby Spółki, w terminie do dnia  08 listopada 2021 r. do godz.10:00.
 2. Oznaczenie koperty: „Pisemny przetarg nieograniczony – nieruchomość zabudowana w  Żarowie”.
 3. Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym Spółka ofertę faktycznie otrzymała. W przypadku wysłania oferty pocztą istotne znaczenia ma dzień doręczenia przesyłki przez operatora pocztowego, a nie dzień nadania przesyłki.

9/ KRYTERIUM OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

 1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest wyłącznie zaoferowana cena.  Za  najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta, która zawiera najwyższą cenę.

10/ TERMIN CZĘŚCI JAWNEJ PRZETARGU.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 8 LISTOPADA 2021 r. w SIEDZIBIE SPÓŁKI „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. W WAŁBRZYCHU, UL. UCZNIOWSKA 16, II p. O GODZ. 10: 30

 

11/ ODSTĄPIENIE OD PRZETARGU.

 1. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru, bez podawania przyczyn.
 2. Organizator przetargu może odwołać przetarg w każdym czasie, niezwłocznie podając stosowną informację poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej Spółki.

W tych przypadkach nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w odniesieniu do „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. lub Komisji Przetargowej, poza zwrotem wpłaconego wadium.

 

12/ ZAŁĄCZNIKI I FORMULARZE.

1/ Formularz nr 1 – Formularz Oferty

2/ Formularz nr 2 – Klauzula informacyjna RODO

3/ Załącznik nr 1 Specyfikacja istotnych warunków przetargu

4/ Załącznik nr 2 Dokumentacja zdjęciowa

5/ Załącznik nr 3 Decyzja Burmistrza Miasta Żarów

 

* Na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług „podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art.43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

1) są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;

2) złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

 

Zapytanie ofertowe – „Wykonanie ekspertyzy technicznej oraz zaprojektowanie posadzki w budynku halowym G przy ul. Wałbrzyskiej 38 w Świebodzicach, dz. gruntu nr 747/1”

1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie ekspertyzy technicznej oraz zaprojektowanie posadzki w budynku halowym G przy ul. Wałbrzyskiej 38 w Świebodzicach, dz. gruntu nr 747/1, zgodnie z poniższym zakresem:

a) Wykonanie szczegółowych oględzin istniejącej posadzki, stropu nad przyziemiem oraz elementów konstrukcyjnych podpierających strop (dalej: Elementy Obiektu),

b) Wykonanie inwentaryzacji Elementów Obiektu,

c) Lokalizacja zbrojenia w stropie nad przyziemiem i podciągach stropu,

d) Wykonanie badań wytrzymałości Elementów Obiektu,

e) Ocena stanu technicznego i użytkowego Elementów Obiektu,

f) Wykonanie ekspertyzy technicznej Elementów Obiektu zawierającej:

 • Wytyczne do zaprojektowania dodatkowej płyty posadzki o gr. 15 cm,
 • Wytyczne do wzmocnienia stropu i elementów konstrukcyjnych podpierających strop jeżeli wystąpi konieczność,
 • Wytyczne dla płyty posadzki na stropie przyziemia,

g) Wykonanie projektu budowlanego zawierającego:

 • Projekt wzmocnienia stropu nad przyziemiem oraz elementów konstrukcyjnych podpierających strop,
 • Projekt posadzki,

h) Uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych jeżeli wystąpi taka konieczność,

 

3. Termin wykonania zamówienia

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do 6 tygodni od podpisania umowy lub zlecenia z Zamawiającym.

4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz tytuł rzeczoznawczy budowlanego. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli w okresie od 01.08.2018 r. do 30.08.2021 r., oferent zrealizował jako wykonawca minimum trzy ekspertyzy techniczne oraz jeden projekt budowlany budynku o pow. użytkowej min 2 000 m2. Oferent zobowiązany jest załączyć oświadczenie o posiadanym doświadczeniu, referencje lub protokół odbioru końcowego.

5. Lokalizacja przedmiotu zamówienia

Lokalizacja obiektu objętego zamówieniem: woj. Dolnośląskie, powiat świdnicki, adres: 58‑160 Świebodzice, ul. Wałbrzyska 38.

6. Wizja lokalna przedmiotu zamówienia

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej obiektu objętego zamówieniem. Wizję lokalną dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

7. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Jacek Lipicki, tel. (+48) 537 980 908, jacek.lipicki@ipdevelopment.pl

Robert Strzelecki, tel. (+48) 690 804 208, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

8. Dokumenty składające się na ofertę

8.1. Wypełniony formularz – informacje o oferencie – Formularz nr 1

8.2. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 2

8.3. Oświadczenie lub referencje lub protokół odbioru końcowego

9. Okres związania ofertą

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10. Cena oraz waluta oferty

Walutą oferty jest złoty polski [PLN] i w tej walucie Oferent musi wycenić przedmiot zamówienia. Oferta powinna uwzględniać cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Rozliczenie i zapłata dokonywana będzie w złotych polskich [PLN] na rachunek wykonawcy.

11. Sposób przygotowania ofert

11.1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postępowania.

11.2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferent nie może składać oferty na to zamówienie jako wykonawca indywidualny i jednocześnie jako wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami.

11.3. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta. Zaleca się aby wszystkie strony oferty ponumerować i parafować przez osoby podpisujące ofertę.

11.4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.

11.5. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.

12. Terminy składania ofert

12.1. W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl w terminie do 30 września 2021 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 30 września 2021 r. w godzinach: 10:10 – 10:30.

12.1. W formie papierowej w siedzibie Zamawiającego: „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, (w sekretariacie na II piętrze lub za pośrednictwem poczty), w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2021 r.do godziny 10.00. Oferty należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

ul . Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pn.:

„Wykonanie ekspertyzy technicznej oraz zaprojektowanie posadzki w budynku halowym G przy ul. Wałbrzyskiej 38 w Świebodzicach, dz. gruntu nr 747/1”

12.3. Oferty złożone po terminie, Zamawiający zwróci bez otwierania niezwłocznie po zakończeniu.

13. Wybór oferenta

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty. Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent otrzyma największą ilość punktów wyliczanych według poniższego wzoru. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

a) cena – 100% wagi:

Maksymalną liczbę punktów: 100, otrzyma oferta o najniższej cenie. Kolejnym ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z poniższym wzorem.

Pc= (najniższa cena spośród badanych ofert / cena badanej oferty) x100

gdzie: Pc – oznacza liczbę punktów dla badanej oferty za cenę.

Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

14. Warunki uzupełniające

14.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

14.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

14.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

14.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

15. Wykaz Załączników i Formularzy

Załącznik nr 1 – Formularz nr 1 – Informacje o Oferencie

Załącznik nr 2 – Formularz nr 2 – Formularz Oferty

Załącznik nr 3 – Oznaczenie przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 4 – Dokumentacja projektowa obiektu cz1.

Załącznik nr 4 – Dokumentacja projektowa obiektu cz2.

Zapytanie ofertowe – „Wykonanie ogrodzenia panelowego na terenie Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Strefowej 5A w Świebodzicach. ”


1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie ogrodzenia wokół instalacji fotowoltaicznej wraz z furtką wejściową, zgodnie z poniższym zakresem:

Zakres prac:

– wykopy pod fundamenty słupków wraz z utylizacją urobku,

– wykonanie fundamentów betonowych pod słupki wraz z montażem słupków (montaż słupków w terenie zielonym),

– montaż kompletnego ogrodzenia panelowego o długości ok. 80 mb,

– montaż furtki wejściowej,

– po stronie Zleceniobiorcy jest dostarczenie wszystkich materiałów a także koszty transportu i utylizacji,

– lokalizacja ogrodzenia została pokazana w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego,

– okres gwarancji na wykonane prace: 24 miesiące,

– rozliczenie prac nastąpi powykonawczo, w oparciu o faktyczną ilość metrów bieżących wykonanego ogrodzenia

Specyfikacja ogrodzenia:

– ogrodzenie panelowe ocynkowane o wysokości ok. 1,53 m (bez podmurówki),

– średnica drutu ogrodzeniowego min. fi 3,5; oczko proste 50 mm x 200 mm, oczko małe 50 mm x 50 mm,

– słupki ogrodzeniowe z profili o wymiarach min. 40 mm x 60 mm zagłębione w fundamencie na min. 700 mm (głębokość fundamentu min. 800mm),

– furtka wejściowa o szerokości 1,0 m, zamykana na klucz + klamka, dostosowana do ogrodzenia o wysokości ok.1,53 m (lokalizacja furtki do uzgodnienia z zamawiającym),

– wszystkie w/w elementy ocynkowane.

3. Termin wykonanie zamówienia .

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do 8 tygodni od podpisania umowy/zlecenia z Zamawiającym.

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Zamawiający umożliwi dokonanie wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót. Wizję lokalną dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Dagmara Komendera, tel. 691 324 666, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl
Robert Strzelecki, tel. 690 804 208, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

6. .Dokumenty składające się na ofertę.

6.1. Wypełniony formularz – informacje o ofercie – Formularz nr 1

6.2. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 2

7. Okres związania ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

8. Sposób przygotowania ofert.

8.1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postępowania.

8.2. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta.

8.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.

8.4. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.

8.5. W przypadku ustanowienia Pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo – w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.

9. Terminy składania ofert. 

a) w formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl do dnia: 09.2021 r. do godziny: 12:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać oddzielnym mailem w dniu 20.09.2021 r. w godzinach: 12:10 – 12:30.

lub

b) w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

Ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pn.: 
„Wykonanie ogrodzenia panelowego na terenie Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Strefowej 5A. ”

10. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka, w której oferent zaproponuje najniższą cenę za wykonanie zakresu zapytania ofertowego.

11. Warunki uzupełniające.

11.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

11.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku:

11.2.1. złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert,
11.2.2. gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia,
11.2.3. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć,

11.3. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

12. Wykaz Załączników i Formularzy

1. Formularz nr 1 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
2. Formularz nr 2 – Formularz Oferty
3. Załącznik nr 1 – Lokalizacja ogrodzenia

 

 

Zapytanie ofertowe – „Przeprowadzenie okresowej – kontroli systemu ogrzewania z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów, zgodnie z Ustawą o charakterystyce energetycznej budynków art. 23.1.1) lit. a) i c)”.

Wałbrzych, dnia 14.09.2021 r.

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Informuję, iż wyniku zapytania ofertowego umieszczonego na stronie internetowej Spółki w sprawie „Przeprowadzenia okresowej – kontroli systemu ogrzewania z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów, zgodnie z Ustawą o charakterystyce energetycznej budynków art. 23.1.1) lit. a) i c)”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

ASKLIM Adam Słaby
ul. Szewska 8
34-325 Bierna

 1. Nazwa i adres Zamawiającego

1.1. Zamawiający

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

2.1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie okresowej kontroli zgodnie z art. 23.1.1) lit. a) i c) Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków w zakresie kontroli systemu ogrzewania z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów, zlokalizowanych na obiektach będących własnością Spółki.

2.2. Obiekty podlegające kontroli:

 

lp. Obiekt Ilość kotłów Moc kotłów Powierzchnia ogrzewana (m2)
1 Świdnicki Park Przemysłowy hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Towarowa 28A 4 szt. 43 kW 225 dla 1 kotła
2 hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Towarowa 30 2 szt.

 

115 kW + 130 kW =245 kW 526 dla 1 kotła

1530,30 dla 2 kotła

3 Dzierżoniowski Park Przemysłowy hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Strefowa 17 1 szt. 114 kW 170,62
4 hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Strefowa 19 2 szt. 110 kW 666,06
5 Żarów Budynek mieszkalny z częścią biurową – Zamkowa 1 1 szt. 130 kW 1043,02
6 Świebodzicki Park Przemysłowy budynek administracyjno – socjalny przy hali G 1 szt. 400 kW 4230

 

2.3. Protokół:

Wykonawca po wykonaniu kontroli sporządzi protokół, w którym umieści m.in. informacje o: nazwie firmy dokonującej kontroli, dacie wykonania kontroli, dacie następnej kontroli, imię i nazwisko osoby kontrolującej oraz informacje o posiadanych uprawnieniach osób przeprowadzających kontrolę.

3. Termin wykonanie zamówienia .

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do 17.11.2021 r.

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania kontroli. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wojciech Kloc, tel. (+48) 74 646 25 77, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl
Dagmara Komendera, tel.(+48) 74 6462577, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl

6. Dokumenty składające się na ofertę.

  • Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1
  • Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz nr 2

7. Okres związania ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

8. Terminy składania ofert. 

Oferty należy składać:

8.1. W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl tytułem:

„Oferta – Przeglądy systemu ogrzewania”

w terminie do 13 września 2021 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 13 września 2021 r. w godzinach: 10:10 – 10:30.

8.2. W nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze w terminie do 13 września 2021 r. do godziny 10:00. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

u. Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pod nazwą:

„Przeprowadzenie okresowej – kontroli systemu ogrzewania z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów, zgodnie z Ustawą o charakterystyce energetycznej budynków art. 23.1.1) lit. a) i c)”.

9. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najniższą cenę za wykonanie Zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

10. Warunki uzupełniające.

10.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

10.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

10.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

10.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

Załączniki:

 1. Formularz nr 1 – Formularz oferty
 2. Formularz nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu

Zapytanie ofertowe – „Zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie pylonu reklamowego dla Inkubatora Przedsiębiorczości w Świebodzicach 58-160, przy ul. Strefowej 5a”.

Zapytanie ofertowe – „Zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie pylonu reklamowego dla Inkubatora Przedsiębiorczości w Świebodzicach 58-160, przy ul. Strefowej 5a”.

1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. ul. Uczniowska 16 58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

2.1 Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie pylonu reklamowego dla Inkubatora Przedsiębiorczości w Świebodzicach 58-160, przy ul. Strefowej 5a, na nieruchomości będącej własnością Zamawiającego.

2.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

–           wykonanie projektu pylonu na podstawie złożonej koncepcji (wizualizacji) do oferty i uzyskanie akceptacji Zamawiającego;

–           złożenie skutecznego zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Świdnicy w sprawie wykonanie robót budowlanych polegających na instalowaniu tablicy reklamowej (pylonu) zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane;

–           dostarczenie i zamontowanie pylonu w tym wykonanie odpowiedniego fundamentu;

–           przekazanie dokumentacji powykonawczej w tym inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;

2.3 Właściwości pylonu:

–           konstrukcja zewnętrzna o wymiarach około 400 cm wysokość x  około 150 cm szerokość, przymocowana do fundamentu utworzonego przez Wykonawcę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Pylon składający się z jednostronnego totemu, niepodświetlanego, z miejscem na wpisanie 10 firm, dwurzędowy, po 5 okien w dwóch rzędach. Każde okno do wpisania firm o wymiarach około 20 cm wysokość x około 60 cm długość. Miejsce na określenie firm każdorazowo wymienne. Pierwszy rząd okien powinien zaczynać się od wysokości około 150 cm. Na dole pylonu napis www.ipdevelopment.pl”. Logo firmy u góry o wymiarach około 60 cm wysokość x  około150 cm długość. Pod logiem napis „Świebodzice ul. Strefowa 5A”. Profile boczne półokrągłe, aluminiowe.  Konstrukcja nośna stabilna, zapewniająca odporność na działania czynników zewnętrznych, zabezpieczona antykorozyjnie.

3.Termin wykonania zamówienia.

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania całości zakresu zapytania ofertowego: do dnia 31 października 2021 roku. Umowa w formie zlecenia.

4.Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Maurycy Roman, tel. (+48) 74 6462577, maurycy.roman@ipdevelopment.pl

Robert Strzelecki, tel. (+48) 74 646 25 77, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

5. Dokumenty składające się na ofertę.

5.1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1

5.2. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz nr 2

6. Okres związania z ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

7. Sposób przygotowania ofert.

7.1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postępowania.

7.2. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta.

7.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.

7.4. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.

7.5. W przypadku ustanowienia Pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo – w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.

8. Terminy składania ofert. 

Oferty należy składać:

8.1. W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl

tytułem:

„Oferta na wykonanie pylonu dla Biznes Inkubatora w Świebodzicach” w terminie do 13.09.2021 r. do godz. 10:00, w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 13.09.2021 r. w godz. 10:10 – 10:30.

lub:

8.2. W nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze w terminie do 13.09.2021 r. do godz. 10:00. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych

i opisana:

„Oferta na wykonanie pylonu dla Biznes Inkubatora w Świebodzicach”

9. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najniższą cenę za wykonanie zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

10. Warunki uzupełniające.

10.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

10.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

10.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

10.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

Wykaz Załączników i Formularzy:

 1. Formularz nr 1 – Formularz oferty
 2. Formularz nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 3. Załącznik nr 1- Zdjęcie przedstawiające miejsce zamontowania pylonu

Zapytanie ofertowe – „Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj instalacji oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego w biurowcu G, który jest zlokalizowany na obszarze Świebodzickiego Parku Przemysłowego”

Wałbrzych, dnia 17.09.2021 r.

 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Informuję, iż wyniku zapytania ofertowego umieszczonego na stronie internetowej Spółki w sprawie „Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj instalacji oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego w biurowcu G, który jest zlokalizowany na obszarze Świebodzickiego Parku Przemysłowego” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

 

Setia Invest

Andrzej Ostrowski

ul. Wincentego Witosa 1

56-100 Wołów

 


 

Zapytanie ofertowe – „Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj instalacji oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego w biurowcu G, który jest zlokalizowany na obszarze Świebodzickiego Parku Przemysłowego

1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

2.1.Przedmiotem Zamówienia są roboty inwentaryzacyjno-projektowo-instalacyjno-montażowe zgodnie z poniższym zakresem:

Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w biurowcu G.

2.2.Projekt i realizacja:

Dodatkowe wytyczne do projektowania:

 • należy wykonać inwentaryzację istniejącej instalacji oświetlenia awaryjnego i  ewakuacyjnego;
 • należy wykonać projekt wykonawczy rozbudowy istniejącej instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wraz z doborem opraw uwzględniając obowiązującą instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu stanowiącą załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz aktualny układ pomieszczeń stanowiący załącznik nr 2;
 • projekt należy uzgodnić z rzeczoznawcą do spraw p.poż.;
 • należy uwzględnić montaż opraw w miejscach lokalizacji hydrantów wewnętrznych, przycisków ROP, gaśnic itp. (zgodnie z obowiązującymi przepisami);
 • wszystkie oprawy muszą posiadać diody sygnalizacyjne LED (sygnalizacja obecności napięcia w sieci oraz wskazanie stanu naładowania baterii/akumulatora);
 • rozprowadzenie okablowania przewidzieć w korytach prowadzonych natynkowo (istnieje możliwość wykorzystania istniejących tras kablowych);
 • wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia po wykonaniu instalacji oraz dostarczenie dokumentacji powykonawczej;
 • weryfikacja i wymiana baterii w istniejących oprawach jeśli zajdzie taka konieczność;
 • jeśli zajdzie konieczność należy wymienić istniejące oprawy oświetleniowe tak aby całość instalacji spełniała obowiązujące normy w tym zakresie;
 • gwarancja na wykonanie Zamówienia 36 miesięcy, na oprawy zgodnie z gwarancją producenta.

Pozostałe parametry zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

3. Termin wykonanie zamówienia .

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do 31 grudnia 2021 r.

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót. Wizję lokalną dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wojciech Kloc, tel., 791 147 666, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl
Dagmara Komendera, tel.(+48) 74 6462577, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl

6. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1

6.2. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz nr 2

7. Okres związania ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

8. Sposób przygotowania ofert.

8.1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postępowania.

8.2.Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta.

8.3.Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.

8.4.Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.

8.5.W przypadku ustanowienia Pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo – w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.

9. Terminy składania ofert. 

Oferty należy składać:
9.1. W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl tytułem:

„Oferta – oświetlenie awaryjne – biurowiec G”

w terminie do 10 września 2021 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 10 września 2021 r. w godzinach: 10:10 – 10:30.

9.2. W nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze w terminie do 10 września 2021 r. do godziny 10:00. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

ul Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pod nazwą:

Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj instalacji oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego w biurowcu G, który jest zlokalizowany na obszarze Świebodzickiego Parku Przemysłowego

10. Wybór oferenta.

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najniższą cenę. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

11. Warunki uzupełniające.

11.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

11.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku:

  • złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert,
  • gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia,
  • wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć,

11.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

11.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

Wykaz Załączników i Formularzy

 1. Formularz nr 1 – Formularz Oferty.
 2. Formularz nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 3. Załącznik nr 1 – wyciąg z instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
 4. Załącznik nr 2 – aktualny rozkład pomieszczeń

 

 

Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości 1.Samodzielnego Lokalu mieszkalnego usytuowanego na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego przy ulicy Lawendowej 1 w Dzierżoniowie, oznaczonego numerem 17 (siedemnaście), złożonego z następujących pomieszczeń: holu, łazienki, WC, komunikacji, salonu, 2 pokoi, o łącznej powierzchni mieszkalnej 65,94 m2, (liczonej wg. Normy PN-ISO 9836:1997) oraz komórki lokatorskiej oznaczonej numerem 17 o powierzchni 2,63 m2, przynależnej do tego lokalu , położonej w pomieszczeniu oznaczonym jako Piwnica, strefa B, wraz z udziałem wynoszącym 312/10000 we wspólnych częściach i urządzeniach budynku oraz w prawie własności działki gruntu numer 1372/2, na której budynek ten jest posadowiony objęte księgą wieczystą nr SW1D/00049360/8, zwanych dalej „Lokalem”.

4 sierpnia 2021r.  

 

„INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.
z siedzibą w Wałbrzychu

ul . Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych

(dalej Spółka) 

OGŁASZA

 

 

Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony

 dotyczący sprzedaży nieruchomości 

 

 1. Samodzielnego Lokalu mieszkalnego usytuowanego na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego przy ulicy Lawendowej 1 w Dzierżoniowie, oznaczonego numerem 17 (siedemnaście), złożonego z następujących pomieszczeń: holu, łazienki, WC, komunikacji, salonu, 2 pokoi, o łącznej powierzchni mieszkalnej 65,94  m2 (liczonej wg. Normy PN-ISO 9836:1997) oraz komórki lokatorskiej oznaczonej numerem 17 o powierzchni 2,63 m2, przynależnej do tego lokalu  , położonej w pomieszczeniu oznaczonym jako Piwnica, strefa B, wraz z udziałem wynoszącym 312/10000 we wspólnych częściach i urządzeniach budynku oraz w prawie własności działki gruntu numer 1372/2, na której budynek ten jest posadowiony objęte księgą wieczystą nr SW1D/00049360/8,  zwanych  dalej „Lokalem”.
 2. Udziału wynoszącego 1249/90000 w działce gruntu nr 1372/3 o powierzchni 0,0240 ha, objętej księgą wieczystą nr SW1D/00049433/1, zwanego dalej „Udziałem”, na której urządzony jest plac zabaw.
 3. Udziału w wysokości 496/10000 we współwłasności lokalu niemieszkalnego – garażu wielostanowiskowego, objętym księgą wieczystą nr SW1D/00049361/5, uprawniającego do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nr 2 (dwa) o powierzchni 15,67 m2 wraz z udziałem w wysokości 130/10000 we wspólnych częściach i urządzeniach budynku oraz w prawie własności działki 1372/2 na której budynek ten jest posadowiony objęte księgą wieczystą nr SW1D/00049360/8 zwanego dalej „ Miejscem postojowym”.Dalej łącznie nazwanymi „Przedmiotem przetargu”.

Data składania ofert: od 4 sierpnia 2021 r. do 20 września 2021 r.
Data zakończenia :    20 września 2021 r.

 

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu,

58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16,

Tel. ( +48) 74 646-25-70; fax ( + 48) 74 646-25-74, email: ipd@ipdevelopment.pl www.ipdevelopment.pl

 

I. OZNACZENIE I OPIS PRZEDMIOTU PRZETARGU

1.Samodzielny Lokal mieszkalny usytuowany na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego przy ulicy Lawendowej 1 w Dzierżoniowie, oznaczony numerem 17 (siedemnaście), złożony następujących pomieszczeń: holu, łazienki, WC, komunikacji, salonu, 2 pokoi, o łącznej powierzchni mieszkalnej 65,94  m2 (liczonej wg. Normy PN-ISO 9836:1997) oraz komórki lokatorskiej oznaczonej numerem 17 o powierzchni 2,63 m2, przynależnej do tego lokalu  , położonej w pomieszczeniu oznaczonym jako Piwnica, strefa B, wraz z udziałem wynoszącym 312/10000 we wspólnych częściach i urządzeniach budynku oraz w prawie własności działki gruntu numer 1372/2, na której budynek ten jest posadowiony, objęte księgą wieczystą nr SW1D/00049360/8.

Lokal mieszkalny o jednorodnej funkcji mieszkalnej, rozkładowy, dostęp do poszczególnych pomieszczeń z przedpokoju, lokal posiada balkon.

Lokal mieszkalny wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną (brak opraw oświetleniowych), gazową grzewczą (piec dwufunkcyjny) , instalację teletechniczną oraz wentylację grawitacyjną.

Elementy wykończenia:

Tynki i okładziny ścienne– tynki gipsowe malowane farbami emulsyjnymi w stanie przeciętnym w pokojach oraz złym w przedpokoju (brak powłok malarskich na części powierzchni), w przedpokoju sufit podwieszany , częściowo uszkodzony, w łazience płytki ceramiczne na ok. 50% powierzchni, w kuchni , na wysokości ciągów roboczych, płytki w stanie przeciętnym, miejscowe pęknięcia ścian.

Podłogi i posadzki – w pokojach panel podłogowy, znaczne uszkodzenia widoczne w łazience i kuchni płytki  ceramiczne w stanie przeciętnym, w przedpokoju płytki ceramiczne w stanie dobrym.

Stolarka okienna i drzwiowa– okna PCV do regulacji , zwłaszcza w salonie, drzwi zewnętrzne antywłamaniowe, brak drzwi wewnętrznych oraz ościeżnic.

Biały montaż– umywalka i muszla sedesowa w łazience, pozostałych brak.

 Lokal mieszkalny wymaga przeprowadzenia prac remontowych przez przyszłego właściciela.

Dokumentacja fotograficzna stanowi uzupełnienie do opisu lokalu mieszkalnego .

Opis lokalu mieszkalnego wraz z planem pomieszczeń stanowi Załącznik nr 1.

Komórka lokatorska przynależna do lokalu mieszkalnego  oznaczona numerem 17 o powierzchni 2,63 mpołożona w pomieszczeniu oznaczonym jako Piwnica, strefa B, jest w stanie dobrym.

Plan komórki stanowi Załącznik nr 2.

W części wspólnej widoczne liczne zacieki z wody opadowej na balkonach, na ścianie nad wjazdem do garażu liczne pęknięcia wyprawy elewacyjnej przy otworach okiennych, odpadający tynk na stopniach przy wejściu do budynku, skorodowane elementy stalowe konstrukcji schodów wejściowych do budynku,

 

 1. Udział w wysokości 1249/90000 we własności działki gruntu nr 1372/3, obręb Dolny o powierzchni 0,0240 ha, zwany dalej „Udziałem”, na której urządzony jest plac zabaw), przy czym Gminie Miejskiej Dzierżoniów w stosunku do Udziału wyżej opisanego przysługuje prawo pierwokupu zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.121 tj. z dnia 2018.01.15).

 

 1. Udział w wysokości 496/10000 we współwłasności lokalu niemieszkalnego – podziemnego garażu wielostanowiskowego ( Parkingu) uprawnia do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nr 2 (dwa) o powierzchni 15,67 m2 .Wjazd i wyjazd z Parkingu i Miejsca postojowego jest zapewniony poprzez wspólny, podziemny układ komunikacyjny, wybudowany dla wszystkich miejsc postojowych.

Pomieszczenie Parkingu znajduje się w typowym standardzie wykończeniowym charakterystycznym dla pomieszczeń garażowych, z automatyczną bramą wjazdową. Brak klucza do otwierania i zamykania bramy garażowej. Do miejsca postojowego przyporządkowane jest pomieszczenie na rowery zamykane drzwiami przesuwnymi. Na 12 stanowiskach garażowych posadzka ma wgłębienia i nierówności utrudniające spływ wody do kratki ściekowej. Plan Miejsca postojowego stanowi Załącznik nr 3.

 1. Budynek mieszkalny, o którym mowa w ust. 1 powyżej, o powierzchni 2198,50 m2 posadowiony jest na nieruchomości opisanej w ust. 8, działce gruntu nr 1372/2 (dalej jako „Budynek”). Na parterze budynku znajduje się pomieszczenie do przechowywania wózków dziecięcych. Przy budynku znajdują się naziemne miejsca parkingowe dla właścicieli lokali mieszkalnych.
 2. Zbycie Lokalu, Udziału i Miejsca postojowego wymaga uzyskania przez Spółkę zgód i/lub opinii organów lub podmiotów wskazanych w umowie Spółki.
 3. Zarząd Spółki jest zobowiązany do uzyskania zgód i/lub opinii, o których mowa w ust. 5 powyżej przed wszczęciem postępowania i/lub po jego zakończeniu.
 4. Spółka jest współwłaścicielem nieruchomości – działki gruntu nr 1372/2 o powierzchni 0,2964 ha oraz działki gruntu nr 1372/3 o powierzchni 0,0240 ha, położonych w Dzierżoniowie, obręb Dolny, dla których Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie prowadzi księgi wieczyste nr SW1D/00049360/8, i nr SW1D/00049433/1 zwanych dalej „Nieruchomością” oraz współwłaścicielem lokalu użytkowego stanowiącego podziemny parking wielostanowiskowy, położony w Budynku przy ul. Lawendowej 1 w Dzierżoniowie, dla którego Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą SW1D/00049361/5, zwany dalej „Parkingiem”.
 5. Prawo własności do Nieruchomości, działek gruntu o numerach 1372/2 i 1372/3 nabyła od Gminy miejskiej Dzierżoniów na podstawie umowy przeniesienia własności nieruchomości z dnia 15 czerwca 2009 roku.
 6. W księdze wieczystej KW nr SW1D/00049360/8 wpisane są: ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością tj. służebność gruntowa w postaci przejścia i przejazdu przez działkę nr 1372/2 (objętą KW SW1D/00045423/0) w celu dostępu do drogi publicznej z działki nr 1372/1 na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego działki nr 1372/1 (objętej KW SW1D/0004936/8), oraz ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością tj. służebność gruntowa w postaci przejścia i przejazdu przez działkę nr 1372/2 (objętą KW SW1D/00045423/0) w celu dostępu do drogi publicznej z działki nr 1372/3 na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego działki nr 1372/3 (objętej KW SW1D/00049360/8).
 7. W księdze wieczystej KW nr SW1D/00049433/1 brak wpisanych roszczeń i ograniczeń, a zapisy działu IV księgi wieczystej nie dotyczą Udziału.
 8. W księdze wieczystej KW nr SW1D/00049361/5 brak wpisanych roszczeń i ograniczeń , a zapisy działu IV księgi wieczystej nie dotyczą Miejsca postojowego.

 

II. CENA WYWOŁAWCZA

 1. Cena wywoławcza zakupu Przedmiotu przetargu wynosi 328.504,00 zł netto (słownie: trzysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćset cztery złote 00/100), przy czym: 

a) 92,335% ceny wywoławczej  przypada na cenę zakupu  Lokalu,

b) 0,055% ceny wywoławczej przypada na  cenę  zakupu  Udziału,

c) 7,61%  ceny wywoławczej przypada na cenę zakupu Miejsca postojowego.

          2. Sprzedaż Lokalu  oraz Miejsca postojowego   nie jest opodatkowana podatkiem VAT.   

     Kupujący będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

     Sprzedaż Udziału jest opodatkowana podatkiem  VAT- 23%.

 1. Wszelkie podatki, opłaty, koszty notarialne oraz inne koszty związane z nabyciem Przedmiotu przetargu  ponosi kupujący.
 1. Zaoferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej, może być równa bądź wyższa.
 2. Cena wywoławcza uwzględnia stan techniczny Przedmiotu przetargu, znany Kupującemu przed przystąpieniem do procedury przetargowej.

III. WADIUM

 1. Warunkiem udziału w niniejszym przetargu jest wpłacenie wadium na rzecz Spółki w wysokości 5 % ceny wywoławczej netto tj. 16 425,20 zł   (słownie: szesnaście tysięcy czterysta dwadzieścia pięć złotych 20/100).
 2. Wadium powinno być wpłacone najpóźniej w dniu złożenia oferty na rachunek bankowy Spółki prowadzony przez Bank PKO BP S.A. Oddział Wałbrzych nr 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840.
 3. W tytule wpłaty należy wpisać: „Wadium za udział w przetargu dot. sprzedaży Lokalu nr 17 ul. Lawendowa 1 w Dzierżoniowie”.
 4. Uczestnik przetargu zobowiązany jest załączyć do oferty dowód wniesienia wadium

IV. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP)

Specyfikację oraz szczegółowe informacje dotyczące Lokalu można uzyskać codziennie, oprócz sobót, niedziel i świąt w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w godzinach 8:00 – 15:00; ponadto treść Specyfikacji dostępna jest na stronie internetowej www.ipdevelopment.pl w zakładce Ogłoszenia – Ogłoszenia sprzedażowe oraz na stronie www.biznespolska.pl. Oferent może obejrzeć Przedmiot przetargu  w terminie wyznaczonym na składanie ofert, po uprzednim ustaleniu ze Spółką terminu dokonania oględzin.

W razie sprzeczności pomiędzy niniejszym ogłoszeniem a Specyfikacją Istotnych Warunków Przetargu pierwszeństwo ma Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu.

V. UCZESTNICTWO W PRZETARGU

 1. W przetargu jako oferenci mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjnie nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli wpłacą wadium w wysokości, terminie i w sposób określonych w ogłoszeniu o przetargu oraz specyfikacji istotnych warunków przetargu.
 2. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

1) członkowie zarządu Spółki i jej organu nadzorującego;

2) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego władz i organu nadzorującego;

3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu;

4) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3;

5) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

VI. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

 1. Pisemną ofertę należy składać bądź to osobiście w trwale zamkniętej kopercie w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16- II piętro) lub wysyłając pocztą na adres siedziby Spółki w terminie do dnia 20 września 2021r., do godz.10:00.
 2. Oznaczenie koperty: „Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony – Lokal nr 17, ul. Lawendowa 1 w Dzierżoniowie”.
 3. Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym Spółka ofertę faktycznie otrzymała. W przypadku wysłania oferty pocztą istotne znaczenia ma dzień doręczenia przesyłki przez operatora pocztowego, a nie dzień nadania przesyłki.
 4. Oferta złożona po terminie lub niezabezpieczona w sposób opisany powyżej, zostanie zwrócona bez rozpatrywania, po rozstrzygnięciu przetargu.
 5. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg informuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji. W  przypadku obecności wszystkich oferentów w chwili otwarcia ofert, prowadzący przetarg kontynuuje przetarg w formie licytacji. W przypadku licytacji, postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

VII. KRYTERIUM OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest wyłącznie zaoferowana cena. Za  najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta, która zawiera najwyższą cenę.

VIII. TERMIN CZĘŚCI JAWNEJ PRZETARGU

Przetarg odbędzie się (otwarcie i ocena ofert) w dniu 20 września 2021 r. w siedzibie Spółki „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16- II piętro), o godz. 10:30.

IX. ODSTĄPIENIE OD PRZETARGU

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu może odstąpić od przetargu w dowolnym czasie, bez wyłaniania zwycięzcy, w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., czego nie można było wcześniej przewidzieć. O odwołaniu lub unieważnieniu przetargu „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów. W tych przypadkach nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w odniesieniu do „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. lub Komisji Przetargowej, poza zwrotem wpłaconego wadium.

X. ZAŁĄCZNIKI

 1. Specyfikacja istotnych warunków przetargu wraz z załącznikami.
 2. Dokumentacja zdjęciowa

Zapytanie ofertowe – „Przebudowa pomieszczeń części administracyjno–socjalnej zakładu przemysłowego przy ul. Strefowej 19 w Dzierżoniowie dz. gruntu nr 188/3, 51/5”

 

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

 1. Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie przebudowy pomieszczeń części administracyjno – socjalnej zakładu przemysłowego przy ul. Strefowej 19 w Dzierżoniowie dz. gruntu nr 188/3, 51/5, zgodnie z poniższym zakresem i warunkami:

 1. Wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z Decyzją Pozwolenia na budowę nr 869/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. (Załącznik nr 3) oraz projektem budowlanym (Załącznik nr 4);
 2. Zakup oraz dostawa materiałów budowlanych i urządzeń;
 3. Wykonanie kompletu robót budowlanych, w tym zakresu architektoniczno-budowlanego, instalacji elektrycznych oraz instalacji sanitarnych;

Branża architektoniczno-budowlana

 • Wykonanie ścian działowych w systemie suchej zabudowy na pełną wysokość pomieszczenia z wypełnieniem z wełny mineralnej. Podwójne płytowanie;
 • Standard wykończenia szatni: płytki ceramiczne do wys. 2m, powyżej powłoka malarska, płytki w cenie do 50 zł/m2;
 • Standard wykończenia toalet, umywalni i pryszniców: płytki ceramiczne na pełną wysokość pomieszczenia, płytki w cenie do 50 zł/m2;
 • Standard wykończenia sufitów podwieszonych: typ i rodzaj odpowiedni do sufitu istniejącego;
 • Standard wykończenia podłóg: wykończenie płytkami gres w toaletach, umywalniach i prysznicach, płytki w cenie do 60 zł/m2. Wykończenie wykładziną dywanową w sali konferencyjnej w cenie do 80 zł/m2;
 • Drzwi wewnętrzne drewniane płycinowe, kolorystyka zgodna z istniejącą;
 • Wyposażenie toalet w lustra ścienne;

Branża instalacji elektrycznych

 • Wykonanie instalacji elektrycznych zasilających oraz oświetlenia podstawowego i awaryjnego;
 • Wykonanie zestawów gniazd elektrycznych umożliwiających montaż i podłączenie suszarek do rąk;
 • Wykonanie gniazda podłogowego typu Floorbox w sali konferencyjnej;
 • Wykonanie zestawu gniazd do podłączenia telewizora na ścianie w sali konferencyjnej;

Branża instalacji sanitarnych

 • Przebudowa instalacji c.o. ogrzewania grzejnikowego;
 • Wykonania zasilania w ciepło do nagrzewnicy wentylacyjnej z kotłowni;
 • Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej;
 • Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, w tym zakup oraz dostawa centrali wentylacyjnej;
 • Wykonanie instalacji klimatyzacji dla Sali konferencyjnej, w tym zakup oraz dostawa urządzeń;
 • Wyposażenie toalet w ceramikę sanitarną i armaturę czerpalną;

Warunki uzupełniające

 • Zapewnienie kierowania robotami przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane i inne wymagane kwalifikacje;
 • Prowadzenie robót na czynnym obiekcie w sposób niepowodujący utrudnień użytkowania;
 • Wykonanie dokumentacji powykonawczej;
 • Uzyskanie dokumentu urzędowego zezwalającego na użytkowanie obiektu;

 

 1. Termin wykonania zamówienia

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do 12 tygodni od podpisania umowy lub zlecenia z Zamawiającym.

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli w okresie od 01.07.2018 r. do 24.08.2021 r., została zrealizowana w charakterze wykonawcy minimum jedno zlecenie wykonania robót budowlanych o wartości min. 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) potwierdzone referencjami lub protokołem odbioru końcowego.

 1. Miejsce wykonania robót

Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: woj. Dolnośląskie, powiat dzierżoniowski, adres: 58‑200 Dzierżoniów, ul. Strefowa 19.

 1. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót. Wizję lokalną dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

 1. Dostawa i rozładunek materiałów

Dostawę i rozładunek materiałów i elementów zamówienia dokonuje Oferent na koszt własny.

 1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Jacek Lipicki, tel. (+48) 537 980 908, jacek.lipicki@ipdevelopment.pl

Robert Strzelecki, tel. (+48) 690 804 208, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

 1. Dokumenty składające się na ofertę
  • Wypełniony formularz – informacje o oferencie – Formularz nr 1
  • Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 2
  • Referencje/protokół odbioru końcowego dla zrealizowanych robót budowlanych
 2. Okres związania ofertą

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 1. Cena oraz waluta oferty

Walutą oferty jest złoty polski [PLN] i w tej walucie Oferent musi wycenić przedmiot zamówienia. Oferta powinna uwzględniać cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Rozliczenie i zapłata dokonywana będzie w złotych polskich [PLN] na rachunek wykonawcy.

 1. Sposób przygotowania ofert
  • Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postępowania.
  • Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferent nie może składać oferty na to zamówienie jako wykonawca indywidualny i jednocześnie jako wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami.
  • Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta. Zaleca się aby wszystkie strony oferty ponumerować i parafować przez osoby podpisujące ofertę.
  • Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.
  • Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.
 2. Terminy składania ofert
  • W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl w terminie do 24 sierpnia 2021 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 24 sierpnia 2021 r. w godzinach: 10:10 – 10:30.
  • W formie papierowej w siedzibie Zamawiającego: „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, (w sekretariacie na II piętrze lub za pośrednictwem poczty), w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2021 r.do godziny 10.00. Oferty należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pn.: „Przebudowa pomieszczeń części administracyjno–socjalnej zakładu przemysłowego przy ul. Strefowej 19 w Dzierżoniowie dz. gruntu nr 188/3, 51/5”

 • Oferty złożone po terminie, Zamawiający zwróci bez otwierania niezwłocznie po zakończeniu.
 1. Wybór oferenta

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty. Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent otrzyma największą ilość punktów wyliczanych według poniższego wzoru. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

a) cena – 100% wagi:

Maksymalną liczbę punktów: 100, otrzyma oferta o najniższej cenie. Kolejnym ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z poniższym wzorem.

Pc= (najniższa cena spośród badanych ofert / cena badanej oferty)x100

gdzie: Pc – oznacza liczbę punktów dla badanej oferty za cenę.

Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

 1. Gwarancja jakości

Okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia oferowany przez oferenta nie może być krótszy niż 60 miesięcy.

 1. Warunki uzupełniające
  • Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.
  • Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.
  • Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
  • Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.
 2. Wykaz Załączników i Formularzy

1. Zapytanie – Dzierżoniów Pom Socjalne

2. Załącznik Nr 1 Informacje O Oferencie

3. Załącznik Nr 2 Formularz Oferty

4. Załącznik Nr 3 Decyzja Pozwolenia Na Budowę

5. Załącznik Nr 4 Projekt Budowlany

 

Zapytanie ofertowe – „Wykonanie mapy do celów projektowych oraz pomiarów wysokościowych dla terenu zlokalizowanego w Dzierżoniowie – obręb 0005 Zachód.”

1. Nazwa i adres Zamawiającego

1.1. Zamawiający

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

2.1. Przedmiotem Zamówienia jest:
a) Wykonanie mapy do celów projektowych dla obszaru zlokalizowanego w Dzierżoniowie, obręb 0005 Zachód. Mapę należy przekazać w postaci drukowanej – 1 egzemplarz oraz pliku DWG/DXF;
b) Wykonanie pomiarów wysokościowych (siatka pomiarowa 20m x 20m) dla obszaru objętego zapytaniem ofertowym. Wynik pomiarów wysokościowych (rzędne wysokościowe) należy przekazać w formie pliku DWG/DXF nałożonych na mapę do celów projektowych skalibrowaną do układu PUG 2000/5.

Zakres mapy do celów projektowych i obszaru podlegającego pomiarom wysokościowym stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

3.Termin wykonanie zamówienia .

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania całości zakresu zapytania ofertowego: do 7 tygodni od daty podpisania umowy/zlecenia.

4.Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wojciech Kloc, tel. (+48) 74 646 25 77, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl
Dagmara Komendera, tel.(+48) 74 6462577, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl

5. Dokumenty składające się na ofertę.

5.1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1

5.2. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz nr 2

6. Okres związania z ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

7. Sposób przygotowania ofert.

7.1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postępowania.

7.2. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta.

7.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.

7.4. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.

7.5. W przypadku ustanowienia Pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo – w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.

8. Terminy składania ofert. 

Oferty należy składać:

8.1. W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl tytułem:

„Oferta na wykonanie MDCP – Dzierżoniów”  w terminie do 30 lipca 2021 r. do godziny 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 30 lipca 2021 r. w godzinach: 10:10 – 10:30.

8.2. W nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze w terminie 30 lipca 2021 r. do godziny 10:00. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul . Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pn.:
„Wykonanie mapy do celów projektowych oraz pomiarów wysokościowych dla terenu zlokalizowanego w Dzierżoniowie – obręb 0005 Zachód.”

9. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najniższą cenę za wykonanie zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

10. Warunki uzupełniające.

10.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

10.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

10.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

10.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

 

 Załączniki:

1. Formularz nr 1 – Formularz oferty

2. Formularz nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

3. Załącznik nr 1 zakres mapy do celów projektowych oraz pomiarów wysokościowych:
plik w formacie PDF
plik w formacie ZIP (po rozpakowaniu dostępny plik DWG)

Zapytanie ofertowe – „Zaprojektowanie i wykonanie ścian wydzielenia wewnętrznego w budynku inkubatora w Świebodzicach przy ul. Strefowej 5a.”

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert – do 04.08.2021 r

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
  ul. Uczniowska 16
  58-306 Wałbrzych
  tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
  www.ipdevelopment.pl
 2. Opis Przedmiotu Zamówienia:
  • Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” ścian wydzielenia wewnętrznego w hali inkubatora w Świebodzicach przy ul. Strefowej 5a zgodnie z poniższymi wytycznymi:
    1. wykonanie przez uprawnionego projektanta konstruktora i przedłożenie do akceptacji IPD Sp. z o.o. projektu ściany wydzielającej z blachy trapezowej T50 w osi „4”;
    2. zaprojektowanie i wykonanie konstrukcji stalowej wsporczej pod zabudowę z blachy trapezowej na wysokość ok. 3,15 m (3 moduły blachy trapezowej konstrukcyjnej). Wysokość słupków zgodnie z wysokością ściany ok. 3,15 m. Słupki stalowe z profili min. 150×150 mm kotwione do posadzki kołkami rozporowymi. Rozstaw słupków nie większy niż 3,5 m. Dopuszcza się konstrukcję wsporczą ocynkowaną lub malowana w kolorze RAL 9002.
    3. montaż blachy trapezowej do słupów żelbetowych poprzez kątownik/profil zimno gięty;
    4. blacha trapezowa T50 gr. min 0,5/07 mm (do określenia przez projektanta);
    5. zabezpieczeni górnej krawędzi blachy trapezowej (zwieńczenie) poprzez zastosowanie profilu stalowego i wykończenie obróbką blacharską;
    6. wykonanie i przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej;
    7. integralną część zapytania ofertowego stanowi załącznik nr 1 – koncepcja wykonania ścian wydzielających wewnętrznych.Prace do wykonania w osi „H”
    8. dostawa i montaż bramy segmentowej o wymiarach szer. 280 cm x wys. 450 cm z napędem elektrycznym. Producent bramy oraz parametry charakterystyczne identyczne jak brama istniejąca;
    9. dostawa i montaż drzwi stalowych wejściowych. Producent drzwi oraz parametry charakterystyczne identyczne jak drzwi istniejące. Drzwi wyposażone w samozamykacz;
    10. dostawa i montaż podkonstrukcji stalowej pod bramę segmentową i drzwi stalowe;
    11. wykonanie prac rozbiórkowych: demontaż płyt warstwowych elewacyjnych w zakresie niezbędnym do montażu bramy segmentowej i drzwi stalowych, cięcie podwaliny żelbetowej;
    12. wykonanie obróbek blacharskich bramy segmentowej i drzwi stalowych, uzupełnienie posadzki, zastosowanie kątownika pod panelem bramy, uzupełnienie kostki brukowej;
    13. doprowadzenie zasilania z rozdzielni do starowania bramą segmentową;
    14. utylizacja materiałów powstałych podczas prowadzenia prac w tym płyt warstwowych i betonuPrace do wykonania w osi „A”
    15. wykucie otworu pod montaż drzwi ppoż i wstawienie nadproża (2 x L-19);
    16. dostawa i montaż drzwi ppoż. EI60 o wym. 120 x 200 cm – producent drzwi oraz parametry charakterystyczne zgodne z drzwiami istniejący;
    17. wykończenie ościeży otworu drzwiowego i malowanie;
    18. uzupełnienie posadzki;
    19. utylizacja materiałów powstałych podczas prowadzenia pracPrace do wykonania w pomieszczeniu 0.22
    20. Demontaż istniejącego zlewu oraz zaślepienie instalacji wod-kan;
    21. Demontaż okładzin ceramicznych ścian, szpachlowanie ścian i malowanie;
    22. Rozbiórka ściany na szerokość pomieszczenia wraz z demontażem drzwi (demontaż z odzyskiem)
 3. Termin wykonanie zamówienia
  Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do 12 tygodni od momenty przyjęcia Zamówienia.
 4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.
  Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania prac. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.
 5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.
  Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:
  Wojciech Kloc, tel. (+48) 791 147 666, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl
  Jacek Lipicki, tel. (+48) 537 980 908, jacek.lipicki@ipdevelopment.pl
 6. Dokumenty składające się na ofertę.
  1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1
  2. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz nr 2
 7. Okres związania ofertą.
  Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.
 8. Terminy składania ofert. 
  Oferty należy składać:

  1. W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl tytułem: 

   „Oferta – ściany wydzielające”
   w terminie do 04 sierpnia 2021 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 04 sierpnia 2021 r. w godzinach: 10:10 – 10:30.

   “INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
   ul. Uczniowska 16
   58-306 Wałbrzych
   i opisana:
   Oferta na wykonanie usługi pod nazwą:
   „Zaprojektowanie i wykonanie ścian wydzielenia wewnętrznego w budynku inkubatora w Świebodzicach przy ul. Strefowej 5a.”

 9. Wybór oferenta
  Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najniższą cenę za wykonanie Zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.
 10. Warunki uzupełniające.
  1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.
  2. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.
  3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.
  4. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
  5. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1- Koncepcja wykonania ścian wydzielających wewnętrznych
 2. Formularz nr 1 – Formularz oferty
 3. Formularz nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu