Uproszczone zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Prace remontowo – naprawcze na dachu hali F zlokalizowanej w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 na terenie Świebodzickiego Parku Przemysłowego.”

1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie prac remontowo-naprawczych pokrycia dachowego i instalacji odgromowej na dachu hali F, który powinien obejmować w szczególności:

a) Remont pokrycia dachu:

– oczyszczenie i zagruntowanie istniejącego pokrycia dachu na powierzchni około 400 m2 zgodnie z załącznikiem nr 1;

– pokryciu dachu hali papą wierzchniego krycia na powierzchni około 400 m2, wymagana przez Zamawiającego okres gwarancji na szczelność pokrycia dachowego to 10 lat;

b) Remont instalacji odgromowej:

– demontaż istniejących na dachu zwodów poziomych;

– wykonanie nowych zwodów z drutu ze stali ocynkowanej wraz z ich mocowaniem;

– wykonanie pomiarów instalacji odgromowej;

Prace porządkowe po przeprowadzonych robotach wraz z utylizacją powstałych odpadów.

3. Termin wykonania zamówienia

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia tj. do 10 tygodni od podpisania Umowy/Zlecenia.

4. Miejsce wykonania zamówienia

Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: woj. Dolnośląskie, powiat świdnicki, adres: 58‑160 Świebodzice, ul. Wałbrzyska 38,  hala F.

5. Dostawa i rozładunek materiałów

Dostawę i rozładunek materiałów i elementów zamówienia dokonuje Oferent na koszt własny.

6. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1. Wypełniony formularz nr 1 – Formularz oferty;

6.2. Wypełnione formularz nr 2 – Oświadczenie wykonawcy.

7. Okres związania z ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

8. Cena oraz waluta oferty

Walutą oferty jest złoty polski [PLN] i w tej walucie Oferent musi wycenić przedmiot zamówienia. Oferta powinna uwzględniać cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Rozliczenie i zapłata dokonywana będzie w złotych polskich [PLN] na rachunek wykonawcy.

9. Gwarancja jakości

Okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia wynosi 5 lat, a dla szczelności wykonanego pokrycia dachowego 10 lat.

10. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania prac. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

11. Sposób przygotowania oferty

11.1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postępowania.

11.2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferent nie może składać oferty na to zamówienie jako wykonawca indywidualny i jednocześnie jako wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami.

11.3. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez osoby podpisujące ofertę.

11.4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.

11.4. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.

 

12. Terminy składania ofert. 

Oferty należy składać:

12.1. W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl tytułem:

„Remont dachu – hala F”

w terminie do 30 czerwca 2022 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 30 czerwca 2022 r. w godzinach: 10:10 – 10:30.

lub

12.2. W nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze w terminie do 30 czerwca 2022 r. do godziny 10:00. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pod nazwą:

Prace remontowo – naprawcze na dachu hali F zlokalizowanej w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 na terenie Świebodzickiego Parku Przemysłowego.”

13. Negocjacje

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

14. Kryteria oceny oferty oraz informacje o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty. Wybór oferenta.

Głównym kryterium oceny ofert jest kryterium „Cena”, które stanowi 100 pkt wagi.

Lp Oznaczenie Kryterium Waga punktowa przypisana
do poszczególnych kryteriów oceny ofert
1 A Cena 100 pkt

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium oceny ofert:

Punkty przyznane za spełnienie kryterium oceny ofert „Cena”:

„A” = ((cena netto oferty z najniższą ceną)/(cena netto badanej oferty)) * 100 pkt

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ważnych (nieodrzuconych) ofert złożonych przez wykonawców niewykluczonych z niniejszego postępowania. Najkorzystniejsza oferta to oferta,  która otrzyma największą ilość punktów.

15. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Dagmara Komendera, tel.(+48) 74 6462577, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl

Robert Strzelecki, tel. (+48) 690 804 208, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

16. Warunki uzupełniające.

16.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

16.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku:

   • złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert;
   • gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia;
   • gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

16.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

16.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

17. Wykaz Załączników i Formularzy

 1. Formularz nr 1 – Formularz oferty,
 2. Formularz nr 2 – Oświadczenie wykonawcy,
 3. Załącznik nr 1 – Rzut dachu.

Zapytanie ofertowe – „Wykonanie posadzki przemysłowej na terenie hali G zlokalizowanej w Świebodzicach przy ul Wałbrzyskiej 38 na obszarze Świebodzickiego Parku Przemysłowego.”

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Zamawiający:

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie posadzki przemysłowej zgodnie z projektem wykonawczym opracowanym przez firmę EKSPERTIS Sp. z o.o. Sp. k. i poniższymi wytycznymi:

a) Posadzkę przemysłową należy wykonać w pomieszczeniu hali w osiach 10-23/A-F na powierzchni 2.160 m2;

b) Prace będą polegały m.in. na: usunięciu istniejącej wierzchniej warstwy posadzki o grubości 7-10 cm wraz z warstwą ślizgową i wykonanie nowej warstwy posadzki na istniejącej dolnej płycie betonowej;

c) Należy zastosować rozwiązanie polegające na wykonaniu nowej warstwy posadzki z wykorzystaniem warstwy sczepnej pomiędzy istniejącą dolną płytą betonową i nową wierzchnią warstwą posadzki, zespalając tym samym elementy i zapewniając ich współpracę w przenoszeniu obciążeń;

d) Projektowane charakterystyczne obciążenie użytkowe posadzki wynosi 50 kN/m2 z wyłączeniem posadzki na stropie nad kondygnacją „-1” w osiach A-C, dla której to obciążenie wynosi 20 kN/m2.

3. Termin wykonania zamówienia

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia, kończący się wykonaniem dylatacji z Etapu I: do 60 dni od momentu przyjęcia Zamówienia.

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania prac. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Robert Strzelecki, tel. (+48) 690 804 208, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl
Jacek Lipicki, tel. (+48) 537 980 908, jacek.lipicki@ipdevelopment.pl

6. Dokumenty składające się na ofertę

6.1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1

6.2. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz nr 2

7. Okres związania ofertą

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

8. Terminy składania ofert

Oferty należy składać:

8.1. W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl tytułem:

„Wykonanie posadzki przemysłowej hali G”

w terminie do 24 czerwca 2022 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 24 czerwca 2022 r. w godzinach: 10:10 – 10:30.

8.2. W nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze w terminie do 24 czerwca 2022 r. do godziny 10:00. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pod nazwą:

„Wykonanie posadzki przemysłowej na terenie hali G zlokalizowanej w Świebodzicach przy ul Wałbrzyskiej 38 na obszarze Świebodzickiego Parku Przemysłowego.”

9. Wybór oferenta

Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Oferentami. Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najniższą cenę za wykonanie Zamówienia po negocjacjach.

10. Warunki uzupełniające

10.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

10.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

10.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

10.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

 

Załączniki:

 1. Formularz nr 1 – Formularz oferty
 2. Formularz nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu
 3. Załącznik nr 1 – Projekt wykonawczy posadzki

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.: „Rozbudowa instalacji elektrycznej w budynku inkubatora w Świebodzicach przy ul. Strefowej 5a.”

1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

2.1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” robót instalacyjno-montażowych zgodnie z poniższymi wytycznymi:

a) wykonanie przez uprawnionego projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych i przedłożenie do akceptacji IPD Sp. z o.o. projektu technicznego rozbudowy istniejącej instalacji elektrycznej;

b) dostawa i montaż w pełni wyposażonej rozdzielnicy RG1 o mocy 100 kW; rodzaj wyposażenia analogiczny jak dla istniejącej na obiekcie rozdzielnicy RH3;

c) dostawa i montaż zawiesi oraz koryt kablowych o długości ok. 53 mb;

d) dostawa i montaż kabli YAKXS o długości ok. 55 mb od rozłącznika w rozdzielni głównej (pomieszczenie nr 010) do nowej rozdzielnicy RG1;

e) wykonanie opomiarowania zużycia energii dla zamontowanej rozdzielnicy RG1;

f) wykonanie przejść ppoż w ścianie oddzielenia pożarowego;

g) wykonanie odpowiednich pomiarów elektrycznych;

h) uporządkowanie miejsc prowadzenia prac oraz utylizacja powstałych odpadów;

3. Termin realizacji zamówienia.

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do 12  tygodni od momenty przyjęcia Zamówienia.

4. Termin i forma składania ofert. 

Oferty należy składać:

4.1. W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl tytułem:

„Oferta – Rozbudowa instalacji elektrycznej”

w terminie do 15 czerwca 2022 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 15 czerwca 2022 r. w godzinach: 10:10 – 10:30.

lub

4.2. W wersji papierowej w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze w terminie do 15 czerwca 2022 r. do godziny 10:00. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pod nazwą:

„Rozbudowa instalacji elektrycznej w budynku inkubatora w Świebodzicach przy ul. Strefowej 5a.”

5. Kryteria oceny ofert.

Oferty będą oceniane na podstawie kryterium „Cena”, które stanowi 100 pkt wagi.

Lp. Oznaczenie Kryterium Waga punktowa przypisana
do poszczególnych kryteriów oceny ofert
1 A Cena 100 pkt

 

Opis sposobu przyznawania punktacji w kryterium oceny ofert:

Punkty przyznane za spełnienie kryterium oceny ofert „Cena”:

„A” = ((cena netto oferty z najniższą ceną)/(cena netto badanej oferty)) * 100 pkt

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ważnych (nieodrzuconych) ofert złożonych przez wykonawców niewykluczonych z niniejszego postępowania. Najkorzystniejsza oferta to oferta,  która otrzyma największą ilość punktów.

6. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Robert Strzelecki, tel. (+48) 690 804 208, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl
Jacek Lipicki, tel. (+48) 537 980 908, jacek.lipicki@ipdevelopment.pl

7. Dokumenty składające się na ofertę.

7.1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1

7.2. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz nr 2

8. Okres związania ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

9. Wybór oferenta

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

10. Informacje uzupełniające.

10.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

10.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku:

  • złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert;
  • gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia;
  • gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

10.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

10.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

11. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania prac. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

Załączniki:

 1. Formularz nr 1 – Formularz oferty
 2. Formularz nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu
 3. Załącznik nr 1 – Rzut parteru
 4. Załącznik nr 2 – Schemat istniejącej rozdzielnicy RH3

Zapytanie ofertowe – „Dostawa i montaż bramy segmentowej zewnętrznej o wymiarach szer. 350cm x wys. 450cm w budynku inkubatora w Świebodzicach przy ul. Strefowej 5a.”

1. Nazwa i adres Zamawiającego

1.1. Zamawiający

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

2.1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” robót budowlano-montażowych zgodnie z poniższymi wytycznymi:

a) wykonanie przez uprawnionego projektanta konstruktora i przedłożenie do akceptacji IPD Sp. z o.o. projektu montażu większej bramy segmentowej zewnętrznej w osi „4-5/h” o wymiarach szer. 350 cm x wys. 450 cm w miejsce istniejącej o wymiarach szer. 280 cm x wys. 450 cm;

b) dostawa i montaż bramy segmentowej o wymiarach szer. 350 cm x wys. 450 cm z napędem elektrycznym. Producent bramy oraz parametry charakterystyczne identyczne jak brama istniejąca;

c) dostawa i montaż podkonstrukcji stalowej pod bramę;

d) wykonanie prac rozbiórkowych: demontaż istniejącej bramy o wymiarach szer. 280 cm x wys. 450 cm i przekazanie jej Zamawiającemu, demontaż płyt warstwowych elewacyjnych w zakresie niezbędnym do montażu większej bramy segmentowej, cięcie podwaliny żelbetowej;

e) wykonanie obróbek blacharskich bramy segmentowej, uzupełnienie posadzki, zastosowanie kątownika pod panelem bramy, uzupełnienie kostki brukowej;

f) uruchomienie zasilania bramy;

g) utylizacja materiałów powstałych podczas prowadzenia prac w tym płyt warstwowych i betonu;

3. Termin wykonanie zamówienia .

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do 12  tygodni od momenty przyjęcia Zamówienia.

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania prac. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Robert Strzelecki, tel. (+48) 690 804 208, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl
Jacek Lipicki, tel. (+48) 537 980 908, jacek.lipicki@ipdevelopment.pl

6. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1

6.2. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz nr 2

7. Okres związania ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

8. Terminy składania ofert. 

Oferty należy składać:

8.1. W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl tytułem:

„Oferta – montaż bramy”

w terminie do 15 czerwca 2022 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 15 czerwca 2022 r. w godzinach: 10:10 – 10:30.

8.2. W nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze w terminie do 15 czerwca 2022 r. do godziny 10:00. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pod nazwą:

„Dostawa i montaż bramy segmentowej zewnętrznej o wymiarach szer. 350cm x wys. 450cm w budynku inkubatora w Świebodzicach przy
ul. Strefowej 5a.”

9. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najniższą cenę za wykonanie Zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

10. Warunki uzupełniające.

10.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

10.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

10.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

10.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

Załączniki:

 1. Formularz nr 1 – Formularz oferty
 2. Formularz nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu

Uproszczone zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Na przeprowadzenie okresowego czyszczenia separatorów ropopochodnych znajdujących się na nieruchomościach należących do Zamawiającego”.

Wałbrzych, dnia 13.06.2022 r.

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Informujemy, iż wyniku zapytania ofertowego umieszczonego na stronie internetowej Spółki „Przeprowadzenie okresowego czyszczenia separatorów ropopochodnych znajdujących się na nieruchomościach należących do Spółki”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

EKOBUT Sebastian Butyński;
ul. M. Skłodowskiej – Curie 59;
47-400 Racibórz

 


Uproszczone zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.
Na przeprowadzenie okresowego czyszczenia separatorów ropopochodnych znajdujących się na nieruchomościach należących do Zamawiającego.

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Zamawiający

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

2.1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie:

  • jednokrotne czyszczenie separatorów ( 9 szt.);
  • opróżnianie odstojnika szlamu,
  • usunięcie odpadów nagromadzonych w urządzeniach,
  • płukanie i mycie separatora,
  • kontrola części betonowych i stalowych na uszkodzenia itp.
  • napełnienie separatora czystą wodą (Zamawiający wskaże punkty czerpalne wody),
  • przegląd urządzeń

2.2. Wywóz zanieczyszczeń i osadów w miejsce utylizacji.

2.3. Po wykonaniu czynności czyszczenia separatorów, Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokół z wykonania prac serwisowych z kodem i ilością odebranych odpadów oraz dostarczy dokument potwierdzający przekazanie odpadów z czyszczenia separatorów do utylizacji.

2.4. Obiekty podlegające kontroli:

Lp. Obiekt Rodzaj separatora
1 Świdnicki Park Przemysłowy hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Towarowa 30 separator koalescencyjny ropopochodnych z obejściem hydraulicznym PURATOR SEPURATOR 2000: SEP 10/100-1-2,0
2 hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Towarowa 28 A separator koalescencyjny substancji ropopochodnych z osadnikiem i by-passem PURAQUA PUR-K-6/60(1200)
3 Dzierżoniowski Park Przemysłowy hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Strefowa 17 separator koalescencyjny substancji ropopochodnych z osadnikiem HAURATON AQUAFIX SKBP 10/100
4 hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Strefowa 19 separator wirowo-koalescencyjny substancji ropopochodnych z by-passem BLUE SUPER MAX integrowany z osadnikiem BM-6/60-1,2-1,0
5 Wałbrzyski Park Przemysłowy hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Uczniowska 34 separator ropopochodnych JPRSYSTEM typ SWODBK 30/300 z by-passem i odmulaczem
6 Świebodzicki Park Przemysłowy hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – hala A separator koalescencyjny substancji ropopochodnych PURAQUA PUR-K-3/30(900)
7 hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – hala G separator koalescencyjny substancji ropopochodnych z by-passem Biocent BIOSEPT-CB 60/600
8 hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – hala H separator lamelowy substancji ropopochodnych z osadnikiem Ecol-Unicon ESL-ZH 3/30/300
9 Świebodzicki Park Biznesu hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną
ul. Strefowa 5a
betonowy separator substancji ropopochodnych Aquafix SK 03/0600

 

3. Termin wykonanie zamówienia .

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia do 31.07.2022 r.

Wykonawca ustali z Zamawiającym szczegółowy harmonogram wykonywania czyszczenia.

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania prac. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Dagmara Komendera, tel.(+48) 74 6462577, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl

6. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1. Wypełniony formularz nr 1 – Formularz oferty;

6.2. Wypełnione formularz nr 2 – Oświadczenie wykonawcy.

7. Okres związania z ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

8. Cena oraz waluta oferty

Walutą oferty jest złoty polski [PLN] i w tej walucie Oferent musi wycenić przedmiot zamówienia. Oferta powinna uwzględniać cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Rozliczenie i zapłata dokonywana będzie w złotych polskich [PLN] na rachunek wykonawcy.

9.Sposób przygotowania oferty

9.1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postępowania

9.2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferent nie może składać oferty na to zamówienie jako wykonawca indywidualny i jednocześnie jako wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami.

9.3. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez osoby podpisujące ofertę.

9.4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.

9.5. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.

10. Terminy składania ofert. 

Oferty należy składać:

10.1. W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl tytułem:

„Czyszczenie separatorów”

w terminie do 08 czerwca 2022 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 08 czerwca 2022 r. w godzinach: 10:10 – 10:30.

10.2. W nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze w terminie do 08 czerwca 2022 r. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pod nazwą:

Na przeprowadzenie okresowego czyszczenia separatorów ropopochodnych znajdujących się na nieruchomościach należących do Spółki.

11. Negocjacje

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

12. Kryteria oceny oferty oraz informacje o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty. Wybór oferenta.

Głównym kryterium oceny ofert jest kryterium „Cena”, które stanowi 100 pkt wagi.

Lp. Oznaczenie Kryterium Waga punktowa przypisana
do poszczególnych kryteriów oceny ofert
1 A Cena 100 pkt

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium oceny ofert:

Punkty przyznane za spełnienie kryterium oceny ofert „Cena”:

„A” = ((cena netto oferty z najniższą ceną)/(cena netto badanej oferty)) * 100 pkt

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ważnych (nieodrzuconych) ofert złożonych przez wykonawców niewykluczonych z niniejszego postępowania. Najkorzystniejsza oferta to oferta,  która otrzyma największą ilość punktów.

13. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najniższą cenę za wykonanie Zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

14. Warunki uzupełniające.

14.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

14.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

14.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

14.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

Załączniki:

 1. Formularz nr 1 – Formularz oferty
 2. Formularz nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu

Uproszczone zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Prace remontowo – naprawcze na dachu biurowca G zlokalizowanego w Świebodzicach ul. Wałbrzyska 38 na terenie Świebodzickiego Parku Przemysłowego.”

Wałbrzych, dnia 04.07.2022 r.

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Informuję, iż wyniku zapytania ofertowego umieszczonego na stronie internetowej Spółki – „Prace remontowo – naprawcze na dachu biurowca G zlokalizowanego w Świebodzicach ul. Wałbrzyska 38 na terenie Świebodzickiego Parku Przemysłowego.” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Zakład Dekarsko-Blacharski
Wojciech Wojciechowski;
ul. Krasickiego 8;
58-160 Świebodzice


 

1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie prac remontowo – naprawczych na dachu biurowca G, które powinny obejmować w szczególności:

– doszczelnienie kominów wentylacyjnych na połączeniu z dachem (około 30 szt.);

– demontaż starej rynny oraz dostawa i montaż nowej rynny ocynkowanej (o długości około 127 mb);

– uzupełnienie brakujących łączeń instalacji odgromowej;

– prace porządkowe po przeprowadzonych robotach, wraz z utylizacją zdemontowanych materiałów.

W ofercie należy przewidzieć pracę podnośnika.

3. Termin wykonania zamówienia

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia tj. do 10 tygodni od podpisania Umowy/Zlecenia.

4. Miejsce wykonania zamówienia

Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: woj. Dolnośląskie, powiat świdnicki, adres: 58‑160 Świebodzice, ul. Wałbrzyska 38_biurowiec G.

5. Dostawa i rozładunek materiałów

Dostawę i rozładunek materiałów i elementów zamówienia dokonuje Oferent na koszt własny.

6. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1. Wypełniony formularz nr 1 – Formularz oferty;

6.2. Wypełnione formularz nr 2 – Oświadczenie wykonawcy.

7. Okres związania z ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

8. Cena oraz waluta oferty

Walutą oferty jest złoty polski [PLN] i w tej walucie Oferent musi wycenić przedmiot zamówienia. Oferta powinna uwzględniać cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Rozliczenie i zapłata dokonywana będzie w złotych polskich [PLN] na rachunek wykonawcy.

9. Gwarancja jakości

Okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia wynosi 24 miesięcy.

10. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania przeglądów. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

11. Sposób przygotowania oferty

1) Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postępowania

2) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferent nie może składać oferty na to zamówienie jako wykonawca indywidualny i jednocześnie jako wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami.

3) Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez osoby podpisujące ofertę.

4) Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.

5) Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.

12. Terminy składania ofert. 

Oferty należy składać:

12.1. W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl tytułem:

„Remont dachu – biurowiec G”

w terminie do 30 maja 2022 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 30 maja 2022 r. w godzinach: 10:10 – 10:30.

12.2. W nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze w terminie do 30 maja 2022 r. do godziny 10:00. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pod nazwą:

„Prace remontowo – naprawcze na dachu biurowca G zlokalizowanego w Świebodzicach ul. Wałbrzyska 38 na terenie Świebodzickiego Parku Przemysłowego.”

13. Negocjacje

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

14. Kryteria oceny oferty oraz informacje o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty. Wybór oferenta.

Głównym kryterium oceny ofert jest kryterium „Cena”, które stanowi 100 pkt wagi.

Lp Oznaczenie Kryterium Waga punktowa przypisana
do poszczególnych kryteriów oceny ofert
1 A Cena 100 pkt

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium oceny ofert:

Punkty przyznane za spełnienie kryterium oceny ofert „Cena”:

„A” = ((cena netto oferty z najniższą ceną)/(cena netto badanej oferty)) * 100 pkt

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ważnych (nieodrzuconych) ofert złożonych przez wykonawców niewykluczonych z niniejszego postępowania. Najkorzystniejsza oferta to oferta,  która otrzyma największą ilość punktów.

15. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Dagmara Komendera, tel.(+48) 74 6462577, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl

Robert Strzelecki, tel. (+48) 690 804 208, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

16. Warunki uzupełniające.

16.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

16.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

16.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

16.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

17. Wykaz Załączników i Formularzy

 1. Formularz nr 1 – Formularz oferty,
 2. Formularz nr 2 – Oświadczenie wykonawcy

Uproszczone zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Wykonanie przebudowy zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej oraz powiększenie istniejącego zbiornika wód opadowych dla obiektu zlokalizowanego przy ul. Towarowej 30 w Świdnicy, dz. nr 1836”

1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie przebudowy zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej oraz powiększenie istniejącego zbiornika wód opadowych dla obiektu zlokalizowanego przy ul. Towarowej 30 w Świdnicy, dz. nr 1836, zgodnie z poniższym zakresem i warunkami:

1) Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej kd400 o długości około 87 mb z rur 400×11.7 PVC-U kl. S (SN8) SDR 34 – ML. Podsypka, obsypka oraz zasypka rury pospółką;

2) Wpięcie do istniejącej studzienki Skd1, przebudowa kinety, zaślepienie istniejącego odpływu kd400 ze studzienki;

3) Wykonanie studzienki betonowej Skd2 dn1000 wraz z kinetą przelotową w terenie zielonym;

4) Wykonanie wylotu kanalizacji kd400 do zbiornika;

5) Przebudowa istniejącego zbiornika. Powiększenie zbiornika o dodatkową objętość. Wykonanie wlotu kanalizacji do zbiornika. Uwarstwienie ścian zbiornika:

  • Płyta ażurowa betonowa lub z tworzywa;
  • Warstwa wyrównawcza – podsypka;
  • Warstwa zabezpieczająca – geowłóknina min. 500 g/m2;
  • Warstwa izolacyjna – geomembrana PEHD 2mm;
  • Warstwa zabezpieczająca – geowłóknina min. 500 g/m2;
  • Warstwa wyrównawcza – podsypka;
  • Grunt rodzimy;

6) Parametry istniejącego zbiornika:

  • Powierzchnia dna: około 31,0 m2
  • Powierzchnia naziomu: 64,2 m2
  • Głębokość: około 2,8 m
  • Pojemność całkowita: 115,1 m3

7) Parametry zbiornika po rozbudowie:

  • Powierzchnia dna: około 115,5 m2
  • Powierzchnia naziomu: 178,2 m2
  • Głębokość: około 2,8 m
  • Pojemność całkowita: 378,8 m3

8) Demontaż istniejącego ogrodzenia i furtki o długości około 25 mb i przełożenie ogrodzenia. Wykonanie dodatkowego ogrodzenia w ilości około 27 mb;

9) Wywóz oraz utylizacja gruntu powstałego z wykopów;

10) Odtworzenie terenów zielonych z wykorzystaniem humusu istniejącego oraz humusu z dowozu. Zasiew oraz pielęgnacja wzrostu trawy do pierwszego koszenia;

11) Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz zgłoszenie do Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w Świdnicy;

12) Wykonanie i przekazanie dwóch egzemplarzy dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej;

3. Termin wykonania zamówienia

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do 30 sierpnia 2022 r.

4. Miejsce wykonania zamówienia

Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: woj. Dolnośląskie, powiat świdnicki, adres: 58‑100 Świdnica, ul. Towarowa 30, dz. nr 1836.

5. Dostawa i rozładunek materiałów

Dostawę i rozładunek materiałów i elementów zamówienia dokonuje Oferent na koszt własny.

6. Dokumenty składające się na ofertę

1) Wypełniony Formularz nr 1 – Formularz oferty

2) Wypełniony Formularz nr 2 – Oświadczenie wykonawcy

7. Okres związania ofertą

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

8. Cena oraz waluta oferty

Walutą oferty jest złoty polski [PLN] i w tej walucie Oferent musi wycenić przedmiot zamówienia. Oferta powinna uwzględniać cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Rozliczenie i zapłata dokonywana będzie w złotych polskich [PLN] na rachunek wykonawcy.

9. Gwarancja jakości

Okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia wynosi 36 miesięcy.

10. Sposób przygotowania oferty

1) Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postępowania

2) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferent nie może składać oferty na to zamówienie jako wykonawca indywidualny i jednocześnie jako wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami.

3) Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez osoby podpisujące ofertę.

4) Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.

5) Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.

11. Terminy składania ofert

11.1. W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl tytułem:

„Kanalizacja deszczowa ‑ Świdnica”

w terminie do 1 czerwca 2022 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 1 czerwca 2022 r. w godzinach: 10:10 – 10:30.

11.2. W nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze w terminie do 1 czerwca 2022 r. do godziny 10:00. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

ul . Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie zamówienia pod nazwą:

„Wykonanie przebudowy zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej oraz powiększenie istniejącego zbiornika wód opadowych dla obiektu zlokalizowanego przy ul. Towarowej 30 w Świdnicy, dz. nr 1836”

12. Negocjacje

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

13. Kryteria oceny oferty

Oferty będą oceniane na podstawie kryterium „Cena”, które stanowi 100 pkt wagi.

Lp Oznaczenie Kryterium Waga punktowa przypisana
do poszczególnych kryteriów oceny ofert
1 A Cena 100 pkt

Opis sposobu przyznawania punktacji w kryterium oceny ofert:

Punkty przyznane za spełnienie kryterium oceny ofert „Cena”:

„A” = ((cena netto oferty z najniższą ceną)/(cena netto badanej oferty)) * 100 pkt

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ważnych (nieodrzuconych) ofert złożonych przez wykonawców niewykluczonych z niniejszego postępowania. Najkorzystniejsza oferta to oferta,  która otrzyma największą ilość punktów.

14. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Jacek Lipicki, tel. (+48) 537 980 908, jacek.lipicki@ipdevelopment.pl

Robert Strzelecki, tel. (+48) 690 804 208, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

15. Warunki uzupełniające

15.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

15.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

15.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

15.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

16. Wykaz Załączników i Formularzy

 1. Formularz nr 1 – Formularz oferty,
 2. Formularz nr 2 – Oświadczenie wykonawcy,
 3. Załącznik nr 1 – PZT instalacji kanalizacji deszczowej.
 4. Załącznik nr 2 – Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Zapytanie ofertowe – „Wykonanie posadzki przemysłowej na terenie hali G zlokalizowanej w Świebodzicach przy ul Wałbrzyskiej 38 na obszarze Świebodzickiego Parku Przemysłowego.”

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Zamawiający:

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie posadzki przemysłowej zgodnie z projektem wykonawczym opracowanym przez firmę EKSPERTIS Sp. z o.o.
Sp. k. i poniższymi wytycznymi:

a) Posadzkę przemysłową należy wykonać w pomieszczeniu hali w osiach 10-23/A-F na powierzchni 2.160 m2;

b) Prace będą polegały m.in. na: usunięciu istniejącej wierzchniej warstwy posadzki o grubości 7-10 cm wraz z warstwą ślizgową i wykonanie nowej warstwy posadzki na istniejącej dolnej płycie betonowej;

c) Należy zastosować rozwiązanie polegające na wykonaniu nowej warstwy posadzki z wykorzystaniem warstwy sczepnej pomiędzy istniejącą dolną płytą betonową i nową wierzchnią warstwą posadzki, zespalając tym samym elementy i zapewniając ich współpracę w przenoszeniu obciążeń;

d) Projektowane charakterystyczne obciążenie użytkowe posadzki wynosi 50 kN/m2 z wyłączeniem posadzki na stropie nad kondygnacją „-1” w osiach A-C, dla której to obciążenie wynosi 20 kN/m2.

3. Termin wykonania zamówienia .

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia, kończący się wykonaniem dylatacji z Etapu I: do 30 dni od momenty przyjęcia Zamówienia.

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania prac. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Robert Strzelecki, tel. (+48) 690 804 208, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl
Jacek Lipicki, tel. (+48) 537 980 908, jacek.lipicki@ipdevelopment.pl

6. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1

6.2. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz nr 2

7. Okres związania ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

8. Terminy składania ofert. 

Oferty należy składać:

8.1. W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl tytułem:

„Wykonanie posadzki przemysłowej hali G”

w terminie do 26 maja 2022 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 26 maja 2022 r. w godzinach: 10:10 – 10:30.

8.2. W nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze w terminie do 26 maja 2022 r. do godziny 10:00. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pod nazwą:

„Wykonanie posadzki przemysłowej na terenie hali G zlokalizowanej w Świebodzicach przy ul Wałbrzyskiej 38 na obszarze Świebodzickiego Parku Przemysłowego.”

9. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najniższą cenę za wykonanie Zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

10. Warunki uzupełniające.

10.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

10.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

10.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

10.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

Załączniki:

 1. Formularz nr 1 – Formularz oferty
 2. Formularz nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu
 3. Załącznik nr 1 – Projekt wykonawczy posadzki

Uproszczone zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Wykonanie utwardzenia terenu o nawierzchni z kostki betonowej przeznaczonego na 27 miejsc postojowych dla samochodów osobowych o powierzchni około 338 m2 dla hali przy ul. Strefowej 5a w Świebodzicach, dz. nr 526”

UWAGA: Zmieniono termin składania ofert do 25. maja 2022r do godz. 10.00

1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie utwardzenia terenu o nawierzchni z kostki betonowej przeznaczonego na 27 miejsc postojowych dla samochodów osobowych o powierzchni około 338 m2 dla hali przy ul. Strefowej 5a w Świebodzicach, dz. nr 526, zgodnie z poniższym zakresem i warunkami:

1) Usunięcie warstwy humusu o powierzchni około 338 m2 (wykop, wywóz oraz utylizacja gruntu);

2) Wykorytowanie terenu (wykop, wywóz oraz utylizacja gruntu);

3) Demontaż istniejących krawężników oraz utylizacja;

4) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63mm – gr. 20 cm;

5) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0‑31,5mm – gr. 20 cm;

6) Osadzenie krawężników na ławie betonowej około 97,5 mb;

7) Wykonanie podsypki pod kostkę betonową;

8) Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej oraz wypełnienie fug;

9) Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego geodetę oraz zgłoszenie zmiany do Powiatowego Biura Geodezji i Katastru w Świdnicy;

10) Usytuowanie miejsc postojowych na planie zagospodarowania terenu oznaczono w Załączniku nr 1 – PZT z oznaczeniem miejsc postojowych.

3. Termin wykonania zamówienia

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do 8 tygodni od podpisania Umowy/Zlecenia.

4. Miejsce wykonania zamówienia

Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: woj. Dolnośląskie, powiat świdnicki, adres: 58‑160 Świebodzice, ul. Strefowa 5a, dz. nr 526.

5. Dostawa i rozładunek materiałów

Dostawę i rozładunek materiałów i elementów zamówienia dokonuje Oferent na koszt własny.

6. Dokumenty składające się na ofertę

1) Wypełniony Formularz nr 1 – Formularz oferty

2) Wypełniony Formularz nr 2 – Oświadczenie wykonawcy

7. Okres związania ofertą

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

8. Cena oraz waluta oferty

Walutą oferty jest złoty polski [PLN] i w tej walucie Oferent musi wycenić przedmiot zamówienia. Oferta powinna uwzględniać cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Rozliczenie i zapłata dokonywana będzie w złotych polskich [PLN] na rachunek wykonawcy.

9. Gwarancja jakości

Okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia wynosi 36 miesięcy.

10. Sposób przygotowania oferty

1) Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postępowania

2) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferent nie może składać oferty na to zamówienie jako wykonawca indywidualny i jednocześnie jako wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami.

3) Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez osoby podpisujące ofertę.

4) Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.

5) Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.

11. Terminy składania ofert

11.1. W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl tytułem:

„Miejsca postojowe – Inkubator”

w terminie do 25 maja 2022 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 25 maja 2022 r. w godzinach: 10:10 – 10:30.

11.2. W nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze w terminie do 25 maja 2022 r. do godziny 10:00. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie zamówienia pod nazwą:

„Wykonanie utwardzenia terenu o nawierzchni z kostki betonowej przeznaczonego na 27 miejsc postojowych dla samochodów osobowych o powierzchni około 338 m2 dla hali przy ul. Strefowej 5a w Świebodzicach, dz. nr 526”

12. Negocjacje

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

13. Kryteria oceny oferty

Oferty będą oceniane na podstawie kryterium „Cena”, które stanowi 100 pkt wagi.

Lp Oznaczenie Kryterium Waga punktowa przypisana
do poszczególnych kryteriów oceny ofert
1 A Cena 100 pkt

Opis sposobu przyznawania punktacji w kryterium oceny ofert:

Punkty przyznane za spełnienie kryterium oceny ofert „Cena”:

„A” = ((cena netto oferty z najniższą ceną)/(cena netto badanej oferty)) * 100 pkt

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ważnych (nieodrzuconych) ofert złożonych przez wykonawców niewykluczonych z niniejszego postępowania. Najkorzystniejsza oferta to oferta,  która otrzyma największą ilość punktów.

14. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Jacek Lipicki, tel. (+48) 537 980 908, jacek.lipicki@ipdevelopment.pl

Robert Strzelecki, tel. (+48) 690 804 208, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

15. Warunki uzupełniające

15.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

15.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

15.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

15.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

16. Wykaz Załączników i Formularzy

 1. Formularz nr 1 – Formularz oferty,
 2. Formularz nr 2 – Oświadczenie wykonawcy,
 3. Załącznik nr 1 – PZT z oznaczeniem miejsc postojowych.

Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony dwustopniowy (ofertowanie – negocjacje) – postępowanie dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego poprzez budowę hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią biurowo-socjalną i techniczną oraz zagospodarowaniem terenów zewnętrznych przy ul. Strefowej w Dzierżoniowie, na działkach nr 47/3, 48/2, 49/3, 50, 51/4, 51/5, 188/3 – obręb nr 5 Zachód wraz z usunięciem kolizji sieci elektroenergetycznej”

„INVEST – PARK DEVELOPMENT”

Spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu (58-306), ul. Uczniowska 16

tel.: (+ 48 74 ) 646 25 70, fax: ( + 48 74 ) 646 25 74

e-mail: ipd@ipdevelopment.pl, www.ipdevelopment.pl

 

UWAGA: Zmieniono termin składania ofert do 16. maja 2022r do godz. 12.00

Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony dwustopniowy (ofertowanie – negocjacje) – postępowanie dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego poprzez budowę hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią biurowo-socjalną i techniczną oraz zagospodarowaniem terenów zewnętrznych przy ul. Strefowej w Dzierżoniowie, na działkach nr 47/3, 48/2, 49/3, 50, 51/4, 51/5, 188/3  – obręb nr 5 Zachód wraz z usunięciem kolizji sieci elektroenergetycznej”.

 1. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia oraz warunków postępowania przetargowego, w tym w szczególności w zakresie przygotowania i złożenia ofert, kryteriów oceny ofert, warunków wyboru wykonawcy, określa Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu (SIWP) dostępna, na stronie internetowej Zamawiającego: www.ipdevelopment.pl w zakładce „OGŁOSZENIA”.
 2. Ofertę należy złożyć w terminie do 16 maja 2022 r. do godziny 12.00 w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się przy ul. Uczniowskiej 16, 58-306 Wałbrzych, na II piętrze.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 maja 2022 r. o godzinie 12.30 w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. mieszczącej się przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu (58-306), na II piętrze.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania oferty zgodnie z SIWP.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.
 6. O terminie, miejscu negocjacji Oferenci powiadomieni będą drogą mailową z 5 dniowym wyprzedzeniem.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. O odwołaniu lub unieważnieniu Przetargu  „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów. W tych przypadkach nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w odniesieniu do „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

 

Załączniki

 

01 Dzierżoniów Ogłoszenie – zmiana nr 1

01 Dzierżoniów Ogłoszenie– NIEAKTUALNE

02 Dzierżoniów SIWP Cz. I Instrukcja Dla Wykonawców 30.03.2022 – zmiana nr 1

02 Dzierżoniów SIWP Cz. I Instrukcja Dla Wykonawców 30.03.2022– NIEAKTUALNE

03 Załącznik Nr 1 SIWP Cz. I Formularz Oferty

04 Załącznik Nr 2 SIWP Cz. I Oświadczenie 30.03.2022

05 Załącznik Nr 3 SIWP Cz. I Doświadczenie

06 Załącznik Nr 4 SIWP Cz. I Kawlifikacje Zawodowe

07 Załącznik Nr 5 SIWP Cz. I Informacje O Przedsiębiorstwie

08 Dzierżoniów SIWP Cz. II Projekt Umowy

09 Załącznik Nr 5 SIWP Cz. II Karta Gwarancyjna

10 Dzierżoniów SIWP Cz. III Wytyczne Wykonania Przedmiotu Zamówienia

11 Załącznik A1 – Koncepcja Inwestorska Zagospodarowania Terenu

12 Załącznik A2 Zapewnienie, Warunki Woda I Kanalizacja

13 Załącznik A3 Warunki Przyłączenia Energia Tauron

14 Załącznik A4 Opinia Geotechniczna

15 Załącznik A5 Mapa Do Celów Projektowych

16 Załącznik A6 Warunki Usunięcia Kolizji Sieci SN Tauron

17 Załącznik A7 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

18 Załącznik A8 Wytyczne Kolorystyki Zewnętrznej Obiektu

19 Załącznik A9 Wytyczne Pylonu Reklamowego

 

 

Pytania i odpowiedzi:

Pytanie nr 1
Czy zapisy umowy podlegają negocjacjom? Dotyczy to przede wszystkim §3 pkt. 5.

Odpowiedź nr 1
Zgodnie z pkt d) Załącznika nr 2 do SIWP (Oświadczenie Wykonawcy) Wykonawca składając ofertę akceptuje bez zastrzeżeń Projekt umowy przedstawiony w Części II SIWP. Wobec powyższego zapisy umowy nie podlegają negocjacjom w Etapie II Przetargu – Negocjacje.

 

Pytanie nr 2
Czy w postępowaniu pn.: “Rozbudowa Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego poprzez budowę hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią biurowo-socjalną i techniczną oraz zagospodarowaniem terenów zewnętrznych przy ul. Strefowej w Dzierżoniowie” Zamawiający dopuszcza złożenie wadium w gwarancji ubezpieczeniowej?

Odpowiedź nr 2
Zgodnie z pkt 7.2.1) SIWP Cz. I 1) Wadium może być wniesione w pieniądzu lub gwarancjach bankowych. Wobec powyższego Zamawiający nie dopuszcza wniesienia wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowych.

 

Pytanie nr 3
W związku z toczącym się postpowaniem przetargowym o numerze referencyjnym IPD/DPP3/03/2022 dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego poprzez budowę hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią biurowo-socjalną i techniczną oraz zagospodarowaniem terenów zewnętrznych przy ul. Strefowej w Dzierżoniowie, na działkach nr 47/3, 48/2, 49/3, 50, 51/4, 51/5, 188/3 – obręb nr 5 Zachód wraz z usunięciem kolizji sieci elektroenergetycznej” zwracam się z wnioskiem o przesunięcie terminu złożenia oferty o tydzień tj na dzień 17.05.2022r.

Odpowiedź nr 3
Zamawiający dokonał zmiany terminu składania ofert. Oferty należy złożyć w terminie do 16 maja 2022 r. do godziny 12.00. Zamawiający dokonał zmiany terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWP do 12 maja 2022 r. do godz. 12.00. Zmiany zostały wprowadzone w ogłoszeniu oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Cz. I oraz oznaczone jako „Zmiana nr 1”.

 

Pytanie nr 4
Proszę o potwierdzenie, że obszar do którego drogowo dowiązuje się inwestycja będąca przedmiotem przetargu jest własnością Inwestora.

Odpowiedź nr 4
Zamawiający jest właścicielem nieruchomości oznaczonych jako dz. nr 51/5, 188/3. Gmina Dzierżoniów jest właścicielem nieruchomości stanowiących działki drogowe oznaczonych jako 47/1, 48/1, 49/1, 51/1, 55/1.

 

Pytanie nr 5
Proszę o potwierdzenie, że w zakresie oświetlenia wewnętrznego można przyjąć oświetlenie Em 200lx na poziomie posadzki (bez zaregałowania), oprawy IP20.

Odpowiedź nr 5
Przedmiot zamówienia uwzględnia zaprojektowanie i wykonania oświetlenia wewnętrznego o natężeniu oświetlenia nie mniejszym niż 300 lx.

 

Pytanie nr 6
Proszę o wskazanie na mapie lokalizacji ZKSN 20kV WBD63320 z którego ma być zasilana inwestycja.

Odpowiedź nr 6
Zamawiający wskazał lokalizację złącza kablowego ZKSN 20kV WBD63320 na załączonej mapie.
Załącznik -pytanie nr 6

 

Pytanie nr 7
Proszę o potwierdzenie, że w przypadku konieczności prowadzenia przyłącza SN przez działki niebędące własnością Inwestora, wszelkie koszty porozumień/uzgodnień/opłat za zlokalizowanie kabli SN w ww. gruntach poniesie Inwestor.

Odpowiedź nr 7
Złącze kablowe ZKSN 20kV WBD63320, z którego należy zasilić stację transformatorową, zlokalizowane jest w granicy nieruchomości Zamawiającego. Wobec powyższego przyłączenie obiektu do sieci TAURON DYSTRYBUCJA S.A. nie wymaga prowadzenia robót na terenach innych niż nieruchomości będące własnością Zamawiającego.

 

Pytanie nr 8
Proszę o potwierdzenie, że w zakresie oświetlenia terenu zewnętrznego można przyjąć Em 10lx a oświetleniu podlegają wyłącznie drogi i chodniki wykonywane w ramach przedmiotowego przetargu.

Odpowiedź nr 8
Oświetlenie terenów należy zaprojektować zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, lecz natężenie oświetlenia na terenach oświetlonych nie powinno być mniejsze niż 15 lx. Oświetleniu podlegają drogi, chodniki oraz dojścia.

 

Pytanie nr 9
Proszę o potwierdzenie, że Inwestor nie wymaga rozbudowy/przebudowy instalacji na działkach poza obszarem przetargu.

Odpowiedź nr 9
Przedmiot Zamówienia obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie obiektów, infrastruktury, urządzeń i elementów zgodnie z opisem Przedmiotu Zamówienia w zakresie zapewniającym jego kompleksowe wykonanie. Oferta Wykonawcy powinna uwzględniać wszystkie czynności i koszty niezbędne do jego realizacji.

 

Pytanie nr 10
Z uwagi na konieczność wykonania instalacji CCTV oraz SAP proszę o informację, gdzie należy zlokalizować rejestrator oraz centralę SSP?

Odpowiedź nr 10
Rejestrator instalacji CCTV należy zlokalizować w serwerowni modułu A. Centralę systemu SSP należy zlokalizować w komunikacji budynku biurowego modułu A. Dla modułów B, C i D należy w komunikacji budynków biurowych zastosować panel wyniesiony systemu SSP umożliwiający obsługę systemu.

 

Pytanie nr 11
Czy dysponujecie Państwo plikiem „Zalacznik-A1-–-Koncepcja-inwestorska-zagospodarowania-terenu” w formacie DWG? Jeżeli tak, prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź nr 11
Zamawiający udostępnia plik pomocniczy w formacie DWG dla Załącznika A1 – Koncepcja Inwestorska Zagospodarowania Terenu.
Załącznik -pytanie nr 11

 

Pytanie nr 12
Do postępowania przetargowego złożone zostało pytanie z propozycją wprowadzenia zmian do projektu umowy. Pytania dostępne w załączonym pliku:
Pytanie nr 12 do umowy IPD Dzierżoniów 2022.05.12

Odpowiedź nr 12
Zgodnie z pkt d) Załącznika nr 2 do SIWP (Oświadczenie Wykonawcy) Wykonawca składając ofertę akceptuje bez zastrzeżeń Projekt umowy przedstawiony w Części II SIWP. Wobec powyższego zapisy umowy nie podlegają zmianom na etapie postępowania przetargowego.