Data rozpoczęcia: 2011-03-09 Data zakończenia:2011-03-09

Logo funduszy

Wałbrzych: Budowa Parku Przemysłowego w Dzierżoniowie
Numer ogłoszenia: 78253 – 2011; data zamieszczenia: 09.03.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 42257 – 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o., ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 74 646 25 70, faks 74 646 25 74.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: IPD nie jest zamawiającym w rozumieniu ustawy P.z.p. Zobowiązanie wynika z umowy o dofinan.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa Parku Przemysłowego w Dzierżoniowie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje: 1) Wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę hali produkcyjno-magazynowej z częścią administracyjno-socjalną i budynkiem technicznym (o łącznej powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 2890,51 m2), budowę infrastruktury technicznej w zakresie dróg wewnętrznych (o długości nie mniejszej niż 426 m), placów manewrowych, parkingu, chodników, sieci zewnętrznych wod-kan, elektrycznej, deszczowej, gazu, na nieruchomości położonej w Dzierżoniowie przy ul. Strefowej. Planowane są następujące prace: a) budowa jednokondygnacyjnej hali produkcyjno – magazynowej wraz z częścią techniczna-Konstrukcja hali kompletna b) budowa jednokondygnacyjnej hali produkcyjno – magazynowej wraz z częścią techniczna – Instalacje elektryczne, instalacje sanitarne c) budowa dwukondygnacyjnego obiektu administracyjno – socjalnego – Roboty ziemne d) budowa dwukondygnacyjnego obiektu administracyjno – socjalnego – stan surowy e) budowa dwukondygnacyjnego obiektu administracyjno – socjalnego – stan wykończeniowy f) budowa dwukondygnacyjnego obiektu administracyjno – socjalnego -elewacja g) budowa dwukondygnacyjnego obiektu administracyjno – socjalnego – Instalacje elektryczne h) budowa dwukondygnacyjnego obiektu administracyjno – socjalnego – Instalacje sanitarne i) budowa dwukondygnacyjnego obiektu administracyjno – socjalnego -kotłownie j) budowa infrastruktury drogowej k) budowa sieci infrastruktury technicznej l) budowa składowiska odpadów m) ogrodzenie terenu inwestycji n) zagospodarowanie terenów zielonych o) budowa wjazdu na teren inwestycji p) budowa chodników w obrębie wjazdu q) budowa jednokondygnacyjnej hali produkcyjno – magazynowej wraz z częścią techniczna -roboty ziemne 2) Wykonanie zakresów opisanych szczegółowo w załączniku nr 8a do SIWZ; 3) Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu: a) dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (inwentaryzacji) w 5 egzemplarzach; inwentaryzacja musi być zatwierdzona przez odpowiedni Urząd Geodezji i Kartografii i obejmować pełen zakres umowny; b) pełnej dokumentacji z przebiegu robót budowlanych (m.in. protokoły odbioru robót zanikających, odbiory częściowe, atesty i certyfikaty materiałów użytych do budowy, protokoły z badań, sprawdzeń i odbiorów jakościowych wykonanych poszczególnych etapów Przedmiotu Umowy, powykonawczą dokumentację budowlaną itp.) w 3 egzemplarzach , zgodnie z wymogami prawa budowlanego i wytycznymi Inspektora Nadzoru, oraz inne dokumenty wynikające z ustawy Prawo budowlane (w szczególności instrukcje obsługi urządzeń, DTR); c) wykonanie płukania sieci, przyłączy i instalacji wodociągowej i wykonaniem badania bakteriologicznego wody, do momentu uzyskania pozytywnego wyniku badań; d) udzielenie wszelkiej pomocy Zamawiającemu w przygotowaniu niezbędnych dokumentów wymaganych przez jednostki finansujące przy realizacji i rozliczaniu inwestycji; Wykonawca m. in. wyodrębni na fakturach kwoty związane z pracami projektowymi wynikającymi z załącznika nr 8a do SIWZ, wykonaniem wjazdu i chodników w obrębie wjazdu (prace opisane w punkcie 3.2 ppkt 1) lit. o) i p) SIWZ); e) po zakończeniu Robót przewidzianych Umową, a przed dokonaniem odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu operat obejmujący zbiór wszystkich dokumentów umownych i ustawowych, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w toku wykonywania Umowy, wyników przeprowadzonych badań, prób, pomiarów, zestawienie rodzaju i ilości wykonanych Robót i zastosowanych materiałów i urządzeń; 4) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie hali produkcyjno-magazynowej z częścią administracyjno-socjalną i budynkiem technicznym oraz wybudowanej w ramach przedmiotu zamówienia infrastruktury technicznej, jak również doręczenie przez Wykonawcę właściwemu organowi nadzoru budowlanego zgłoszeń o rozpoczęciu/ zakończeniu robót, zgodnie z przepisami prawa i przekazanie potwierdzenia złożenia tych dokumentów Zamawiającemu oraz przekazanie Zamawiającemu zaświadczenia właściwego organu o dopełnieniu obowiązku wynikającego z przepisów prawa i zgodności złożonych dokumentów o zakończeniu robót z przepisami prawa (dla robót, które zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagają jedynie dokonania zgłoszenia). Opis przedmiotu zamówienia, zawierający szczegółowy zakres prac, został określony w projekcie wykonawczym stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ, w załączniku nr 8a do SIWZ oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ. Wszelkie określenia producenta materiałów użytych do realizacji przedmiotu zamówienia i zamieszczone w projektach wykonawczych nie są wiążące dla Wykonawcy i mają jedynie charakter przykładowy. Wykonawcy przy kalkulacji kosztu robót muszą przyjąć użycie materiałów lub wyposażenia o jakości i funkcjonalności nie gorszej od przyjętych przez autora projektu wykonawczego. W przypadku wykorzystania materiałów lub wyposażenia, urządzeń i innych, które wymagają przygotowania odrębnej dokumentacji wykonawczej, Wykonawca musi uzyskać pisemną aprobatę autora projektu wykonawczego i Zamawiającego oraz na własny koszt sporządzić własną dokumentację wykonawczą.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.11.12.00-0, 45.40.00.00-1, 71.32.00.00-7, 45.21.32.00-5, 45.22.20.00-9, 45.22.31.00-7, 45.34.20.00-6, 45.22.33.00-9, 45.22.38.00-4, 45.26.10.00-4, 45.26.11.00-5, 45.43.10.00-0, 45.26.21.00-2, 45.26.23.00-4, 45.26.25.00-6, 45.31.00.00-3, 45.44.00.00-3, 45.33.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, Działanie 1.4 Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie – nabór nr 30/K/1.4/2009 Parki i inkubatory, nazwa projektu: Budowa parku Przemysłowego w Dzierżoniowie..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.03.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Budowlane MIAZGA sp. z o.o., os. Tęczowe 21 a, 58-200 Dzierżoniów, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5037250,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 4995664,00
  • Oferta z najniższą ceną: 4995664,00 / Oferta z najwyższą ceną: 7246487,76
  • Waluta: PLN.
  Załączniki
Nie dodano dokumentów.