Data rozpoczęcia: 2011-03-08 Data zakończenia:2011-03-08

Logo funduszy

Wałbrzych: Budowa Parku Przemysłowego w Świdnicy
Numer ogłoszenia: 76671 – 2011; data zamieszczenia: 08.03.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 44015 – 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o., ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 74 646 25 70, faks 74 646 25 74.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: IPD nie jest zamawiającym w rozumieniu ustawy P.z.p. Zobowiązanie wynika z umowy o dofinan.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa Parku Przemysłowego w Świdnicy.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje: 1) Wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę hali produkcyjno-magazynowej z częścią administracyjno-socjalną i budynkiem technicznym (o łącznej powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 5168,55 m2), budowę infrastruktury technicznej w zakresie dróg wewnętrznych (o długości nie mniejszej niż 609,2 m), placów manewrowych, parkingu, chodników, sieci zewnętrznych wod-kan, elektrycznej, deszczowej, gazu, na nieruchomości położonej w Świdnicy przy ul. Towarowej. Planowane są następujące prace: a) Budowa jednokondygnacyjnej hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią techniczną-roboty ziemne b) Budowa jednokondygnacyjnej hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią techniczną-konstrukcja hali kompletna c) Budowa jednokondygnacyjnej hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią techniczną-instalacje elektryczne d) Budowa jednokondygnacyjnej hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią techniczną-instalacje sanitarne e) Budowa dwukondygnacyjnego obiektu administracyjno-socjalnego – roboty ziemne f) Budowa dwukondygnacyjnego obiektu administracyjno-socjalnego – stan surowy g) Budowa dwukondygnacyjnego obiektu administracyjno-socjalnego – stan wykończeniowy h) Budowa dwukondygnacyjnego obiektu administracyjno-socjalnego -elewacja i) Budowa dwukondygnacyjnego obiektu administracyjno-socjalnego -instalacje elektryczne j) Budowa dwukondygnacyjnego obiektu administracyjno-socjalnego -instalacje sanitarne k) Budowa dwukondygnacyjnego obiektu administracyjno-socjalnego -kotłownia l) Budowa infrastruktury drogowej (dróg wewnętrznych, placów manewrowych, parkingów) m) Budowa sieci infrastruktury technicznej ( siec wodno-kanalizacyjna, kanalizacja deszczowa, siec energetyczna, siec gazowa) n) Budowa składowiska odpadów o) Ogrodzenie terenu inwestycji p) Zagospodarowanie terenów zielonych 2) Wykonanie zakresów opisanych szczegółowo w załączniku nr 8a do SIWZ; 3) Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu: a) dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (inwentaryzacji) w 5 egzemplarzach; inwentaryzacja musi być zatwierdzona przez odpowiedni Urząd Geodezji i Kartografii i obejmować pełen zakres umowny; b) pełnej dokumentacji z przebiegu robót budowlanych (m.in. protokoły odbioru robót zanikających, odbiory częściowe, atesty i certyfikaty materiałów użytych do budowy, protokoły z badań, sprawdzeń i odbiorów jakościowych wykonanych poszczególnych etapów przedmiotu zamówienia, powykonawczą dokumentację budowlaną itp.) w 3 egzemplarzach , zgodnie z wymogami prawa budowlanego i wytycznymi Inspektora Nadzoru, oraz inne dokumenty wynikające z ustawy Prawo budowlane (w szczególności instrukcje obsługi urządzeń, DTR); 4) wykonanie płukania sieci, przyłączy i instalacji wodociągowej i wykonaniem badania bakteriologicznego wody, do momentu uzyskania pozytywnego wyniku badań; 5) udzielenie wszelkiej pomocy Zamawiającemu w przygotowaniu niezbędnych dokumentów wymaganych przez jednostki finansujące przy realizacji i rozliczaniu inwestycji; 6) po zakończeniu robót budowlanych przewidzianych umową, a przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu operat obejmujący zbiór wszystkich dokumentów umownych i ustawowych, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w toku wykonywania umowy, wyników przeprowadzonych badań, prób, pomiarów, zestawienie rodzaju i ilości wykonanych robót budowlanych i zastosowanych materiałów i urządzeń; 7) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie przedmiotowej hali produkcyjno-magazynowej z częścią administracyjno-socjalną i budynkiem technicznym oraz wybudowanej w ramach przedmiotu zamówienia infrastruktury technicznej, jak również doręczenie przez Wykonawcę właściwemu organowi nadzoru budowlanego zgłoszeń o rozpoczęciu/ zakończeniu robót, zgodnie z przepisami prawa i przekazanie potwierdzenia złożenia tych dokumentów Zamawiającemu oraz przekazanie Zamawiającemu zaświadczenia właściwego organu o dopełnieniu obowiązku wynikającego z przepisów prawa i zgodności złożonych dokumentów o zakończeniu robót z przepisami prawa (dla robót, które zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagają jedynie dokonania zgłoszenia). Opis przedmiotu zamówienia, zawierający szczegółowy zakres prac, został określony w projekcie wykonawczym stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ, w załączniku nr 8a do SIWZ oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ. Wszelkie określenia producenta materiałów użytych do realizacji przedmiotu zamówienia i zamieszczone w projektach wykonawczych nie są wiążące dla Wykonawcy i mają jedynie charakter przykładowy. Wykonawcy przy kalkulacji kosztu robót muszą przyjąć użycie materiałów lub wyposażenia o jakości i funkcjonalności nie gorszej od przyjętych przez autora projektu wykonawczego. W przypadku wykorzystania materiałów lub wyposażenia, urządzeń i innych, które wymagają przygotowania odrębnej dokumentacji wykonawczej, Wykonawca musi uzyskać pisemną aprobatę autora projektu wykonawczego i Zamawiającego oraz na własny koszt sporządzić własną dokumentację wykonawczą.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.11.12.00-0, 45.40.00.00-1, 45.21.32.00-5, 45.22.20.00-9, 45.22.31.00-7, 45.34.20.00-6, 45.22.33.00-9, 45.22.38.00-4, 45.26.10.00-4, 45.26.11.00-5, 45.43.10.00-0, 45.26.21.00-2, 45.26.23.00-4, 45.26.25.00-6, 45.31.00.00-3, 45.44.00.00-3, 45.33.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, Działanie 1.4 Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie – nabór nr 30/K/1.4/2009 Parki i inkubatory, nazwa projektu: Budowa parku Przemysłowego w Świdnicy.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: Budowa Parku Przemysłowego w Świdnicy

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.03.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • SKANSKA S.A. Odz. budownictwa Ogólnego we Wrocławiu, pl. Grunwandzki 23, 50-365 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8995550,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 7991012,07
  • Oferta z najniższą ceną: 7991012,07 / Oferta z najwyższą ceną: 9284815,00
  • Waluta: PLN.
  Załączniki
Nie dodano dokumentów.