Data rozpoczęcia: 2011-03-25 Data zakończenia:2011-03-25

Logo funduszy

Wałbrzych: Budowa Parku Przemysłowego w Świebodzicach
Numer ogłoszenia: 96911 – 2011; data zamieszczenia: 25.03.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 55689 – 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o., ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 74 646 25 70, faks 74 646 25 74.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: IPD nie jest zamawiającym w rozumieniu ustawy P.z.p. Zobowiązanie wynika z umowy o dofinan.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa Parku Przemysłowego w Świebodzicach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

1) wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę hali produkcyjnej o powierzchni użytkowej 9,208,42 m2 oraz przyległego budynku administracyjno – socjalnego trzykondygnacyjnego o powierzchni 4.229,10 m2. Zamiarem Zamawiającego jest dostosowanie istniejącego obiektu budowlanego do potrzeb wynikających z wykorzystania obiektu do miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez kilka podmiotów gospodarczych. Planowane są następujące prace:

a) Prace modernizacyjne hali magazynowej wraz z częścią techniczną – modernizacja świetlików,

b) Prace modernizacyjne hali magazynowej wraz z częścią techniczną – wymiana systemu odwodnienia dachu i modernizacja dachu,

c) Prace modernizacyjne hali magazynowej wraz z częścią techniczną – elewacje,

d) Prace modernizacyjne hali magazynowej wraz z częścią techniczną – montaż naświetli okiennych,

e) Prace modernizacyjne hali magazynowej wraz z częścią techniczną – modernizacja posadzki,

f) Prace modernizacyjne hali magazynowej wraz z częścią techniczną – ściany wewnętrzne i bramy,

g) Prace modernizacyjne hali magazynowej wraz z częścią techniczną – instalacje sanitarne,

h) Prace modernizacyjne hali magazynowej wraz z częścią techniczną – instalacje elektryczne z przebudową zasilania energetycznego,

i) Prace modernizacyjne hali magazynowej wraz z częścią techniczną – systemy grzewcze,

j) Przebudowa budynku administracyjno – socjalnego- modernizacja dachu,

k) Przebudowa budynku administracyjno – socjalnego – stan wykończeniowy,

l) Przebudowa budynku administracyjno – socjalnego – elewacja z wymianą okien i drzwi,

m) Przebudowa budynku administracyjno – socjalnego – instalacje elektryczne,

n) Przebudowa budynku administracyjno – socjalnego – instalacje sanitarne,

o) Przebudowa infrastruktury drogowej (dróg wewnętrznych, placów manewrowych, parkingów),

p) Rozbiórka istniejącego budynku,

q) Zagospodarowanie terenów zielonych.

2) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu:

a) dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (inwentaryzacji) w 5 egzemplarzach; inwentaryzacja musi być zatwierdzona przez odpowiedni Urząd Geodezji i Kartografii i obejmować pełen zakres umowny;

b) pełnej dokumentacji z przebiegu robót budowlanych (m.in. protokoły odbioru robót zanikających, odbiory częściowe, atesty i certyfikaty materiałów użytych do budowy, protokoły z badań, sprawdzeń i odbiorów jakościowych wykonanych poszczególnych etapów Przedmiotu Umowy, powykonawczą dokumentację budowlaną itp.) w 3 egzemplarzach , zgodnie z wymogami prawa budowlanego i wytycznymi Inspektora Nadzoru, oraz inne dokumenty wynikające z ustawy Prawo budowlane (w szczególności instrukcje obsługi urządzeń, DTR);

3) po zakończeniu Robót przewidzianych Umową, a przed dokonaniem odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu operat obejmujący zbiór wszystkich dokumentów umownych i ustawowych, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w toku wykonywania Umowy, wyników przeprowadzonych badań, prób, pomiarów, zestawienie rodzaju i ilości wykonanych Robót i zastosowanych materiałów i urządzeń;

4) wykonanie płukania sieci, przyłączy i instalacji wodociągowej i wykonaniem badania bakteriologicznego wody, do momentu uzyskania pozytywnego wyniku badań;

5) udzielenie wszelkiej pomocy Zamawiającemu w przygotowaniu niezbędnych dokumentów wymaganych przez jednostki finansujące przy realizacji i rozliczaniu inwestycji;

6) doręczenie przez Wykonawcę właściwemu organowi nadzoru budowlanego zgłoszenia o zakończeniu robót, zgodnie z przepisami prawa i przekazanie potwierdzenia złożenia tego dokumentu Zamawiającemu.

Opis przedmiotu zamówienia zawierający szczegółowy zakres prac określony został w Część III SIWZ, tj. w projekcie wykonawczym stanowiącym załącznik nr 8 SIWZ oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ. Wszelkie określenia producenta materiałów użytych do realizacji przedmiotu zamówienia i zamieszczone w projektach wykonawczych nie są wiążące dla Wykonawcy i mają jedynie charakter przykładowy. Wykonawcy przy kalkulacji kosztu robót muszą przyjąć użycie materiałów lub wyposażenia o jakości i funkcjonalności nie gorszej od przyjętych przez autora projektu wykonawczego. W przypadku wykorzystania materiałów lub wyposażenia, urządzeń i innych, które wymagają przygotowania odrębnej dokumentacji wykonawczej, Wykonawca musi uzyskać pisemną aprobatę autora projektu wykonawczego i Zamawiającego oraz na własny koszt sporządzić własną dokumentację wykonawczą.

.II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.26.21.00-2, 45.26.25.00-6, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9, 45.11.12.00-0, 45.11.20.00-5, 45.33.30.00-0, 45.40.00.00-1, 45.41.00.00-4, 45.42.00.00-7, 45.11.30.00-2, 45.42.11.48-3, 45.42.11.52-4, 45.43.00.00-0, 45.43.10.00-7, 45.43.20.00-4, 45.44.00.00-3, 45.26.10.00-4, 45.26.23.00-4, 45.22.33.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, Działanie 1.4 Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie – nabór nr 30/K/1.4/2009 Parki i inkubatory, nazwa projektu: Budowa parku Przemysłowego w Świebodzicach.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.03.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Świdnicka Izba Handlowa Wojciech Olszewski, ul. Wrocławska 112, 58-100 Świdnica, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4948510,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 4910000,00
  • Oferta z najniższą ceną: 4910000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5279000,00
  • Waluta: PLN.
  Załączniki
Nie dodano dokumentów.