Data rozpoczęcia: 2012-08-10 Data zakończenia:2012-09-20

UWAGA WYKONAWCY!

Zmiana treści ogłoszenia w zakresie wadium i terminu składania ofert oraz wynikająca z tej zmiany zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Korekta Załącznika nr 10 (wyłączono podpunkt 1.2.1, który nie był objęty Przedmiotem zamówienia).

Korekta Rysunku SZ01.pdf (skorygowano błędnie podane rzędne dla kanalizacji sanitarnej)

Logo funduszy


 

Wałbrzych: ROZWÓJ DZIERŻONIOWSKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO POPRZEZ JEGO ROZBUDOWĘ Nr referencyjny DI/01/DPP-etapII/2012
Numer ogłoszenia: 297444 – 2012; data zamieszczenia: 10.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zmiany ogłoszenia:

Numer ogłoszenia: 297452 – 2012; data zamieszczenia: 11.08.2012

Numer ogłoszenia: 316910 – 2012; data zamieszczenia: 27.08.2012

Numer ogłoszenia: 319984 – 2012; data zamieszczenia: 29.08.2012

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o. , ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 74 646 25 70, faks 74 646 25 74.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.ipdevelopment.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: żaden z podmiotów wskazanych w art. 3 Ustawy P.z.p. Zobowiązanie ze względu na dofinansowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ROZWÓJ DZIERŻONIOWSKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO POPRZEZ JEGO ROZBUDOWĘ Nr referencyjny DI/01/DPP-etapII/2012.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje: 1) wykonanie Robót na zadaniu inwestycyjnym pn.: Rozwój Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego poprzez jego rozbudowę zgodnie z pozwoleniem na budowę, Dokumentacją projektową, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, w oparciu o przeprowadzoną wizję lokalną w miejscu prowadzenia robót oraz Ofertą Wykonawcy. Przedmiot Umowy obejmuje wykonanie Robót obejmujących budowę hali produkcyjno-magazynowej z częścią administracyjno-socjalną i budynkiem technicznym (o łącznej powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 4 104,56 m2), budowę infrastruktury technicznej w zakresie dróg wewnętrznych (o długości nie mniejszej niż 411 m w kostce oraz 197 m szuter), placów manewrowych, parkingu, chodników, sieci zewnętrznych wod-kan, elektrycznej, deszczowej, gazu, na nieruchomości położonej w Dzierżoniowie przy ul. Strefowej. W celu porządkowym przyjmuje się podział wykonania Robót na zakresy (kategorie) określone w Załączniku nr 10 Harmonogram rzeczowo – finansowy – część finansowa. W Części III SIWZ przypisano Dokumentację projektową do poszczególnych zakresów (kategorii). 2) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji z przebiegu Robót oraz dokumentacji niezbędnej do uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie, w szczególności: a) dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (inwentaryzacji) w 5 egzemplarzach; inwentaryzacja musi być zatwierdzona przez odpowiedni Urząd Geodezji i Kartografii i obejmować pełen zakres umowny; b) pełnej dokumentacji z przebiegu robót budowlanych (m.in. protokoły odbioru robót zanikających, odbiory częściowe, atesty i certyfikaty materiałów użytych do budowy, protokoły z badań, sprawdzeń i odbiorów jakościowych wykonanych poszczególnych etapów Przedmiotu Umowy, powykonawczą dokumentację budowlaną itp.) w 3 egzemplarzach (w przypadku dokumentacji powykonawczej budowlanej dodatkowo wersja elektroniczna przedmiotowej dokumentacji – pliki pdf oraz pliki edytowalne w aplikacji do projektowania np. AUTOCAD), zgodnie z wymogami prawa budowlanego i wytycznymi Inspektora Nadzoru, oraz inne dokumenty wynikające z Prawa budowlanego (w szczególności instrukcje obsługi urządzeń, DTR); 3) wykonanie płukania sieci, przyłączy i instalacji wodociągowej, z wykonaniem badania bakteriologicznego wody, do momentu uzyskania pozytywnego wyniku badań; 4) przekazanie Zamawiającemu – po zakończeniu Robót przewidzianych Umową, a przed dokonaniem odbioru końcowego Przedmiotu Umowy – operatu obejmującego zbiór wszystkich dokumentów umownych i ustawowych, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w toku wykonywania Umowy, wyników przeprowadzonych badań, prób, pomiarów, zestawienie rodzaju i ilości wykonanych Robót i zastosowanych materiałów i urządzeń w 2 egzemplarzach; 5) uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na użytkowanie w szczególności hali produkcyjno-magazynowej z częścią administracyjno-socjalną i budynkiem technicznym oraz infrastruktury technicznej, wybudowanych w ramach Przedmiotu Umowy (opisanych w § 1 ust. 1 pkt. 1)), jak również doręczenie przez Wykonawcę właściwemu organowi nadzoru budowlanego zgłoszeń rozpoczęciu/zakończeniu Robót, które zgodnie z przepisami prawa wymagają takiego zgłoszenia i przekazanie potwierdzenia złożenia tych dokumentów Zamawiającemu oraz – w przypadku Robót na zgłoszenie – przekazanie Zamawiającemu zaświadczenia właściwego organu o dopełnieniu obowiązku wynikającego z przepisów prawa i zgodności złożonych dokumentów o zakończeniu Robót z przepisami prawa. 6) udzielenie wszelkiej pomocy Zamawiającemu w przygotowaniu niezbędnych dokumentów wymaganych przez jednostki finansujące przy realizacji i rozliczaniu inwestycji. Opis przedmiotu zamówienia, zawierający szczegółowy zakres prac, został określony w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ, w załączniku nr 8a do niniejszej SIWZ oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ. Wszelkie określenia producenta materiałów, wyposażenia, urządzeń, itp. użytych do realizacji przedmiotu zamówienia i zamieszczone w dokumentacji projektowej nie są wiążące dla Wykonawcy i mają jedynie charakter przykładowy. Wykonawcy przy kalkulacji kosztu robót muszą przyjąć użycie materiałów, wyposażenia, urządzeń, itp. o jakości i funkcjonalności nie gorszej od przyjętych przez autora w dokumentacji projektowej. W przypadku wykorzystania materiałów, wyposażenia, urządzeń, itp., które wymagają przygotowania odrębnej dokumentacji wykonawczej, Wykonawca musi uzyskać pisemną aprobatę autora dokumentacji projektowej i Zamawiającego oraz na własny koszt sporządzić własną dokumentację wykonawczą. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wystąpić o taką zgodę najpóźniej 3 miesiące przed zamierzoną realizacją danego zakresu prac. Okres ten jest niezbędny Zamawiającemu w celu uzyskania zgody Instytucji Zarządzającej (Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego) na realizację danego zakresu prac..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.11.12.00-0, 45.26.23.00-4, 45.26.25.00-6, 45.11.12.91-4, 45.31.00.00-3, 45.11.27.00-2, 45.11.27.10-5, 45.31.10.00-0, 45.21.32.00-5, 45.21.32.40-0, 45.22.20.00-5, 45.33.00.00-9, 45.22.31.00-7, 45.22.31.00-6, 45.22.33.00-9, 45.34.20.00-6, 45.26.10.00-4, 45.40.00.00-1, 45.44.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1 Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 220.000,00 zł (słownie złotych: dwieście dwadzieścia tysięcy 00/100). 2 Wadium może być wniesione w : 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach udzielanych przez SKOK z tym, że poręczenie SKOK jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach ubezpieczeniowych lub bankowych, 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity, Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 , z późniejszymi zmianami). 3 W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o. w Wałbrzych, nr rachunku 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840 oraz dołączy do oferty potwierdzenie polecenia przelewu. 4 Termin wnoszenia wadium upływa wraz z upływem terminu składania ofert. 5 Wadium w pieniądzu zostanie uznane za wniesione w momencie uznania rachunku Zamawiającego (realnego wpływu wadium na rachunek Zamawiającego przed terminem składania ofert). 6 W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego, tj. w Wałbrzychu, ul. Uczniowskiej 21, 58-306 Wałbrzych, w pok. 130, lub załączyć do oferty w taki sposób, aby odłączenie tego dokumentu gwarantowało nienaruszalność oferty 7 W przypadku konsorcjów, wnoszone wadium w formie innej niż pieniężna musi być wystawione na wszystkich partnerów. 8 Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4 a P.z.p., za wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 9 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 9.8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12 Wykonawca traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, jeżeli: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie, 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (w szczególności Wykonawca nie dostarczył przed podpisaniem umowy wskazanych w pkt. 7.1. ppkt 8) lit. b) uprawnień, zaświadczeń, itd.), 3) nie wniesiono zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 4) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 4 P.z.p., nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 P.z.p. lub pełnomocnictwa, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 13 Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 14 Poręczenie lub gwarancja bankowa/ ubezpieczeniowa powinny w swojej treści zawierać w szczególności: 1) pełną nazwę i siedzibę poręczyciela lub banku/ubezpieczyciela udzielającego odpowiednio poręczenia lub gwarancji, 2) pełną nazwę i siedzibę firmy, dla której udziela się poręczenia/gwarancji, 3) pełną nazwę i siedzibę Zamawiającego, 4) cel wystawienia poręczenia lub gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej, 5) pełną nazwę przedmiotu zamówienia, 6) kwotę, którą obejmuje poręczenie lub gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa, 7) termin ważności poręczenia lub gwarancji bankowej/ ubezpieczeniowej, 8) stwierdzenie, że zobowiązanie poręczyciela lub banku/ubezpieczyciela jest nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego 9) datę wystawienia poręczenia lub gwarancji bankowej/ ubezpieczeniowej. 10) podpisy osób upoważnionych do wystawienia poręczenia lub gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej. 15 Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, zgodnie z pkt. 10 SIWZ.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: tak

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności zamawiający uzna złożenie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca składa wykaz robót budowlanych (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ), wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy składający ofertę wykazali się, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonaniem zgodnie z zasadami sztuki budowlanej prawidłowo ukończonych co najmniej dwóch robót budowlanych o wartości netto co najmniej 3.500.000,00 zł każda. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu w ofercie pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia zgodnie z wykazem dokumentów określonych w pkt.7 SIWZ. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Nie załączenie w/w dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem oferty lub wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i jednoczesnym odrzuceniem oferty, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 P.z.p.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności zamawiający uzna złożenie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca składa oświadczenie, że dysponuje osobami, które zdolnymi do wykonania zamówienia, i które spełniają następujące warunki oraz posiadają wymagane uprawnienia: 1) Kierownik budowy, – posiadający aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń; – przynależący do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. 2) Kierownik robót sanitarnych, – posiadający aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; – przynależący do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. 3) Kierownik robót elektroenergetycznych, – posiadający aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń; – przynależący do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. 4) Kierownik robót drogowych, – posiadający aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń; – przynależący do właściwej Izby Samorządu Zawodowego; 5) Geodeta, – posiadający aktualne uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, w tym wykonywania inwentaryzacji geodezyjnych powykonawczych; Powyższe oświadczenie stanowi załącznik nr 12 do SIWZ. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Nie załączenie w/w dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem oferty lub wykluczeniem wykonawcy z postępowania i jednoczesnym odrzuceniem oferty, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 P.z.p. o Przed podpisaniem umowy o wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zażąda od wybranego Wykonawcy przedłożenia oryginału lub kserokopii w/w uprawnień Kierownika budowy i Kierowników robót oraz oryginału lub kserokopii zaświadczeń o przynależności tych osób do właściwej izby samorządu zawodowego a także oryginału lub kserokopii opłaconego ubezpieczenia tych osób, jeżeli nie wynika ono z zaświadczenia o przynależności do izby samorządu zawodowego. Zamawiający zażąda również kserokopii uprawnień Geodety. Kserokopie tych dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub przez podmioty, których dotyczą te dokumenty (w przypadku gdy dokumenty dotyczą podmiotów, z zasobów których korzystać będzie Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia, na podstawie art. 26 ust 2b P.z.p.).
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu spełnienia warunku znajdowania się Wykonawcy w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę: 1.500.000 zł. (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych), W tym celu Wykonawca musi załączyć do oferty: – informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę:500.000 zł. (słownie: pięćset tysięcy złotych) 1.500.000 zł. (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych), dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; W przypadku oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać warunek łącznie. W celu spełnienia warunku znajdowania się Wykonawcy w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca musi również wykazać, że jest ubezpieczony w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min.: 1.000.000,00 zł. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga, aby powyższy warunek był spełniony przez każdego z Wykonawców osobno lub aby warunek ten spełniał tylko Lider konsorcjum Wykonawców. W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca musi załączyć do oferty opłaconą polisę ubezpieczeniową (a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia). Z polisy/dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie musi wynikać, że Wykonawca jest ubezpieczony na kwotę min.: 1.000.000,00 zł. Ubezpieczenie musi obowiązywać co najmniej na okres realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia jest krótszy niż przewidywany okres obowiązywania umowy, Wykonawca przedstawi w ofercie promesę (oświadczenie) dalszego ubezpieczania się na warunkach nie gorszych niż wymagane, tak aby ubezpieczenie obowiązywało przez cały okres umowy. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie powyższych warunków polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy P.z.p., wymaga się przedłożenia w/w informacji dotyczącej tych podmiotów.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Formularz oferty (zaleca się wykorzystanie formularza stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ); 2) Pełnomocnictwo osoby podpisującej ofertę (gdy nie wynika to z treści dokumentów, o których mowa w pkt. III.4.2. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku Wykonawców należy ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy. Takie pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upełnomocnione do reprezentowania wszystkich wykonawców i złożone w oryginale. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w formie oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dopuszczalne jest również dołączenie kopii pełnomocnictwa poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę; 3) Kosztorys uproszczony, uwzględniający kategorie wymienione w załączniku nr 10 do SIWZ podpisany przez Wykonawcę – UWAGA – kosztorys ma wyłącznie charakter informacyjny, gdyż Wykonawcę obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe; 4) zestawienie prac realizowanych przez podwykonawców (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ); 5) Dowód wniesienia wadium, 6) Zaakceptowany projekt umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ; 7) Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy P.z.p. 8) W przypadku polegania przez Wykonawcę na zasobach innych podmiotów w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu w ofercie pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia; 9) Wypełniony i parafowany przez Wykonawcę harmonogram rzeczowo – finansowy, sporządzony na podstawie załącznika nr 10 do SIWZ

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Warunki zmiany terminu wykonania zamówienia: 1) z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa; 2) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego; 3) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach; 4) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy. 5) z powodu opóźnienia wydania ostatecznej decyzji w sprawie przyzanania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność, Działanie 1.4 Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie – nabór nr 55/K/1.4/2012 Parki, inkubatory, transfer technologii oraz opóźnienia podpisania umowy o dofinansowanie, na podstawie przedmiotowej decyzji. 6) Każdorazowo, zmiana terminu wykonania zamówienia uzależniona jest od jej akceptacji przez Zamawiającego oraz Instytucję Zarządzającą (zgodnie z postanowieniami umowy o dofiansowanie). 2. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien jest poinformować Zamawiającego pisemnie i natychmiast odnotować to w dzienniku budowy. 3. Strony z powodów, jakie mogą wpływać na zmiany terminów wykonania robót, wyłączają niedogodności związane z pogodą typową dla okresu wykonywania robót w miejscu budowy. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany, w zawartej umowie, części dotyczącej zmiany kluczowego personelu/podwykonawców Wykonawcy lub Zamawiającego: 1) W przypadku zmiany kluczowych specjalistów/podwykonawców przedstawionych w ofercie, nowi specjaliści/podwykonawcy muszą spełniać wymagania określone w SIWZ dla danego specjalisty/podwykonawcy. 2) Zamawiający może wnioskować do Wykonawcy zmiany kluczowego/kluczowych specjalisty/specjalistów/podwykonawców, jeżeli uzna, że nie wykonuje/nie wykonują on/oni swoich obowiązków wynikających z umowy. 5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia w formie pieniężnej należnego mu z tytułu wykonania części umowy do momentu odstąpienia od umowy. 6. Zamawiający dopuszcza zmiany wynikające tzw. robót zamiennych lub rozwiązań zamiennych, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego i spełniają następujące warunki: 1) nie powodują zwiększenia zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w SIWZ i ofercie, 2) nie wykraczają poza kategorię określoną przy pomocy CPV, 3) dotyczą w szczególności: zmiany technologii (na nie gorszą niż przewidziana w projekcie), zastosowania innych/równoważnych materiałów (o parametrach nie gorszych niż przewidziane w projekcie), przebiegu sieci, itp. 4) na okoliczność wprowadzenia zmian zostanie sporządzony protokół konieczności, 5) Wykonawca uzyska pisemną zgodę na wprowadzenie zmian od Zamawiającego, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta. Zamawiający zastrzega, że może być wymagana również zgoda Instytucji Zarządzającej na wprowadzenie zmian (zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie). 7. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaistnienia konieczności, wprowadzenia nieistotnych zmian projektu budowalnego (zgodnie z definicją zawartą w art. 36a ust 5 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane), pod następującymi warunkami: 1) zmiany nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ i są zmianami korzystnymi dla Zamawiającego, 2) na okoliczność wprowadzenia zmian zostanie sporządzony protokół konieczności, 3) Wykonawca uzyska pisemną zgodę na wprowadzenie zmian od Zamawiającego, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta. Zamawiający zastrzega, że może być wymagana również zgoda Instytucji Zarządzającej na wprowadzenie zmian (zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.ipdevelopment.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:https://www.ipdevelopment.pl/przetargi.html.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.08.201204.09.2012 20.09.2012 godzina 11:00, miejsce: Siedziba INVEST-PARK DEVELOPMENT sp. z o.o., ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych, pok. Nr 130 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie zostało zgłoszone do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 jako projekt pod nazwą Rozwój Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego poprzez jego rozbudowę w celu uzyskanania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność, Działanie 1.4 Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie – nabór nr 55/K/1.4/2012 Parki, inkubatory, transfer technologii.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 
Załączniki

1. Oferta – formularz (plik .doc)
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych
(plik .doc)
3.Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust. ustawy Prawo zamówień publicznych (plik .doc)
4. Wykaz części zamówienia, jakie będą powierzone podwykonawcom (plik .doc)
5. Wykaz wykonanych zadań-robót budowlanych (plik .doc)
6. Karta gwarancyjna (plik .doc)
7. Projekt umowy z załącznikami (plik .pdf)
8. Dokumentacja projektowa (plik .zip) (uwaga!!! zawiera nieaktualny rysunek SZ01.pdf – aktualny do pobrania poniżej)
do Załącznika nr 8. Aktualny rysunek SZ01.pdf (plik .pdf)
8a. Wyjaśnienia do dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ (plik .pdf)

9. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (plik .pdf)
10. Wytyczne do sporządzenia harmonogramu rzeczowo – finansowego (plik .doc) zmieniony aktualny!!!
11.Wzór gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej dot. należytego wykonania umowy (plik .doc)
12. Oświadczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz posiadanych przez nie uprawnieniach (plik .doc) 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Rozwój Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego poprzez jego rozbudowę. DI/01/SBPP-etapII/2012

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt. 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z poźn. zm.) zawiadamiam, iż postępowanie niniejsze zostało unieważnione.

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiającemu nie zostały przyznane środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części zmówienia. Możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu.

Uzasadnienie prawne: art.93 ust.1 pkt.1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późn. zm.)

Dziękujemy za wzięcie udziału w przetargu i zapraszamy do udziału w kolejnych.

  Załączniki
 

Aktualna !!! Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia DI/01/DPP-etapII/2012 (plik .pdf)I_zmiana_29_08_2012

 

 

Nieaktualna !!! Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia DI/01/DPP-etapII/2012 (plik .pdf)

 

 

Nieaktualna !!! Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia DI/01/DPP-etapII/2012 (plik .pdf)I_zmiana_27_08_2012

 

 

Nieaktualny !!! Załącznik nr 10 do SIWZ harmonogram (plik. doc)