Data rozpoczęcia: 2013-05-01 Data zakończenia:2013-05-13

Logo funduszy

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Wałbrzych: Usługa: pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. ROZWÓJ ŚWIDNICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO POPRZEZ JEGO ROZBUDOWĘ w Świdnicy przy ul. Towarowej, Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego DI/01/NI/SPP-etapII/2013
Numer ogłoszenia: 174682 – 2013; data zamieszczenia: 30.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o. , ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 74 646 25 70, faks 74 646 25 74.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ipdevelopment.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: żaden z podmiotów wskazanych w art. 3 Ustawy P.z.p. Zobowiązanie ze względu na dofinan.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa: pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. ROZWÓJ ŚWIDNICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO POPRZEZ JEGO ROZBUDOWĘ w Świdnicy przy ul. Towarowej, Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego DI/01/NI/SPP-etapII/2013.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn.: Rozwój Świdnickiego Parku Przemysłowego poprzez jego rozbudowę zgodnie z poniższymi wytycznymi: 1) do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy pełny zakres czynności określonych w ustawie z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm) oraz poniżej wymienione działania: a) prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót oraz sprawowanie kontroli zgodności jej wykonania z projektem, pozwoleniem na budowę, zgłoszeniem, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i zgodności prowadzonych robót z zawartą umową oraz harmonogramem rzeczowo – finansowym będącym załącznikiem do umowy z wykonawcą robót budowlanych, b) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót, c) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektów, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów budowy, d) kontrola i weryfikacja przekładanych przedmiarów robót, kosztorysów oraz stanu realizacji budżetu inwestycji, e) sprawdzanie jakości wykonanych robót, wbudowanych wyrobów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, oraz potwierdzenie, że dany wyrób budowlany, wyposażenie, urządzenia nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych oraz są zgodne z przedstawionymi przez wykonawcę robót budowlanych dokumentami oraz z Projektem, oraz dokonywać kontroli dokumentacji materiałów budowlanych wykorzystywanych przez wykonawcę robót budowlanych pod kątem zgodności z projektem oraz posiadania stosownych certyfikatów, atestów, dopuszczeń do używania w budownictwie, f) potwierdzenie faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstawy do fakturowania częściowego zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych, ponadto potwierdzać wykonanie zaplanowanych robót oraz usunięcie wad wskazanych np. podczas poszczególnych odbiorów, g) składanie comiesięcznych raportów o stanie zaawansowania inwestycji oraz występujących trudnościach w realizacji budowy, w terminie do 7-go dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, h) uczestniczenie przy przeprowadzaniu wszystkich prób, pomiarów i sprawdzeń, i) udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji przedmiotowej budowy, oraz udział w komisjach technicznych powołanych do oceny lub rozstrzygnięcia technicznych spraw budowy w toku jej realizacji, j) dokonywanie bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia każdorazowego pobytu na budowie inspektora nadzoru inwestorskiego stosownym wpisem w dzienniku budowy, k) uczestnictwo w odbiorach robót zanikających (w terminie 6 dni od wpisu do dziennika budowy), częściowych, uczestnictwo w planowanych przez wykonawcę robót budowlanych sprawdzeniach, rozruchach technologicznych urządzeń, odbiorze końcowym i ostatecznym, swoją obecność należy potwierdzać stosownym wpisem do dziennika budowy lub/i podpisem na stosownym protokole. l) w razie stwierdzenia niezgodności wykonania robót budowlanych z dokumentacją projektową, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący podwyższenie kosztów budowy bądź mogących narazić Zamawiającego na straty – inspektor nadzoru inwestorskiego zwraca na to uwagę Kierownikowi budowy jednocześnie informując o tym na piśmie Zamawiającego, z którym w porozumieniu podejmuje odpowiednie decyzje, wyznaczając termin ich wykonania, m) przeprowadzanie po akceptacji Zamawiającego badań sprawdzających jakość robót budowlanych – o ile taka potrzeba wystąpi, n) dokonywanie kontroli i analizy wyników badań przedstawianych przez wykonawcę robót budowlanych zadania inwestycyjnego, o) wydawanie Kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotów i stosowania w budownictwie wyrobów oraz urządzeń technicznych, p) żądanie od Kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę, zgłoszeniem, q) udzielanie na żądanie Zamawiającego wszelkich wyjaśnień w sprawach budowy oraz informacji o stanie realizacji robót, r) potwierdzanie gotowości wykonawcy robót budowlanych do odbiorów w szczególności do odbioru końcowego, poprzez sprawdzenie m.in. kompletności dokumentacji wymaganej przy złożeniu wniosku o pozwolenie na użytkowanie, oraz kompletności innej dokumentacji wymienionej w umowie z wykonawcą robót budowlanych stanowiącej załącznik nr 11 do SIWZ, s) wykonywanie czynności związanych z ujawnieniem i kontrolą usunięcia przez wykonawcę robót budowlanych wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi, ustalonej w umowie zawartej przez Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych, t) egzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych obowiązków wynikających ze Specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robót oraz postanowień umownych, u) udzielanie w ciągu 24 godzin wyjaśnień i wskazówek dotyczących technologii robót, w przypadku zgłoszenia ich pisemnie i/lub telefonicznie przez wykonawcę robót budowlanych lub Zamawiającego, v) w okresie obowiązującej gwarancji, którą udziela wykonawca robót budowlanych, zobowiązuje się inspektora nadzoru inwestorskiego do uczestniczenia, co najmniej raz w roku, w przeglądzie gwarancyjnym organizowanym przez wykonawcę robót budowlanych; w) udzielenie wszelkiej pomocy Zamawiającemu w przygotowaniu niezbędnych dokumentów wymaganych przez jednostki finansujące przy realizacji i rozliczaniu inwestycji, 2) inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do wszystkich innych, nie wymienionych powyższej, obowiązków, które wynikają dla niego z umowy z wykonawcą robót budowlanych, stanowiącą Załącznik nr 11 do SIWZ wraz z nadzorem przy przygotowaniu przez wykonawcę robót budowlanych kompletnego wniosku o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 3) inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do obecności na budowie nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu, oraz na każde uzasadnione wezwanie Kierownika budowy lub/i Zamawiającego, 4) inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym, Kierownikiem budowy, uczestniczenia w cotygodniowych spotkaniach podsumowujących postęp prac na budowie, 5) inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Projektantem w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego i uzyskiwania od projektanta zgody na zmiany w zakresie projektu budowlanego oraz powiadomienia Zamawiającego i Projektanta w każdym przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów, niejasności, sprzeczności lub wad w dokumentacji projektowej, 6) inspektor nadzoru inwestorskiego nie ma prawa do podejmowania następujących działań bez pisemnej zgody Zamawiającego: a) Podejmowania w imieniu Zamawiającego jakichkolwiek zobowiązań finansowych i prawnych. b) Podejmowania jakichkolwiek decyzji odnośnie tzw. robót dodatkowych. 7) inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowiązany wykonać swą funkcję z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej dbając o bezpieczeństwo ludzi i jakość wykonywanych robót oraz terminowość zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania, 8) inspektor nadzoru inwestorskiego będzie wchodził w skład Zespołu osób pełniących nadzór nad inwestycją – pod przewodnictwem Zamawiającego; 9) zakres robót budowlanych będzie zgodny z treścią wzoru umowy z wykonawcą robót budowlanych stanowiącym załącznik nr 11, pozwoleniem na budowę (załącznik nr 8), Dokumentacją projektową (załącznik nr 8 oraz załącznik nr 8a), Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 9), Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania DI/01/SPP-etapII/2013 (załącznik nr 12). Roboty budowlane obejmują budowę hali produkcyjno-magazynowej z częścią administracyjno-socjalną i budynkiem technicznym (o łącznej powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 4 890,76 m2), budowę infrastruktury technicznej w zakresie dróg wewnętrznych (o długości nie mniejszej niż 291 m w kostce), placów manewrowych, parkingu, chodników, sieci zewnętrznych wod-kan, elektrycznej, deszczowej, gazu, na nieruchomości położonej w Świdnicy przy ul. Towarowej. W celu porządkowym przyjmuje się podział wykonania Robót na zakresy (kategorie) określone w Załączniku nr 10 Wzór harmonogramu rzeczowo – finansowy – część finansowa. W Części III SIWZ przypisano Dokumentację projektową do poszczególnych zakresów (kategorii)..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 46.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1 Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 1.500,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset 00/100). 2 Wadium może być wniesione w : 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach udzielanych przez SKOK z tym, że poręczenie SKOK jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach ubezpieczeniowych lub bankowych, 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity, Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 , z późn. zm.). 3 W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o. w Wałbrzych, nr rachunku 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840 oraz dołączy do oferty potwierdzenie polecenia przelewu. 4 Termin wnoszenia wadium upływa wraz z upływem terminu składania ofert. 5 Wadium w pieniądzu zostanie uznane za wniesione w momencie uznania rachunku Zamawiającego (realnego wpływu wadium na rachunek Zamawiającego przed terminem składania ofert). 6 W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego, tj. w Wałbrzychu, ul. Uczniowskiej 21, 58-306 Wałbrzych, w pok. 130, lub załączyć do oferty w taki sposób, aby odłączenie tego dokumentu gwarantowało nienaruszalność oferty 7 W przypadku konsorcjów, wnoszone wadium w formie innej niż pieniężna musi być wystawione na wszystkich partnerów. 8 Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4 a P.z.p., za wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 9 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 9.8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12 Wykonawca traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, jeżeli: – odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie, – zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (w szczególności Wykonawca nie dostarczył przed podpisaniem umowy wskazanych w pkt. 7.1. ppkt 8) lit. b) uprawnień, zaświadczeń, itd.), – nie wniesiono zabezpieczenia należytego wykonania umowy, – Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 P.z.p., nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 P.z.p. lub pełnomocnictwa, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 13 Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 14 Poręczenie lub gwarancja bankowa/ ubezpieczeniowa powinny w swojej treści zawierać w szczególności: 1) pełną nazwę i siedzibę poręczyciela lub banku/ubezpieczyciela udzielającego odpowiednio poręczenia lub gwarancji, 2) pełną nazwę i siedzibę firmy, dla której udziela się poręczenia/gwarancji, 3) pełną nazwę i siedzibę Zamawiającego, 4) cel wystawienia poręczenia lub gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej, 5) pełną nazwę przedmiotu zamówienia, 6) kwotę, którą obejmuje poręczenie lub gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa, 7) termin ważności poręczenia lub gwarancji bankowej/ ubezpieczeniowej, 8) stwierdzenie, że zobowiązanie poręczyciela lub banku/ubezpieczyciela jest nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego 9) datę wystawienia poręczenia lub gwarancji bankowej/ ubezpieczeniowej. 10) podpisy osób upoważnionych do wystawienia poręczenia lub gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej. 15 Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, zgodnie z pkt. 10 SIWZ.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków – na formularzu wg wzoru jak w załączniku nr 3 SIWZ
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 2 usługi w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi o podobnym charakterze i złożoności co przedmiot inwestycji związany z budową lub przebudową lub remontem lub odbudową obiektów kubaturowych przemysłowych, produkcyjno – magazynowych lub mieszkaniowych o wartości robót co najmniej 3.500.000,00 zł netto każda oraz że przedmiotowe usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykonawca składa wykaz usług (załącznik nr 6 do SIWZ) w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat i miejsca wykonania, podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, wartości i rodzaju robót budowlanych, których usługi dotyczyły, oraz załączenie dowodów, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. Nr 231). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wspólnie jeden lub kilka dokumentów tak, aby wspólnie udokumentować spełnianie warunków podmiotowych oraz dotyczących przedmiotu zamówienia. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu w ofercie pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona w oparciu o dokumenty stanowiące ofertę, według formuły : spełnia/nie spełnia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków – na formularzu wg wzoru jak w załączniku nr 3 SIWZ
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje przy realizacji zamówienia minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń (zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 2 oraz art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7. lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2010 r., nr 243, poz. 1623) lub odpowiadających wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), z minimum 2 letnim doświadczeniem. Wykonawca składa wykaz osób oraz oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia (załącznik nr 5 do SIWZ). Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu w ofercie pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona w oparciu o dokumenty stanowiące ofertę, według formuły : spełnia/nie spełnia.Przed podpisaniem umowy o wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zażąda od wybranego Wykonawcy przedłożenia oryginału lub kserokopii w/w uprawnień, a także oryginału lub kserokopii zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. Przed podpisaniem umowy Zamawiający zażąda także oryginału lub kserokopii opłaconego ubezpieczenia, jeżeli nie wynika ono z zaświadczenia o przynależności do izby samorządu zawodowego. Kserokopie tych dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub przez podmioty, których dotyczą te dokumenty (w przypadku gdy dokumenty dotyczą podmiotów, z zasobów których korzystać będzie Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia, na podstawie art. 26 ust 2b P.z.p.).
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że są ubezpieczeni w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga, aby powyższy warunek był spełniony przez każdego z Wykonawców lub aby warunek ten spełniał tylko jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy P.z.p. polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy P.z.p., wymaga się przedłożenia dokumentów, o których mowa w pkt 7.1 ppkt. 8) lit. c) SIWZ – dotyczących tych podmiotów. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Formularz oferty (zaleca się wykorzystanie formularza stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ); 2) Pełnomocnictwo osoby podpisującej ofertę (gdy nie wynika to z treści dokumentów, o których mowa w pkt. 7.1 ppkt 7) lit b). W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku Wykonawców należy ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy P.z.p. Takie pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upełnomocnione do reprezentowania wszystkich Wykonawców. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w formie oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dopuszczalne jest również dołączenie kopii pełnomocnictwa poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę; 4) zestawienie prac realizowanych przez podwykonawców (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ); 5) Dowód wniesienia wadium; 6) Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy P.z.p. 7) W przypadku polegania przez Wykonawcę na zasobach innych podmiotów w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu w ofercie pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do treści umowy istotnych zmian jej postanowień w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru inspektora nadzoru inwestorskiego. Zmiany te mogą dotyczyć: 1) Warunki zmiany terminu wykonania zamówienia: – z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa; – z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego; – z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach; – z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy. – Każdorazowo, zmiana terminu wykonania zamówienia uzależniona jest od jej akceptacji przez Zamawiającego oraz ewentualnie Instytucję Zarządzającą (zgodnie z postanowieniami umowy o dofinasowanie). O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien jest poinformować Zamawiającego pisemnie i natychmiast odnotować to w dzienniku budowy. Strony z powodów, jakie mogą wpływać na zmiany terminów wykonania robót, wyłączają niedogodności związane z pogodą typową dla okresu wykonywania robót w miejscu budowy. 2) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia w formie pieniężnej należnego mu z tytułu wykonania części umowy do momentu odstąpienia od umowy. 3) Zamawiający dopuszcza zmiany wynikające z tzw. robót zamiennych lub rozwiązań zamiennych, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego i spełniają następujące warunki: – nie powodują zwiększenia zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w SIWZ i ofercie, – nie wykraczają poza kategorię określoną przy pomocy CPV, – dotyczą w szczególności: zmiany technologii (na nie gorszą niż przewidziana w projekcie), zastosowania innych/równoważnych materiałów (o parametrach nie gorszych niż przewidziane w projekcie), przebiegu sieci, itp. – na okoliczność wprowadzenia zmian zostanie sporządzony protokół konieczności, – Wykonawca robót budowlanych uzyska pisemną zgodę na wprowadzenie zmian od Zamawiającego, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta. Zamawiający zastrzega, że może być wymagana również zgoda Instytucji Zarządzającej na wprowadzenie zmian (zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie). 4) Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaistnienia konieczności, wprowadzenia nieistotnych zmian projektu budowalnego (zgodnie z definicją zawartą w art. 36a ust 5 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane, t. j. Dz. U. z 2010 r. nr 293, poz. 1623, z późn. zm.), pod następującymi warunkami: – zmiany nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ i są zmianami korzystnymi dla Zamawiającego, – na okoliczność wprowadzenia zmian zostanie sporządzony protokół konieczności, – Wykonawca uzyska pisemną zgodę na wprowadzenie zmian od Zamawiającego, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta. Zamawiający zastrzega, że może być wymagana również zgoda Instytucji Zarządzającej na wprowadzenie zmian (zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie). 5) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia, w przypadku zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.ipdevelopment.pl/przetargi.html
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:www.ipdevelopment.pl/przetargi.html oraz w siedzibie INVEST-PARK DEVELOPMENT sp. z o.o. ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych, pok. 130.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.05.2013 godzina 11:00, miejsce: siedziba INVEST-PARK DEVELOPMENT sp. z o.o. ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych, pok. 130.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność, Działanie 1.4 Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie – nabór nr 55/K/1.4/2012 Parki i inkubatory, transfer technologii, nazwa projektu: Rozwój Świdnickiego Parku Przemysłowego poprzez jego rozbudowę..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Załączniki1. Oferta – formularz (plik .doc)
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych
(plik .doc)
3.Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust. ustawy Prawo zamówień publicznych (plik .doc)
4. Wykaz części zamówienia, jakie będą powierzone podwykonawcom (plik .doc)
5. Oświadczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz posiadanych przez nie uprawnieniach (plik .doc)
6. Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług (plik .doc)
7. Projekt umowy z załącznikami (plik .pdf)
8. Dokumentacja projektowa (plik .zip)
8a. Wyjaśnienia do dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ (plik .pdf)

9. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (plik .pdf)
10. Wzór harmonogramu rzeczowo – finansowego (plik .doc)
11.Wzór umowy z wykonawcą robót budowlanych (plik .pdf)

Logo funduszy

DI/01/NI/SPP-etapII/2013

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” sp. z o.o. ul. Uczniowska 21, prowadząc postępowanie przetargowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zmian.), zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na usługę polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn.: Rozwój Świdnickiego Parku Przemysłowego poprzez jego rozbudowę, o wartości zamówienia powyżej 14.000 EURO, ale mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, (Projekt: „Rozwój Świdnickiego Parku Przemysłowego poprzez jego rozbudowę” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, Działanie 1.4 „Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie” – nabór nr 55/K/1.4/2012 „Parki i inkubatory, transfer technologii”)

wybrano ofertę złożoną przez:

Biuro Planowania Przestrzennego Jerzy Jakimiec

ul. Słowackiego 20 b

58-300 Wałbrzych

Uzasadnienie wyboru oferty:

Najkorzystniejszą ofertę cenową złożyło Biuro Planowania Przestrzennego Jerzy Jakimiec; ul. Słowackiego 20 b; 58-300 Wałbrzych. Kryterium – najniższa cena ryczałtowa brutto było jedynym kryterium wyboru ofert. Wybrana oferta uzyskała 100 punktów wg kryterium najniższa cena.

Informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Liczba pkt. w kryterium najniższa cena – 100 pkt.
1. Wałbrzyska Dyrekcja Inwestycji Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 5, 58-309 Wałbrzych

20,04
2. Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych „Inwest-Projekt” Sp. z o.o.

ul. Ogrodowa 15a, 58-306 Wałbrzych

59,81
3. Biuro Planowania Przestrzennego Jerzy Jakimiec

ul. Słowackiego 20 b; 58-300 Wałbrzych

100,00
4. Zakład Projektowania i Usług Inwestycyjnych PROBUDEX -Jan Leszczyński

ul. Kusztelana 6, 53-021 Wrocław

ul. Leszczyńskiego 4, 50-078 Wrocław (biuro)

40,82
5. Syzumi – Artur Szumiał

ul. Jesionowa 26, 56-120 Brzeg Dolny

85,15
6. EKOCENTRUM Sp. z o.o.

ul. Budziszyńska 35/1, 54-434 Wrocław

36,36
7. Komplet INWEST S.j.

Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska – Nieboj

Al. 11-go Listopada 91K; 66-400 Gorzów Wlkp.

47,62
8. „BUDO-PROJEKT” Usługi Administracyjno Budowlane Agnieszka Wąsik

ul. Spółdzielcza 26/4, 57-300 Kłodzko

29,33
9. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Usługi-Doradztwo-Handel Andrzej Kawka

ul. Warszawskie Przedmieście 3/53, 99-300 Kutno

23,81

Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy PZP, informuje, iż z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie został wykluczony żaden Wykonawca oraz nie została odrzucona żadna ze złożonych ofert.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po dniu 21.06.2013 r.

  Załączniki
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia DI/01/NI/SPP-etapII/2013