Data rozpoczęcia: 2013-05-01 Data zakończenia:2013-05-13

Logo funduszy

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Wałbrzych: Usługa: pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. ROZWÓJ ŚWIEBODZICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO POPRZEZ JEGO ROZBUDOWĘ – ETAP I w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38, Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego DI/01/NI/SBPP-etapII/2013
Numer ogłoszenia: 174690 – 2013; data zamieszczenia: 01.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o. , ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 74 646 25 70, faks 74 646 25 74.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ipdevelopment.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: żaden z podmiotów wskazanych w art. 3 Ustawy P.z.p. Zobowiązanie ze względu na dofinan.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa: pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. ROZWÓJ ŚWIEBODZICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO POPRZEZ JEGO ROZBUDOWĘ – ETAP I w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38, Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego DI/01/NI/SBPP-etapII/2013.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn.: Rozwój Świebodzickiego Parku Przemysłowego poprzez jego rozbudowę – Etap I zgodnie z poniższymi wytycznymi: 1) do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy pełny zakres czynności określonych w ustawie z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm) oraz poniżej wymienione działania: a) prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót oraz sprawowanie kontroli zgodności jej wykonania z projektem, pozwoleniem na budowę, zgłoszeniem, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i zgodności prowadzonych robót z zawartą umową oraz harmonogramem rzeczowo – finansowym będącym załącznikiem do umowy z wykonawcą robót budowlanych, b) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót, c) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektów, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów budowy, d) kontrola i weryfikacja przekładanych przedmiarów robót, kosztorysów oraz stanu realizacji budżetu inwestycji, e) sprawdzanie jakości wykonanych robót, wbudowanych wyrobów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, oraz potwierdzenie, że dany wyrób budowlany, wyposażenie, urządzenia nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych oraz są zgodne z przedstawionymi przez wykonawcę robót budowlanych dokumentami oraz z Projektem, oraz dokonywać kontroli dokumentacji materiałów budowlanych wykorzystywanych przez wykonawcę robót budowlanych pod kątem zgodności z projektem oraz posiadania stosownych certyfikatów, atestów, dopuszczeń do używania w budownictwie, f) potwierdzenie faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstawy do fakturowania częściowego zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych, ponadto potwierdzać wykonanie zaplanowanych robót oraz usunięcie wad wskazanych np. podczas poszczególnych odbiorów, g) składanie comiesięcznych raportów o stanie zaawansowania inwestycji oraz występujących trudnościach w realizacji budowy, w terminie do 7-go dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, h) uczestniczenie przy przeprowadzaniu wszystkich prób, pomiarów i sprawdzeń, i) udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji przedmiotowej budowy, oraz udział w komisjach technicznych powołanych do oceny lub rozstrzygnięcia technicznych spraw budowy w toku jej realizacji, j) dokonywanie bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia każdorazowego pobytu na budowie inspektora nadzoru inwestorskiego stosownym wpisem w dzienniku budowy, k) uczestnictwo w odbiorach robót zanikających (w terminie 6 dni od wpisu do dziennika budowy), częściowych, uczestnictwo w planowanych przez wykonawcę robót budowlanych sprawdzeniach, rozruchach technologicznych urządzeń, odbiorze końcowym i ostatecznym, swoją obecność należy potwierdzać stosownym wpisem do dziennika budowy lub/i podpisem na stosownym protokole. l) w razie stwierdzenia niezgodności wykonania robót budowlanych z dokumentacją projektową, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący podwyższenie kosztów budowy bądź mogących narazić Zamawiającego na straty – inspektor nadzoru inwestorskiego zwraca na to uwagę Kierownikowi budowy jednocześnie informując o tym na piśmie Zamawiającego, z którym w porozumieniu podejmuje odpowiednie decyzje, wyznaczając termin ich wykonania, m) przeprowadzanie po akceptacji Zamawiającego badań sprawdzających jakość robót budowlanych – o ile taka potrzeba wystąpi, n) dokonywanie kontroli i analizy wyników badań przedstawianych przez wykonawcę robót budowlanych zadania inwestycyjnego, o) wydawanie Kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotów i stosowania w budownictwie wyrobów oraz urządzeń technicznych, p) żądanie od Kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę, zgłoszeniem, q) udzielanie na żądanie Zamawiającego wszelkich wyjaśnień w sprawach budowy oraz informacji o stanie realizacji robót, r) potwierdzanie gotowości wykonawcy robót budowlanych do odbiorów w szczególności do odbioru końcowego, poprzez sprawdzenie m.in. kompletności dokumentacji wymaganej przy złożeniu wniosku o pozwolenie na użytkowanie, oraz kompletności innej dokumentacji wymienionej w umowie z wykonawcą robót budowlanych stanowiącej załącznik nr 11 do SIWZ, s) wykonywanie czynności związanych z ujawnieniem i kontrolą usunięcia przez wykonawcę robót budowlanych wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi, ustalonej w umowie zawartej przez Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych, t) egzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych obowiązków wynikających ze Specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robót oraz postanowień umownych, u) udzielanie w ciągu 24 godzin wyjaśnień i wskazówek dotyczących technologii robót, w przypadku zgłoszenia ich pisemnie i/lub telefonicznie przez wykonawcę robót budowlanych lub Zamawiającego, v) w okresie obowiązującej gwarancji, którą udziela wykonawca robót budowlanych, zobowiązuje się inspektora nadzoru inwestorskiego do uczestniczenia, co najmniej raz w roku, w przeglądzie gwarancyjnym organizowanym przez wykonawcę robót budowlanych; w) udzielenie wszelkiej pomocy Zamawiającemu w przygotowaniu niezbędnych dokumentów wymaganych przez jednostki finansujące przy realizacji i rozliczaniu inwestycji, 2) inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do wszystkich innych, nie wymienionych powyższej, obowiązków, które wynikają dla niego z umowy z wykonawcą robót budowlanych, stanowiącą Załącznik nr 11 do SIWZ wraz z nadzorem przy przygotowaniu przez wykonawcę robót budowlanych kompletnego wniosku o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 3) inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do obecności na budowie nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu, oraz na każde uzasadnione wezwanie Kierownika budowy lub/i Zamawiającego, 4) inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym, Kierownikiem budowy, uczestniczenia w cotygodniowych spotkaniach podsumowujących postęp prac na budowie, 5) inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Projektantem w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego i uzyskiwania od projektanta zgody na zmiany w zakresie projektu budowlanego oraz powiadomienia Zamawiającego i Projektanta w każdym przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów, niejasności, sprzeczności lub wad w dokumentacji projektowej, 6) inspektor nadzoru inwestorskiego nie ma prawa do podejmowania następujących działań bez pisemnej zgody Zamawiającego: a) Podejmowania w imieniu Zamawiającego jakichkolwiek zobowiązań finansowych i prawnych. b) Podejmowania jakichkolwiek decyzji odnośnie tzw. robót dodatkowych. 7) inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowiązany wykonać swą funkcję z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej dbając o bezpieczeństwo ludzi i jakość wykonywanych robót oraz terminowość zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania, 8) inspektor nadzoru inwestorskiego będzie wchodził w skład Zespołu osób pełniących nadzór nad inwestycją – pod przewodnictwem Zamawiającego; 9) zakres robót budowlanych będzie zgodny z treścią wzoru umowy z wykonawcą robót budowlanych stanowiącym załącznik nr 11, pozwoleniem na budowę (załącznik nr 8), Dokumentacją projektową (załącznik nr 8 oraz załącznik nr 8a), Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 9), Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania DI/01/SBPP-etapII/2013 (załącznik nr 12). Roboty budowlane obejmują: a) Budowę OBIEKTU A tj. – budowę hali produkcyjno-magazynowej z częścią administracyjno-socjalną (o łącznej powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1 948,30 m2), budowę infrastruktury technicznej w zakresie dróg wewnętrznych, placów manewrowych, parkingu, chodników (o powierzchni nie mniejszej niż 2104 m2), sieci zewnętrznych wod.-kan., elektrycznej, deszczowej, wraz z rozbiórką istniejących obiektów tj. m.in. starych magazynów i podziemnych zbiorników, na nieruchomości położonej w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38, nr działki 747/31, 747/19, 747/28, 747/30. b) Przebudowę i modernizację dwóch OBIEKTÓW B i C tj. – prace polegające na przebudowie i modernizacji dwóch istniejących obiektów (B i C) (o łącznej powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 992,56 m2), budowę dodatkowej powierzchni komunikacji drogowej wraz z naprawą istniejącej, budowę sieci infrastruktury technicznej tj.m.in. kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, zdemontowanie istniejącego ogrodzenia, wykonanie miejsca składowania odpadów, na nieruchomości położonej w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38, nr działki 747/14. c) Przebudowę OBIEKTU D tj. – przebudowa istniejącego obiektu (o łącznej powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 400,87 m2) prace budowlane polegające na adaptacji pomieszczeń wraz z demontażem ogrodzenia i wiaty, na nieruchomości położonej w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 nr działki 747/15, 750/4, 747/31. d) Przebudowę OBIEKTU E tj. – prace polegające na przebudowie istniejącego obiektu (o łącznej powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 414,40 m2), budowę dodatkowej powierzchni komunikacji drogowej, budowę infrastruktury technicznej tj. m.in. kanalizacji sanitarnej, przyłącza wodociągowego, oraz rozbiórkę budynku nieczynnej rozdzielni elektrycznej (o łącznej powierzchni zabudowy 105,00 m2), na nieruchomości położonej w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 nr działki 747/9, 747/10, 747/12, 747/31. W celu porządkowym przyjmuje się podział wykonania Robót na zakresy (kategorie) określone w Załączniku nr 10 Wzór harmonogramu rzeczowo – finansowy – część finansowa. W Części III SIWZ przypisano Dokumentację projektową do poszczególnych zakresów (kategorii)..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 46.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1 Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 1.500,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset 00/100). 2 Wadium może być wniesione w : 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach udzielanych przez SKOK z tym, że poręczenie SKOK jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach ubezpieczeniowych lub bankowych, 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity, Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 , z późn. zm.). 3 W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o. w Wałbrzych, nr rachunku 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840 oraz dołączy do oferty potwierdzenie polecenia przelewu. 4 Termin wnoszenia wadium upływa wraz z upływem terminu składania ofert. 5 Wadium w pieniądzu zostanie uznane za wniesione w momencie uznania rachunku Zamawiającego (realnego wpływu wadium na rachunek Zamawiającego przed terminem składania ofert). 6 W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego, tj. w Wałbrzychu, ul. Uczniowskiej 21, 58-306 Wałbrzych, w pok. 130, lub załączyć do oferty w taki sposób, aby odłączenie tego dokumentu gwarantowało nienaruszalność oferty 7 W przypadku konsorcjów, wnoszone wadium w formie innej niż pieniężna musi być wystawione na wszystkich partnerów. 8 Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4 a P.z.p., za wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 9 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 9.8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12 Wykonawca traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, jeżeli: – odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie, – zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (w szczególności Wykonawca nie dostarczył przed podpisaniem umowy wskazanych w pkt. 7.1. ppkt 8) lit. b) uprawnień, zaświadczeń, itd.), – nie wniesiono zabezpieczenia należytego wykonania umowy, – Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 P.z.p., nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 P.z.p. lub pełnomocnictwa, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 13 Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 14 Poręczenie lub gwarancja bankowa/ ubezpieczeniowa powinny w swojej treści zawierać w szczególności: 1) pełną nazwę i siedzibę poręczyciela lub banku/ubezpieczyciela udzielającego odpowiednio poręczenia lub gwarancji, 2) pełną nazwę i siedzibę firmy, dla której udziela się poręczenia/gwarancji, 3) pełną nazwę i siedzibę Zamawiającego, 4) cel wystawienia poręczenia lub gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej, 5) pełną nazwę przedmiotu zamówienia, 6) kwotę, którą obejmuje poręczenie lub gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa, 7) termin ważności poręczenia lub gwarancji bankowej/ ubezpieczeniowej, 8) stwierdzenie, że zobowiązanie poręczyciela lub banku/ubezpieczyciela jest nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego 9) datę wystawienia poręczenia lub gwarancji bankowej/ ubezpieczeniowej. 10) podpisy osób upoważnionych do wystawienia poręczenia lub gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej. 15 Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, zgodnie z pkt. 10 SIWZ.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków – na formularzu wg wzoru jak w załączniku nr 3 SIWZ
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 2 usługi w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi o podobnym charakterze i złożoności co przedmiot inwestycji związany z budową lub przebudową lub remontem lub odbudową lub modernizacją obiektów kubaturowych przemysłowych, produkcyjno – magazynowych lub mieszkaniowych o wartości robót co najmniej 3.500.000,00 zł netto każda oraz że przedmiotowe usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykonawca składa wykaz usług (załącznik nr 6 do SIWZ) w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat i miejsca wykonania, podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, wartości i rodzaju robót budowlanych, których usługi dotyczyły, oraz załączenie dowodów, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. Nr 231). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wspólnie jeden lub kilka dokumentów tak, aby wspólnie udokumentować spełnianie warunków podmiotowych oraz dotyczących przedmiotu zamówienia. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu w ofercie pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona w oparciu o dokumenty stanowiące ofertę, według formuły : spełnia/nie spełnia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków – na formularzu wg wzoru jak w załączniku nr 3 SIWZ
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje przy realizacji zamówienia minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń (zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 2 oraz art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7. lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2010 r., nr 243, poz. 1623) lub odpowiadających wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), z minimum 2 letnim doświadczeniem. Wykonawca składa wykaz osób oraz oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia (załącznik nr 5 do SIWZ). Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu w ofercie pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona w oparciu o dokumenty stanowiące ofertę, według formuły : spełnia/nie spełnia.Przed podpisaniem umowy o wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zażąda od wybranego Wykonawcy przedłożenia oryginału lub kserokopii w/w uprawnień, a także oryginału lub kserokopii zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. Przed podpisaniem umowy Zamawiający zażąda także oryginału lub kserokopii opłaconego ubezpieczenia, jeżeli nie wynika ono z zaświadczenia o przynależności do izby samorządu zawodowego. Kserokopie tych dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub przez podmioty, których dotyczą te dokumenty (w przypadku gdy dokumenty dotyczą podmiotów, z zasobów których korzystać będzie Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia, na podstawie art. 26 ust 2b P.z.p.).
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że są ubezpieczeni w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga, aby powyższy warunek był spełniony przez każdego z Wykonawców lub aby warunek ten spełniał tylko jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy P.z.p. polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy P.z.p., wymaga się przedłożenia dokumentów, o których mowa w pkt 7.1 ppkt. 8) lit. c) SIWZ – dotyczących tych podmiotów. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Formularz oferty (zaleca się wykorzystanie formularza stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ); 2) Pełnomocnictwo osoby podpisującej ofertę (gdy nie wynika to z treści dokumentów, o których mowa w pkt. 7.1 ppkt 7) lit b). W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku Wykonawców należy ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy P.z.p. Takie pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upełnomocnione do reprezentowania wszystkich Wykonawców. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w formie oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dopuszczalne jest również dołączenie kopii pełnomocnictwa poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę; 4) zestawienie prac realizowanych przez podwykonawców (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ); 5) Dowód wniesienia wadium; 6) Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy P.z.p. 7) W przypadku polegania przez Wykonawcę na zasobach innych podmiotów w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu w ofercie pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do treści umowy istotnych zmian jej postanowień w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru inspektora nadzoru inwestorskiego. Zmiany te mogą dotyczyć: 1) Warunki zmiany terminu wykonania zamówienia: – z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa; – z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego; – z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach; – z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy. – Każdorazowo, zmiana terminu wykonania zamówienia uzależniona jest od jej akceptacji przez Zamawiającego oraz ewentualnie Instytucję Zarządzającą (zgodnie z postanowieniami umowy o dofinasowanie). O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien jest poinformować Zamawiającego pisemnie i natychmiast odnotować to w dzienniku budowy. Strony z powodów, jakie mogą wpływać na zmiany terminów wykonania robót, wyłączają niedogodności związane z pogodą typową dla okresu wykonywania robót w miejscu budowy. 2) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia w formie pieniężnej należnego mu z tytułu wykonania części umowy do momentu odstąpienia od umowy. 3) Zamawiający dopuszcza zmiany wynikające z tzw. robót zamiennych lub rozwiązań zamiennych, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego i spełniają następujące warunki: – nie powodują zwiększenia zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w SIWZ i ofercie, – nie wykraczają poza kategorię określoną przy pomocy CPV, – dotyczą w szczególności: zmiany technologii (na nie gorszą niż przewidziana w projekcie), zastosowania innych/równoważnych materiałów (o parametrach nie gorszych niż przewidziane w projekcie), przebiegu sieci, itp. – na okoliczność wprowadzenia zmian zostanie sporządzony protokół konieczności, – Wykonawca robót budowlanych uzyska pisemną zgodę na wprowadzenie zmian od Zamawiającego, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta. Zamawiający zastrzega, że może być wymagana również zgoda Instytucji Zarządzającej na wprowadzenie zmian (zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie). 4) Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaistnienia konieczności, wprowadzenia nieistotnych zmian projektu budowalnego (zgodnie z definicją zawartą w art. 36a ust 5 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane, t. j. Dz. U. z 2010 r. nr 293, poz. 1623, z późn. zm.), pod następującymi warunkami: – zmiany nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ i są zmianami korzystnymi dla Zamawiającego, – na okoliczność wprowadzenia zmian zostanie sporządzony protokół konieczności, – Wykonawca uzyska pisemną zgodę na wprowadzenie zmian od Zamawiającego, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta. Zamawiający zastrzega, że może być wymagana również zgoda Instytucji Zarządzającej na wprowadzenie zmian (zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie). 5) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia, w przypadku zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.ipdevelopment.pl/przetargi.html
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:www.ipdevelopment.pl/przetargi.html oraz w siedzibie INVEST-PARK DEVELOPMENT sp. z o.o. ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych, pok. 130..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.05.2013 godzina 11:00, miejsce: siedziba INVEST-PARK DEVELOPMENT sp. z o.o. ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych, pok. 130..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność, Działanie 1.4 Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie – nabór nr 55/K/1.4/2012 Parki i inkubatory, transfer technologii, nazwa projektu: Rozwój Świebodzickiego Parku Przemysłowego poprzez jego rozbudowę – Etap I.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Załączniki1. Oferta – formularz (plik .doc)
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych
(plik .doc)
3.Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust. ustawy Prawo zamówień publicznych (plik .doc)
4. Wykaz części zamówienia, jakie będą powierzone podwykonawcom (plik .doc)
5. Oświadczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz posiadanych przez nie uprawnieniach (plik .doc)
6. Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług (plik .doc)
7. Projekt umowy z załącznikami (plik .pdf)
8. Dokumentacja projektowa (plik .rar)
8a. Wyjaśnienia do dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ (plik .pdf)

9. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (plik .zip)
10. Wzór harmonogramu rzeczowo – finansowego (plik .doc)
11.Wzór umowy z wykonawcą robót budowlanych (plik .pdf)

Logo funduszyDI/01/NI/SBPP-etapII/2013

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” sp. z o.o. ul. Uczniowska 21, prowadząc postępowanie przetargowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zmian.), zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na usługę polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn.: Rozwój Świebodzickiego Parku Przemysłowego poprzez jego rozbudowę – Etap I, o wartości zamówienia powyżej 14.000 EURO, ale mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, (Projekt: „Rozwój Świebodzickiego Parku Przemysłowego poprzez jego rozbudowę – Etap I” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, Działanie 1.4 „Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie” – nabór nr 55/K/1.4/2012 „Parki i inkubatory, transfer technologii”)

wybrano ofertę złożoną przez:

Biuro Planowania Przestrzennego Jerzy Jakimiec

ul. Słowackiego 20 b

58-300 Wałbrzych

Uzasadnienie wyboru oferty:

Najkorzystniejszą ofertę cenową złożyło Biuro Planowania Przestrzennego Jerzy Jakimiec; ul. Słowackiego 20 b; 58-300 Wałbrzych. Kryterium – najniższa cena ryczałtowa brutto było jedynym kryterium wyboru ofert. Wybrana oferta uzyskała 100 punktów wg kryterium najniższa cena.

Informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Liczba pkt. w kryterium najniższa cena – 100 pkt.
1. Wałbrzyska Dyrekcja Inwestycji Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 5, 58-309 Wałbrzych

20,88
2. Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych „Inwest-Projekt” Sp. z o.o.

ul. Ogrodowa 15a, 58-306 Wałbrzych

61,96
3. Biuro Planowania Przestrzennego Jerzy Jakimiec

ul. Słowackiego 20 b; 58-300 Wałbrzych

100,00
4. Zakład Projektowania i Usług Inwestycyjnych PROBUDEX -Jan Leszczyński

ul. Kusztelana 6, 53-021 Wrocław

ul. Leszczyńskiego 4, 50-078 Wrocław (biuro)

47,62
5. Syzumi – Artur Szumiał

ul. Jesionowa 26, 56-120 Brzeg Dolny

63,44
6. EKOCENTRUM Sp. z o.o.

ul. Budziszyńska 35/1, 54-434 Wrocław

36,36
7. Komplet INWEST S.j.

Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska – Nieboj

Al. 11-go Listopada 91K; 66-400 Gorzów Wlkp.

47,62
8. JUKA Piotr Jurkanis

ul. Boy`a Żeleńskiego 61, Wałbrzych

oferta odrzucona
9. „BUDO-PROJEKT” Usługi Administracyjno Budowlane Agnieszka Wąsik

ul. Spółdzielcza 26/4, 57-300 Kłodzko

29,33
10. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Usługi-Doradztwo-Handel Andrzej Kawka

ul. Warszawskie Przedmieście 3/53, 99-300 Kutno

28,99

Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy PZP, informuje, iż z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego został wykluczony Wykonawca:

JUKA Piotr Jurkanis, ul. Boy’a Żeleńskiego 61, Wałbrzych – uzasadnienie faktyczne: wykonawca nie wykazał spełniania warunku udziału w postępowaniu – w zakresie Wiedzy i doświadczenia, nie wykazał, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 2 usługi w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi o podobnym charakterze i złożoności co przedmiot inwestycji związany z budową lub przebudową lub remontem lub odbudową lub modernizacją obiektów kubaturowych przemysłowych, produkcyjno – magazynowych lub mieszkaniowych o wartości robót co najmniej 3.500.000,00 zł netto każda oraz że przedmiotowe usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Uzasadnienie prawne: art. 24. ust. 2 pkt 4 ustawy PZP: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

oraz została odrzucona oferta firmy JUKA Piotr Jurkanis, ul. Boy’a Żeleńskiego 61, Wałbrzych – uzasadnienie faktyczne: oferta została odrzucona w związku z wykluczeniem wykonawcy.

Uzasadnienie prawne: art. 24. ust. 4 ustawy PZP: Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po dniu 21.06.2013 r.

  Załączniki
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia DI/01/NI/SBPP-etapII/2013