Data rozpoczęcia: 2011-02-11 Data zakończenia:2011-02-18

logo UMWD_UE Wałbrzych, 11.02.2011 r.

Nr ogłoszenia: DMIP/01/1.2.D/2011

Data zamieszczenia ogłoszenia: 11.02.2011 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: USŁUGA

 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup usługi doradczej – analiza rynku z uwzględnieniem obecnych i prognozowanych trendów inwestycyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w punkcie IV.

II. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO : INVEST-PARK DEVELOPMENT sp. z o.o.

ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych,

województwo dolnośląskie,

tel. (+48) 74 646 25 70,

fax. (+48) 74 646 25 74.

www.ipdevelopment.pl

III. RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO : spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

Przedmiotem zamówienia jest usługa doradcza polegająca na przeprowadzeniu analizy rynku z uwzględnieniem obecnych i prognozowanych trendów inwestycyjnych. Celem przeprowadzenia analizy jest zbadanie istniejących i prognozowanych warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwa sektora MSP. Analizie poddane mają zostać trendy inwestycyjne aktualnie panujące na polskim rynku, ze szczególnym uwzględnieniem województwa dolnośląskiego. W oparciu o zebrane wyniki należy przygotować prognozę przyszłych warunków inwestycyjnych istotnych z punktu widzenia funkcjonowania podmiotów sektora MSP. Podsumowaniem usługi będzie przygotowanie raportu prezentującego wyniki przeprowadzonych analiz. Przygotowany materiał zostanie wykorzystany przez Zamawiającego do świadczenia wsparcia na rzecz przedsiębiorców sektora MSP, na etapie dokonywania przez nich wyboru kierunków rozwoju i podnoszenia konkurencyjności.

W zakres usługi wchodzą następujące elementy:

 1. Analiza aktualnej sytuacji gospodarczej – analiza powszechnie dostępnych publikacji i materiałów oraz przygotowanie i przeprowadzenie badania ankietowego i/lub wywiadów z przedstawicielami firm sektora MSP (minimum 100 podmiotów sektora MSP prowadzących działalność na terenie województwa dolnośląskiego);
 2. Weryfikacja wyników przeprowadzonego badania ankietowego;
 3. Wykonanie prognozy warunków prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwa sektora MSP na przestrzeni lat 2011 – 2015;
 4. Sporządzenie dokumentu – pisemnego raportu z wykonanych analiz opisanych w pkt 1-3.

Wykonawca dostarczy dokument (pisemny raport) Zamawiającemu do dnia zakończenia okresu realizacji usługi, tj. nie później niż 29.04.2011r

Wykonawca będzie się kontaktował z Zamawiającym za pośrednictwem telefonu i Internetu, a także w ramach spotkań projektowych w siedzibie Zamawiającego (co najmniej 2 spotkania w okresie realizacji usługi).

Przedmiot zamówienia jest bezpośrednio związany z realizacją projektu pt: Wprowadzenie do oferty „INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. kompleksowej usługi doradczej świadczonej na rzecz podmiotów sektora MSP. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013; priorytet 1: Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw; działanie 1.2: Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu; schemat 1.2.D: Dotacje na doradztwo i inwestycje dla IOB.

 

V. OKRES REALIZACJI USŁUGI : 23.02.2011r. – 29.04.2011r.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 1. Wiedza i doświadczenie – posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia tj.

a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wyświadczenie co najmniej 5 usług doradztwa gospodarczego dla przedsiębiorstw o łącznej wartości zrealizowanych usług co najmniej 100 000 PLN brutto.

i

b) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert opracowanie co najmniej 3 dokumentów (analiz, biznesplanów, studiów wykonalności, itp.) na rzecz Instytucji Otoczenia Biznesu w zakresie rozwoju przedsiębiorczości o łącznej wartości wykonania dokumentów wynikającej z umów – minimum 50 000 PLN brutto.

oraz

c) Osoby zdolne do wykonania zamówienia – dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:

 • co najmniej 1 osoba z wykształceniem ekonomicznym,
 • co najmniej 1 osoba z wykształceniem w zakresie obsługi projektów unijnych
 • co najmniej 1 osoba z minimum rocznym doświadczeniem w zakresie świadczenia doradztwa na rzecz Instytucji Otoczenia Biznesu
 • co najmniej 1 osoba z minimum rocznym doświadczeniem w zakresie doradztwa dla przedsiębiorstw w obszarze rozwoju inwestycyjnego.

VII. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ DOPUSZCZENIA OFERTY DO OCENY

 1. Wykaz wykonanych usług doradztwa gospodarczego dla przedsiębiorstw – co najmniej 5 pozycji. Każdorazowo należy podać okres realizacji usługi doradczej (nie może on przekraczać trzech ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert) oraz kwotę brutto usługi. Udostępnienie na prośbę Zamawiającego dokumentów potwierdzających wykonanie usług.
 2. Wykaz opracowanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 3 dokumentów (analiz, biznesplanów, studiów wykonalności itp.) na rzecz Instytucji Otoczenia Biznesu w zakresie rozwoju przedsiębiorczości – co najmniej 3 pozycje, potwierdzone referencjami. Każdorazowo należy podać okres realizacji usługi przygotowania danego dokumentu oraz wartość wykonania dokumentu wynikającą z umowy brutto.
 3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Zagwarantowanie, że w skład zespołu powołanego do realizacji zadania wejdą co najmniej: 1 osoba z wykształceniem ekonomicznym, 1 osoba z wykształceniem w zakresie obsługi projektów unijnych, 1 osoba z minimum rocznym doświadczeniem w zakresie świadczenia doradztwa na rzecz Instytucji Otoczenia Biznesu, 1 osoba z minimum rocznym doświadczeniem w zakresie doradztwa dla przedsiębiorstw w obszarze rozwoju inwestycyjnego.

VIII. KRYTERIA OCENY OFERT :

 1. Cena: 40%

Najniższa cena spośród cen ofert ocenianych

Ilość punktów dla ocenianej oferty = —————————————————————– x 100 pkt x 40%

Cena oferty ocenianej

 

a) Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Wykonawców cenę brutto w złotych.

b) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

c) 1% odpowiada 1 punktowi przyjętemu do oceny.

Maksymalną liczbę punktów: 40, otrzyma oferta o najniższej cenie. Kolejnym ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z powyższym wzorem.

 1. Koncepcja przeprowadzenia usługi: 60%

a) Koncepcja realizacji usługi doradczej polegającej na przeprowadzeniu analizy rynku z uwzględnieniem obecnych i prognozowanych trendów inwestycyjnych powinna zawierać minimum:

i. Metodykę przeprowadzanych badań (metodyka gromadzenia i przetwarzania danych służących określeniu aktualnych trendów inwestycyjnych w Polsce i w województwie dolnośląskim);

ii. Określenie badanych obszarów prowadzenia działalności gospodarczej pod kątem funkcjonowania podmiotów sektora MSP;

iii. Metodykę przeprowadzenia prognozy przyszłych trendów inwestycyjnych istotnych dla funkcjonowania podmiotów sektora MSP;

iv. Harmonogram realizacji usługi

b) Ocena koncepcji realizacji usługi zostanie dokonana przez Zamawiającego. Maksymalna możliwa liczba punktów do uzyskania: 60 pkt. Każda oferta będzie oceniana według następujących kryteriów:

i. adekwatność doboru metodyki badań do zakresu usługi doradczej polegającej na przeprowadzeniu analizy rynku z uwzględnieniem obecnych i prognozowanych trendów inwestycyjnych: 0-20 pkt

ii. adekwatność doboru badanych obszarów pod kątem określenia warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwa sektora MSP: 0-10 pkt

iii. adekwatność doboru metodyki przeprowadzenia prognozy przyszłych trendów inwestycyjnych istotnych dla funkcjonowania podmiotów sektora MSP: 0-10 pkt

iv. spójność przedstawionej koncepcji świadczenia usługi doradczej polegającej na przeprowadzeniu analizy rynku z uwzględnieniem obecnych i prognozowanych trendów inwestycyjnych: 0-10 pkt

v. racjonalność przedstawionego harmonogramu realizacji usługi doradczej polegającej na przeprowadzeniu analizy rynku z uwzględnieniem obecnych i prognozowanych trendów inwestycyjnych 0-10 pkt

Ostatecznie zostanie wybrana oferta o najwyższej łącznej liczbie punktów uzyskanych w ramach kryteriów: cena i koncepcja przeprowadzenia usługi.

IX. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferty należy składać w formie papierowej lub formie elektronicznej – skan wersji papierowej. Na życzenie Zamawiającego Wykonawca, który złożył ofertę w formie elektronicznej – skan wersji papierowej, przedłoży Zamawiającemu oryginalną ofertę w formie papierowej.

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena.

3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej (papierowej lub elektronicznej – skan wersji papierowej), tj. na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

4. Oferta winna zawierać:

a) określenie ceny netto i brutto w złotych za wykonanie przedmiotu zamówienia, opisanego w punkcie IV;

b) wykazy i dokumenty określone w punkcie VII;

c) koncepcję realizacji usługi doradczej będącej elementem przedmiotu zamówienia, przygotowaną zgodnie z punktem VIII.2. lit. a);

5. Wszystkie strony oferty (w tym załączniki) powinny być parafowane przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

6. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

7. Dokumenty dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

 1. Pełnomocnictwa do podpisywania oferty i oświadczeń woli muszą być załączone w formie oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dopuszczalne jest również dołączenie kopii pełnomocnictwa poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę.

9. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

10. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.

11. Koszty opracowania i dostarczenia oferty obciążają wyłącznie Wykonawcę.

12. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci bezzwłocznie.

X. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 18.02.2011r. godz. 15:00

XI. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT : Oferty w formie papierowej

INVEST-PARK DEVELOPMENT sp. z o.o. ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych,

Oferty w formie elektronicznej – skan wersji papierowej

mariusz.fedoruk@ipdevelopment.pl

XII. OSOBA DO KONTAKTU: Mariusz Fedoruk

Specjalista ds. Marketingu i Promocji

tel. (+48) 74 646 25 76

W odpowiedzi na ogłoszenie, w wyznaczonym terminie, tj. do 18.02.2011 r., do godz. 15:00 wpłynęły 4 oferty. Żadna z ofert nie została odrzucona i wszystkie spełniały warunki określone w w/w ogłoszeniu.

Po przeprowadzeniu analizy ofert zgodnie z kryteriami określonymi w ogłoszeniu, ofertom została przyznana następująca punktacja:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy, który wziął udział w aukcji elektronicznej oraz znak identyfikacyjny

Liczba punktów

1. Collect Consulting sp. z o.o., ul. Rolna 14, 40-555 Katowice

71,20

2. BOSSG Consulting sp. z o.o., ul. Stanów Zjednoczonych 4, 54-403 Wrocław

95,00

3. Zachodniopomorska Grupa Doradcza sp. z o.o., ul. Chmielewskiego 22 a, 70-028 Szczecin

83,28

4. Faber Consulting sp. z o.o., ul. Sienna 72 lok. 8, 00-833 Warszawa

73,45

Na tej podstawie, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy BOSSG Consulting sp. z o.o., ul. Stanów Zjednoczonych 4, 54-403 Wrocław, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Dziękujemy za złożenie oferty i zapraszamy do udziału w kolejnych postępowaniach.

  Załączniki
Nie dodano dokumentów.