Data rozpoczęcia: 2011-10-24 Data zakończenia:2011-10-28
logo UMWD_UE

Wałbrzych, 24.10.2011 r.

Nr ogłoszenia: DMiP/04/1.2.D/2011

Data zamieszczenia ogłoszenia: 24.10.2011 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: USŁUGA

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup usługi doradczej – opracowanie dokumentu procedur standardów jakości świadczonych usług

II. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO : INVEST-PARK DEVELOPMENT sp. z o.o.

ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych,

tel. (+48) 74 646 25 70

fax. (+48) 74 646 25 74

www.ipdevelopment.pl

III. RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO : spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

Przedmiotem zamówienia jest usługa doradcza polegająca na opracowaniu dokumentu „Procedur standardów jakości świadczonych usług”. Opracowanie ma na celu zapewnienie wysokiej jakości oferowanych przez „INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o usług doradczych poprzez usystematyzowanie i usprawnienie działań (procesów) realizowanych w obszarze obsługi klientów – przedsiębiorców.

Przedmiot zamówienia jest bezpośrednio związany z realizacją projektu pt: „Wprowadzenie do oferty „INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. kompleksowej usługi doradczej świadczonej na rzecz podmiotów sektora MSP”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013; Priorytet 1: Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw; Działanie 1.2: Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu; schemat 1.2.D: Dotacje na doradztwo i inwestycje dla IOB.

V. OKRES REALIZACJI USŁUGI: 07.11.2011 r. – 23.11.2011 r.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  1. Wiedza i doświadczenie – posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia tj.

a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wyświadczenie co najmniej 5 usług doradztwa gospodarczego dla przedsiębiorstw o łącznej wartości zrealizowanych usług co najmniej 100 000 PLN brutto

i

b) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert opracowanie co najmniej 3 dokumentów (analiz, biznesplanów, studiów wykonalności, itp.) na rzecz Instytucji Otoczenia Biznesu w zakresie rozwoju przedsiębiorczości o łącznej wartości wykonania dokumentów wynikającej z umów – minimum 50 000 PLN brutto

i

c) opracowanie co najmniej 1 dokumentu z zakresu zarządzania jakością

oraz

d) osoby zdolne do wykonania zamówienia – dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:

  • co najmniej 2 osoby z minimum rocznym doświadczeniem w zakresie świadczenia doradztwa na rzecz Instytucji Otoczenia Biznesu oraz w zakresie doradztwa dla przedsiębiorstw w obszarze rozwoju inwestycyjnego.

VII. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ DOPUSZCZENIA OFERTY DO OCENY

  1. Wykaz wykonanych usług doradztwa gospodarczego dla przedsiębiorstw – co najmniej 5 pozycji. Każdorazowo należy podać okres realizacji usługi doradczej (nie może on przekraczać trzech ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert) oraz kwotę brutto usługi. Udostępnienie na prośbę Zamawiającego dokumentów potwierdzających wykonanie usług.
  2. Wykaz opracowanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 3 dokumentów (analiz, biznesplanów, studiów wykonalności itp.) na rzecz Instytucji Otoczenia Biznesu w zakresie rozwoju przedsiębiorczości – co najmniej 3 pozycje, potwierdzone referencjami. Każdorazowo należy podać okres realizacji usługi przygotowania danego dokumentu oraz wartość wykonania dokumentu wynikającą z umowy brutto.
  3. Wykaz opracowanych dokumentów (co najmniej jednego) z zakresu zarządzania jakością. Każdorazowo należy podać okres realizacji usługi przygotowania danego dokumentu oraz wartość wykonania dokumentu wynikającą z umowy brutto.
  4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Zagwarantowanie, że w skład zespołu powołanego do realizacji zadania wejdą co najmniej: 2 osoby z minimum rocznym doświadczeniem w zakresie świadczenia doradztwa na rzecz Instytucji Otoczenia Biznesu oraz w zakresie doradztwa dla przedsiębiorstw w obszarze rozwoju inwestycyjnego.


VIII. KRYTERIA OCENY OFERT :

  1. Cena: 40%

Najniższa cena spośród cen ofert ocenianych

Ilość punktów dla ocenianej oferty = —————————————————————– x 100 pkt x 40%

Cena oferty ocenianej

a) Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Wykonawców cenę brutto w złotych.

b) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

c) 1% odpowiada 1 punktowi przyjętemu do oceny.

Maksymalną liczbę punktów: 40, otrzyma oferta o najniższej cenie. Kolejnym ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z powyższym wzorem.

  1. Koncepcja realizacji usługi: 60%

Koncepcja realizacji usługi doradczej polegającej na opracowaniu dokumentu „Procedur standardów jakości świadczonych usług”, powinna zawierać minimum:

1. Określenie procesów i działań przewidzianych do usprawnienia w „INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o w obszarze obsługi klientów.

2. Określenie metod i narzędzi realizacji procesów oraz weryfikacji i pomiaru efektywności i jakości świadczonych usług.

3. Proponowaną strukturę dokumentu.

4. Harmonogram realizacji usługi.

Ocena koncepcji realizacji usługi doradczej polegającej na opracowaniu dokumentu „Procedur standardów jakości świadczonych usług”, zostanie dokonana przez Zamawiającego. Maksymalna możliwa liczba punktów do uzyskania: 60 pkt. Każda oferta będzie oceniana według następujących kryteriów:

a) adekwatność doboru procesów i działań przewidzianych do usprawnienia w „INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o w obszarze obsługi klientów, w dokumencie procedur standardów jakości świadczonych usług: 0-30 pkt

b) adekwatność doboru metod i narzędzi realizacji procesów oraz weryfikacji i pomiaru efektywności i jakości świadczonych usług: 0-10 pkt

c) spójność i przejrzystość przedstawionej struktury dokumentu procedur standardów jakości świadczonych usług: 0-10 pkt

d) racjonalność przedstawionego harmonogramu realizacji usługi doradczej polegającej na opracowaniu dokumentu procedur standardów jakości świadczonych usług : 0-10 pkt

Ostatecznie zostanie wybrana oferta o najwyższej łącznej liczbie punktów uzyskanych w ramach kryteriów: cena i koncepcja realizacji usługi.

IX. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferty należy składać w formie papierowej lub formie elektronicznej – skan wersji papierowej. Na życzenie Zamawiającego Wykonawca, który złożył ofertę w formie elektronicznej – skan wersji papierowej, przedłoży Zamawiającemu oryginalną ofertę w formie papierowej.

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena.

3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej (papierowej lub elektronicznej – skan wersji papierowej), tj. na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

4. Oferta winna zawierać:

a) określenie ceny netto i brutto w złotych za wykonanie przedmiotu zamówienia, opisanego w punkcie IV;

b) wykazy i dokumenty określone w punkcie VII;

c) koncepcję realizacji usługi doradczej będącej elementem przedmiotu zamówienia, przygotowaną zgodnie z punktem VIII.2.;

5. Wszystkie strony oferty (w tym załączniki) powinny być parafowane przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

6. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

7. Dokumenty dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

  1. Pełnomocnictwa do podpisywania oferty i oświadczeń woli muszą być załączone w formie oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dopuszczalne jest również dołączenie kopii pełnomocnictwa poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę.

8. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

9. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.

10. Koszty opracowania i dostarczenia oferty obciążają wyłącznie Wykonawcę.

11. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci bezzwłocznie.

X. TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 28.10.2011 r. godz. 15:00

XI. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT : Oferty w formie papierowej

INVEST-PARK DEVELOPMENT sp. z o.o. ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych,

Oferty w formie elektronicznej

mariusz.fedoruk@ipdevelopment.pl

XII. OSOBA DO KONTAKTU: Mariusz Fedoruk

Specjalista ds. Marketingu i Promocji

tel. (+48) 74 646 25 76

W odpowiedzi na ogłoszenie, w wyznaczonym terminie, tj. do 28.10.2011 r., do godz. 15:00 wpłynęła 1 oferta. Oferta nie została odrzucona i spełniała warunki określone w w/w ogłoszeniu.

Po przeprowadzeniu analizy oferty zgodnie z kryteriami określonymi w ogłoszeniu, ofercie została przyznana następująca punktacja:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba punktów

1. BOSSG Consulting sp. z o.o., ul. Stanów Zjednoczonych 4, 54-403 Wrocław

100,00

Na tej podstawie, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy BOSSG Consulting sp. z o.o., ul. Stanów Zjednoczonych 4, 54-403 Wrocław, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Dziękujemy za złożenie oferty i zapraszamy do udziału w kolejnych postępowaniach.

  Załączniki
Nie dodano dokumentów.