Data rozpoczęcia: 2011-10-26 Data zakończenia:2011-11-07
logo UMWD_UE

Wałbrzych, 26.10.2011 r.

Nr ogłoszenia: DMiP/07/1.2.D/2011

Data zamieszczenia ogłoszenia: 26.10.2011 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: USŁUGA

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup usługi przeprowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych

II. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO : INVEST-PARK DEVELOPMENT sp. z o.o.

ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych,

województwo dolnośląskie,

tel. (+48) 74 646 25 70,

fax. (+48) 74 646 25 74.

www.ipdevelopment.pl

III. RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO : spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia działań promocyjnych i informacyjnych dla nowych usług wprowadzonych przez INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o. poprzez stworzenie projektu graficznego ulotki i 8-stronnicowego folderu, a następnie druk dwóch tysięcy ulotek oraz pięciuset folderów. Usługa ma na celu zapewnienie wysokiej jakości oferowanych przez INVEST – PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o usług doradczych poprzez usystematyzowanie i usprawnienie działań (procesów) realizowanych w obszarze obsługi klientów – przedsiębiorców.

Wymagania minimalne druku :

Ulotki :

– papier kredowy 135 g

– druk dwustronny, 4+4

– format A5

– ilość 2000 szt.

Foldery :

– papier kredowy 250 g

– druk dwustronny, 4+4

– szyte zeszytowo

– format A4, stron 8

– ilość 500 szt.

Przedmiot zamówienia jest bezpośrednio związany z realizacją projektu pt: „Wprowadzenie do oferty „INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. kompleksowej usługi doradczej świadczonej na rzecz podmiotów sektora MSP”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013; Priorytet 1: Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw; Działanie 1.2: Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu; schemat 1.2.D: Dotacje na doradztwo i inwestycje dla IOB.

V. OKRES REALIZACJI USŁUGI : do 15.11.2011 r. – projekty graficzne ulotek i folderów, do 22.11.2011 r. – druk ulotek i folderów

VI. KRYTERIA OCENY OFERT :

  1. Cena: 100%

Ostatecznie zostanie wybrana oferta o najwyższej liczbie punktów uzyskanych w ramach kryterium ceny, spełniająca wymagania minimalne określone w zapytaniu ofertowym.

VII. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferty należy składać w formie papierowej lub formie elektronicznej – skan wersji papierowej. Na życzenie Zamawiającego Wykonawca, który złożył ofertę w formie elektronicznej – skan wersji papierowej, przedłoży Zamawiającemu oryginalną ofertę w formie papierowej.

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena.

3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej (papierowej lub elektronicznej – skan wersji papierowej), tj. na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

4. Oferta winna zawierać:

a) określenie ceny netto i brutto w złotych za wykonanie przedmiotu zamówienia, opisanego w punkcie IV;

b) parametry druku ulotek i folderów;

5. Wszystkie strony oferty (w tym załączniki) powinny być parafowane przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

6. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

7. Dokumenty dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

  1. Pełnomocnictwa do podpisywania oferty i oświadczeń woli muszą być załączone w formie oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dopuszczalne jest również dołączenie kopii pełnomocnictwa poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę.

8. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

9. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.

10. Koszty opracowania i dostarczenia oferty obciążają wyłącznie Wykonawcę.

11. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci bezzwłocznie.

VIII. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 07.11.2011 r. godz. 15:00

IX. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT : Oferty w formie papierowej

INVEST-PARK DEVELOPMENT sp. z o.o. ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych,

Oferty w formie elektronicznej

mariusz.fedoruk@ipdevelopment.pl

X. OSOBA DO KONTAKTU: Mariusz Fedoruk

Specjalista ds. Marketingu i Promocji

tel. (+48) 74 646 25 76

W odpowiedzi na ogłoszenie, w wyznaczonym terminie, tj. do 07.11.2011 r., do godz. 15:00 wpłynęło 11 ofert. Dwie oferty zostały odrzucone ze względu na błędnie podaną cenę. Pozostałe oferty (9) zostały przyjęte i spełniają warunki określone w w/w ogłoszeniu.

Po przeprowadzeniu analizy oferty zgodnie z kryteriami określonymi w ogłoszeniu, ofertom została przyznana następująca punktacja:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy, który wziął udział w aukcji elektronicznej oraz znak identyfikacyjny

Liczba punktów

1. 3R Agencja Reklamowo-Marketingowa Sylwiusz Gruś
ul. Wilcza 8;
56-120 Brzeg Dolny

100,00

2. PIKSEL Michał Zimny

Grabiszyńska 163,
53-439 Wrocław

60,80

3. EDYTOR Drukarnia-Wydawnictwo
ul. Ząbkowicka 52
58-200 Dzierżoniów

81,72

4. HYPERFOX advertisement agency
ul. Boya Żeleńskiego 25c
35-105 Rzeszów

74,40

5. RewersArt
Teodorówka 54b,
38-450 Dukla

85,39

6. Demicon Studio
ul.Kolejowa 38,
05-220 Zielonka

80,34

7. AGENCJA REKLAMOWA NABU,
ul. Studzienna 3b,
77-400 Złotów

87,36

8. Agencja Reklamowa
Pink Lemon Sp. z o.o.
ul. Artura Grottgera 16/1
60-758 Poznań

87,50

9. Drukarnia „Janter”
ul. Chrobrego 41
11-300 Biskupiec

38,00

Na tej podstawie, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy 3R Agencja Reklamowo-Marketingowa Sylwiusz Gruś, ul. Wilcza 8; 56-120 Brzeg Dolny, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Dziękujemy za złożenie oferty i zapraszamy do udziału w kolejnych postępowaniach.

  Załączniki
Nie dodano dokumentów.