Data rozpoczęcia: 2011-10-26 Data zakończenia:2011-11-04
logo UMWD_UE

Wałbrzych, 26.10.2011 r.

Nr ogłoszenia: DMiP/06/1.2.D/2011

Data zamieszczenia ogłoszenia: 26.10.2011 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: USŁUGA

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup usługi szkoleniowej dla pracowników INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o.

II. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO : INVEST-PARK DEVELOPMENT sp. z o.o.

ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych,

województwo dolnośląskie,

tel. (+48) 74 646 25 70,

fax. (+48) 74 646 25 74.

www.ipdevelopment.pl

III. RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO : spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa dla pracowników INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o. obejmująca szkolenie w zakresie obsługi narzędzi usprawniających obieg informacji w przedsiębiorstwie oraz budowania efektywnych relacji z przedsiębiorstwami. Przeprowadzenie szkolenia ma na celu zapewnienie wysokiej jakości oferowanych przez INVEST – PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o usług doradczych poprzez usystematyzowanie i usprawnienie działań (procesów) realizowanych w obszarze obsługi klientów – przedsiębiorców. Usługa powinna być zrealizowana w trakcie 5 pełnych dni szkoleniowych (tj. 40 godzin). Szkolenie obejmie dziewięciu pracowników w podziale na dwie grupy szkoleniowe (tj. 20 godzin szkoleniowych dla każdej z grup).

Przedmiot zamówienia jest bezpośrednio związany z realizacją projektu pt: „Wprowadzenie do oferty INVEST – PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o. kompleksowej usługi doradczej świadczonej na rzecz podmiotów sektora MSP”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013; Priorytet 1: Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw; Działanie 1.2: Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu; schemat 1.2.D: Dotacje na doradztwo i inwestycje dla IOB.

V. OKRES REALIZACJI USŁUGI : 14.11.2011 r. – 18.11.2011 r.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  1. Wiedza i doświadczenie – posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia tj.

a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wyświadczenie co najmniej 4 usług szkoleniowych w zakresie stosowania i obsługi narzędzi w zakresie obiegu informacji w przedsiębiorstwie, obsługi klientów – przedsiębiorców oraz budowania efektywnych relacji przeprowadzonych w przedsiębiorstwach i Instytucjach Otoczenia Biznesu o łącznej wartości zrealizowanych usług co najmniej 30 000 PLN brutto

i

b) osoby zdolne do wykonania zamówienia – dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:

  • co najmniej 1 osoba z minimum 2-letnim doświadczeniem w zakresie przeprowadzania szkoleń w obszarze zarządzania organizacją dla przedsiębiorstw i Instytucji Otoczenia Biznesu.
  • co najmniej 1 osoba z minimum 2-letnim doświadczeniem w zakresie przeprowadzania szkoleń w obszarze stosowania i obsługi narzędzi obiegu informacji w przedsiębiorstwie, obsługi klientów – przedsiębiorców oraz budowania efektywnych relacji przeprowadzonych w przedsiębiorstwach i Instytucjach Otoczenia Biznesu.

VII. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ DOPUSZCZENIA OFERTY DO OCENY

  1. Wykaz przeprowadzonych usług szkoleniowych dla przedsiębiorstw i Instytucji Otoczenia Biznesu z zakresu stosowania i obsługi narzędzi w zakresie obiegu informacji w przedsiębiorstwie, obsługi klientów – przedsiębiorców oraz budowania efektywnych relacji – co najmniej 4 pozycje. Każdorazowo należy podać okres realizacji usługi szkoleniowej (nie może on przekraczać trzech ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert) oraz kwotę brutto usługi. Udostępnienie na prośbę Zamawiającego dokumentów potwierdzających wykonanie usług.
  2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Zagwarantowanie, że w skład zespołu powołanego do realizacji zadania wejdą co najmniej: 1 osoba z minimum 2-letnim doświadczeniem w zakresie przeprowadzania szkoleń dla przedsiębiorstw i Instytucji Otoczenia Biznesu w obszarze zarządzania organizacją oraz co najmniej 1 osoba z minimum 2-letnim doświadczeniem w zakresie przeprowadzania szkoleń w obszarze stosowania i obsługi narzędzi obiegu informacji w przedsiębiorstwie, obsługi klientów – przedsiębiorców oraz budowania efektywnych relacji przeprowadzonych w przedsiębiorstwach i Instytucjach Otoczenia Biznesu.


VIII. KRYTERIA OCENY OFERT :

  1. Cena: 40%

Najniższa cena spośród cen ofert ocenianych

Ilość punktów dla ocenianej oferty = —————————————————————– x 100 pkt x 40%

Cena oferty ocenianej

a) Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Wykonawców cenę brutto w złotych.

b) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

c) 1% odpowiada 1 punktowi przyjętemu do oceny.

Maksymalną liczbę punktów: 40, otrzyma oferta o najniższej cenie. Kolejnym ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z powyższym wzorem.

  1. Koncepcja realizacji usługi szkoleniowej: 60%

Koncepcja realizacji usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu szkolenia z zakresu obsługi narzędzi usprawniających obieg informacji w przedsiębiorstwie oraz budowania efektywnych relacji z przedsiębiorstwem powinna zawierać minimum:

1. Określenie metod i narzędzi zastosowanych do przeprowadzenia szkolenia.

2. Proponowany program szkolenia (40 godzin szkoleniowych, tj. 5 pełnych dni szkoleniowych dla 9 pracowników w podziale na dwie grupy, tj. 20 godzin szkoleniowych dla każdej grupy).

Ocena koncepcji realizacji usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu szkolenia z zakresu obsługi narzędzi usprawniających obieg informacji w przedsiębiorstwie oraz budowanie efektywnych relacji z przedsiębiorstwem zostanie dokonana przez Zamawiającego. Maksymalna możliwa liczba punktów do uzyskania: 60 pkt. Każda oferta będzie oceniana według następujących kryteriów:

a) adekwatność doboru metod i narzędzi zastosowanych do przeprowadzenia szkolenia: 0-30 pkt

b) spójność i przejrzystość przedstawionego programu szkolenia: 0-30 pkt

Ostatecznie zostanie wybrana oferta o najwyższej łącznej liczbie punktów uzyskanych w ramach kryteriów: cena i koncepcja zrealizowaniu usługi szkoleniowej.


IX. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferty należy składać w formie papierowej lub formie elektronicznej – skan wersji papierowej. Na życzenie Zamawiającego Wykonawca, który złożył ofertę w formie elektronicznej – skan wersji papierowej, przedłoży Zamawiającemu oryginalną ofertę w formie papierowej.

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena.

3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej (papierowej lub elektronicznej – skan wersji papierowej), tj. na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

4. Oferta winna zawierać:

a) określenie ceny netto i brutto w złotych za wykonanie przedmiotu zamówienia, opisanego w punkcie IV;

b) wykazy i dokumenty określone w punkcie VII;

c) koncepcję realizacji usługi doradczej będącej elementem przedmiotu zamówienia, przygotowaną zgodnie z punktem VIII.2.;

5. Wszystkie strony oferty (w tym załączniki) powinny być parafowane przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

6. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

7. Dokumenty dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

  1. Pełnomocnictwa do podpisywania oferty i oświadczeń woli muszą być załączone w formie oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dopuszczalne jest również dołączenie kopii pełnomocnictwa poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę.

8. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

9. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.

10. Koszty opracowania i dostarczenia oferty obciążają wyłącznie Wykonawcę.

11. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci bezzwłocznie.

X. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 04.11.2011 r. godz. 15:00

XI. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT : Oferty w formie papierowej

INVEST-PARK DEVELOPMENT sp. z o.o. ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych,

Oferty w formie elektronicznej

mariusz.fedoruk@ipdevelopment.pl

XII. OSOBA DO KONTAKTU: Mariusz Fedoruk

Specjalista ds. Marketingu i Promocji

tel. (+48) 74 646 25 76

W odpowiedzi na ogłoszenie, w wyznaczonym terminie, tj. do 04.11.2011 r., do godz. 15:00 wpłynęła 1 oferta. Oferta nie została odrzucona i spełniała warunki określone w w/w ogłoszeniu.

Po przeprowadzeniu analizy oferty zgodnie z kryteriami określonymi w ogłoszeniu, ofercie została przyznana następująca punktacja:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba punktów

1. NetCRM Andrzej Szymczyk, Roman Szymczyk sc, ul. Reymonta 28/2, 59-540 Świerzawa

100,00

Na tej podstawie, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy NetCRM Andrzej Szymczyk, Roman Szymczyk sc, ul. Reymonta 28/2, 59-540 Świerzawa, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Dziękujemy za złożenie oferty i zapraszamy do udziału w kolejnych postępowaniach.

  Załączniki
Nie dodano dokumentów.