Data rozpoczęcia: 2013-03-11 Data zakończenia:2013-03-26

Logo funduszy

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 27387-2013 z dnia 2013-02-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu – Wałbrzych
3.2 Zamówienie obejmuje: 1) wykonanie Robót na zadaniu inwestycyjnym pn.: Rozwój Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego poprzez jego rozbudowę zgodnie z pozwoleniem na budowę, Dokumentacją projektową, Specyfikacją techniczną wykonania i…
Termin składania ofert: 2013-03-13

Numer ogłoszenia: 97484 – 2013; data zamieszczenia: 11.03.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 27387 – 2013 data 19.02.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o., ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 74 646 25 70, fax. 74 646 25 74.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).
 • W ogłoszeniu jest: II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.2 Zamówienie obejmuje: 1) wykonanie Robót na zadaniu inwestycyjnym pn.: Rozwój Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego poprzez jego rozbudowę zgodnie z pozwoleniem na budowę, Dokumentacją projektową, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, w oparciu o przeprowadzoną wizję lokalną w miejscu prowadzenia robót oraz Ofertą Wykonawcy. Przedmiot Umowy obejmuje wykonanie Robót obejmujących budowę hali produkcyjno-magazynowej z częścią administracyjno-socjalną i budynkiem technicznym (o łącznej powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 4 104,56 m2), budowę infrastruktury technicznej w zakresie dróg wewnętrznych (o długości nie mniejszej niż 411 m w kostce oraz 197 m szuter), placów manewrowych, parkingu, chodników, sieci zewnętrznych wod-kan, elektrycznej, deszczowej, gazu, na nieruchomości położonej w Dzierżoniowie przy ul. Strefowej. W celu porządkowym przyjmuje się podział wykonania Robót na zakresy (kategorie) określone w Załączniku nr 10 Harmonogram rzeczowo – finansowy – część finansowa. W Części III SIWZ przypisano Dokumentację projektową do poszczególnych zakresów (kategorii). 2) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji z przebiegu Robót oraz dokumentacji niezbędnej do uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie, w szczególności: a) dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (inwentaryzacji) w 5 egzemplarzach; inwentaryzacja musi być zatwierdzona przez odpowiedni Urząd Geodezji i Kartografii i obejmować pełen zakres umowny; b) pełnej dokumentacji z przebiegu robót budowlanych (m.in. protokoły odbioru robót zanikających, odbiory częściowe, atesty i certyfikaty materiałów użytych do budowy, protokoły z badań, sprawdzeń i odbiorów jakościowych wykonanych poszczególnych etapów Przedmiotu Umowy, powykonawczą dokumentację budowlaną itp.) w 3 egzemplarzach (w przypadku dokumentacji powykonawczej budowlanej dodatkowo wersja elektroniczna przedmiotowej dokumentacji – pliki pdf oraz pliki edytowalne w aplikacji do projektowania np. AUTOCAD), zgodnie z wymogami prawa budowlanego i wytycznymi Inspektora Nadzoru, oraz inne dokumenty wynikające z Prawa budowlanego (w szczególności instrukcje obsługi urządzeń, DTR); 3) wykonanie płukania sieci, przyłączy i instalacji wodociągowej, z wykonaniem badania bakteriologicznego wody, do momentu uzyskania pozytywnego wyniku badań; 4) przekazanie Zamawiającemu – po zakończeniu Robót przewidzianych Umową, a przed dokonaniem odbioru końcowego Przedmiotu Umowy – operatu obejmującego zbiór wszystkich dokumentów umownych i ustawowych, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w toku wykonywania Umowy, wyników przeprowadzonych badań, prób, pomiarów, zestawienie rodzaju i ilości wykonanych Robót i zastosowanych materiałów i urządzeń w 3 egzemplarzach; 5) uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na użytkowanie w szczególności hali produkcyjno-magazynowej z częścią administracyjno-socjalną i budynkiem technicznym oraz infrastruktury technicznej, wybudowanych w ramach Przedmiotu Umowy (opisanych w § 1 ust. 1 pkt. 1), jak również doręczenie przez Wykonawcę właściwemu organowi nadzoru budowlanego zgłoszeń o rozpoczęciu/zakończeniu Robót, które zgodnie z przepisami prawa wymagają takiego zgłoszenia i przekazanie potwierdzenia złożenia tych dokumentów Zamawiającemu oraz – w przypadku Robót na zgłoszenie – przekazanie Zamawiającemu zaświadczenia właściwego organu o dopełnieniu obowiązku wynikającego z przepisów prawa i zgodności złożonych dokumentów o zakończeniu Robót z przepisami prawa. 6) udzielenie wszelkiej pomocy Zamawiającemu w przygotowaniu niezbędnych dokumentów wymaganych przez jednostki finansujące przy realizacji i rozliczaniu inwestycji. Opis przedmiotu zamówienia, zawierający szczegółowy zakres prac, został określony w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ, w załączniku nr 8a do niniejszej SIWZ oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ. Wszelkie określenia producenta materiałów, wyposażenia, urządzeń, itp. użytych do realizacji przedmiotu zamówienia i zamieszczone w dokumentacji projektowej nie są wiążące dla Wykonawcy i mają jedynie charakter przykładowy. Wykonawcy przy kalkulacji kosztu robót mogą przyjąć użycie materiałów, wyposażenia, urządzeń itp. określonych w dokumentacji projektowej albo w przypadku materiałów, wyposażenia, urządzeń, itp. innych producentów muszą przyjąć użycie materiałów, wyposażenia, urządzeń, itp. o jakości, funkcjonalności, gwarancji, kosztach eksploatacji, parametrach technicznych nie gorszych od przyjętych przez autora w dokumentacji projektowej. W przypadku wykorzystania materiałów, wyposażenia, urządzeń, itp. innych producentów niż wskazanych w dokumentacji projektowej i/lub wykorzystania materiałów, wyposażenia, urządzeń, itp. innych producentów, które wymagają przygotowania odrębnej dokumentacji wykonawczej, Wykonawca musi uzyskać pisemną aprobatę autora dokumentacji projektowej i Zamawiającego oraz w przypadku wymogu wykonania sporządzić dokumentację wykonawczą na własny koszt. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wystąpić o taką zgodę najpóźniej 3 miesiące przed zamierzoną realizacją danego zakresu prac. Okres ten jest niezbędny Zamawiającemu w celu uzyskania zgody Instytucji Zarządzającej (Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego) na realizację danego zakresu prac…
 • W ogłoszeniu powinno być: II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje: 1) wykonanie Robót na zadaniu inwestycyjnym pn.: Rozwój Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego poprzez jego rozbudowę zgodnie z pozwoleniem na budowę, Dokumentacją projektową, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz Ofertą Wykonawcy. Przedmiot Umowy obejmuje wykonanie Robót obejmujących budowę hali produkcyjno-magazynowej z częścią administracyjno-socjalną i budynkiem technicznym (o łącznej powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 4 104,56 m2), budowę infrastruktury technicznej w zakresie dróg wewnętrznych (o długości nie mniejszej niż 411 m w kostce oraz 197 m szuter), placów manewrowych, parkingu, chodników, sieci zewnętrznych wod-kan, elektrycznej, deszczowej, gazu, na nieruchomości położonej w Dzierżoniowie przy ul. Strefowej. W celu porządkowym przyjmuje się podział wykonania Robót na zakresy (kategorie) określone w Załączniku nr 10 Harmonogram rzeczowo – finansowy – część finansowa. W Części III SIWZ przypisano Dokumentację projektową do poszczególnych zakresów (kategorii). 2) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji z przebiegu Robót oraz dokumentacji niezbędnej do uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie, w szczególności: a) dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (inwentaryzacji) w 5 egzemplarzach; inwentaryzacja musi być zatwierdzona przez odpowiedni Urząd Geodezji i Kartografii i obejmować pełen zakres umowny; b) pełnej dokumentacji z przebiegu robót budowlanych (m.in. protokoły odbioru robót zanikających, odbiory częściowe, atesty i certyfikaty materiałów użytych do budowy, protokoły z badań, sprawdzeń i odbiorów jakościowych wykonanych poszczególnych etapów Przedmiotu Umowy, powykonawczą dokumentację budowlaną itp.) w 3 egzemplarzach (w przypadku dokumentacji powykonawczej budowlanej dodatkowo wersja elektroniczna przedmiotowej dokumentacji – pliki pdf oraz pliki edytowalne w aplikacji do projektowania np. AUTOCAD), zgodnie z wymogami prawa budowlanego i wytycznymi Inspektora Nadzoru, oraz inne dokumenty wynikające z Prawa budowlanego (w szczególności instrukcje obsługi urządzeń, DTR); 3) wykonanie płukania sieci, przyłączy i instalacji wodociągowej, z wykonaniem badania bakteriologicznego wody, do momentu uzyskania pozytywnego wyniku badań; 4) przekazanie Zamawiającemu – po zakończeniu Robót przewidzianych Umową, a przed dokonaniem odbioru końcowego Przedmiotu Umowy – operatu obejmującego zbiór wszystkich dokumentów umownych i ustawowych, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w toku wykonywania Umowy, wyników przeprowadzonych badań, prób, pomiarów, zestawienie rodzaju i ilości wykonanych Robót i zastosowanych materiałów i urządzeń w 3 egzemplarzach; 5) uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na użytkowanie w szczególności hali produkcyjno-magazynowej z częścią administracyjno-socjalną i budynkiem technicznym oraz infrastruktury technicznej, wybudowanych w ramach Przedmiotu Umowy (opisanych w § 1 ust. 1 pkt. 1), jak również doręczenie przez Wykonawcę właściwemu organowi nadzoru budowlanego zgłoszeń o rozpoczęciu/zakończeniu Robót, które zgodnie z przepisami prawa wymagają takiego zgłoszenia i przekazanie potwierdzenia złożenia tych dokumentów Zamawiającemu oraz – w przypadku Robót na zgłoszenie – przekazanie Zamawiającemu zaświadczenia właściwego organu o dopełnieniu obowiązku wynikającego z przepisów prawa i zgodności złożonych dokumentów o zakończeniu Robót z przepisami prawa. 6) udzielenie wszelkiej pomocy Zamawiającemu w przygotowaniu niezbędnych dokumentów wymaganych przez jednostki finansujące przy realizacji i rozliczaniu inwestycji. 7) okres rękojmi za wady przedmiotu zamówienia wynoszący 36 miesięcy. Opis przedmiotu zamówienia, zawierający szczegółowy zakres prac, został określony w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ, w załączniku nr 8a do niniejszej SIWZ oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ. Wszelkie określenia producenta materiałów, wyposażenia, urządzeń, itp. użytych do realizacji przedmiotu zamówienia i zamieszczone w dokumentacji projektowej nie są wiążące dla Wykonawcy i mają jedynie charakter przykładowy. Wykonawcy przy kalkulacji kosztu robót mogą przyjąć użycie materiałów, wyposażenia, urządzeń itp. określonych w dokumentacji projektowej albo w przypadku materiałów, wyposażenia, urządzeń, itp. innych producentów muszą przyjąć użycie materiałów, wyposażenia, urządzeń, itp. o jakości, funkcjonalności, gwarancji, kosztach eksploatacji, parametrach technicznych nie gorszych od przyjętych przez autora w dokumentacji projektowej. W przypadku wykorzystania materiałów, wyposażenia, urządzeń, itp. innych producentów niż wskazanych w dokumentacji projektowej i/lub wykorzystania materiałów, wyposażenia, urządzeń, itp. innych producentów, które wymagają przygotowania odrębnej dokumentacji wykonawczej, Wykonawca musi uzyskać pisemną aprobatę autora dokumentacji projektowej i Zamawiającego oraz w przypadku wymogu wykonania sporządzić przedmiotową dokumentację wykonawczą na własny koszt. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wystąpić o taką zgodę najpóźniej 3 miesiące przed zamierzoną realizacją danego zakresu prac. Okres ten jest niezbędny Zamawiającemu w celu uzyskania zgody Instytucji Zarządzającej (Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego) na realizację danego zakresu prac. Z uwagi na wynagrodzenie ryczałtowe Zamawiający nie przedstawia przedmiaru robót. Zakres robót budowlanych podlegających wycenie, powinien zostać opracowany na podstawie dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 8 niniejszej SIWZ, załącznika nr 8a do SIWZ oraz w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ. W celu wykonania rzetelnej wyceny przedmiotu zamówienia Zamawiający proponuje także poprzedzić wycenę przeprowadzeniem wizji w terenie. Zamawiający dopuszcza wykonanie przez Wykonawców, na ich własny koszt, dodatkowego sprawdzenia warunków gruntowych, pod warunkiem doprowadzenia terenu do stanu sprzed wykonania przedmiotowego badania..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).
 • W ogłoszeniu jest: III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca składa wykaz robót budowlanych (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ), wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy składający ofertę wykazali się, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonaniem zgodnie z zasadami sztuki budowlanej prawidłowo ukończonych co najmniej dwóch robót budowlanych o wartości netto co najmniej 3.500.000,00 zł każda. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wspólnie jeden lub kilka dokumentów tak, aby wspólnie udokumentować spełnianie warunków. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu w ofercie pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia zgodnie z wykazem dokumentów określonych w pkt.7 SIWZ. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Nie załączenie w/w dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem oferty lub wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i jednoczesnym odrzuceniem oferty, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 P.z.p..
 • W ogłoszeniu powinno być: III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca składa wykaz robót budowlanych (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ), wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy składający ofertę wykazali się, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonaniem zgodnie z zasadami sztuki budowlanej prawidłowo ukończonych co najmniej dwóch robót budowlanych kubaturowych w zakresie budowy obiektów przemysłowych, produkcyjno – magazynowych, o wartości netto co najmniej 3.500.000,00 zł każda. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wspólnie jeden lub kilka dokumentów tak, aby wspólnie udokumentować spełnianie warunków. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu w ofercie pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia zgodnie z wykazem dokumentów określonych w pkt.7 SIWZ. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Nie załączenie w/w dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem oferty lub wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i jednoczesnym odrzuceniem oferty, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 P.z.p..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.5).
 • W ogłoszeniu jest: III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku W celu spełnienia warunku znajdowania się Wykonawcy w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę: 1.500.000 zł. (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych), W tym celu Wykonawca musi załączyć do oferty: – informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę: 1.500.000 zł. (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych), dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; W przypadku oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać warunek łącznie. W celu spełnienia warunku znajdowania się Wykonawcy w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca musi również wykazać, że jest ubezpieczony w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min.: 1.000.000,00 zł. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga, aby powyższy warunek był spełniony przez każdego z Wykonawców osobno lub aby warunek ten spełniał tylko jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca musi załączyć do oferty opłaconą polisę ubezpieczeniową (a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia). Z polisy/dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie musi wynikać, że Wykonawca jest ubezpieczony na kwotę min.: 1.000.000,00 zł. Ubezpieczenie musi obowiązywać co najmniej na okres realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia jest krótszy niż przewidywany okres obowiązywania umowy, Wykonawca przedstawi w ofercie promesę (oświadczenie) dalszego ubezpieczania się na warunkach nie gorszych niż wymagane, tak aby ubezpieczenie obowiązywało przez cały okres umowy. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie powyższych warunków polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy P.z.p., wymaga się przedłożenia w/w informacji dotyczącej tych podmiotów..
 • W ogłoszeniu powinno być: III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o W celu spełnienia warunku znajdowania się Wykonawcy w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę: 1.500.000 zł. (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych), W tym celu Wykonawca musi załączyć do oferty: – informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę: 1.500.000 zł. (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych), dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; W przypadku oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać warunek łącznie. W celu spełnienia warunku znajdowania się Wykonawcy w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca musi również wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min.: 1.000.000,00 zł. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać warunek łącznie lub jeżeli warunek ten spełni tylko jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca musi załączyć do oferty opłaconą polisę ubezpieczeniową (a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia). Z polisy/dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie musi wynikać, że Wykonawca jest ubezpieczony na kwotę min.: 1.000.000,00 zł. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie powyższych warunków polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy P.z.p., wymaga się przedłożenia w/w informacji dotyczącej tych podmiotów..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.4.1).
 • W ogłoszeniu jest: III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert..
 • W ogłoszeniu powinno być: III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.6).
 • W ogłoszeniu jest: III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1) Formularz oferty (zaleca się wykorzystanie formularza stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ); 2) Pełnomocnictwo osoby podpisującej ofertę (gdy nie wynika to z treści dokumentów, o których mowa w pkt. III.4.2. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku Wykonawców należy ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy. Takie pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upełnomocnione do reprezentowania wszystkich wykonawców i złożone w oryginale. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w formie oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dopuszczalne jest również dołączenie kopii pełnomocnictwa poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę; 3) Kosztorys uproszczony, uwzględniający kategorie wymienione w załączniku nr 10 do SIWZ podpisany przez Wykonawcę – UWAGA – kosztorys ma wyłącznie charakter informacyjny, gdyż Wykonawcę obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe; 4) zestawienie prac realizowanych przez podwykonawców (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ); 5) Dowód wniesienia wadium, 6) Zaakceptowany projekt umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ; 7) Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy P.z.p. 8) W przypadku polegania przez Wykonawcę na zasobach innych podmiotów w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu w ofercie pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia; 9) Wypełniony i parafowany przez Wykonawcę harmonogram rzeczowo – finansowy, sporządzony na podstawie załącznika nr 10 do SIWZ.
 • W ogłoszeniu powinno być: III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1) Formularz oferty (zaleca się wykorzystanie formularza stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ); 2) Pełnomocnictwo osoby podpisującej ofertę (gdy nie wynika to z treści dokumentów, o których mowa w pkt. III.4.2. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku Wykonawców należy ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy. Takie pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upełnomocnione do reprezentowania wszystkich wykonawców i złożone w oryginale. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w formie oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dopuszczalne jest również dołączenie kopii pełnomocnictwa poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę; 3) Wypełniony i parafowany przez Wykonawcę harmonogram rzeczowo – finansowy, sporządzony na podstawie załącznika nr 10 do SIWZ – UWAGA – harmonogram ma wyłącznie charakter informacyjny, gdyż Wykonawcę obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe; 4) zestawienie prac realizowanych przez podwykonawców (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ); 5) Dowód wniesienia wadium; 6) Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy P.z.p. 7) W przypadku polegania przez Wykonawcę na zasobach innych podmiotów w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu w ofercie pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia;.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.03.2013 godzina 11:00, miejsce: Siedziba INVEST-PARK DEVELOPMENT sp. z o.o., ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych, pok. Nr 130 (sekretariat)…
 • W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.03.2013 godzina 11:00, miejsce: Siedziba INVEST-PARK DEVELOPMENT sp. z o.o., ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych, pok. Nr 130 (sekretariat)..

Załączniki

6. Karta gwarancyjna (plik .doc)
7. Projekt umowy z załącznikami (plik .pdf)
8a. Wyjaśnienia do dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ (plik .pdf)
10. Wytyczne do sporządzenia harmonogramu rzeczowo – finansowego (plik .doc)

 

Logo funduszy DI/01/DPP-etapII/2013

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” sp. z o.o. ul. Uczniowska 21, prowadząc postępowanie przetargowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zmian.), zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane o wartości zamówienia powyżej 14.000 EURO, ale mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, nazwa zadania: „Rozwój Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego” (zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, Działanie 1.4 „Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie” – nabór nr 55/K/1.4/2009 „Parki i inkubatory, transfer technologii”, nazwa projektu: „Rozwój Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego poprzez jego rozbudowę”)

wybrano ofertę złożoną przez:

PRE-FABRYKAT Sp. zo.o.,

Miłków, ul. Brzezie Karkonoskie 2,

58-540 Karpacz

Uzasadnienie wyboru oferty:

Najkorzystniejszą ofertę cenową złożyła PRE-FABRYKAT Sp. zo.o., Miłków, ul. Brzezie Karkonowskie 2, 58-540 Karpacz. Kryterium – najniższa cena ryczałtowa brutto było jedynym kryterium wyboru ofert. Wybrana oferta uzyskała 100 punktów wg kryterium najniższa cena.

Informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Liczba pkt. w kryterium najniższa cena – 100 pkt.
1. Konsorcjum firm:

SIRBUD MINARI S.A.; ul. Orkana 91 A; 58-307 Wałbrzych

i CENTRUM BUDOWLANE SIRBUD – Daniel Sip i Dorota Barańska S. J.; ul. Długa 2; 58-309 Wałbrzych

95,18

2. SKANSKA S.A.

ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa

87,18

3. „OZ-BUD” Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe Sp. z o.o.;

ul. Fabryczna 20; 53-609 Wrocław

87,33

4. Pre-Fabrykat Sp. z o.o.

Miłków, ul. Brzezie karkonoskie 2; 58-540 Karpacz

100,00

5. ADAMIETZ Sp. z o.o.

ul. Braci Prankel 1; 47-100 Strzelce Opolskie

80,69

6. WROBIS S.A.

ul. Szewska 3; 50-053 Wrocław

Wykonawca wykluczony,

oferta odrzucona

7. ELEKTROTIM S.A.

ul. Stargardzka 8; 54-156 Wrocław

Wykonawca wykluczony,

oferta odrzucona

8. Przedsiębiorstwo Budowlane „MIAZGA” Sp. z o.o.

os. Tęczowe 21 a; 58-200 Dzierżoniów

Wykonawca wykluczony,

oferta odrzucona

9. PPUH „PREBET” S.J Wiesław Jaśkowiak

ul. Bema 184; 63-400 Ostrów Wielkopolski

Wykonawca wykluczony,

oferta odrzucona

10. BinŻ S.A

ul. Olsztyńska 3; 97-400 Bełchatów

Wykonawca wykluczony,

oferta odrzucona

11. LEPIKO Sp. z o.o.

Skórzewo, ul. Skórzewska 19, 60-185 Poznań

Wykonawca wykluczony,

oferta odrzucona

Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy PZP, informuje, iż z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostali wykluczeni następujący Wykonawcy:

1. WROBIS S.A., ul. Szewska 3; 50-053 Wrocław

2. ELEKTROTIM S.A.,ul. Stargardzka 8; 54-156 Wrocław

3. Przedsiębiorstwo Budowlane „MIAZGA” Sp. z o.o., os. Tęczowe 21 a; 58-200 Dzierżoniów

4. PPUH „PREBET” S.J Wiesław Jaśkowiak, ul. Bema 184; 63-400 Ostrów Wielkopolski,

5. BinŻ S.A, ul. Olsztyńska 3; 97-400 Bełchatów

6. LEPIKO Sp. z o.o., Skórzewo, ul. Skórzewska 19, 60-185 Poznań

Uzasadnienie faktyczne: Na wniosek zamawiającego na podstawie art. 85 ust. 2) o przedłużenie terminu związania ofertą w/w wykonawcy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Uzasadnienie prawne: na podstawie art. 24. ust. 2 pkt 2): Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

oraz zostały odrzucone następujące oferty:

1. WROBIS S.A., ul. Szewska 3; 50-053 Wrocław

2. ELEKTROTIM S.A.,ul. Stargardzka 8; 54-156 Wrocław

3. Przedsiębiorstwo Budowlane „MIAZGA” Sp. z o.o., os. Tęczowe 21 a; 58-200 Dzierżoniów

4. PPUH „PREBET” S.J Wiesław Jaśkowiak, ul. Bema 184; 63-400 Ostrów Wielkopolski,

5. BinŻ S.A, ul. Olsztyńska 3; 97-400 Bełchatów

6. LEPIKO Sp. z o.o., Skórzewo, ul. Skórzewska 19, 60-185 Poznań

Uzasadnienie faktyczne : W/w oferty zostały odrzucone w związku z wykluczeniem wykonawców.

Uzasadnienie prawne: na podstawie art. 24. ust. 4 ustawy PZP: Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy PZP, Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po dniu 19.06.2013 r.

  Załączniki
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia DI/01/DPP-etapII/2013 (plik .pdf) aktualizacja z dnia 11.03.2013