Data rozpoczęcia: 2013-03-12 Data zakończenia:2013-03-27

Logo funduszy

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 27497-2013 z dnia 2013-02-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu – Wałbrzych
Zamówienie obejmuje: 1) wykonanie Robót na zadaniu inwestycyjnym pn.: Rozwój Świebodzickiego Parku Przemysłowego poprzez jego rozbudowę – Etap I zgodnie z pozwoleniami na budowę, Dokumentacją projektową, Specyfikacją techniczną…
Termin składania ofert: 2013-03-14

Numer ogłoszenia: 99576 – 2013; data zamieszczenia: 12.03.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 27497 – 2013 data 19.02.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o., ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 74 646 25 70, fax. 74 646 25 74.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).
 • W ogłoszeniu jest: II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje: 1) wykonanie Robót na zadaniu inwestycyjnym pn.: Rozwój Świebodzickiego Parku Przemysłowego poprzez jego rozbudowę – Etap I zgodnie z pozwoleniami na budowę, Dokumentacją projektową, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, w oparciu o przeprowadzoną wizję lokalną w miejscu prowadzenia robót oraz Ofertą Wykonawcy. Przedmiot Umowy obejmuje wykonanie Robót obejmujących: a) Budowę OBIEKTU A tj. – budowę hali produkcyjno-magazynowej z częścią administracyjno-socjalną (o łącznej powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1 948,30 m2), budowę infrastruktury technicznej w zakresie dróg wewnętrznych, placów manewrowych, parkingu, chodników (o powierzchni nie mniejszej niż 2104 m2), sieci zewnętrznych wod.-kan., elektrycznej, deszczowej, wraz z rozbiórką istniejących obiektów tj. m.in. starych magazynów i podziemnych zbiorników, na nieruchomości położonej w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38, nr działki 747/31, 747/19, 747/28, 747/30. b) Przebudowę i modernizację dwóch OBIEKTÓW B i C tj. – prace polegające na przebudowie i modernizacji dwóch istniejących obiektów (B i C) (o łącznej powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 992,56 m2), budowę dodatkowej powierzchni komunikacji drogowej wraz z naprawą istniejącej, budowę sieci infrastruktury technicznej tj.m.in. kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, zdemontowanie istniejącego ogrodzenia, wykonanie miejsca składowania odpadów, na nieruchomości położonej w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38, nr działki 747/14. c) Przebudowę OBIEKTU D tj. – przebudowa istniejącego obiektu (o łącznej powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 400,87 m2) prace budowlane polegające na adaptacji pomieszczeń wraz z demontażem ogrodzenia i wiaty, na nieruchomości położonej w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 nr działki 747/15, 750/4, 747/31. d) Przebudowę OBIEKTU E tj. – prace polegające na przebudowie istniejącego obiektu (o łącznej powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 414,40 m2), budowę dodatkowej powierzchni komunikacji drogowej, budowę infrastruktury technicznej tj. m.in. kanalizacji sanitarnej, przyłącza wodociągowego, oraz rozbiórkę budynku nieczynnej rozdzielni elektrycznej (o łącznej powierzchni zabudowy 105,00 m2), na nieruchomości położonej w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 nr działki 747/9, 747/10, 747/12, 747/31. W celu porządkowym przyjmuje się podział wykonania Robót na zakresy (kategorie) określone w Załączniku nr 10 Harmonogram rzeczowo – finansowy – część finansowa. W Części III SIWZ przypisano Dokumentację projektową do poszczególnych zakresów (kategorii). 2) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji z przebiegu Robót oraz dokumentacji niezbędnej do uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie, w szczególności: a) dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (inwentaryzacji) w rozbiciu na poszczególne Obiekty wskazane w pkt. 3.2. ppkt 1) lit. od a) do d) w 5 egzemplarzach; inwentaryzacja musi być zatwierdzona przez odpowiedni Urząd Geodezji i Kartografii i obejmować pełen zakres umowny; b) pełnej dokumentacji z przebiegu robót budowlanych w rozbiciu na poszczególne Obiekty wskazane w pkt. 3.2. ppkt 1) lit. od a) do d) (m.in. protokoły odbioru robót zanikających, odbiory częściowe, atesty i certyfikaty materiałów użytych do budowy, protokoły z badań, sprawdzeń i odbiorów jakościowych wykonanych poszczególnych etapów Przedmiotu Umowy, powykonawczą dokumentację budowlaną itp.) w 3 egzemplarzach na każdy obiekt (w przypadku dokumentacji powykonawczej budowlanej dodatkowo wersja elektroniczna przedmiotowej dokumentacji – pliki pdf oraz pliki edytowalne w aplikacji do projektowania np. AUTOCAD), zgodnie z wymogami prawa budowlanego i wytycznymi Inspektora Nadzoru, oraz inne dokumenty wynikające z Prawa budowlanego (w szczególności instrukcje obsługi urządzeń, DTR); 3) wykonanie płukania sieci, przyłączy i instalacji wodociągowej, z wykonaniem badania bakteriologicznego wody, do momentu uzyskania pozytywnego wyniku badań; 4) przekazanie Zamawiającemu – po zakończeniu Robót przewidzianych Umową, a przed dokonaniem odbioru końcowego Przedmiotu Umowy – operatu obejmującego zbiór wszystkich dokumentów umownych i ustawowych, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w toku wykonywania Umowy, wyników przeprowadzonych badań, prób, pomiarów, zestawienie rodzaju i ilości wykonanych Robót i zastosowanych materiałów i urządzeń w rozbiciu na poszczególne Obiekty wskazane w pkt. 3.2. ppkt 1) lit. od a) do d) w 3 egzemplarzach na każdy obiekt; 5) uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na użytkowanie wybudowanych/zmodernizowanych Obiektów w ramach Przedmiotu Umowy (opisanych w § 1 ust. 1 pkt. 1), jak również doręczenie przez Wykonawcę właściwemu organowi nadzoru budowlanego zgłoszeń o rozpoczęciu/zakończeniu Robót, które zgodnie z przepisami prawa wymagają takiego zgłoszenia Obiektów, zmodernizowanych w ramach Przedmiotu Umowy (opisanych w § 1 ust. 1 pkt. 1) i przekazanie potwierdzenia złożenia tych dokumentów Zamawiającemu oraz – w przypadku Robót na zgłoszenie – przekazanie Zamawiającemu zaświadczenia właściwego organu o dopełnieniu obowiązku wynikającego z przepisów prawa i zgodności złożonych dokumentów o zakończeniu Robót z przepisami prawa, dla poszczególnych Obiektów zgodnie z wydanymi pozwoleniami na budowę/rozbiórkę/wykonanie robót budowlanych. 6) udzielenie wszelkiej pomocy Zamawiającemu w przygotowaniu niezbędnych dokumentów wymaganych przez jednostki finansujące przy realizacji i rozliczaniu inwestycji. Opis przedmiotu zamówienia, zawierający szczegółowy zakres prac, został określony w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ, w załączniku nr 8a do niniejszej SIWZ oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ. Wszelkie określenia producenta materiałów, wyposażenia, urządzeń, itp. użytych do realizacji przedmiotu zamówienia i zamieszczone w dokumentacji projektowej nie są wiążące dla Wykonawcy i mają jedynie charakter przykładowy. Wykonawcy przy kalkulacji kosztu robót mogą przyjąć użycie materiałów, wyposażenia, urządzeń itp. określonych w dokumentacji projektowej albo w przypadku materiałów, wyposażenia, urządzeń, itp. innych producentów muszą przyjąć użycie materiałów, wyposażenia, urządzeń, itp. o jakości, funkcjonalności, gwarancji, kosztach eksploatacji, parametrach technicznych nie gorszych od przyjętych przez autora w dokumentacji projektowej. W przypadku wykorzystania materiałów, wyposażenia, urządzeń, itp., innych producentów niż wskazanych w dokumentacji projektowej i/lub wykorzystania materiałów, wyposażenia, urządzeń, itp. innych producentów, które wymagają przygotowania odrębnej dokumentacji wykonawczej, Wykonawca musi uzyskać pisemną aprobatę autora dokumentacji projektowej i Zamawiającego oraz w przypadku wymogu wykonania sporządzić własną dokumentację wykonawczą na własny koszt. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wystąpić o taką zgodę najpóźniej 3 miesiące przed zamierzoną realizacją danego zakresu prac. Okres ten jest niezbędny Zamawiającemu w celu uzyskania zgody Instytucji Zarządzającej (Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego) na realizację danego zakresu prac…
 • W ogłoszeniu powinno być: II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje: 1) wykonanie Robót na zadaniu inwestycyjnym pn.: Rozwój Świebodzickiego Parku Przemysłowego poprzez jego rozbudowę – Etap I zgodnie z pozwoleniami na budowę, Dokumentacją projektową, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz Ofertą Wykonawcy. Przedmiot Umowy obejmuje wykonanie Robót obejmujących: a) Budowę OBIEKTU A tj. – budowę hali produkcyjno-magazynowej z częścią administracyjno-socjalną (o łącznej powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1 948,30 m2), budowę infrastruktury technicznej w zakresie dróg wewnętrznych, placów manewrowych, parkingu, chodników (o powierzchni nie mniejszej niż 2104 m2), sieci zewnętrznych wod.-kan., elektrycznej, deszczowej, wraz z rozbiórką istniejących obiektów tj. m.in. starych magazynów i podziemnych zbiorników, na nieruchomości położonej w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38, nr działki 747/31, 747/19, 747/28, 747/30. b) Przebudowę i modernizację dwóch OBIEKTÓW B i C tj. – prace polegające na przebudowie i modernizacji dwóch istniejących obiektów (B i C) (o łącznej powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 992,56 m2), budowę dodatkowej powierzchni komunikacji drogowej wraz z naprawą istniejącej, budowę sieci infrastruktury technicznej tj.m.in. kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, zdemontowanie istniejącego ogrodzenia, wykonanie miejsca składowania odpadów, na nieruchomości położonej w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38, nr działki 747/14. c) Przebudowę OBIEKTU D tj. – przebudowa istniejącego obiektu (o łącznej powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 400,87 m2) prace budowlane polegające na adaptacji pomieszczeń wraz z demontażem ogrodzenia i wiaty, na nieruchomości położonej w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 nr działki 747/15, 750/4, 747/31. d) Przebudowę OBIEKTU E tj. – prace polegające na przebudowie istniejącego obiektu (o łącznej powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 414,40 m2), budowę dodatkowej powierzchni komunikacji drogowej, budowę infrastruktury technicznej tj. m.in. kanalizacji sanitarnej, przyłącza wodociągowego, oraz rozbiórkę budynku nieczynnej rozdzielni elektrycznej (o łącznej powierzchni zabudowy 105,00 m2), na nieruchomości położonej w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 nr działki 747/9, 747/10, 747/12, 747/31. W celu porządkowym przyjmuje się podział wykonania Robót na zakresy (kategorie) określone w Załączniku nr 10 Harmonogram rzeczowo – finansowy – część finansowa. W Części III SIWZ przypisano Dokumentację projektową do poszczególnych zakresów (kategorii). 2) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji z przebiegu Robót oraz dokumentacji niezbędnej do uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie, w szczególności: a) dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (inwentaryzacji) w rozbiciu na poszczególne Obiekty wskazane w pkt. 3.2. ppkt 1) lit. od a) do d) w 5 egzemplarzach; inwentaryzacja musi być zatwierdzona przez odpowiedni Urząd Geodezji i Kartografii i obejmować pełen zakres umowny; b) pełnej dokumentacji z przebiegu robót budowlanych w rozbiciu na poszczególne Obiekty wskazane w pkt. 3.2. ppkt 1) lit. od a) do d) (m.in. protokoły odbioru robót zanikających, odbiory częściowe, atesty i certyfikaty materiałów użytych do budowy, protokoły z badań, sprawdzeń i odbiorów jakościowych wykonanych poszczególnych etapów Przedmiotu Umowy, powykonawczą dokumentację budowlaną itp.) w 3 egzemplarzach na każdy obiekt (w przypadku dokumentacji powykonawczej budowlanej dodatkowo wersja elektroniczna przedmiotowej dokumentacji – pliki pdf oraz pliki edytowalne w aplikacji do projektowania np. AUTOCAD), zgodnie z wymogami prawa budowlanego i wytycznymi Inspektora Nadzoru, oraz inne dokumenty wynikające z Prawa budowlanego (w szczególności instrukcje obsługi urządzeń, DTR); 3) wykonanie płukania sieci, przyłączy i instalacji wodociągowej, z wykonaniem badania bakteriologicznego wody, do momentu uzyskania pozytywnego wyniku badań; 4) przekazanie Zamawiającemu – po zakończeniu Robót przewidzianych Umową, a przed dokonaniem odbioru końcowego Przedmiotu Umowy – operatu obejmującego zbiór wszystkich dokumentów umownych i ustawowych, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w toku wykonywania Umowy, wyników przeprowadzonych badań, prób, pomiarów, zestawienie rodzaju i ilości wykonanych Robót i zastosowanych materiałów i urządzeń w rozbiciu na poszczególne Obiekty wskazane w pkt. 3.2. ppkt 1) lit. od a) do d) w 3 egzemplarzach na każdy obiekt; 5) uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na użytkowanie wybudowanych/zmodernizowanych Obiektów w ramach Przedmiotu Umowy (opisanych w § 1 ust. 1 pkt. 1), jak również doręczenie przez Wykonawcę właściwemu organowi nadzoru budowlanego zgłoszeń o rozpoczęciu/zakończeniu Robót, które zgodnie z przepisami prawa wymagają takiego zgłoszenia Obiektów, zmodernizowanych w ramach Przedmiotu Umowy (opisanych w § 1 ust. 1 pkt. 1) i przekazanie potwierdzenia złożenia tych dokumentów Zamawiającemu oraz – w przypadku Robót na zgłoszenie – przekazanie Zamawiającemu zaświadczenia właściwego organu o dopełnieniu obowiązku wynikającego z przepisów prawa i zgodności złożonych dokumentów o zakończeniu Robót z przepisami prawa, dla poszczególnych Obiektów zgodnie z wydanymi pozwoleniami na budowę/rozbiórkę/wykonanie robót budowlanych. 6) udzielenie wszelkiej pomocy Zamawiającemu w przygotowaniu niezbędnych dokumentów wymaganych przez jednostki finansujące przy realizacji i rozliczaniu inwestycji. 7) okres rękojmi za wady przedmiotu zamówienia wynoszący 36 miesięcy. Opis przedmiotu zamówienia, zawierający szczegółowy zakres prac, został określony w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ, w załączniku nr 8a do niniejszej SIWZ oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ. Wszelkie określenia producenta materiałów, wyposażenia, urządzeń, itp. użytych do realizacji przedmiotu zamówienia i zamieszczone w dokumentacji projektowej nie są wiążące dla Wykonawcy i mają jedynie charakter przykładowy. Wykonawcy przy kalkulacji kosztu robót mogą przyjąć użycie materiałów, wyposażenia, urządzeń itp. określonych w dokumentacji projektowej albo w przypadku materiałów, wyposażenia, urządzeń, itp. innych producentów muszą przyjąć użycie materiałów, wyposażenia, urządzeń, itp. o jakości, funkcjonalności, gwarancji, kosztach eksploatacji, parametrach technicznych nie gorszych od przyjętych przez autora w dokumentacji projektowej. W przypadku wykorzystania materiałów, wyposażenia, urządzeń, itp., innych producentów niż wskazanych w dokumentacji projektowej i/lub wykorzystania materiałów, wyposażenia, urządzeń, itp. innych producentów, które wymagają przygotowania odrębnej dokumentacji wykonawczej, Wykonawca musi uzyskać pisemną aprobatę autora dokumentacji projektowej i Zamawiającego oraz w przypadku wymogu wykonania sporządzić przedmiotową dokumentację wykonawczą na własny koszt. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wystąpić o taką zgodę najpóźniej 3 miesiące przed zamierzoną realizacją danego zakresu prac. Okres ten jest niezbędny Zamawiającemu w celu uzyskania zgody Instytucji Zarządzającej (Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego) na realizację danego zakresu prac… Z uwagi na wynagrodzenie ryczałtowe Zamawiający nie przedstawia przedmiaru robót. Zakres robót budowlanych podlegających wycenie, powinien zostać opracowany na podstawie dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 8 niniejszej SIWZ, załącznika nr 8a do SIWZ oraz w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ. W celu wykonania rzetelnej wyceny przedmiotu zamówienia Zamawiający proponuje także poprzedzić wycenę przeprowadzeniem wizji w terenie. Zamawiający dopuszcza wykonanie przez Wykonawców, na ich własny koszt, dodatkowego sprawdzenia warunków gruntowych, pod warunkiem doprowadzenia terenu do stanu sprzed wykonania przedmiotowego badania..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).
 • W ogłoszeniu jest: III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca składa wykaz robót budowlanych (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ), wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy składający ofertę wykazali się, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonaniem zgodnie z zasadami sztuki budowlanej prawidłowo ukończonych co najmniej dwóch robót budowlanych o wartości netto co najmniej 3.500.000,00 zł każda. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wspólnie jeden lub kilka dokumentów tak, aby wspólnie udokumentować spełnianie warunków. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu w ofercie pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia zgodnie z wykazem dokumentów określonych w pkt.7 SIWZ. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Nie załączenie w/w dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem oferty lub wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i jednoczesnym odrzuceniem oferty, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 P.z.p..
 • W ogłoszeniu powinno być: III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca składa wykaz robót budowlanych (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ), wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy składający ofertę wykazali się, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonaniem zgodnie z zasadami sztuki budowlanej prawidłowo ukończonych co najmniej dwóch robót budowlanych kubaturowych w zakresie budowy obiektów przemysłowych, produkcyjno – magazynowych, o wartości netto co najmniej 3.500.000,00 zł każda. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wspólnie jeden lub kilka dokumentów tak, aby wspólnie udokumentować spełnianie warunków. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu w ofercie pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia zgodnie z wykazem dokumentów określonych w pkt.7 SIWZ. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Nie załączenie w/w dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem oferty lub wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i jednoczesnym odrzuceniem oferty, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 P.z.p..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.5).
 • W ogłoszeniu jest: III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku W celu spełnienia warunku znajdowania się Wykonawcy w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę: 1.500.000 zł. (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych), W tym celu Wykonawca musi załączyć do oferty: – informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę: 1.500.000 zł. (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych), dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; W przypadku oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać warunek łącznie. W celu spełnienia warunku znajdowania się Wykonawcy w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca musi również wykazać, że jest ubezpieczony w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min.: 1.000.000,00 zł. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga, aby powyższy warunek był spełniony przez każdego z Wykonawców osobno lub aby warunek ten spełniał tylko jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca musi załączyć do oferty opłaconą polisę ubezpieczeniową (a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia). Z polisy/dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie musi wynikać, że Wykonawca jest ubezpieczony na kwotę min.: 1.000.000,00 zł. Ubezpieczenie musi obowiązywać co najmniej na okres realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia jest krótszy niż przewidywany okres obowiązywania umowy, Wykonawca przedstawi w ofercie promesę (oświadczenie) dalszego ubezpieczania się na warunkach nie gorszych niż wymagane, tak aby ubezpieczenie obowiązywało przez cały okres umowy. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie powyższych warunków polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy P.z.p., wymaga się przedłożenia w/w informacji dotyczącej tych podmiotów..
 • W ogłoszeniu powinno być: III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o W celu spełnienia warunku znajdowania się Wykonawcy w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę: 1.500.000 zł. (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych), W tym celu Wykonawca musi załączyć do oferty: – informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę: 1.500.000 zł. (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych), dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; W przypadku oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać warunek łącznie. W celu spełnienia warunku znajdowania się Wykonawcy w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca musi również wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min.: 1.000.000,00 zł. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać warunek łącznie lub jeżeli warunek ten spełni tylko jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca musi załączyć do oferty opłaconą polisę ubezpieczeniową (a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia). Z polisy/dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie musi wynikać, że Wykonawca jest ubezpieczony na kwotę min.: 1.000.000,00 zł. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie powyższych warunków polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy P.z.p., wymaga się przedłożenia w/w informacji dotyczącej tych podmiotów..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.6).
 • W ogłoszeniu jest: III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1) Formularz oferty (zaleca się wykorzystanie formularza stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ); 2) Pełnomocnictwo osoby podpisującej ofertę (gdy nie wynika to z treści dokumentów, o których mowa w pkt. III.4.2. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku Wykonawców należy ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy. Takie pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upełnomocnione do reprezentowania wszystkich wykonawców i złożone w oryginale. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w formie oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dopuszczalne jest również dołączenie kopii pełnomocnictwa poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę; 3) Kosztorys uproszczony, uwzględniający kategorie wymienione w załączniku nr 10 do SIWZ podpisany przez Wykonawcę – UWAGA – kosztorys ma wyłącznie charakter informacyjny, gdyż Wykonawcę obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe; 4) zestawienie prac realizowanych przez podwykonawców (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ); 5) Dowód wniesienia wadium, 6) Zaakceptowany projekt umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ; 7) Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy P.z.p. 8) W przypadku polegania przez Wykonawcę na zasobach innych podmiotów w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu w ofercie pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia; 9) Wypełniony i parafowany przez Wykonawcę harmonogram rzeczowo – finansowy, sporządzony na podstawie załącznika nr 10 do SIWZ.
 • W ogłoszeniu powinno być: III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1) Formularz oferty (zaleca się wykorzystanie formularza stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ); 2) Pełnomocnictwo osoby podpisującej ofertę (gdy nie wynika to z treści dokumentów, o których mowa w pkt. III.4.2. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku Wykonawców należy ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy. Takie pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upełnomocnione do reprezentowania wszystkich wykonawców i złożone w oryginale. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w formie oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dopuszczalne jest również dołączenie kopii pełnomocnictwa poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę; 3) Wypełniony i parafowany przez Wykonawcę harmonogram rzeczowo – finansowy, sporządzony na podstawie załącznika nr 10 do SIWZ – UWAGA – harmonogram ma wyłącznie charakter informacyjny, gdyż Wykonawcę obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe; 4) zestawienie prac realizowanych przez podwykonawców (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ); 5) Dowód wniesienia wadium; 6) Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy P.z.p. 7) W przypadku polegania przez Wykonawcę na zasobach innych podmiotów w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu w ofercie pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia;.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.03.2013 godzina 11:00, miejsce: Siedziba INVEST-PARK DEVELOPMENT sp. z o.o., ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych, pok. Nr 130 (sekretariat)..
 • W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.03.2013 godzina 11:00, miejsce: Siedziba INVEST-PARK DEVELOPMENT sp. z o.o., ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych, pok. Nr 130 (sekretariat)..

Załączniki

1. Oferta – formularz (plik .doc)
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych
(plik .doc)
3.Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust. ustawy Prawo zamówień publicznych (plik .doc)
4. Wykaz części zamówienia, jakie będą powierzone podwykonawcom (plik .doc)
5. Wykaz wykonanych zadań-robót budowlanych (plik .doc)
6. Karta gwarancyjna (plik .doc)
7. Projekt umowy z załącznikami (plik .pdf)
8. Dokumentacja projektowa (plik .rar)
8a. Wyjaśnienia do dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ (plik .pdf)
10. Wytyczne do sporządzenia harmonogramu rzeczowo – finansowego (plik .doc)
11.Wzór gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej dot. należytego wykonania umowy (plik .doc)
12. Oświadczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz posiadanych przez nie uprawnieniach (plik .doc) 

  Załączniki
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia DI/01/SBPP-etapII/2013 (plik .pdf) aktualizacja z dnia 12.03.2013