Data rozpoczęcia: 2010-07-23 Data zakończenia:2010-08-06

„INVEST – PARK DEVELOPMENT” Spółka  z o.o.

z siedzibą w Wałbrzychu (58-306), ul. Uczniowska  21, („Zamawiający”)

tel.: (+ 48 )74 646 25 70, fax: (+ 48) 74 646 25 74

e-mail: ipd@ipdevelopment.pl

 

zaprasza do składania ofert pisemnych na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn: „Wykonanie drogi oznaczonej jako KDD3 w MPZP wraz infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Złotej w Dzierżoniowie”.

 

I.         Przewidywany termin realizacji inwestycji: od koniec sierpnia 2010 r. do zakończenia prac tj. nie dłużej niż do 30.12.2010 r.

II.      Oferent powinien wykazać, iż:

a)      posiada wymagane Prawem Budowlanym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, co najmniej w specjalności drogowej;

b)      jest aktualnie członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego;

c)      posiada ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

III.   Stosowne dokumenty potwierdzające wymienione w punkcie II. uprawnienia, członkostwo w izbie samorządu zawodowego i ubezpieczenie winny stanowić załącznik do oferty.

IV.   Kryterium oceny oferty będzie cena.

V.      Obecność Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na budowie i siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” sp. z o.o. uzależniona będzie od faktycznej potrzeby, wynikającej z zakresu robót oraz zgłaszanej przez Wykonawcę lub Zamawiającego.

VI.   Oferty należy przesłać pocztą lub składać w sekretariacie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w terminie do 06 sierpnia 2010 r. do godz. 9.00.

VII.Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

VIII.       Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w terminie do dnia 06 sierpnia 2010 r.

IX.   Dokumentacja budowlana oraz projekt umowy są do wglądu w siedzibie Zamawiającego tj.: w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 21, pokój 130 (Ipiętro), w godzinach 8.00 – 14.00.

Dodatkowych informacji nt. przedmiotu zamówienia udziela Pani Dagmara Stępień lub Pan Mariusz Fedoruk pod nr tel. 74 646 25 76.

  Załączniki
Nie dodano dokumentów.