Data rozpoczęcia: 2008-05-11 Data zakończenia:2008-06-11

INVEST – PARK DEVELOPMENT” Spółka z o.o. w organizacji z siedzibą w Wałbrzychu („Zamawiający”)

adres: 58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 21

 tel.: (+ 48) 74 646 25 70, fax: (+ 48) 74 646 25 74

e-mail: ipd@ipdevelopment.pl

ogłasza

 

postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy koncepcji zagospodarowania nieruchomości przeznaczonej pod park przemysłowy oraz projektu budowlanego i wykonawczego dla etapu I, obejmującego halę produkcyjno – magazynową z częścią socjalną.

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie koncepcji zagospodarowania nieruchomości położonej w Dzierżoniowie przy ul. Strefowej, o powierzchni ok. 7,5 ha, przeznaczonej pod park przemysłowy („Nieruchomość”), oraz wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego dla etapu I, obejmującego halę produkcyjno – magazynową o powierzchni ok. 1500 m2, z częścią socjalno – administracyjną, która będzie zlokalizowana na Nieruchomości, w branżach – budowlanej, sieci i instalacji wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, gazowej, deszczowej, elektrycznej i teletechnicznej. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób przygotowania oferty, kryteria jej oceny, warunków wyboru określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ”).
  2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można nabywać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 15.00 w sekretariacie Zamawiającego (pok.130), dokonując uprzednio wpłaty kwoty 100 zł netto (słownie: sto złotych) plus 22% VAT (łącznie 122 zł) na rachunek bankowy Zamawiającego nr 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840 prowadzony przez PKO BP S. A.
  3. Nabycie SIWZ jest warunkiem przyjęcia oferty przez Zamawiającego.
  4. Ofertę należy złożyć w sekretariacie w siedzibie Zamawiającego w terminie do 11 czerwca 2008 r. do godziny 9.50 w zamkniętej kopercie z napisem „Koncepcja zagospodarowania oraz projekt budowlany i wykonawczy dla etapu I, obejmującego halę produkcyjno – magazynową, parku przemysłowego w Dzierżoniowie”.
  5. Otwarcie ofert i rozpoczęcie przetargu nastąpi w dniu 11 czerwca 2008 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Zamawiającego.
  6. Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania oferty zgodnie ze SIWZ.
  7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania przetargowego bez podania przyczyn; z tytułu unieważnienia postępowania oferentowi nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.
  8. Wszelkich dodatkowych informacji nt przedmiotu zamówienia udziela Mariusz Fedoruk pod numerem telefonu (+48) 74 646 25 76.
  Załączniki
Nie dodano dokumentów.