Data rozpoczęcia: 2012-10-03 Data zakończenia:2012-10-11

Przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych nr DI/02/SPP-etapIII/Diora/2012

W związku z planowaną rozbudową Parku Przemysłowego w Świdnicy- Etap III przy ul. Towarowej „Zakład Diora”, INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o. (dalej „Zamawiający”) zaprasza do złożenia oferty na wykonanie poniżej opisanego Przedmiotu zamówienia, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”) oraz projekcie umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ).

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO :

INVEST-PARK DEVELOPMENT sp. z o.o.

ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych,

tel. (+48) 74 646 25 70

fax. (+48) 74 646 25 74

www.ipdevelopment.pl

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” sp. z o.o. nie jest żadnym z podmiotów wskazanych w art. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2010 roku nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami), które są zobowiązane do stosowania przepisów przedmiotowej ustawy.

II.Przedmiot zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia określa SIWZ oraz dokumentacja projektowa (Załączniki nr 8 oraz nr 8a
 

III. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia został określony w SIWZ.

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: informacja o doświadczeniach lub dokumentach jakie mają dostarczyć oferenci/wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dopuszczenia oferty do oceny:

 

Wszystkie warunki udziału w postępowaniu zostały określone w SIWZ.

V. Wadium.

Wysokość wadium oraz sposób jego wnoszenia zostały określone w SIWZ.

VI. Wizja lokalna:

Zgodnie z SIWZ wyzja lokalna jest jedną z podstaw do przygotowania ofery.

VII. KRYTERIUM OCENY OFERT :

Kryterium oceny ofert określa SIWZ.

VIII. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

Szczegółowy opis przygotowania oferty określa SIWZ.1. Postępowanie przetargowe składa się z dwóch etapów: Etap I – kwalifikacja ofert, Etap II – rokowania

2. Etap I –kwalifikacja ofert – rozpocznie się w dniu 11 października 2012 r. o godzinie 11.30 w siedzibie Zamawiającego.

3. Po otwarciu ofert Komisja dokona ich analizy i oceny w zakresie spełnienia warunków zawartych w SIWZ, analizy ofert będą dokonywane wyłącznie w obecności członków Komisji i przedstawicieli Inwestora (Przedsiębiorstwa).

4. Do kolejnego etapu przetargu tj. do rokowań zakwalifikowane zostaną trzy oferty, które zawierały spośród wszystkich złożonych ofert spełniających warunki określone w SIWZ, trzy najniższe ceny ofertowe netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. W przypadku złożenia mniej niż trzech ofert do rokowań zostaną zaproszeni wszyscy Oferenci, o ile ich oferty spełniły warunki określone w SIWZ.

5. Informacja o Ofertach zakwalifikowanych do dalszego postępowania tj. do rokowań w celu wyłonienia jak najkorzystniejszej Oferty i sprecyzowania warunków realizacji, Komisja przekaże wyłącznie Oferentom zakwalifikowanym do rokowań, nie później niż do dnia 15 października 2012 r. Informacja ta będzie określała termin rozpoczęcia rokowań.

6. Etap II – rokowania – rozpoczną się w dniu 16 października 2012 r. w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 21.

7. Przedmiotem rokowań będzie sprecyzowanie warunków dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia, w tym obniżenie ceny wykonania przedmiotu zamówienia oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem, że jakość i funkcjonalność będą nie gorsze od przyjętych przez autora w dokumentacji projektowej.

8. Nieobecność Oferenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, zakwalifikowanego do udziału w Etapie II – uznaje się za odstąpienie tego Oferenta od udziału w rokowaniach.

9. Termin prowadzenia rokowań upływa w dniu 18 października 2012 r.

IX. TERMIN SKŁADANIA OFERT:

do 11.10.2012 r. godz. 11:00.

X. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT :

Oferty należy składać:

w formie papierowej

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” sp. z o.o.

ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych, w sekretariacie p. 130 I p.
XI. OTWARCIE OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.10.2012 r. o godz. 11:30

XII. OSOBY DO KONTAKTU:

Wszelkie zapytania dotyczące Przedmiotu Zamówienia należy kierować pisemnie na nr faksu (+48) 74 646 25 74 (Zamawiający nie dopuszcza elektronicznej formy porozumiewania się) w nieprzekraczalnym terminie do 05.10.2012 r.Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

XIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn; z tytułu unieważnienia postępowania oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.

1. Oferta – formularz (plik .doc)
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków
Prawo zamówień publicznych
(plik .doc)
3.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (plik .doc)
4. Wykaz części zamówienia, jakie zostaną wykonane przez podwykonawców (plik .doc)
5. Wykaz wykonanych robót budowlanych (plik .doc)
6. Karta gwarancyjna (plik .doc)
7. Projekt umowy z załącznikami (plik .pdf)
8. Dokumentacja projektowa (plik .rar)
8a. Wyjaśnienia do dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ (plik .pdf)

9. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (plik .pdf)
10. Harmonogram rzeczowo – finansowy (plik .doc)
11.Wzór gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej dot. należytego wykonania umowy (plik .doc)
12. Wykaz personelu – potencjał kadrowy (plik .doc) 

  Załączniki
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia DI/02/SPP-etapIII/Diora/2012 (plik .pdf) 03.10.2012 r.