Data rozpoczęcia: 2008-05-30 Data zakończenia:2008-06-30

„INVEST – PARK DEVELOPMENT” Spółka z o.o. w organizacji z siedzibą w Wałbrzychu (58-306), ul. Uczniowska 21

 tel.: ( + 48 74 ) 646 25 70, fax: ( + 48 74 ) 646 25 74

e-mail: ipd@ipdevelopment.pl

ogłasza

przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych obejmujących budowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w dzielnicy Poniatów w Wałbrzychu

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w dzielnicy Poniatów w Wałbrzychu obejmujących: sieć drogową z chodnikami, sieć wodociągową, sieć kanalizacji sanitarnej, wykonanie drenażu i sieci kanalizacji deszczowej, sieć oświetlenia ulicznego, sieć gazową, sieć kanalizacji teletechnicznej.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób przygotowania oferty, kryteria jej oceny, warunków wyboru określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
  3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można nabywać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 15.00 w sekretariacie Spółki (pok.130), dokonując uprzednio wpłaty kwoty 10.000 zł + 22 % VAT ( słownie : dziesięć tysięcy złotych plus 22 % podatku VAT) na rachunek bankowy PKO BP SA 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840
  4. Nabycie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest warunkiem przyjęcia oferty przez „INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w organizacji.
  5. Ofertę należy złożyć w sekretariacie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w organizacji w terminie do 9 czerwca 2008 r. do godziny 9.50 w zamkniętej kopercie z opisem zgodnym z pkt.15.4 SIWZ.
  6. Otwarcie ofert i rozpoczęcie przetargu nastąpi w dniu 9 czerwca 2008 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Spółki.
  7. Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania oferty zgodnie ze SIWZ.
  8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn; z tytułu unieważnienia postępowania oferentowi nie przysługują żadne roszczenia przeciwko „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w organizacji.
  9. Szczegółowych informacji nt. Przedmiotu Zamówienia udziela Piotr Skrent pod. nr tel. 074 646 25 78
  Załączniki
Nie dodano dokumentów.