Data rozpoczęcia: 2013-12-17 Data zakończenia:2014-01-13

UWAGA! zmiana terminu składania i otwarcia ofert

„INVEST – PARK DEVELOPMENT”

Spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu (58-306), ul. Uczniowska 21

tel.: (+ 48 74 ) 646 25 70, fax: ( + 48 74 ) 646 25 74

e-mail: ipd@ipdevelopment.pl

ogłasza

przetarg nieograniczony, dwustopniowy (ofertowanie – negocjacje) – postępowanie dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.:

Budowa w systemie „zaprojektuj i wybuduj” hali przemysłowej wraz z budynkiem biurowym, infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu w granicach nieruchomości położonej w Nowej Rudzie na działkach 2/10, 2/15, obręb 8 Słupiec.

  1. Przedmiotem Zamówienia są roboty budowlane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych dla w/w przedsięwzięć inwestycyjnych zgodnie z wymaganiami prawa polskiego oraz obowiązującymi normami, polegające w szczególności na wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej, budowie hali przemysłowej wraz z budynkiem biurowym, wykonaniu zagospodarowania terenu oraz budowie sieci uzbrojenia technicznego w granicach nieruchomości, wykonaniu kompletnej dokumentacji powykonawczej i uzyskaniu prawomocnego, bezwarunkowego pozwolenia na użytkowanie.
  2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia oraz warunków postępowań przetargowych, w tym w szczególności w zakresie przygotowania i złożenia ofert, kryteriów oceny ofert, warunków wyboru wykonawcy, określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dostępna, wyłącznie do wglądu, na stronie internetowej Zamawiającego: www.ipdevelopment.pl w zakładce „PRZETARGI”.
  3. Jednym z warunków przyjęcia oferty przez INVEST – PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o. jest nabycie SIWZ od INVEST – PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o.

IV. SIWZ można nabywać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 w sekretariacie Spółki (pok.130), dokonując uprzednio wpłaty kwoty 1.000 zł (tysiąca złotych) na rachunek bankowy PKO BP SA 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840 – na warunkach szczegółowo opisanych w SIWZ.

  1. Ofertę należy złożyć w terminie do 13. stycznia 2014 r. do godziny 9.00 w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się przy ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych, na I piętrze, w pokoju 130 – na warunkach szczegółowo opisanych w SIWZ.
  2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.01.2014 r. o godzinie 9.30 w siedzibie WSSE „INVEST-PARK” Sp. z o.o. mieszczącej się przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu (58-306), na I piętrze, w sali konferencyjnej nr 101.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania oferty zgodnie z SIWZ.
  4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia/unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn; z tytułu zamknięcia/unieważnienia postępowania wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia przeciwko INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o.

Załączniki do Część I: Instrukcja dla Wykonawców (IDW): kliknij, aby pobrać

L.p.

Oznaczenie Załącznika

Nazwa Załącznika – kliknij, aby pobrać

1. Załącznik nr 1 Formularz oferty plik .doc
2. Załącznik nr 2 Oświadczenia wykonawcy plik .doc
3. Załącznik nr 3 Wykaz wykonanych robót plik .doc
4. Załącznik nr 4 Wykaz prac, jakie Wykonawca w ramach realizacji Zamówienia zamierza wykonać za pomocą podwykonawców plik .doc
5. Załącznik nr 5 Wykaz osób – kadry technicznej, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia plik .doc
6. Załącznik nr 6 Aktualne informacje o przedsiębiorstwie plik .doc
7. Załącznik nr 7 Informacja o toczących się sporach sądowych i egzekucyjnychplik .doc
8. Załącznik nr 8 Księga znaku plik .zip

Załączniki do Część II: Projekt umowy: kliknij, aby pobrać

L.p.

Oznaczenie Załącznika

Nazwa Załącznika – kliknij, aby pobrać

1. Załącznik nr 5 Karta gwarancyjna plik .doc

Załączniki do Część III: Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU): kliknij, aby pobrać

L.p.

Oznaczenie Załącznika

Nazwa Załącznika – kliknij, aby pobrać

1. Załącznik nr 1 Mapka poglądowa z oznaczoną kolorem czerwonym częścią terenu, przewidzianą pod realizację Zamówienia plik .pdf
2. Załącznik nr 2 Wstępne warunki geotechniczne plik .pdf
3. Załącznik nr 3 Projekt warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wydane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowej Rudzie z dnia 06.12.2013 r. plik .pdf
4. Załącznik nr 4 Informacja ws. odprowadzenia wód deszczowych plik .pdf

IZ/WSSE-IPD/2/2013

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” sp. z o.o. ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych prowadząc postępowanie przetargowe – przetarg nieograniczony, dwustopniowy (ofertowanie – negocjacje) dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa w systemie „zaprojektuj i wybuduj” hali przemysłowej wraz z budynkiem biurowym, infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu w granicach nieruchomości położonej w Nowej Rudzie na działkach 2/10, 2/15, obręb 8 Słupiec, oznaczenie sprawy IZ/WSSE-IPD/2/2013, zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego

wybrano ofertę złożoną przez:

SPEC BAU Polska Sp. zo.o.,

ul. Zaborska 1a

32-600 Oświęcim

Uzasadnienie wyboru oferty:

Najkorzystniejszą ofertę złożyła SPEC BAU Polska Sp. zo.o. z/s w Oświęcimiu, która uzyskała największą liczbę punktów wg przyjętych kryteriów oceny ofert.

Informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba przyznanych punktów

1. Pre-Fabrykat Sp. z o.o.

Miłków, ul. Brzezie Karkonoskie 2; 58-540 Karpacz

75,94

2. SPEC BAU Polska Sp. zo.o.,

ul. Zaborska 1a, 32-600 Oświęcim

97,14

Zamawiający zgodnie z 26 SIWZ, informuje, iż z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostali wykluczeni następujący Wykonawcy, a ich oferty zostały odrzucone:

1. POLITEX MEATAL S.A.,

Uzasadnienie: Wykonawca nie wniósł wadium w terminie określonym w punkcie 7.4 SIWZ.

Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie zamówienia może być zawarta po dniu 26.01.2014 r.


  Załączniki
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) IZ/WSSE-IPD/2/2013 Część I: Instrukcja dla Wykonawców (IDW) (plik .pdf)

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) IZ/WSSE-IPD/2/2013 Część II: Projekt umowy (plik .pdf)

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) IZ/WSSE-IPD/2/2013 Część III: Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU) (plik .pdf)