Data rozpoczęcia: 2014-03-31 Data zakończenia:2014-04-14
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego we wszystkich specjalnościach niezbędnych do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa w systemie „zaprojektuj i wybuduj” hali przemysłowej wraz z budynkiem biurowym, infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu w granicach nieruchomości położonej w Wałbrzychu na działkach 102/17, 102/18, 91/3, 90/7, 88/14, obręb Poniatów 10”.1. Przedmiotem Zamówienia jest pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego we wszystkich specjalnościach niezbędnych do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa w systemie „zaprojektuj i wybuduj” hali przemysłowej wraz z budynkiem biurowym, infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu w granicach nieruchomości.”

2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia oraz sposób nabycia SIWZ, przygotowania oferty, złożenia oferty, kryteria jej oceny, warunki wyboru określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.ipdevelopment.pl

3. SIWZ można nabywać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 w sekretariacie Spółki (pok.130), dokonując uprzednio wpłaty kwoty 200 zł netto + VAT (słownie: dwieście złotych) na rachunek bankowy PKO BP SA 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840 – na warunkach szczegółowo opisanych w SIWZ.

4. Nabycie SIWZ jest warunkiem przyjęcia oferty przez INVEST – PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o.

5. Ofertę należy złożyć w terminie do 14 kwietnia 2014 r. do godziny 12.00 w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się przy ul. Uczniowskiej 21, 58-306 Wałbrzych, na I piętrze, w pokoju 130 – na warunkach szczegółowo opisanych w SIWZ.

6. Otwarcie ofert i rozpoczęcie przetargu nastąpi w dniu 14 kwietnia 2014 r. o godzinie 12.30 w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się przy ul. Uczniowskiej 21, 58-306 Wałbrzych, na I piętrze, w pokoju 130 – na warunkach szczegółowo opisanych w SIWZ.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania oferty zgodnie z SIWZ.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn; z tytułu unieważnienia postępowania oferentowi nie przysługują żadne roszczenia przeciwko INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o.

Uwagi :

1. Dokumentacja projektowa (projekt budowlany bez przyłączy) została już wykonana odrębnie dla każdego z w/w przedsięwzięć inwestycyjnych.

2. Opłatę za SIWZ w kwocie 200 zł netto + VAT należy złożyć odrębnie dla każdego z postępowań przetargowych.

Załączniki

Załącznik nr 3 – dokumentacja (plik .zip)

  Załączniki
 

FORMULARZ Nr 1

 

 

FORMULARZ Nr 2

 

 

SIWZ

 

 

Załącznik nr 1

 

 

Załącznik nr 2

 

 

Załącznik nr 4

 

 

Załącznik nr 5a.jpg

 

 

Załącznik nr 5b.jpg