Data rozpoczęcia: 2014-04-18 Data zakończenia:2014-05-05
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego we wszystkich specjalnościach niezbędnych do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą : „Budowa w systemie „zaprojektuj i wybuduj” hali przemysłowej wraz z budynkiem biurowym, infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu w granicach nieruchomości położonej w Kłodzku na działce nr 832/1, obręb Jaszkowa Dolna”.1. Przedmiotem Zamówienia jest pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego we wszystkich specjalnościach niezbędnych do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa w systemie „zaprojektuj i wybuduj” hali przemysłowej wraz z budynkiem biurowym, infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu w granicach nieruchomości.”

2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia oraz sposób nabycia SIWZ, przygotowania oferty, złożenia oferty, kryteria jej oceny, warunki wyboru określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.ipdevelopment.pl

3. SIWZ można nabywać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 w sekretariacie Spółki (pok.130), dokonując uprzednio wpłaty kwoty 246 zł brutto (200 zł netto + VAT )(słownie: dwieście czterdzieści sześć złotych) na rachunek bankowy PKO BP SA 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840 – na warunkach szczegółowo opisanych w SIWZ.

4. Nabycie SIWZ jest warunkiem przyjęcia oferty przez INVEST – PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o.

5. Ofertę należy złożyć w terminie do 5 maja 2014 r. do godziny 10.00 w siedzibie „WSSE „INVEST-PARK” Sp. z o.o. mieszczącej się przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu (58-306), na I piętrze, w sekretariacie na warunkach szczegółowo opisanych w SIWZ.

6. Otwarcie ofert i rozpoczęcie przetargu nastąpi w dniu 5 maja 2014 r. o godzinie 10.30 w siedzibie „WSSE „INVEST-PARK” Sp. z o.o. mieszczącej się przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu (58-306), na I piętrze, w sekretariacie – na warunkach szczegółowo opisanych w SIWZ.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania oferty zgodnie z SIWZ.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn; z tytułu unieważnienia postępowania oferentowi nie przysługują żadne roszczenia przeciwko INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o.

Uwagi:

1. Dokumentacja projektowa (projekt budowlany bez przyłączy) została już wykonana odrębnie dla każdego z w/w przedsięwzięć inwestycyjnych.

2. Opłatę za SIWZ w kwocie 246 zł brutto należy złożyć odrębnie dla każdego z postępowań przetargowych.

Załączniki

Załącznik nr 3a – dokumentacja (plik .zip)

Załącznik nr 3b – dokumentacja (plik .zip)

Załącznik nr 3c – dokumentacja (plik .zip)

  Załączniki
 

FORMULARZ Nr 1 – Informacje o Oferencie.docx

 

 

Formularz nr 2 do SIWZ – Doświadczenia.docx

 

 

SIWZ – Inspektor właściwy _(2_).pdf

 

 

UMOWA o wykonanie robót budowlanych – WSSE – Wałbrzych – SPEC -BAU Polska -wzór.pdf

 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty (Kłodzko).docx

 

 

Załącznik nr 2 do SIWZ – Umowa o nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi _(Kłodzko_).pdf

 

 

Załącznik nr 5 (Kłodzko)_01.jpg