Data rozpoczęcia: 2009-09-21 Data zakończenia:2009-10-06

„INVEST – PARK DEVELOPMENT” Spółka  z o.o.

z siedzibą w Wałbrzychu (58-306), ul. Uczniowska  21, („Zamawiający”)

tel.: (+ 48 74 ) 646 25 70, fax: ( + 48 74 ) 646 25 74

 e-mail: ipd@ipdevelopment.pl

 

zaprasza do składania ofert pisemnych na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla  realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego usytuowanego w Dzierżoniowie przy ul. Złotej wraz z zagospodarowaniem terenu – kat. obiektu XIII – wraz z instalacjami wewnętrznymi objętymi projektem architektoniczno – budowlanym, w tym gazową w obrysie budynku, przyłączem wodociągowym, kanalizacją sanitarną i deszczową, oświetleniem terenu, dojazdami, ciągami pieszymi i miejscami postojowymi dla samochodów osobowych.”

 

I.       Przewidywany termin realizacji inwestycji : od października 2009 r. do listopada 2010 r.

II.      Oferent powinien wykazać, iż:

a)    posiada wymagane Prawem Budowlanym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, co najmniej w specjalności konstrukcyjno – budowlanej;

b)    jest aktualnie członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego;

c)    posiada ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

III.    Stosowne dokumenty potwierdzające wymienione w punkcie II. uprawnienia, członkowstwo w izbie samorządu zawodowego i ubezpieczenie winny stanowić załącznik do oferty.

IV.    Kryterium oceny oferty będzie cena.

V.     Obecność inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie i siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” sp. z o.o. uzależniona będzie od faktycznej potrzeby, wynikającej z zakresu robót oraz zgłaszanej przez Wykonawcę lub Zamawiającego .

VI.    Oferty należy przesłać pocztą lub składać w sekretariacie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w terminie do 06 października 2009 r.

VII.  Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

VIII. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w terminie do dnia 08 października 2009 r.

IX.    Dokumentacja budowlana oraz projekt umowy są do wglądu w siedzibie Zamawiającego w godzinach 8.00 – 14.00.

X.     Dodatkowych informacji nt. przedmiotu zamówienia udziela Mariusz Fedoruk pod. nr tel. 074 646 25 76.

  Załączniki
Nie dodano dokumentów.