Data rozpoczęcia: 2009-06-01 Data zakończenia:2009-06-15
Ogłoszenie ukazało się w dniu 01.06.2009 r. w Polska Gazeta Wrocławska

„INVEST – PARK DEVELOPMENT”

Spółka  z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu (58-306), ul. Uczniowska  21

tel.: ( + 48 74 ) 646 25 70, fax: ( + 48 74 ) 646 25 74

 e-mail: ipd@ipdevelopment.pl

ogłasza

przetarg ofertowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla  realizacji zadania inwestycyjnego pn: Budowa budynku produkcyjno-magazynowego wraz  częścią administracyjno-socjalno-biurową, sieci infrastruktury technicznej, drogi wewnętrznej, placu manewrowego, parkingu dla samochodów osobowych i ciężarowych na terenie nieruchomości przy ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu.

 1. Przewidywany termin realizacji inwestycji: od 15 czerwca  2009 r. do 17 stycznia 2010 r.
 2. Oferent powinien wykazać, iż dysponuje zespołem inspektorów posiadających uprawnienia w następujących branżach: konstrukcyjno – budowlana, elektryczna, sanitarna, gazowa, drogowa. Stosowne dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienie winny stanowić załącznik do oferty.
 3. Oferty oceniane będą pod kątem oferowanej ceny.
 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób przygotowania oferty, kryteria jej oceny, warunków wyboru określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
 5. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można nabywać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 15.30  w sekretariacie Spółki (pok.130), dokonując uprzednio wpłaty kwoty  100 zł + 22 % VAT ( słownie: sto złotych plus 22 % podatku VAT) na rachunek bankowy PKO BP SA 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840.
 6. Nabycie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest warunkiem przyjęcia oferty przez „INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
 7. Ofertę należy złożyć w sekretariacie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w terminie do 15 czerwca 2009 r. do godziny 9.00 w zamkniętej kopercie z opisem zgodnym z SIWZ.
 8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 czerwca 2009 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Spółki.
 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania oferty zgodnie ze SIWZ.
 10. Ogólne Warunki Zamówienia znajdują się na stronach internetowych Spółki www.ipdevelopment.pl
 11. Dodatkowych informacji nt. Przedmiotu Zamówienia udziela Monika Nowak pod. nr tel. 074 646 25 70.
  Załączniki
 

przet.jpg