Data rozpoczęcia: 2008-12-22 Data zakończenia:2009-01-06

Przetarg ofertowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

 

 

 

„INVEST – PARK DEVELOPMENT” Spółka  z o.o.

 

z siedzibą w Wałbrzychu (58-306), ul. Uczniowska  21

tel.: ( + 48 74 ) 646 25 70, fax: ( + 48 74 ) 646 25 74  

 

ogłasza

 

przetarg ofertowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla  realizacji zadania inwestycyjnego pn: Wykonanie hali produkcyjno-magazynowej o pow. 4867 m2 wraz z budową dróg wewnętrznych, parkingów i placów manewrowych w Świdnicy, przy ul. Towarowej.

 

  1. Przewidywany termin realizacji inwestycji: od 2 stycznia  2009 r. do 31 lipca 2009 r.
  2. Oferent powinien wykazać, iż dysponuje zespołem inspektorów posiadających uprawnienia w następujących branżach: konstrukcyjno – budowlana, elektryczna, sanitarna, gazowa, drogowa. Stosowne dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienie winny stanowić załącznik do oferty.
  3. Oferty oceniane będą pod kątem oferowanej ceny.
  4. Oferty należy przesłać pocztą lub składać w sekretariacie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.w terminie do 6 stycznia 2009 r. do godziny 15.00 w zamkniętej kopercie z opisem zgodnym z SIWZ.
  5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 stycznia 2009 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Spółki.
  6. Dokumentacja budowlana jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00.
  7. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest w siedzibie Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00.
  8. Ogólne Warunki Zamówienia znajdują się na stronach internetowych Spółki www.ipdevelopment.pl
  9. Dodatkowych informacji nt. przedmiotu zamówienia udziela Monika Nowak pod. nr tel. 074 646 25 70.
  Załączniki
 

OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA.pdf