Data rozpoczęcia: 2008-05-12 Data zakończenia:2008-06-12

„INVEST – PARK DEVELOPMENT ” Sp. z o.o. w organizacji 58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 21

tel. ( + 48 74) 646 25 70, fax ( + 48 74 ) 646 25 74

Ogłasza

przetarg pisemny nieograniczony , obejmujący oferty pisemne i rokowania na pełnienie obowiązku inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie sieci dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Wałbrzychu w dzielnicy Poniatów.

  1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji polegającej na budowie sieci dróg wraz z chodnikami o łącznej długości ok. 1500 m wraz z budową sieci wodnej, gazowej, oświetlenia ulic, kanalizacji deszczowej z drenażem, kanalizacji sanitarnej, teletechnicznej.
  2. Dokumentacja budowlana inwestycji jest do wglądu w siedzibie „INVEST – PARK DEVEOLOPMENT” Sp. z o.o. w organizacji przy ul. Uczniowskiej 21 w Wałbrzychu od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00. Sposób przygotowania oferty, kryteria jej oceny, określa „Specyfikacja istotnych warunków zamówienia” (SIWZ).
  3. „Specyfikację istotnych warunków zamówienia” można nabyć od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 15.00 w sekretariacie Spółki (pok.130), dokonując uprzednio wpłaty kwoty 1.000 zł plus podatek VAT ( słownie : tysiąc złotych plus VAT ) na rachunek bankowy „INVEST- PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w organizacji w PKO BP S.A. O. Wałbrzych Nr 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840
  4. Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” i wpłacenie kwoty wadium.
  5. Ofertę należy złożyć w sekretariacie „INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w organizacji terminie do 12 czerwca 2008 r. do godziny 9.50 w zamkniętej kopercie z napisem „Nadzór inwestorski nad budową sieci dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą ”.
  6. Otwarcie ofert i rozpoczęcie przetargu nastąpi w dniu 12 czerwca 2008 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Spółki.
  7. Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania oferty zgodnie ze SIWZ.
  8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn; z tytułu unieważnienia postępowania oferentowi nie przysługują żadne roszczenia przeciwko „INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w organizacji
  9. Szczegółowych informacji nt. organizowanego przetargu i zakresu robót objętych nadzorem inwestorskim udziela Piotr Skrent , tel. 074 646 25 70
  Załączniki
Nie dodano dokumentów.