Data rozpoczęcia: 2009-05-04 Data zakończenia:2009-05-15

 

Ogłoszenie ukazało się na łamach Polska Gazeta Wrocławska w dniu 04.05.2009 r. 

INVEST – PARK DEVELOPMENT” Spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu („Zamawiający”)adres: 58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 21

tel.: (+ 48) 74 646 25 70, fax: (+ 48) 74 646 25 74

e-mail: ipd@ipdevelopment.pl

ogłasza

nieograniczony przetarg pisemny z rokowaniami na wybór wykonawcy wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego na budowę drogi oznaczonej symbolem KDD3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Korczaka i Złotej w Dzierżoniowie (uchwała RM nr XXXI/190/08 z dnia 06.10.2008 r.).

  1. Przedmiotem zamówienia jest uzgodnienie z Zamawiającym i wykonanie koncepcji przedprojektowej obejmującej budowę drogi o długości ok. 600 m wraz z wymaganymi prawem elementami infrastruktury technicznej (tj. odwodnieniem, oświetleniem, chodnikami, itp.) oraz wykonanie wielobranżowych projektów budowlanych i wykonawczych (w tym projektu zagospodarowania terenu i przyłączy) w zakresie niezbędnym dla uzyskania decyzji pozwolenia na budowę dla uzgodnionej koncepcji przedprojektowej.
  2. Szczegółowy opis zakresu zamówienia oraz sposób przygotowania oferty, kryteria jej oceny, warunków wyboru oferty, informacje nt. wadium, projekt umowy  określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ”).
  3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można nabywać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 15.00 w sekretariacie Zamawiającego (pok.130), dokonując uprzednio wpłaty kwoty 100 zł netto (słownie: sto złotych) plus 22% VAT (łącznie 122 zł) na rachunek bankowy Zamawiającego nr 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840 prowadzony przez PKO BP S. A.
  4. Nabycie SIWZ jest warunkiem przyjęcia oferty przez Zamawiającego.
  5. Ofertę należy złożyć w sekretariacie w siedzibie Zamawiającego w terminie do 15 maja 2009 r. do godziny 9.00 w zamkniętej kopercie z napisem „NIE OTWIERAĆ KOPERTY DO DNIA 15 MAJA  2009 r. DO GODZINY 10.00. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na budowę drogi oznaczonej symbolem KDD3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Korczaka i Złotej w Dzierżoniowie”.
  6. Otwarcie ofert i rozpoczęcie przetargu nastąpi w dniu 15 maja 2009 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Zamawiającego.
  7. Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania oferty zgodnie ze SIWZ.
  8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania przetargowego bez podania przyczyn; z tytułu unieważnienia postępowania oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu za wyjątkiem zwrotu wadium oraz kosztu zakupu SIWZ.
  9. Wszelkich dodatkowych informacji nt przedmiotu zamówienia udziela Mariusz Fedoruk pod numerem telefonu (+48) 74 646 25 76.

 

  Załączniki
Nie dodano dokumentów.