Data rozpoczęcia: 2013-06-11 Data zakończenia:2013-06-21
Logo funduszy
INFORMACJE O WYBORZE WYKONAWCY

DI/01/NI/SBPP-etapII/2013

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” sp. z o.o. ul. Uczniowska 21, prowadząc postępowanie przetargowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zmian.), zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na usługę polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn.: Rozwój Świebodzickiego Parku Przemysłowego poprzez jego rozbudowę – Etap I, o wartości zamówienia powyżej 14.000 EURO, ale mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, (Projekt: „Rozwój Świebodzickiego Parku Przemysłowego poprzez jego rozbudowę – Etap I” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, Działanie 1.4 „Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie” – nabór nr 55/K/1.4/2012 „Parki i inkubatory, transfer technologii”)

wybrano ofertę złożoną przez:

Biuro Planowania Przestrzennego Jerzy Jakimiec

ul. Słowackiego 20 b

58-300 Wałbrzych

Uzasadnienie wyboru oferty:

Najkorzystniejszą ofertę cenową złożyło Biuro Planowania Przestrzennego Jerzy Jakimiec; ul. Słowackiego 20 b; 58-300 Wałbrzych. Kryterium – najniższa cena ryczałtowa brutto było jedynym kryterium wyboru ofert. Wybrana oferta uzyskała 100 punktów wg kryterium najniższa cena.

Informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Liczba pkt. w kryterium najniższa cena – 100 pkt.
1. Wałbrzyska Dyrekcja Inwestycji Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 5, 58-309 Wałbrzych

20,88
2. Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych „Inwest-Projekt” Sp. z o.o.

ul. Ogrodowa 15a, 58-306 Wałbrzych

61,96
3. Biuro Planowania Przestrzennego Jerzy Jakimiec

ul. Słowackiego 20 b; 58-300 Wałbrzych

100,00
4. Zakład Projektowania i Usług Inwestycyjnych PROBUDEX -Jan Leszczyński

ul. Kusztelana 6, 53-021 Wrocław

ul. Leszczyńskiego 4, 50-078 Wrocław (biuro)

47,62
5. Syzumi – Artur Szumiał

ul. Jesionowa 26, 56-120 Brzeg Dolny

63,44
6. EKOCENTRUM Sp. z o.o.

ul. Budziszyńska 35/1, 54-434 Wrocław

36,36
7. Komplet INWEST S.j.

Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska – Nieboj

Al. 11-go Listopada 91K; 66-400 Gorzów Wlkp.

47,62
8. JUKA Piotr Jurkanis

ul. Boy`a Żeleńskiego 61, Wałbrzych

oferta odrzucona
9. „BUDO-PROJEKT” Usługi Administracyjno Budowlane Agnieszka Wąsik

ul. Spółdzielcza 26/4, 57-300 Kłodzko

29,33
10. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Usługi-Doradztwo-Handel Andrzej Kawka

ul. Warszawskie Przedmieście 3/53, 99-300 Kutno

28,99

Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy PZP, informuje, iż z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego został wykluczony Wykonawca:

JUKA Piotr Jurkanis, ul. Boy’a Żeleńskiego 61, Wałbrzych – uzasadnienie faktyczne: wykonawca nie wykazał spełniania warunku udziału w postępowaniu – w zakresie Wiedzy i doświadczenia, nie wykazał, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 2 usługi w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi o podobnym charakterze i złożoności co przedmiot inwestycji związany z budową lub przebudową lub remontem lub odbudową lub modernizacją obiektów kubaturowych przemysłowych, produkcyjno – magazynowych lub mieszkaniowych o wartości robót co najmniej 3.500.000,00 zł netto każda oraz że przedmiotowe usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Uzasadnienie prawne: art. 24. ust. 2 pkt 4 ustawy PZP: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

oraz została odrzucona oferta firmy JUKA Piotr Jurkanis, ul. Boy’a Żeleńskiego 61, Wałbrzych – uzasadnienie faktyczne: oferta została odrzucona w związku z wykluczeniem wykonawcy.

Uzasadnienie prawne: art. 24. ust. 4 ustawy PZP: Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po dniu 21.06.2013 r.

DI/01/NI/SPP-etapII/2013

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” sp. z o.o. ul. Uczniowska 21, prowadząc postępowanie przetargowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zmian.), zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na usługę polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn.: Rozwój Świdnickiego Parku Przemysłowego poprzez jego rozbudowę, o wartości zamówienia powyżej 14.000 EURO, ale mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, (Projekt: „Rozwój Świdnickiego Parku Przemysłowego poprzez jego rozbudowę” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, Działanie 1.4 „Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie” – nabór nr 55/K/1.4/2012 „Parki i inkubatory, transfer technologii”)

wybrano ofertę złożoną przez:

Biuro Planowania Przestrzennego Jerzy Jakimiec

ul. Słowackiego 20 b

58-300 Wałbrzych

Uzasadnienie wyboru oferty:

Najkorzystniejszą ofertę cenową złożyło Biuro Planowania Przestrzennego Jerzy Jakimiec; ul. Słowackiego 20 b; 58-300 Wałbrzych. Kryterium – najniższa cena ryczałtowa brutto było jedynym kryterium wyboru ofert. Wybrana oferta uzyskała 100 punktów wg kryterium najniższa cena.

Informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Liczba pkt. w kryterium najniższa cena – 100 pkt.
1. Wałbrzyska Dyrekcja Inwestycji Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 5, 58-309 Wałbrzych

20,04
2. Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych „Inwest-Projekt” Sp. z o.o.

ul. Ogrodowa 15a, 58-306 Wałbrzych

59,81
3. Biuro Planowania Przestrzennego Jerzy Jakimiec

ul. Słowackiego 20 b; 58-300 Wałbrzych

100,00
4. Zakład Projektowania i Usług Inwestycyjnych PROBUDEX -Jan Leszczyński

ul. Kusztelana 6, 53-021 Wrocław

ul. Leszczyńskiego 4, 50-078 Wrocław (biuro)

40,82
5. Syzumi – Artur Szumiał

ul. Jesionowa 26, 56-120 Brzeg Dolny

85,15
6. EKOCENTRUM Sp. z o.o.

ul. Budziszyńska 35/1, 54-434 Wrocław

36,36
7. Komplet INWEST S.j.

Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska – Nieboj

Al. 11-go Listopada 91K; 66-400 Gorzów Wlkp.

47,62
8. „BUDO-PROJEKT” Usługi Administracyjno Budowlane Agnieszka Wąsik

ul. Spółdzielcza 26/4, 57-300 Kłodzko

29,33
9. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Usługi-Doradztwo-Handel Andrzej Kawka

ul. Warszawskie Przedmieście 3/53, 99-300 Kutno

23,81

Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy PZP, informuje, iż z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie został wykluczony żaden Wykonawca oraz nie została odrzucona żadna ze złożonych ofert.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po dniu 21.06.2013 r.

DI/01/NI/DPP-etapII/2013

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” sp. z o.o. ul. Uczniowska 21, prowadząc postępowanie przetargowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zmian.), zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na usługę polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn.: Rozwój Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego poprzez jego rozbudowę, o wartości zamówienia powyżej 14.000 EURO, ale mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, (Projekt: „Rozwój Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego poprzez jego rozbudowę” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, Działanie 1.4 „Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie” – nabór nr 55/K/1.4/2012 „Parki i inkubatory, transfer technologii”)

wybrano ofertę złożoną przez:

Biuro Planowania Przestrzennego Jerzy Jakimiec

ul. Słowackiego 20 b

58-300 Wałbrzych

Uzasadnienie wyboru oferty:

Najkorzystniejszą ofertę cenową złożyło Biuro Planowania Przestrzennego Jerzy Jakimiec; ul. Słowackiego 20 b; 58-300 Wałbrzych. Kryterium – najniższa cena ryczałtowa brutto było jedynym kryterium wyboru ofert. Wybrana oferta uzyskała 100 punktów wg kryterium najniższa cena.

Informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Liczba pkt. w kryterium najniższa cena – 100 pkt.
1. Wałbrzyska Dyrekcja Inwestycji Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 5, 58-309 Wałbrzych

21,11
2. Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych „Inwest-Projekt” Sp. z o.o.

ul. Ogrodowa 15a, 58-306 Wałbrzych

57,91
3. Biuro Planowania Przestrzennego Jerzy Jakimiec

ul. Słowackiego 20 b; 58-300 Wałbrzych

100,00
4. Zakład Projektowania i Usług Inwestycyjnych PROBUDEX -Jan Leszczyński

ul. Kusztelana 6, 53-021 Wrocław

ul. Leszczyńskiego 4, 50-078 Wrocław (biuro)

40,38
5. Syzumi – Artur Szumiał

ul. Jesionowa 26, 56-120 Brzeg Dolny

89,41
6. EKOCENTRUM Sp. z o.o.

ul. Budziszyńska 35/1, 54-434 Wrocław

38,18
7. Komplet INWEST S.j.

Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska – Nieboj

Al. 11-go Listopada 91K; 66-400 Gorzów Wlkp.

50,00
8. „BUDO-PROJEKT” Usługi Administracyjno Budowlane Agnieszka Wąsik

ul. Spółdzielcza 26/4, 57-300 Kłodzko

30,79
9. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Usługi-Doradztwo-Handel Andrzej Kawka

ul. Warszawskie Przedmieście 3/53, 99-300 Kutno

28,38

Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy PZP, informuje, iż z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie został wykluczony żaden Wykonawca oraz nie została odrzucona żadna ze złożonych ofert.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po dniu 21.06.2013 r.

  Załączniki
Nie dodano dokumentów.