Data rozpoczęcia: 2013-06-14 Data zakończenia:2013-06-19

Logo funduszy
Poniżej zamieszczamy informacje o wyborze wykonawców:
Przetargi:
DI/01/DPP-etapII/2013

DI/01/DPP-etapII/2013DI/01/SPP-etapII/2013DI/01/SBPP-etapII/2013Logo funduszy DI/01/DPP-etapII/2013

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” sp. z o.o. ul. Uczniowska 21, prowadząc postępowanie przetargowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zmian.), zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane o wartości zamówienia powyżej 14.000 EURO, ale mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, nazwa zadania: „Rozwój Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego” (zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, Działanie 1.4 „Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie” – nabór nr 55/K/1.4/2009 „Parki i inkubatory, transfer technologii”, nazwa projektu: „Rozwój Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego poprzez jego rozbudowę”)

wybrano ofertę złożoną przez:

PRE-FABRYKAT Sp. zo.o.,

Miłków, ul. Brzezie Karkonoskie 2,

58-540 Karpacz

Uzasadnienie wyboru oferty:

Najkorzystniejszą ofertę cenową złożyła PRE-FABRYKAT Sp. zo.o., Miłków, ul. Brzezie Karkonowskie 2, 58-540 Karpacz. Kryterium – najniższa cena ryczałtowa brutto było jedynym kryterium wyboru ofert. Wybrana oferta uzyskała 100 punktów wg kryterium najniższa cena.

Informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Liczba pkt. w kryterium najniższa cena – 100 pkt.
1. Konsorcjum firm:

SIRBUD MINARI S.A.; ul. Orkana 91 A; 58-307 Wałbrzych

i CENTRUM BUDOWLANE SIRBUD – Daniel Sip i Dorota Barańska S. J.; ul. Długa 2; 58-309 Wałbrzych

95,18

2. SKANSKA S.A.

ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa

87,18

3. „OZ-BUD” Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe Sp. z o.o.;

ul. Fabryczna 20; 53-609 Wrocław

87,33

4. Pre-Fabrykat Sp. z o.o.

Miłków, ul. Brzezie karkonoskie 2; 58-540 Karpacz

100,00

5. ADAMIETZ Sp. z o.o.

ul. Braci Prankel 1; 47-100 Strzelce Opolskie

80,69

6. WROBIS S.A.

ul. Szewska 3; 50-053 Wrocław

Wykonawca wykluczony,

oferta odrzucona

7. ELEKTROTIM S.A.

ul. Stargardzka 8; 54-156 Wrocław

Wykonawca wykluczony,

oferta odrzucona

8. Przedsiębiorstwo Budowlane „MIAZGA” Sp. z o.o.

os. Tęczowe 21 a; 58-200 Dzierżoniów

Wykonawca wykluczony,

oferta odrzucona

9. PPUH „PREBET” S.J Wiesław Jaśkowiak

ul. Bema 184; 63-400 Ostrów Wielkopolski

Wykonawca wykluczony,

oferta odrzucona

10. BinŻ S.A

ul. Olsztyńska 3; 97-400 Bełchatów

Wykonawca wykluczony,

oferta odrzucona

11. LEPIKO Sp. z o.o.

Skórzewo, ul. Skórzewska 19, 60-185 Poznań

Wykonawca wykluczony,

oferta odrzucona

Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy PZP, informuje, iż z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostali wykluczeni następujący Wykonawcy:

1. WROBIS S.A., ul. Szewska 3; 50-053 Wrocław

2. ELEKTROTIM S.A.,ul. Stargardzka 8; 54-156 Wrocław

3. Przedsiębiorstwo Budowlane „MIAZGA” Sp. z o.o., os. Tęczowe 21 a; 58-200 Dzierżoniów

4. PPUH „PREBET” S.J Wiesław Jaśkowiak, ul. Bema 184; 63-400 Ostrów Wielkopolski,

5. BinŻ S.A, ul. Olsztyńska 3; 97-400 Bełchatów

6. LEPIKO Sp. z o.o., Skórzewo, ul. Skórzewska 19, 60-185 Poznań

Uzasadnienie faktyczne: Na wniosek zamawiającego na podstawie art. 85 ust. 2) o przedłużenie terminu związania ofertą w/w wykonawcy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Uzasadnienie prawne: na podstawie art. 24. ust. 2 pkt 2): Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

oraz zostały odrzucone następujące oferty:

1. WROBIS S.A., ul. Szewska 3; 50-053 Wrocław

2. ELEKTROTIM S.A.,ul. Stargardzka 8; 54-156 Wrocław

3. Przedsiębiorstwo Budowlane „MIAZGA” Sp. z o.o., os. Tęczowe 21 a; 58-200 Dzierżoniów

4. PPUH „PREBET” S.J Wiesław Jaśkowiak, ul. Bema 184; 63-400 Ostrów Wielkopolski,

5. BinŻ S.A, ul. Olsztyńska 3; 97-400 Bełchatów

6. LEPIKO Sp. z o.o., Skórzewo, ul. Skórzewska 19, 60-185 Poznań

Uzasadnienie faktyczne : W/w oferty zostały odrzucone w związku z wykluczeniem wykonawców.

Uzasadnienie prawne: na podstawie art. 24. ust. 4 ustawy PZP: Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy PZP, Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po dniu 19.06.2013 r.

Logo funduszy DI/01/SPP-etapII/2013

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” sp. z o.o. ul. Uczniowska 21, prowadząc postępowanie przetargowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zmian.), zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane o wartości zamówienia powyżej 14.000 EURO, ale mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, nazwa zadania: „Rozwój Świdnickiego Parku Przemysłowego” (zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, Działanie 1.4 „Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie” – nabór nr 55/K/1.4/2009 „Parki i inkubatory, transfer technologii”, nazwa projektu: „Rozwój Świdnickiego Parku Przemysłowego poprzez jego rozbudowę”)

wybrano ofertę złożoną przez:

PRE-FABRYKAT Sp. zo.o.,

Miłków, ul. Brzezie Karkonoskie 2,

58-540 Karpacz

Uzasadnienie wyboru oferty:

Najkorzystniejszą ofertę cenową złożyła PRE-FABRYKAT Sp. zo.o., Miłków, ul. Brzezie Karkonowskie 2, 58-540 Karpacz. Kryterium – najniższa cena ryczałtowa brutto było jedynym kryterium wyboru ofert. Wybrana oferta uzyskała 100 punktów wg kryterium najniższa cena.

Informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Liczba pkt. w kryterium najniższa cena – 100 pkt.
1. Pre-Fabrykat Sp. z o.o.

Miłków, ul. Brzezie Karkonoskie 2; 58-540 Karpacz

100,00

2. ADAMIETZ Sp. z o.o.

ul. Braci Prankel 1; 47-100 Strzelce Opolskie

89,91

3. SKANSKA S.A.

ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa

92,00

4. Konsorcjum firm:

SIRBUD MINARI S.A.; ul. Orkana 91 A; 58-307 Wałbrzych

i CENTRUM BUDOWLANE SIRBUD – Daniel Sip i Dorota Barańska S. J.; ul. Długa 2; 58-309 Wałbrzych

99,53

5. DK CONTRACTING Zofia Urban Dudek, Przemysław Dudek Spółka Cywilna

ul. Obr. Westerplatte 10 L, 41-100 Mysłowice

96,32

6. PRO-BUD Janusz Pawłowski i Wspólnicy Spółka Jawna,

ul. Poznańska 12-13; 59-220 Legnica

Wykonawca wykluczony,

oferta odrzucona

7. ELEKTROTIM S.A.

ul. Stargardzka 8; 54-156 Wrocław

Wykonawca wykluczony,

oferta odrzucona

8. „OZ-BUD” Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe Sp. z o.o.; ul. Fabryczna 20; 53-609 Wrocław

Wykonawca wykluczony,

oferta odrzucona

9. Exalo Drilling S.A z siedzibą w Pile

Odział „Diament” w Zielonej Górze, ul. Naftowa 3a; 65-705 Zielona Góra

Wykonawca wykluczony,

oferta odrzucona

10. LEPIKO Sp. z o.o.

Skórzewo, ul. Skórzewska 19, 60-185 Poznań

Wykonawca wykluczony,

oferta odrzucona

11. BinŻ S.A

ul. Olsztyńska 3; 97-400 Bełchatów

Wykonawca wykluczony,

oferta odrzucona

Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy PZP, informuje, iż z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostali wykluczeni następujący Wykonawcy:

1. PRO-BUD Janusz Pawłowski i Wspólnicy Spółka Jawna, ul. Poznańska 12-13; 59-220 Legnica

2. ELEKTROTIM S.A., ul. Stargardzka 8; 54-156 Wrocław

3. „OZ-BUD” Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe Sp. z o.o.; ul. Fabryczna 20; 53-609 Wrocław

4. Exalo Drilling S.A z siedzibą w Pile, Odział „Diament” w Zielonej Górze, ul. Naftowa 3a; 65-705 Zielona Góra

5. LEPIKO Sp. z o.o., Skórzewo, ul. Skórzewska 19, 60-185 Poznań

6. BinŻ S.A, ul. Olsztyńska 3; 97-400 Bełchatów

Uzasadnienie faktyczne: Na wniosek zamawiającego na podstawie art. 85 ust. 2) o przedłużenie terminu związania ofertą w/w wykonawcy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Uzasadnienie prawne: na podstawie art. 24. ust. 2 pkt 2): Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

oraz zostały odrzucone następujące oferty:

1. PRO-BUD Janusz Pawłowski i Wspólnicy Spółka Jawna, ul. Poznańska 12-13; 59-220 Legnica

2. ELEKTROTIM S.A., ul. Stargardzka 8; 54-156 Wrocław

3. „OZ-BUD” Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe Sp. z o.o.; ul. Fabryczna 20; 53-609 Wrocław

4. Exalo Drilling S.A z siedzibą w Pile, Odział „Diament” w Zielonej Górze, ul. Naftowa 3a; 65-705 Zielona Góra

5. LEPIKO Sp. z o.o., Skórzewo, ul. Skórzewska 19, 60-185 Poznań

6. BinŻ S.A, ul. Olsztyńska 3; 97-400 Bełchatów

Uzasadnienie faktyczne : W/w oferty zostały odrzucone w związku z wykluczeniem wykonawców.

Uzasadnienie prawne: na podstawie art. 24. ust. 4 ustawy PZP: Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy PZP, Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po dniu 19.06.2013 r.

Logo funduszyDI/01/SBPP-etapII/2013

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

DI/01/SBPP-etapII/2013

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” sp. z o.o. ul. Uczniowska 21, prowadząc postępowanie przetargowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zmian.), zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane o wartości zamówienia powyżej 14.000 EURO, ale mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, nazwa zadania: „Rozwój Świebodzickiego Parku Przemysłowego – Etap I” (zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, Działanie 1.4 „Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie” – nabór nr 55/K/1.4/2009 „Parki i inkubatory, transfer technologii”, nazwa projektu: „Rozwój Świebodzickiego Parku Przemysłowego poprzez jego rozbudowę – Etap I”)

wybrano ofertę złożoną przez:

PRE-FABRYKAT Sp. zo.o.,

Miłków, ul. Brzezie Karkonoskie 2,

58-540 Karpacz

Uzasadnienie wyboru oferty:

Najkorzystniejszą ofertę cenową złożyła PRE-FABRYKAT Sp. zo.o., Miłków, ul. Brzezie Karkonowskie 2, 58-540 Karpacz. Kryterium – najniższa cena ryczałtowa brutto było jedynym kryterium wyboru ofert. Wybrana oferta uzyskała 100 punktów wg kryterium najniższa cena.

Informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Liczba pkt. w kryterium najniższa cena – 100 pkt.
1. ADAMIETZ Sp. z o.o.

ul. Braci Prankel 1; 47-100 Strzelce Opolskie

86,76

2. Konsorcjum firm:

SIRBUD MINARI S.A.; ul. Orkana 91 A; 58-307 Wałbrzych

i CENTRUM BUDOWLANE SIRBUD – Daniel Sip i Dorota Barańska S. J.; ul. Długa 2; 58-309 Wałbrzych

99,07

3. Pre-Fabrykat Sp. z o.o.

Miłków, ul. Brzezie karkonoskie 2; 58-540 Karpacz

100,00

4. „OZ-BUD” Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe Sp. z o.o.;

ul. Fabryczna 20; 53-609 Wrocław

Wykonawca wykluczony,

oferta odrzucona

5. DK CONTRACTING Zofia Urban Dudek, Przemysław Dudek Spółka Cywilna

ul. Obr. Westerplatte 10 L, 41-100 Mysłowice

Wykonawca wykluczony,

oferta odrzucona

Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy PZP, informuje, iż z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostali wykluczeni następujący Wykonawcy:

1. „OZ-BUD” Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe Sp. z o.o.; ul. Fabryczna 20; 53-609 Wrocław

2. DK CONTRACTING Zofia Urban Dudek, Przemysław Dudek Spółka Cywilna, ul. Obr. Westerplatte 10 L, 41-100 Mysłowice

Uzasadnienie faktyczne: Na wniosek zamawiającego na podstawie art. 85 ust. 2) o przedłużenie terminu związania ofertą w/w wykonawcy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Uzasadnienie prawne: na podstawie art. 24. ust. 2 pkt 2): Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

oraz zostały odrzucone następujące oferty:

1. „OZ-BUD” Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe Sp. z o.o.; ul. Fabryczna 20; 53-609 Wrocław

2. DK CONTRACTING Zofia Urban Dudek, Przemysław Dudek Spółka Cywilna, ul. Obr. Westerplatte 10 L, 41-100 Mysłowice

Uzasadnienie faktyczne : W/w oferty zostały odrzucone w związku z wykluczeniem wykonawców.

Uzasadnienie prawne: na podstawie art. 24. ust. 4 ustawy PZP: Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy PZP, Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po dniu 19.06.2013 r.

  Załączniki
 

przet.jpg