Data rozpoczęcia: 2011-02-28 Data zakończenia:2011-02-28

Logo funduszy

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” sp. z o.o. ul. Uczniowska 21, zobowiązana przeprowadzić postępowanie przetargowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zmian.), zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane o wartości zamówienia powyżej 14.000 EURO, ale mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, nazwa zadania: „BUDOWA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W DZIERŻONIOWIE” (zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, Działanie 1.4 „Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie” – nabór nr 30/K/1.4/2009 „Parki i inkubatory”, nazwa projektu: „Budowa Parku Przemysłowego w Dzierżoniowie”)

wybrano ofertę złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Budowlane „MIAZGA” Sp. z o.o.

Os. Tęczowe 21 a

58-200 Dzierżoniów

Uzasadnienie wyboru oferty:

Najkorzystniejszą ofertę cenową złożyło Przedsiębiorstwo Budowlane „MIAZGA” Sp. z o.o., Os. Tęczowe 21 a, 58-200 Dzierżoniów. Kryterium – najniższa cena ryczałtowa brutto było jedynym kryterium wyboru ofert. Wybrana oferta uzyskała 100 punktów wg kryterium najniższa cena.

Informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Liczba pkt. w kryterium najniższa cena – 100 pkt.
„OZ -BUD” Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe Sp. z o.o.

Ul. Fabryczna 20

53-609 Wrocław

68,94
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „CHWASTEK” Sp. z o.o.

Ptaszków – Borówno 86

58-400 Kamienna Góra

79,30
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 2 „WROBIS” S.A. ul. Szewska 3, 50-053 Wrocław 73,68
WALLBUD Sp. z o.o.,

ul. Podgórze 94,

58-420 Lubawka

90,93
Przedsiębiorstwo Budowlane „MIAZGA” Sp. z o.o.

Os. Tęczowe 21 a

58-200 Dzierżoniów

100,00
SKANSKA S.A.

Odz. Budownictwa Ogólnego

we Wrocławiu

Plac Grunwaldzki 23

50-365 Wrocław

75,87
PRE-FABRYKAT Sp. zo.o.,

Miłków, ul. Brzezie Karkonowskie 2,

58-540 Karpacz

77,98
Konsorcjum firm:

Aviko System Sp. z o.o. (Lider)

Przedsiębiorstwo Budowlane Fambud Sp. z o.o. (Partner)

ul. Deszczowa 16a/22

53-024 Wrocław

93,90

Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy PZP, informuje, iż z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie został wykluczony żaden Wykonawca oraz nie została odrzucona żadna ze złożonych ofert.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, Zamawiający podaje jako przewidywany termin zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dzień 07 marca 2011 r.

  Załączniki
Nie dodano dokumentów.