Data rozpoczęcia: 2011-02-28 Data zakończenia:2011-02-28

Logo funduszy

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” sp. z o.o. ul. Uczniowska 21, zobowiązana przeprowadzić postępowanie przetargowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zmian.), zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane o wartości zamówienia powyżej 14.000 EURO, ale mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, nazwa zadania: „BUDOWA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W ŚWIDNICY” (zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, Działanie 1.4 „Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie” – nabór nr 30/K/1.4/2009 „Parki i inkubatory”, nazwa projektu: „Budowa Parku Przemysłowego w Świdnicy”)

wybrano ofertę złożoną przez:

SKANSKA S.A. Odz. Budownictwa Ogólnego we Wrocławiu

Plac Grunwaldzki 23

50-365 Wrocław

Uzasadnienie wyboru oferty:

Najkorzystniejszą ofertę cenową złożyła SKANSKA S.A. Odz. Budownictwa Ogólnego we Wrocławiu, Plac Grunwaldzki 23, 50-365 Wrocław. Kryterium – najniższa cena ryczałtowa brutto było jedynym kryterium wyboru ofert. Wybrana oferta uzyskała 100 punktów wg kryterium najniższa cena.

Informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Liczba pkt. w kryterium najniższa cena – 100 pkt.
WALLBUD Sp. z o.o.,

ul. Podgórze 94,

58-420 Lubawka

98,07

SKANSKA S.A. Odz. Budownictwa Ogólnego we Wrocławiu

Plac Grunwaldzki 23

50-365 Wrocław

100,00

PRE-FABRYKAT Sp. zo.o.,

Miłków, ul. Brzezie Karkonowskie 2,

58-540 Karpacz

89,02

AMB Solid S.A.

ul. Bartla 3, 33-100 Tarnów

Oddział Wrocław

ul. Braniborska 38-40/219

53-680 Wrocław

86,07

Zakład Ogólnobudowlany „BOR-BUD” Sp. z o.o.

ul. Wyścigowa 36

53-012 Wrocław

98,83

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „CHWASTEK” Sp. z o.o.

Ptaszków – Borówno 86

58-400 Kamienna Góra

96,28

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 2 „WROBIS” S.A. ul. Szewska 3,

50-053 Wrocław

87,65

Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy PZP, informuje, iż z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie został wykluczony żaden Wykonawca oraz nie została odrzucona żadna ze złożonych ofert.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, Zamawiający podaje jako przewidywany termin zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dzień 07 marca 2011 r.

  Załączniki
Nie dodano dokumentów.