Data rozpoczęcia: 2011-03-10 Data zakończenia:2011-03-15

Logo funduszy

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” sp. z o.o. ul. Uczniowska 21, działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zmian.) zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane o wartości zamówienia powyżej 14.000 EURO, mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, nazwa zadania: „BUDOWA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W ŚWIEBODZICACH” (zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, Działanie 1.4 „Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie” – nabór nr 30/K/1.4/2009 „Parki i inkubatory”, nazwa projektu: „Budowa Parku Przemysłowego w Świebodzicach”

Wybrano ofertę oznaczoną nr 2 złożoną przez:

Świdnicką Izbę Handlową Wojciech Olszewski

Uzasadnienie wyboru oferty:

Najkorzystniejszą ofertę cenową złożyło świdnicka Izba Handlowa Wojciech Olszewski, ul Wrocławska 112, 58 – 100 Świdnica. Kryterium – najniższa cena ryczałtowa brutto było jedynym kryterium wyboru ofert. Wybrana oferta uzyskała 100 punktów wg kryterium najniższa cena.

Informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Liczba pkt. w kryterium najniższa cena – 100 pkt.
1. WALLBUD Sp. z o.o.,

ul. Podgórze 94,

58-420 Lubawka

93,01
2. Świdnicka Izba Handlowa Wojciech Olszewski,

ul. Wrocławska 112,

58 – 100 Świdnica

100,00

Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy PZP, informuje, iż z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie został wykluczony żaden Wykonawca oraz nie została odrzucona żadna ze złożonych ofert.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, Zamawiający podaje jako przewidywany termin zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dzień 15 marca 2011 r.

  Załączniki
Nie dodano dokumentów.