Data rozpoczęcia: 2008-09-15 Data zakończenia:2008-11-15

UWAGA !

Informujemy, iż ostateczny termin składania ofert, określony w pkt. 14.1 SIWZ tj. 15 listopada 2008 r. został zmieniony na 27 listopada 2008 r. do godziny 15.00. Zmiana terminu składania ofert niesie za sobą konsekwencje w postaci przesunięcia daty otwarcia ofert na 28 listopada 2008 r. o godzinie 10.00. Niniejszym ulega również zmianie data wniesienia wadium oraz innych terminów związanych z datą złożenia oferty.

Poniżej archiwalna treść ogłoszenia

INVEST – PARK DEVELOPMENT”

Spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu (58-306), ul. Uczniowska 21

tel.: ( + 48 74 ) 646 25 70, fax: ( + 48 74 ) 646 25 74

e-mail: ipd@ipdevelopment.pl

ogłasza

przetarg ofertowy na wybór wykonawcy hali produkcyjno-magazynowej wraz z budową dróg wewnętrznych, parkingów i placów manewrowych w Świdnicy, przy ul. Towarowej.

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie hali produkcyjno-magazynowej o powierzchni ok. 5000 m2,wraz z zapleczem administracyjno-socjalno-technicznym w Świdnicy, przy ul. Towarowej, na części działki 33/2 (ok. 2 ha), AM13, obr 3 wraz z wykonaniem makroniwelacji terenu, dróg, sieci wewnętrznych i zewnętrznych i zagospodarowania terenu.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób przygotowania oferty, kryteria jej oceny, warunków wyboru określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
  3.  Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można nabywać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 15.00 w sekretariacie Spółki (pok.130), dokonując uprzednio wpłaty kwoty 5.000 zł + 22 % VAT ( słownie: pięć tysięcy złotych plus 22 % podatku VAT) na rachunek bankowy PKO BP SA 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840
  4. Nabycie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest warunkiem przyjęcia oferty przez „INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
  5. Ofertę należy złożyć w sekretariacie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w terminie do 14 listopada 2008 r. do godziny 15.00 w zamkniętej kopercie z opisem zgodnym z SIWZ.
  6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 listopada 2008 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Spółki.
  7. Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania oferty zgodnie ze SIWZ.
  8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn; z tytułu unieważnienia postępowania oferentowi nie przysługują żadne roszczenia przeciwko „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. za wyjątkiem zwrotu opłaty za SIWZ.
  9. Informacji nt. Przedmiotu Zamówienia udziela Monika Nowak pod. nr tel. 074 646 25 70.
  Załączniki
Nie dodano dokumentów.