Data rozpoczęcia: 2009-04-20 Data zakończenia:2009-04-30

 

„INVEST – PARK DEVELOPMENT”

Spółka  z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu (58-306), ul. Uczniowska  21

tel.: ( + 48 74 ) 646 25 70, fax: ( + 48 74 ) 646 25 74

 e-mail: ipd@ipdevelopment.pl

Zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla  realizacji zadań inwestycyjnych pn:

1. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Wałbrzychu przy ul. Orkana

2. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Świdnicy przy ul. B. Krzywoustego

 

I. Przewidywany termin realizacji obydwóch inwestycji : od maja  2009 r. do czerwca  2010 r.

II. Oferent powinien wykazać iż posiada wymagane Prawem Budowlanym  uprawnienie budowlane w zakresie konstrukcyjno – budowlanym. Stosowne dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienie winny stanowić załącznik do oferty.

III. Kryterium oceny Oferty będzie  jej cena.

IV. Obecność inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie uzależniona będzie od faktycznej potrzeby, wynikającej z zakresu robót oraz  zgłaszanej przez Wykonawcę lub Zamawiającego .

V. Oferty należy przesłać pocztą lub składać w sekretariacie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w terminie do 30 kwietnia  2009 r.

VI. Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

VII. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w terminie do dnia 11 maja 2009 r.

VIII. Dokumentacja budowlana oraz propozycja umowy jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego w godzinach 8.00 – 14.00.

IX. Dopuszcza się składanie Oferty na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na obydwóch budowach lub tylko na jednej wybranej budowie.

X. Dodatkowych informacji nt. przedmiotu zamówienia udziela Mariusz Fedoruk pod. nr tel. 074 646 25 76.

  Załączniki
Nie dodano dokumentów.