Data rozpoczęcia: 2011-11-17 Data zakończenia:2011-11-30

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert na wykonanie analizy finansowej projektu pn.: „Budowa hali magazynowo-produkcyjnej oraz infrastruktury technicznej na nowych terenach inwestycyjnych o znaczeniu regionalnym w ramach Parku Przemysłowego w Wałbrzychu” w wariancie uwzględniającym:

1. Połączenie Spółek „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. i „Park Przemysłowy w Wałbrzychu” Sp. z o.o. zgodnie z planem połączenia przedstawionym przez Zarządy obu Spółek,

2. Dokapitalizowanie Spółki przejmującej przez WSSE „INVEST-PARK” Sp. z o.o. kwotą 9.000.000,00 PLN,

3. Otrzymanie przez nowo powstałą Spółkę dotacji na realizację projektu ze środków Unii Europejskiej,

4. Uzyskanie przez nowo powstałą Spółkę kredytu na kwotę 10.000.000,00 PLN,

obejmującej ocenę ekonomiczną przedsięwzięcia, w szczególności ryzyko ekonomiczne inwestycji oraz jej przewidywany wpływ na sytuację finansową „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.,

W poniżej zamieszczamy:

1. Studium wykonalności

2. Wyniki analizy ekonomiczno – finansowej projektu inwestycyjnego (pliki PDF)

OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferty należy składać w formie papierowej.

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena oraz termin wykonania przedmiotu zamówienia.

3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej (papierowej), tj. na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

4. Oferta winna zawierać:

a) określenie ceny netto i brutto w złotych za wykonanie przedmiotu zamówienia, opisanego w punkcie IV;

b) termin wykonania przedmiotu zamówienia;

5. Wszystkie strony oferty (w tym załączniki) powinny być parafowane przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

6. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

7. Dokumenty dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

8. Pełnomocnictwa do podpisywania oferty i oświadczeń woli muszą być załączone w formie oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dopuszczalne jest również dołączenie kopii pełnomocnictwa poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę.

9. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

10. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.

11. Koszty opracowania i dostarczenia oferty obciążają wyłącznie Wykonawcę.

12. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci bezzwłocznie.

13. INVEST-PARK DEVELOPMENT sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji warunków realizacji przedmiotu zamówienia z Wykonawcami, którzy złożyli ważne oferty.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30.11.2011 r. godz. 15:00

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT : Oferty w formie papierowej należy składać w siedzibie INVEST-PARK DEVELOPMENT sp. z o.o. ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych,

TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT : 01.12.2011 r. godz. 10:00 w siedzibie INVEST-PARK DEVELOPMENT sp. z o.o. ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych. Otwarcie ofert jest jawne.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panem Jarosławem Witkowskim – Prezesem Zarządu „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

Tel. 74 646 25 70 e-mail jaroslaw.witkowski@ipdevelopment.pl

  Załączniki
 

Studium Wykonalności PARK PRZEMYSŁOWY W WAŁBRZYCHU – plik .pdf

 

 

wyniki_analizy_ekonomiczn_finansowej scenariusz z projektem.pdf

 

 

wyniki_analizy_ekonomiczn_finansowej wyniki.pdf