Data rozpoczęcia: 2011-03-18 Data zakończenia:2011-04-04

„INVEST – PARK DEVELOPMENT”

Spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu (58-306), ul. Uczniowska 21

tel.: ( + 48 74 ) 646 25 70, fax: ( + 48 74 ) 646 25 74

e-mail: ipd@ipdevelopment.pl

zaprasza do składania ofert na wykonanie projektu zagospodarowania terenu oraz projekt budowlany hali magazynowej – produkcyjnej wraz z budynkiem administracyjno – socjalnym przy ul. Uczniowskiej 34 (Platforma B) w Wałbrzychu.

Szanowni Państwo,

nasza Spółka jest zainteresowana nawiązaniem współpracy w zakresie wykonania projektu zagospodarowania terenu przeznaczonego pod budownictwo przemysłowe, położonego w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej (mapa poglądowa w załączeniu).

Przedmiotowy teren posiada aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, oraz został częściowo zagospodarowany (wg załączonej mapy poglądowej „A”). Teren który został zagospodarowany jest uzbrojony w niezbędną infrastrukturę techniczną (drogi, energia elektryczną, gaz, sieci wod.-kan.).

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:

ETAP I

a) Opracowanie projektu zagospodarowania terenów z przebiegiem sieci: gazowej, wodnej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej czystej oraz kanalizacji deszczowej brudnej, linii energetycznej NN i ŚN, wpięcia zaprojektowanych sieci do sieci istniejących powinny być rozwiązane według uzyskanych warunków technicznych.

b) Uzyskanie mapy do celów projektowych.

c) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich zapewnień, warunków technicznych oraz uzgodnień dostawy mediów technicznych dla terenu pod planowane inwestycje (wg załączonej mapy poglądowej pkt „B” i „C”).

d) Opracowanie projektu budowlanego drogi (przebieg drogi wg propozycji na mapie poglądowej).

ETAP II

a) Opracowanie projektów budowlanych w zakresie niezbędnym dla uzyskania decyzji pozwolenia na budowę i projektów wykonawczych dla terenu (lokalizacja wg załączonej mapy poglądowej pkt. „C”), obejmującego budowę hali produkcyjno – magazynowej o powierzchni ok. 6000 m2 z częścią socjalną wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci dróg, placów, oraz uzbrojenia w media techniczne. Projekty budowlane winny być uzgodnione w zakresie ppoż., ochrony środowiska i innych jeżeli są wymagane przez prawo jak również powinny być uzgodnione z ZUDP.

b) Opracowanie dokumentacji ofertowej dla terenu (lokalizacja wg załączonej mapy poglądowej pkt. „C”), obejmującego budowę hali produkcyjno – magazynowej o powierzchni ok. 6000 m2 z częścią socjalną:

– Wykonanie kosztorysów inwestorskich wraz z tabelami elementów scalonych,

– Przedmiar robót

– Zbiorcze zestawienie kosztów i harmonogram rzeczowy realizacji robót,

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

– Przygotowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w przypadku, gdy jej opracowanie wymagane jest na podstawie obowiązujących przepisów

ETAP III

a) Uzyskanie pozwolenia na budowę

ETAP IV

b) Prowadzenie nadzoru autorskiego w przypadku rozpoczęcia budowy.

Wstępne założenia:

a) Przy składaniu wniosków o uzyskanie warunków technicznych dla poszczególnych sieci należy zakładać, iż wolna część terenu przeznaczona pod przyszłe inwestycję będzie zabudowana w przyszłości dwiema typowymi halami magazynowo – produkcyjnymi i przyległymi do nich budynkami administracyjno – socjalnymi,

b) Przebieg dróg należy zaprojektować wg przebiegu na załączonej mapie, przy projektowaniu dróg należy uwzględnić ich oświetlenie, oraz odwodnienie,

c) Przy projektowaniu sieci zewnętrznych dla terenu (wg załączonej mapy poglądowej pkt. „B” i „C”) należy założyć: dwie hale o powierzchni około 6000m2, dwa budynki administracyjno – socjalne o powierzchni około 600m2, parking około 70 miejsc parkingowych dla jednej hali, ilość osób zatrudnionych około 100 osób,

Uprzejmie proszę o przesłanie Państwa oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia na adresdagmara.stepien@ipdevelopment.pl do dnia 04.04.2011 r.

Oferta powinna zawierać:

– cena netto wykonania projektu zagospodarowania terenu, wraz z uzyskaniem wszystkich zapewnień, warunków technicznych i uzgodnień od gestorów mediów; projekt budowlany dróg; projekt budowlany

– informację na temat terminu realizacji,

– koszt wykonania dokumentacji projektowej powinien uwzględniać projekt zagospodarowania terenu, projekt hali, budynku administracyjnego oraz instalacji, uwzględniający w szczególności wykonanie projektów budowlanych, wykonawczych, uzyskania pozwolenia na budowę, koszt nadzoru autorskiego, itp.

– informację na temat terminu realizacji dokumentacji projektowej oraz terminu uzyskania potrzebnych pozwoleń.

W przypadku dodatkowych pytań uprzejmie proszę o kontakt (tel. 74 646 25 76).

  Załączniki
 

Mapa poglądowa do zapytania (plik .pdf)