Data rozpoczęcia: 2011-01-17 Data zakończenia:2011-02-03

 

Logo funduszy

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 18969-2011 z dnia 2011-01-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu – Wałbrzych
Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę hali produkcyjnej o powierzchni użytkowej 9,208,42 m2 oraz przyległego budynku administracyjno – socjalnego trzykondygnacyjnego o powierzchni 4.229,10 m2. Zamiarem…
Termin składania ofert: 2011-02-01

Numer ogłoszenia: 32803 – 2011; data zamieszczenia: 28.01.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 18969 – 2011 data 17.01.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o., ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 74 646 25 70, fax. 74 646 25 74.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: 01.02.2011 godzina 09:00, miejsce: INVEST-PARK DEVELOPMENT sp. z o.o., ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych, pok. Nr 130..
 • W ogłoszeniu powinno być: 03.02.2011 godzina 09:00, miejsce: INVEST-PARK DEVELOPMENT sp. z o.o., ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych, pok. Nr 130.

Wałbrzych: Budowa Parku Przemysłowego w Świebodzicach
Numer ogłoszenia: 18969 – 2011; data zamieszczenia: 17.01.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o. , ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 74 646 25 70, faks 74 646 25 74.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ipdevelopment.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: IPD nie jest zamawiającym w rozumieniu ustawy P.z.p. Zobowiązanie wynika z umowy o dofinan.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa Parku Przemysłowego w Świebodzicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę hali produkcyjnej o powierzchni użytkowej 9,208,42 m2 oraz przyległego budynku administracyjno – socjalnego trzykondygnacyjnego o powierzchni 4.229,10 m2. Zamiarem Zamawiającego jest dostosowanie istniejącego obiektu budowlanego do potrzeb wynikających z wykorzystania obiektu do miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez kilka podmiotów gospodarczych. Planowane są następujące prace: 1) Prace modernizacyjne hali magazynowej wraz z częścią techniczną – modernizacja świetlików, 2) Prace modernizacyjne hali magazynowej wraz z częścią techniczną – wymiana systemu odwodnienia dachu i modernizacja dachu, 3) Prace modernizacyjne hali magazynowej wraz z częścią techniczną – elewacje, 4) Prace modernizacyjne hali magazynowej wraz z częścią techniczną – montaż naświetli okiennych, 5) Prace modernizacyjne hali magazynowej wraz z częścią techniczną – modernizacja posadzki, 6) Prace modernizacyjne hali magazynowej wraz z częścią techniczną – ściany wewnętrzne i bramy, 7) Prace modernizacyjne hali magazynowej wraz z częścią techniczną – instalacje sanitarne, 8) Prace modernizacyjne hali magazynowej wraz z częścią techniczną – instalacje elektryczne z przebudową zasilania energetycznego, 9) Prace modernizacyjne hali magazynowej wraz z częścią techniczną – systemy grzewcze, 10) Przebudowa budynku administracyjno – socjalnego- modernizacja dachu, 11) Przebudowa budynku administracyjno – socjalnego – stan wykończeniowy, 12) Przebudowa budynku administracyjno – socjalnego – elewacja z wymianą okien i drzwi, 13) Przebudowa budynku administracyjno – socjalnego – instalacje elektryczne, 14) Przebudowa budynku administracyjno – socjalnego – instalacje sanitarne, 15) Przebudowa infrastruktury drogowej (dróg wewnętrznych, placów manewrowych, parkingów), 16) Rozbiórka istniejącego budynku, 17) Zagospodarowanie terenów zielonych. Opis przedmiotu zamówienia, zawierający szczegółowy zakres prac, zawiera Część III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej części zamówienia SIWZ, a w nim: 1) Hala produkcyjno – magazynowa a) Projekt wykonawczy Architektura Hala produkcyjno – magazynowa. b) Projekt wykonawczy instalacji ogrzewania hali produkcyjno – magazynowej wraz z podpiwniczeniem. c) Projekt wykonawczy instalacje sanitarne ( wod – kan i wentylacji) dla hali produkcyjno – magazynowej. d) Projekt wykonawczy instalacje elektryczne hali. 2) Rozbiórka budynku a) Projekt wykonawczy rozbiórki obiektu magazynowego 3) Zagospodarowanie terenu z remontem drogi a) Projekt wykonawczy branża drogowa. 4) Remont dachu a) Projekt wykonawczy remontu dachu na obiekcie przemysłowym. 5) Budynek socjalno administracyjny a) Projekt wykonawczy architektura budynek administracyjno – socjalny. b) Projekt wykonawczy instalacje elektryczne pomieszczeń socjalnych. c) Projekt wykonawczy instalacje sanitarne ( wod – kan., wentylacja i CO) dla części administracyjno – socjalnej. Wszelkie określenia producenta materiałów użytych do realizacji przedmiotu zamówienia i zamieszczone w projektach wykonawczych nie są wiążące dla Wykonawcy i mają jedynie charakter przykładowy. Wykonawcy przy kalkulacji kosztu robót muszą przyjąć użycie materiałów lub wyposażenia o jakości i funkcjonalności nie gorszej od przyjętych przez autora projektu wykonawczego. W przypadku wykorzystania materiałów lub wyposażenia, urządzeń i innych, które wymagają przygotowania odrębnej dokumentacji wykonawczej, Wykonawca musi uzyskać pisemną aprobatę autora projektu wykonawczego i Zamawiającego oraz na własny koszt sporządzić własną dokumentację wykonawczą. Do zakresu przedmiotu zamówienia należy również przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu: a) dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (inwentaryzacji) w 5 egzemplarzach; inwentaryzacja musi być zatwierdzona przez odpowiedni Urząd Geodezji i Kartografii i obejmować pełen zakres umowny; b) pełnej dokumentacji z przebiegu robót budowlanych (m.in. protokoły odbioru robót zanikających, odbiory częściowe, atesty i certyfikaty materiałów użytych do budowy, protokoły z badań, sprawdzeń i odbiorów jakościowych wykonanych poszczególnych etapów Przedmiotu Umowy, powykonawczą dokumentację budowlaną itp.) w 3 egzemplarzach , zgodnie z wymogami prawa budowlanego i wytycznymi Inspektora Nadzoru, oraz inne dokumenty wynikające z ustawy Prawo budowlane (w szczególności instrukcje obsługi urządzeń, DTR); c) wykonanie płukania sieci, przyłączy i instalacji wodociągowej i wykonaniem badania bakteriologicznego wody, do momentu uzyskania pozytywnego wyniku badań; d) udzielenie wszelkiej pomocy Zamawiającemu w przygotowaniu niezbędnych dokumentów wymaganych przez jednostki finansujące przy realizacji i rozliczaniu inwestycji; e) po zakończeniu Robót przewidzianych Umową, a przed dokonaniem odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu operat obejmujący zbiór wszystkich dokumentów umownych i ustawowych, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w toku wykonywania Umowy, wyników przeprowadzonych badań, prób, pomiarów, zestawienie rodzaju i ilości wykonanych Robót i zastosowanych materiałów i urządzeń; Do przedmiotu zamówienia zalicza się również doręczenie przez Wykonawcę właściwemu organowi nadzoru budowlanego zgłoszenia o zakończeniu robót, zgodnie z przepisami prawa i przekazanie potwierdzenia złożenia tego dokumentu Zamawiającemu..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.26.21.00-2, 45.26.25.00-6, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9, 45.11.12.00-0, 45.11.20.00-5, 45.33.30.00-0, 45.40.00.00-1, 45.41.00.00-4, 45.42.00.00-7, 45.11.30.00-2, 45.42.11.48-3, 45.42.11.52-4, 45.43.00.00-0, 45.43.10.00-7, 45.43.20.00-4, 45.44.00.00-3, 45.26.10.00-4, 45.26.23.00-4, 45.22.33.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: – pieniądzu – poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; – gwarancjach bankowych – gwarancjach ubezpieczeniowych – poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity, Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3.Wadium wnoszone w pieniądzach wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, tj: PKO BP SA Oddział w Wałbrzychu, nr rachunku: 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840. 4. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku bankowym Zamawiającego, przy czym kwota wadium winna znaleźć się na rachunku bankowym przed terminem składania ofert. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego – INVEST-PARK DEVELOPMENT sp. z o.o., tj. w Wałbrzychu, ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych, w pok. 130, lub załączyć do oferty w taki sposób, aby odłączenie tego dokumentu gwarantowało nienaruszalność oferty . 6. W przypadku konsorcjów, wnoszone wadium w formie innej niż pieniężna musi być wystawione na wszystkich partnerów.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności zamawiający uzna złożenie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca składa wykaz robót budowlanych (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ), wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy składający ofertę wykazali się, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonaniem zgodnie z zasadami sztuki budowlanej prawidłowo ukończonych co najmniej dwóch robót budowlanych o wartości netto co najmniej 4.500.000,00 zł każda. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu w ofercie pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia zgodnie z wykazem dokumentów określonych w pkt.7 SIWZ. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Nie załączenie w/w dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem oferty lub wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i jednoczesnym odrzuceniem oferty, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 P.z.p.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności zamawiający uzna złożenie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca składa oświadczenie, że dysponuje osobami, które zdolnymi do wykonania zamówienia, i które spełniają następujące warunki oraz posiadają wymagane uprawnienia: 1) Kierownik budowy, – posiadający aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń; – przynależący do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. 2) Kierownik robót sanitarnych, – posiadający aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; – przynależący do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. 3) Kierownik robót elektroenergetycznych, – posiadający aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń; – przynależący do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. 4) Kierownik robót drogowych, – posiadający aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń; – przynależący do właściwej Izby Samorządu Zawodowego; 5) Geodeta, – posiadający aktualne uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, w tym wykonywania inwentaryzacji geodezyjnych powykonawczych; Powyższe oświadczenie stanowi załącznik nr 12 do SIWZ. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Nie załączenie w/w dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem oferty lub wykluczeniem wykonawcy z postępowania i jednoczesnym odrzuceniem oferty, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 P.z.p. o Przed podpisaniem umowy o wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zażąda od wybranego Wykonawcy przedłożenia oryginału lub kserokopii w/w uprawnień Kierownika budowy i Kierowników robót oraz oryginału lub kserokopii zaświadczeń o przynależności tych osób do właściwej izby samorządu zawodowego a także oryginału lub kserokopii opłaconego ubezpieczenia tych osób, jeżeli nie wynika ono z zaświadczenia o przynależności do izby samorządu zawodowego. Zamawiający zażąda również kserokopii uprawnień Geodety. Kserokopie tych dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub przez podmioty, których dotyczą te dokumenty (w przypadku gdy dokumenty dotyczą podmiotów, z zasobów których korzystać będzie Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia, na podstawie art. 26 ust 2b P.z.p.).
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu spełnienia warunku znajdowania się Wykonawcy w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę: 500.000 zł. (słownie: pięćset tysięcy złotych), W tym celu Wykonawca musi załączyć do oferty: – informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę: 500.000 zł. (słownie: pięćset tysięcy złotych), dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; W przypadku oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać warunek łącznie. W celu spełnienia warunku znajdowania się Wykonawcy w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca musi również wykazać, że jest ubezpieczony w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min.: 4.000.000,00 zł. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga, aby powyższy warunek był spełniony przez każdego z Wykonawców osobno lub aby warunek ten spełniał tylko Lider konsorcjum Wykonawców. W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca musi załączyć do oferty opłaconą polisę ubezpieczeniową (a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia). Z polisy/dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie musi wynikać, że Wykonawca jest ubezpieczony na kwotę min.: 4.000.000,00 zł. Ubezpieczenie musi obowiązywać co najmniej na okres realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia jest krótszy niż przewidywany okres obowiązywania umowy, Wykonawca przedstawi w ofercie promesę (oświadczenie) dalszego ubezpieczania się na warunkach nie gorszych niż wymagane, tak aby ubezpieczenie obowiązywało przez cały okres umowy. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie powyższych warunków polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy P.z.p., wymaga się przedłożenia w/w informacji dotyczącej tych podmiotów.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Formularz oferty (zaleca się wykorzystanie formularza stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ); 2) Pełnomocnictwo osoby podpisującej ofertę (gdy nie wynika to z treści dokumentów, o których mowa w pkt. III.4.2. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku Wykonawców należy ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy. Takie pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upełnomocnione do reprezentowania wszystkich wykonawców i złożone w oryginale. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w formie oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dopuszczalne jest również dołączenie kopii pełnomocnictwa poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę; 3) Kosztorys ofertowy (pełny, z zestawieniem materiałów) podpisany przez Wykonawcę – UWAGA – kosztorys ma wyłącznie charakter informacyjny, gdyż Wykonawcę obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe; 4) zestawienie prac realizowanych przez podwykonawców (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ); 5) Dowód wniesienia wadium, 6) Zaakceptowany projekt umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ; 7) Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy P.z.p. 8) W przypadku polegania przez Wykonawcę na zasobach innych podmiotów w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu w ofercie pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia;

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Warunki zmiany terminu wykonania zamówienia. a) z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa; b) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego; c) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach; d) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy. 2. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien jest poinformować Zamawiającego pisemnie i natychmiast odnotować to w dzienniku budowy.3. Strony z powodów, jakie mogą wpływać na zmiany terminów wykonania robót, wyłączają niedogodności związane z pogodą typową dla okresu wykonywania robót w miejscu budowy. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany, w zawartej umowie, części dotyczącej zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego. W przypadku zmiany kluczowych specjalistów przedstawionych w ofercie, nowi specjaliści muszą spełniać wymagania określone w SIWZ dla danego specjalisty. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany kluczowego/kluczowych specjalisty/specjalistów, jeżeli uzna, że nie wykonuje/nie wykonują on/oni swoich obowiązków wynikających z umowy. Zgodnie z żądaniem Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest zmienić kluczowego/kluczowych specjalistę/specjalistów w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia w formie pieniężnej należnego mu z tytułu wykonania części umowy do momentu odstąpienia od umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:https://www.ipdevelopment.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:https://www.ipdevelopment.pl/przetargi.html.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.02.2011 godzina 09:00, miejsce: INVEST-PARK DEVELOPMENT sp. z o.o., ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych, pok. Nr 130..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, Działanie 1.4 Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie – nabór nr 30/K/1.4/2009 Parki i inkubatory, nazwa projektu: Budowa parku Przemysłowego w Świebodzicach..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Załączniki

1. Oferta – formularz (plik .doc)
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych
(plik .doc)
3.Oświadczenie o spełnieniu warunków  z art. 22 ust. ustawy Prawo zamówień publicznych (plik .doc)
4. Wykaz części zamówienia, jakie będą powierzone podwykonawcom (plik .doc)
5. Wykaz wykonanych zadań-robót budowlanych (plik .doc)
6. Karta gwarancyjna (plik .doc)
7. Projekt umowy z załącznikami (plik .pdf)
8. Projekt wykonawczy  (plik .zip)
9. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (plik .zip)
10.  Wytyczne do sporządzenia harmonogramu rzeczowo – finansowego (plik .doc)
11.Wzór gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej dot. należytego wykonania umowy (plik .doc)
12. Oświadczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz posiadanych przez nie uprawnieniach (plik .doc)

 

Uzupełnienie Załącznika nr 8 do SWIZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy P.z.p uzupełnia się Załącznik nr 8 o następujące elementy:

1. Budynek socjalno – administracyjny

Projekt wykonawczy instalacje sanitarne ( wod – kan, wentylacja i CO) dla części administracyjno – socjalnej

a) inst. wod – kan SW01.pdf

b) inst. wymiany pow. SW02.pdf

2. Hala produkcyjno magazynowa

Projekt budowlany – zamienny branża sanitarna instalacje grzewcze – ogrzewanie promiennikowe hali

a) ogrzewanie podpiwniczenia – grzejniki – 4,5 m.pdf

b) opis_techniczny_promienniki_hala KOMAR.pdf

c) rozwinięcie instalacji CO w podpiwniczeniu.pdf

Zmiana Załącznika nr 8 do SWIZ

w zakresie Budynek socjalno – administracyjny, Projekt wykonawczy instalacje elektryczne pomieszczeń socjalnych.

Zmienione rysunki: Projekt Wykonawczy – instalacje elektryczne pomieszczeń socjalnych

 

Załączniki do odpowiedzi

110124_rzut hali z wyburzeniami (2).pdf

110126_zabudowaGK.pdf

110128_istniejaca elewacja tylna z wymiarami istn bram.pdf

110128_montaz okien hala_kolor.pdf

110128_montaz okien hala_monochrome.pdf

110131 E-2.pdf

110131 Zasilanie przyziemia.pdf

tabela okablowanie

 

Wałbrzych, dnia 10.02.2011 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę Parku Przemysłowego w Świebodzicach.

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z poźn. zm.) zawiadamiam, iż postępowanie niniejsze zostało unieważnione.

Uzasadnienie faktyczne: Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 4.948.510 zł netto (6.086.667,30 zł brutto) Oferta z najniższą ceną (oferta nr 3), złożona w przedmiotowym postępowaniu, przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie przedmiotowego postępowania. Zamawiający nie zwiększył tej kwoty do kwoty najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie prawne: art.93 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późn. zm. ) „ Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia”

Dziękujemy za wzięcie udziału w przetargu i zapraszamy do udziału w kolejnych.

  Załączniki
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Budowa Parku Przemysłowego w Świebodzicach 17.01.2011 (plik .pdf)